Najważniejsze daty i wydarzenia z prawa międzynarodowego publicznegoPobieranie 44.04 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar44.04 Kb.
Najważniejsze daty i wydarzenia z prawa międzynarodowego publicznego

Historia (DYPLIMATYCZNE I UŻYCIE SIŁY, HUMANITARNE)

 1. 1815 – Kongres Wiedeński i regulamin wiedeński w sprawie klas i rang dyplomatycznych

 2. 1856 – Kongres Paryski – umiędzynarodowienie Dunaju

 3. 1864 – I konwencja Międzynarodowego Czerwonego Krzyża

 4. 1899 – I konferencja haska (3 konwencje i 3 deklaracje)

 5. 1902 – utworzenie Stałego Trybunału Rozjemczego w Hadze

 6. 1907 – II konferencja haska (13 konwencji i 1 deklaracja)

 7. 1919 – Liga Narodów, Pakt LN dołączony do Traktatu Wersalskiego

 8. 1928- Pakt Brianda - Kelloga – wyrzeczenie się użycia siły

Traktaty

 1. 1969 – Konwencja wiedeńska o prawie traktatów

 2. 1986 – Konwencja wiedeńska o prawie traktatów w stosunkach między państwami i organizacjami międzynarodowymi

 3. 1978 – Konwencja wiedeńska o sukcesji w odniesieniu do traktatów (sukcesja to zastąpienie jednego państwa przez drugie w zakresie odpowiedzialności za międzynarodowe stosunki terytorium)

 4. 1983 – konwencja wiedeńska o sukcesji państw w odniesieniu mienia, archiwów i długów państwowych

Podmiotowość

 1. 1933 – Konwencja z Montevideo o prawach i obowiązkach państw – elementy państwowości-ludność, władza, terytorium, zdolność do utrzymywania stosunków międzynarodowych

 2. 1907 – teoria Tobara, zasada legitymizmu uznania rządu

 3. 1930 – teoria Estrady, zasada efektywności uznania rządu

 4. 2001 – Artykuły o odpowiedzialności państw za naruszenie prawa międzynarodowego, przygotowane przez Komisję Prawa Międzynarodowego ONZ

 5. Stolica Apostolska – 755 – początek państwa kościelnego, założone przez Pepina Małego

- 1870 – włączenie państwa kościelnego do państwa włoskiego

- 1929 – traktaty laterańskie – utworzenie państwa watykańskiego

- 2001 – wchodzi w życie nowa ustawa zasadnicza państwa, z 2000 r.

6. Zakon Maltański

Suwerenny Rycerski Zakon Świętego Jana Jerozolimskiego Szpitalników zwany Rodyjskim i Maltańskim – ok. 1066 powstanie bractwa szpitalnego św. Jana Jerozolimskiego (joannici)- 1291 – joannici opuszczają Jerozolimę, udają się na Cypr (1309 – 1523 – znajdują się na Rodos)

- 1530 - 1798– zakon otrzymuje w lenno wyspę Maltę

- 1834– zakon przenosi się na terytorium Rzymu

- 1961 – Karta Konstytucyjna Zakonu

Terytorium

 1. 1990 – ustawa o ochronie granicy państwowej

 1. Arktyka: Morze Arktyczne, Grenlandia, Ziemia Północna, Spitsbergen 1933- STSM uznaje prawo Danii do Grenlandii,

1953 – Grenlandia opowiada się za zwierzchnictwem Danii

1979 – Grenlandia terytorium autonomicznym Danii

1920 – przyznanie Spitzbergenu Norwegii

1945 – ZSRR zdobywa prawo wydobywania węgla na Spitzbergenie

1977 – Norwegia ustanawia wyłączną strefę ekonomiczną wokół Spitzbergenu

 1. Antarktyka, granica to równoleżnik 60° szerokości geograficznej południowej,

1959 – traktat waszyngtoński, zamrożenie roszczeń

1980 – umowa z Canberry o ochronie żywych morskich zasobów Antarktyki

1988 – umowa z New Wellington dot. eksploatacji antarktycznych bogactw mineralnych

1991 – protokół madrycki, o ochronie środowiska Antarktyki,

zakaz przez 50 lat eksploatacji górniczej i naftowej, a celem umowy jest przekształcenie Antarktyki w ogólnoświatowy rezerwat naturalnyPolska należy do państw konsultacyjnych, państwa o charakterze konsultacyjnym - mogą one podejmować decyzje w sprawie Antarktyki (status taki posiada ponad 20 państw, w tym Polska). Główną przesłanką wyróżnienia tych państw jest prowadzenie przez nie działalności badawczej na terytorium Antarktyki (np. Polska ma stacje badawcza na wyspie St. George)

Prawo morza

 1. 1958 – I konferencja prawa morza (4 konwencje)

 2. 1960 – II konferencja prawa morza (propozycja 6 milowego morza teryt.)

 3. 1973-1982 III konferencja prawa morza

 4. 1982- konwencja z Montego Bay, 6 wolności prawa morza, 3 wolności komunikacyjne (przelotu, żeglugi, prowadzenia kabli i rurociągów) 3 wolności ekonomiczne (rybołówstwa, prowadzenia badań naukowych, budowania sztucznych wysp i instalacji)

 5. 1991 – ustawa o obszarach morskich RP i administracji morskiej

 6. Cieśniny:

Bałtyckie (Sund, Mały i Duży Bełt)

1857 – traktat kopenhaski, zrzeczenie się opłat za przepływ

1976 – wolność przepływu i przelotu przez cieśniny, zgoda wymagana jeśli więcej niż 3 okręty

Mały Bełt –zawsze wymagana zgoda

Czarnomorskie: Bosfor i Dardanele

1936 – konwencja z Montreux, statki handlowe pełna wolność przepływu i żeglugi, a okręty wojenne tylko po uprzednim zawiadomieniu rządu tureckiego

 1. Kanały

Panamski:

1901 – umowa między USA i Wlk. Brytanią

1903 – umowa między USA i Panamą, prawo użytkowania pasem ziemi o szerokości 10 mil w celu budowy, eksploatacji i ochrony kanału w zamian za rekompensatę pieniężną

1977 – umowa między USA i Panamą, zwierzchnictwo Panamy nad Kanałem

1999 – USA opuszcza strefę kanału

Kiloński

1919 – umiędzynarodowienie

1936 – blokada kanału przez Niemcy

1945 – przywrócono żeglugę na kanale

Sueski

1888 – traktat z Konstantynopola, wolność żeglugi

1956 – nacjonalizacja Kanału przez Egipt

1975 – ponowne otwarcie dla żeglugi

Prawo lotnicze i kosmiczne:

 1. 1919 – konwencja paryska o międzynarodowej żegludze lotniczej

 2. 1929 – konwencja warszawska o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących przewozu lotniczego

 3. 1944 – konwencja chicagowska, powołuje Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego, dołączono do umowy 2 dodatkowe umowy, układ o dwóch wolnościach i o 5 wolnościach, należy znać te wolności!

 4. 1962 – ustawa polskie prawo lotnicze

 5. 1963 – Deklaracja zasad rządzących działalnością państw w zakresie badania i wykorzystywania przestrzeni kosmicznej

 6. 1967 – Układ o zasadach działalności państw w zakresie badania i wykorzystywania przestrzeni kosmicznej

 7. 1968 – umowa o ratowaniu kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w kosmos

 8. 1972 – traktat o odpowiedzialności za szkody wyrządzone w przestrzeni kosmicznej – na zas. ryzyka szkody w przestrzeni powietrznej i na ziemi, winy w przestrzeni kosmicznej.

 9. 1974 – konwencja o rejestracji obiektów kosmicznych

 10. 1979 – układ o działalności państw na Księżycu, Księżyc i ciała niebieskie wspólnym dziedzictwem ludzkości.

 11. Granica!!!!

Ludność

 1. 2009– ustawa o obywatelstwie

 2. 1955 – wyrok MTS w sprawie Nottebohma (Lichtenstein v. Gwatemala) – efektywność obywatelstwa

 3. 1957 – konwencja nowojorska o obywatelstwie kobiet zamężnych

 4. 1997- Europejska Konwencja o obywatelstwie

 5. 2000 – ustawa o repatriacji

 6. 2013 – ustawa o cudzoziemcach

 7. 2003 – ustawa o udzielaniu ochrony cudzoziemcom na terytorium RP

Uchodźcy:

 1. 1951 – konwencja genewska o statusie uchodźcy

 2. 1967 – protokół nowojorski (rozszerzono zakres def. Uchodźcy)

Azyl teryt.:

 1. 1948 - Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, art. 14

 2. 1967 -Deklaracja o azylu terytorialnym

Azyl dyplom. – państwa amerykańskie związane tylko

 1. 1954 –konwencja z Caracas 1. 1957 – Europejska Konwencja o ekstradycji

Ochrona praw człowieka

 1. 1948 – Powszechna Deklaracja Praw człowieka

 2. 16 XII 1966- Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (MPPOiP), w życie wszedł w 1976, Polska stroną od 1977, Komitet Praw Człowieka pełni rolę kontrolną: sprawozdania państw obligatoryjnie, fakultatywnie zawiadomienia indywidualne i państwowe

 3. 16 XII 1966 – I protokół dodatkowy do MPPOiP, Polska stroną od 1991, przewiduje zawiadomienia indywidualne; 1989 – II protokół dodatkowy do MPPOiP (zakaz kary śmierci, Polska nie jest stroną)

 4. 16 XII 1966 – Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, w życie wszedł w 1976, Polska stroną od 1977, Protokół opcyjny (dodatkowy) z 2008 r. do tego Paktu wszedł w życie 5 maja 2014 r. -umożliwia zawiadomienia indywidualne do Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych

 5. 1948, Konwencja o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa

 6. 1950, 4 XI Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Polska przyjęła jurysdykcję od 1993 r. (14 protokołów dodatkowych), 11 protokół zmienił system kontroli od 1998 – jeden stały Europejski Trybunał Praw Człowieka, formy kontroli skargi państwowe i indywidualne (osoba fizyczna, grupa osób, organizacja pozarządowa), 14 protokół (VI 2010) zmienił procedurę przed Trybunałem: niedopuszczalność skargi indywidualnej badana przez jednego sędziego, 3 os. Komitet może w sprawach powtarzających się wydawać wyrok, należy wskazać istotną szkodę (istotny uszczerbek) przy skargach indywidualnych, kadencja sędziów na 9 lat bez reelekcji) (czekają na wejście w życie Protokół 15 i 16).

 7. 1961, Europejska Karta Socjalna EKS, (3 protokoły do niej)

 8. 1996, rewizja EKS w Strasburgu

Prawo dyplomatyczne i konsularne

 1. 1815 regulamin wiedeński

 2. 1946 – konwencja dot. przywilejów i immunitetów ONZ

 3. 1961 konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych

Klasy szefów misji: I. ambasador, nuncjusz apostolski, II. Poseł i minister pełnomocny, internuncjusz III. Charge d’affaire. I i II klasa powoływana przez głowę państwa, otrzymują listy uwierzytelniające, III klasa przez msz otrzymuje listy wprowadzające.

Agrement – zgoda na powołanie szefa misji

 1. 1969 – konwencja o misjach specjalnych

 2. 1973 - Konwencja o zapobieganiu przestępstwom i karaniu sprawców przestępstw przeciwko osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej, w tym przeciwko dyplomatom

 3. 1975 – konwencja o reprezentowaniu państw w organizacjach o charakterze powszechnym

 4. 1963 – konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych

Klasy kierowników urzędów konsularnych : I konsul generalny, II konsul, III wice konsul, IV agent konsularny, otrzymują listy komisyjne

Exequatur – zgoda na powołanie kierownika urzędu konsularnego

 1. 1984 – ustawa o funkcjach konsulów RP

 2. 2006 – rozporządzenie o konsulu honorowym (wprowadzono 5 –letnią kadencję, os.z państwa trzeciego, państwa wysyłającego lub przyjmującego może być kons.honorowym)

Organizacje

 1. 1942 Deklaracja Narodów Zjednoczonych (podpisana przez Polskę)

 2. 1944 prace nad KNZ w Dumbarton Oaks

 3. 26 VI 1945 podpisanie Karty Narodów Zjednoczonych w San Francisco – weszła w życie 24 X 1945!!! – dołączono do niej Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (Polska członkiem pierwotnym mimo nieobecności w San Francisco, bo wcześniej podpisała Deklarację Narodów Zjednoczonych i ratyfikowała później KNZ).

Spory Międzynarodowe

 1. 1902 – powołano Stały Trybunał Rozjemczy/Arbitrażowy (procedura zawarta w konwencji haskiej z 1907) (jedynie stała lista arbitrów) arbitraż jest sądowym sposobem rozstrzygania sporów obok stałego sądownictwa, różni się tym, że sędziowie i procedura jest wybierana przez same strony sporu. 1. 1907 – konwencja haska o pokojowym rozstrzyganiu sporów, źródło dyplomatycznych (niesądowych) sposobów rozstrzygania sporów: rokowań, dobrych usług, mediacji, komisji badawczych i koncyliacji.

 2. 1922- powstaje Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej, poprzednik MTS

 3. 1928 – generalny akt genewski dot. pokojowego rozstrzygania sporów, określa zasady koncyliacji

 4. 1946 , MTS zaczyna funkcjonować – 15 sędziów na 9 lat (tylko spory prawne art. 36 Statutu MTS lub każdy spór na podstawie kompromisu jaki Strony złożą) druga kompetencja – opinie doradcze na wniosek organów ONZ lub organizacji wyspecjalizowanych ONZ (w ramach ich kompetencji); jedna instancja ale istnieje możliwość rewizji wyroku lub interpretacji

Konflikty zbrojne

Zakaz agresji:

 1. 1907 III konwencja haska, zabraniająca stosowania siły do ściągania długów państwowych

 2. 1928- Pakt Brianda-Kelloga, zakaz użycia siły, Pakt LN nie zawierał podobnych regulacji

 3. 1945 – KNZ, całkowity zakaz użycia siły art. 2. ust. 4

 1. 1933 – konwencje londyńskie, def. Agresora: 5 czynów wymienionych enumeratywnie: wypowiedzenie wojny państwu, najazd przy pomocy sił zbrojnych, zaatakowanie, nawet bez wypowiedzenia wojny, blokada morska, poparcie band zbrojnych

 2. 1974, rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, zwyczajowa def. agresji: użycie siły przeciw suwerenności, integralności terytorialnej, niepodległości politycznej, sprzecznie z KNZ

Ochrona jeńców wojennych:

1929- konwencja genewska o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych

1949 – III konwencja genewska

Okupacja:

1907 – konwencja haska

1949 – IV konwencja genewska o ochroni ludności cywilnej

Międzynarodowe prawo humanitarne:

1949 - 4 konwencje genewskie o ochronie ofiar wojny:

I – o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach w polu będących

II – o polepszeniu losu rannych, chorych i rozbitków w wojnie morskiej

III – o traktowaniu jeńców wojennych

IV – o ochronie ludności cywilnej podczas wojny

1977 – 2 protokoły, do konwencji genewskich:

I protokół dodatkowy dot. ochrony ofiar konfliktów zbrojnych międzynarodowych

II protokół dodatkowy dot. ochrony ofiar konfliktów zbrojnych nie mający charakteru międzynarodowego

Zakończenie stanu wojny:

Podpisanie traktatu pokojowego,

Jednostronne oświadczenie państwa (w 1954, uchwała Rady państwa, Polska kończy stan wojny w stosunku do Niemiec)

Faktyczne nawiązanie stosunków pokojowych

Zakończenie działań wojennych:

Rozejm

Rozejm kapitulacyjny (1945, 8 maja Niemcy)

Rzeczywiste zakończenie działań wojennych
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna