Nasz znak: wa. 6740 408. 2012. Mk. Aar sucha Beskidzka, 12. 09. 2012rPobieranie 18.05 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar18.05 Kb.

Starostwo Powiatowe

w Suchej Beskidzkiej


Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej


Nasz znak:

WA.6740.1.408.2012.MK.AAR Sucha Beskidzka, 12.09.2012r.ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art.11f, ust.3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) oraz art.49 i 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, z późniejszymi zmianami)
STAROSTA SUSKI

zawiadamia, że na wniosek Inwestora: Wójta Gminy Zembrzyce, działającego przez Pełnomocnika pana Dariusza Adamka, zam. 30-695 Kraków, ul. Rydygiera 23/13., z dnia 16.07.2012r. (złożonego do tut. urzędu w dniu 18.07.2012 oraz po wezwaniu uzupełnionego w dniu 23.08.2012), wydał w dniu 12.09.2012r. postanowienie znak: WA.6740.1.408.2012.MK.AAR nakładające na inwestora obowiązek usunięcia wskazanych w projekcie budowlanym nieprawidłowości w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

Budowa drogi gminnej klasy L na terenie gminy Zembrzyce wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (urządzeniami oświetlenia drogi wraz z siecią zasilającą) w km 3+170.00 – 5+406.74 tj. inwestycji na którą składają się następujące obiekty i roboty budowlane:

 1. Budowa nasypu drogowego w km 3+170.00 – 5+406.74

 2. Budowa odwodnienia drogi w postaci studzienek wodościekowych wraz z przykanalikami z odprowadzeniem wody ze studzienek do rowów drogowych

 3. Budowa rowów drogowych odwadniających koronę nasypu drogowego

 4. Budowę przepustów w korpusie nasypu w trasie cieków przecinających się z drogą

 5. Budowę warstwy mrozoochronnej pod projektowaną nawierzchnią

 6. Ułożenie krawężnika na ławie betonowej z oporem

 7. Budowę warstwy górnej podbudowy z tłucznia

 8. Budowę zjazdów na drogi boczne i do gospodarstw

 9. Budowę warstwy wiążącej i ścieralnej z betonów asfaltowych.

 10. Budowę chodnika z bloczków wibroprasowanych grubości 8cm

 11. Zabezpieczenie wysokich nasypów poręczami stalowymi sprężystymi

 12. Budowa oświetlenia ulicznego projektowanej drogi

na działkach nr ewid.: 3182/21 (3182/28); 3182/13 (3182/25); 3192/7; 3192/6, 3192/4 (3192/10); 3182/12 (3182/22); 3176/5 (3176/6); 3459/4 (3459/7); 3459/6 (3459/9); 3465/2 (3465/3); 3482/1 (3482/3); 3492 (3492/1); 3498/4 (3498/7); 3498/6 (3498/9); 3497/4 (3497/5); 3495/4 (3495/7); 3495/6 (3495/9); 3609/2 (3609/3); 3613/1 (3613/5); 3613/4 (3613/7); 3617/2; 3618/2; 3618/1; 3619/2 (3619/3); 3625/2; 3627/4; 3626/2 (3626/3); 3720/1, 3720 (3720/2); 3721/2; 3722/2 (3722/3); 3741/24; 3741/27; 3741/21 (3741/31); 3741/23 (3741/34); 3741/20; 4315/6 (4315/7); 4314/1; 4306/3 (4306/7); 4306/4 (4306/5); 4304/8; 4304/7 (4304/10); 4303/10 (4303/11); 4302/6; 4302/4 (4302/7); 3493 (3493/1); 3741/19 (3741/28), 5048/3 (5048/7); 5048/6 (5048/13); 5047/4 (5047/9); 5047/3 (5047/8); 5067 (5067/1); 5068 (5068/1); 5045/4 (5045/9); 5045/4 (5045/10), 5044 (5044/1); 5045/13; 5045/15, 5045/17; 5034 (5034/1); 5033/1 (5033/6); 5043/1 (5043/8) – obręb ewidencyjny Zembrzyce.

Strony mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia Starosty Suskiego w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, pokój nr 7 i 8, w godzinach 800 – 1400.

Otrzymują:

 1. Do wywieszenia na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zembrzyce oraz Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.

 2. A/a.


Zgodnie z art. 11d ust.5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych strony zawiadamia się na adres wskazany w katastrze nieruchomości, w drodze obwieszczeń, na stronach internetowych oraz w prasie lokalnej.34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b, tel. 33 875 79 00

poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 9-14

czwartek jest dniem wewnętrznym


osoba prowadząca sprawę: inż. Marek Kaleta, mgr inż. Anna Adamek-Rusin, pokój nr 7 i 8, tel. 33 875 79 25

www.powiatsuski.pl


Pobieranie 18.05 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna