Najwy ż szaizbakontrol IPobieranie 373.82 Kb.
Strona1/8
Data07.05.2016
Rozmiar373.82 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
­
N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I


delegatura W RZESZOWIE

LRZ-410-09/2009

Nr ewid. 2/2010/P/09/170/LRZ
Informacja

o wynikach kontroli
prawidłowości gospodarowania
i nadzoru nad wybranymi zabytkami nieruchomymi w latach 2004 - 2008

Rzeszów marzec 2010 r.Misją Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność w służbie publicznej dla Rzeczypospolitej Polskiej
Wizją Najwyższej Izby Kontroli jest cieszący się powszechnym autorytetem najwyższy organ kontroli państwowej, którego raporty będą oczekiwanym i poszukiwanym źródłem informacji dla organów władzy i społeczeństwa

­­Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Rzeszowie

ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów


tel./fax: (17) 852 33 68 / (17) 852 33 67

www.nik.gov.pl

Spis treści


1. Wprowadzenie 5

2. Podsumowanie wyników kontroli 7

2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności 7

2.2. Synteza wyników kontroli 9

2.3. Uwagi końcowe i wnioski 123. Ważniejsze wyniki kontroli 15

3.1. Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych 15

3.2. Istotne ustalenia kontroli. 30

3.2.1. Prawidłowość gospodarowania zabytkami nieruchomymi. 30

3.2.1.1. Określenie stanu faktycznego zabytków nieruchomych. 30

3.2.1.2. Przekazanie posiadania zabytków nieruchomych. 44

3.2.1.3. Roszczenia reprywatyzacyjne. 49

3.2.1.4. Dokumentacja konserwatorska i zalecenia konserwatorskie. 57

3.2.1.5. Prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkach oraz pozyskiwanie środków na te cele. 60

3.2.1.6. Umieszczanie na zabytku znaku informacyjnego. 68

3.2.2. Prawidłowość nadzoru nad zabytkami nieruchomymi. 70

3.2.2.1. Wykonywanie zadań przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. 70

3.2.2.2. Realizacja zadań przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 77

4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli 82

4.1. Przygotowanie kontroli 82

4.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli 82

5. Załączniki 85

5.1. Wykaz skontrolowanych podmiotów oraz jednostek NIK, które przeprowadziły w nich kontrole oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska, odpowiedzialnych za kontrolowaną działalność. 85

5.2. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalności. 90

5.3. Bibliografia. 92

5.4. Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli. 93

5.5 Wykaz skontrolowanych zabytków 941.Wprowadzenie


I. Tytuł kontroli.

Prawidłowość gospodarowania i nadzoru nad wybranymi zabytkami nieruchomymi w latach 2004 – 2008II. Numer kontroli.

P/09/170


III. Uzasadnienie podjęcia kontroli.

Kontrola została podjęta przez Najwyższą Izbę Kontroli z własnej inicjatywy. Podstawą podjęcia kontroli były sygnały docierające do NIK dotyczące bardzo złego stanu zabytków nieruchomych stanowiących własność publiczną. Jedynie część obiektów zabytkowych znajduje się w bardzo dobrym stanie, gdyż ze względu na pierwszorzędne znaczenie dla kultury polskiej są one przedmiotem zainteresowania służby konserwatorskiej jak i opinii publicznej. Pozostałe obiekty, w tym przede wszystkim zabytki architektury rezydencjonalnej takie jak dwory, pałace, zespoły budynkowo-parkowe ulegają stopniowemu zniszczeniu.

W szczególności obiekty stanowiące własność Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego są szczególnie narażone na degradację, z jednej strony ze względu na brak środków na ich renowację, z drugiej zaś konflikt wynikający z koncentracji w jednym ręku władztwa nad rzeczą (sfera dominium) oraz państwowego nadzoru nad zabytkami (sfera imperium). Dodatkowym czynnikiem wpływającym na konieczność przeprowadzenia niniejszej kontroli były sygnały dotyczące nieprawidłowego działania służby ochrony zabytków pod rządami nowej ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.).

IV. Cel kontroli.

Celem kontroli było dokonanie oceny gospodarowania zabytkami nieruchomymi stanowiącymi własność publiczną oraz oceny prawidłowości działań służby ochrony zabytków w tym zakresie, na przykładzie wybranych zabytków nieruchomych.

W szczególności celem kontroli była ocena:

- zupełności bazy danych (rejestru i ewidencji zabytków) dotyczących stanu faktycznego i prawnego zabytków nieruchomych będących własnością publiczną,

- działań właścicieli zabytków w zakresie zabezpieczenia i poprawy stanu zabytków nieruchomych,

- zabezpieczenia ochrony i opieki nad zabytkiem w umowach i decyzjach przenoszących posiadanie zabytku,

- przeprowadzania prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku nieruchomym, w szczególności z punktu widzenia gospodarności i rzetelności rozliczeń.

- prawidłowości nadzoru służb konserwatorskich nad gospodarowaniem zabytkami nieruchomymi stanowiącymi własność publiczną,

- prawidłowości gospodarowania zabytkami nieruchomymi stanowiącymi własność publiczną wobec zgłaszanych roszczeń reprywatyzacyjnych.

V. Zakres podmiotowy kontroli.

Kontrola została przeprowadzona w 56 jednostkach, w tym: 7 jednostkach samorządu województwa, 6 jednostkach samorządu powiatowego, 26 jednostkach samorządu gminnego, 8 oddziałach lub filiach Agencji Nieruchomości Rolnych, 8 wojewódzkich urzędach ochrony zabytków oraz w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W jednostkach samorządu terytorialnego podmiotem kontrolowanym był bezpośrednio urząd (marszałkowski, starostwo, urząd gminy) lub podmiot utworzony przez j.s.t. (muzeum, biblioteka, teatr itp.)1.VI. Okres objęty kontrolą.

Badaniami kontrolnymi objęto lata 2004 - 2008.

VII. Okres przeprowadzenia kontroli.

Kontrola została przeprowadzona w okresie od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r.
Pobieranie 373.82 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna