Natura 2000standardowy formularz danychPobieranie 257.81 Kb.
Strona4/4
Data27.04.2016
Rozmiar257.81 Kb.
1   2   3   4


OPIS OBSZARU

Obszar obejmuje dolinęWarty pomiędzy wsiąBabin (koło Uniejowa) i Dębno n.Wartą (koło Nowego Miasta n. Wartą). Dolina ma szerokośćod 500 mdo ok. 5 km, wypełniona jest przez mady i piaski, a jedynie w bezodpływowych obniżeniach występująniewielkie powierzchnie płytkich torfów. Obszar doliny jest w zróżnicowanym stopniu przekształcony i odmiennie użytkowany. Na obszarze Kotliny Kolskiej rzeka jest obustronnie obwałowana - obszary zalewowe (łąki i pastwiska, lokalne łęgi i wikliny nadrzeczne) znajdująsięw strefie międzywala oraz w ujściach rzek Prosny i Kiełbaski. W obrębie Doliny Konińsko-Pyzdrskiej dolina zachowała bardziej naturalny charakter. Jej zachodnia częśćnie została obwałowana i podlega okresowym zalewom. Teren ten jest zajęty przez mozaikęekstensywnie użytkowanych łąk i pastwisk, zadrzewieńłęgowych oraz zarastających szuwarem starorzeczy. Zachodni fragment obszaru (na zachód od ujścia Prosny) zajmuje duży kompleks zalewowych, zbliżonych do naturalnych, starych łęgów jesionowo-wiązowych i grądów niskich. Znaczne ich fragmenty zachowały sięw wyniku ochrony rezerwatowej. Na skutek wybudowania na Warcie zbiornika zaporowego Jeziorsko zmieniony zostałnaturalny rytm hydrologiczny Warty, co pociągnęło za sobą różnorakie zmiany siedliskowe.

4(1) / 1

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

4. OPIS OBSZARU


4.2. WARTOŚĆPRZYRODNICZA I ZNACZENIE

Obszar zawiera ostojęptasiąo randze europejskiej E 36 (Dolina Środkowej Warty).

Występująco najmniej 42 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 18 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Obszar jest bardzo ważnąostojąptaków wodno-błotnych, przede wszystkim w okresie lęgowym. W okresie lęgowym obszar zasiedla powyżej 10% (C6) krajowej populacji rybitwy białowąsej (PCK), powyżej 2% (C3 i C6) krajowych populacji następujących gatunków ptaków: cyranka, gęgawa, krwawodziób, płaskonos, rybitwa białoczelna (PCK), rybitwa białoskrzydła (PCK), rybitwa czarna, rycyk i co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków: batalion (PCK), bąk (PCK), błotniak łąkowy, błotniak stawowy, dzięciołśredni, kropiatka, podróżniczek (PCK), brodziec piskliwy, cyraneczka, czajka, czapla siwa, dudek, dziwonia, krakwa, kulik wielki (PCK), sieweczka obrożna (PCK) i zausznik; stosunkowo wysokąliczebność (C7) osiągają: błotniak zbożowy (PCK), cyraneczka, derkacz, kszyk, ortolan, ślepowron (PCK), zimorodek i świergotek polny; prawdopodobnie gnieździ siębardzo rzadki rożeniec (PCK); ponadto w liczebności powyżej 1% populacji krajowej występujądudek, dziwonia, pustułka i remiz, a w liczebności c. 1% populacji krajowej - przepiórka. W okresie wędrówki jesiennej występuje czapla biała (do 23 osobników), świstuna do 1500 osobników, żuraw (do 250 osobników) i mieszane stada gęsi do powyżej 5000 osobników. Podczas wędrówki wiosennej tokujące bataliony spotyka sięw liczbie do 1200 osobników.

4.3. ZAGROŻENIA

Zagrożeniem jest ograniczenie wezbrań roztopowych oraz nieprzewidywalne zalewy po nawalnych deszczach letnich w okresie od czerwca do sierpnia. Zmiana reżimu hydrologicznego prowadzi do ograniczenia gospodarki łąkowej i pastwiskowej, a w konsekwencji do ekspansji roślinności krzewiastej i drzewiastej na tereny otwarte. Zmiana stosunków wodnych ma równieżnegatywny wpływ na zdrowotnośćlasów łęgowych w zachodniej części obszaru.

4.4. STATUS OCHRONNY

Występująnastępujące formy ochrony:Park Krajobrazowy:Nadwarciański (13428,0 ha)Zerkowsko-Czeszewski (15640,0ha)Obszar Chronionego Krajobrazu:Pyzdrski (do 1995 30000) (16572,0 ha)Uniejowski (18000,0 ha)Goplańsko-KujawskiNadwarciańskiPowidzko-WieniszewskiSzwajcaria ŻerkowskaZłotogórski

4.5. STRUKTURA WŁASNOŚCI

Łąki i pastwiska oraz niewielkie fragmenty olsów - w większości włąsnośćprywatna; łęgi wierzbowo-topolowe w międzywalu i Lasy Czeszewskie - własnośćpaństwowa.

4.6. DOKUMENTACJA - ŹRÓDŁA DANYCH

BirdLife International/European Bird Census Council. 2000. European bird populations: estimates and trends. BirdLifeInternational, Cambridge (BirdLife Conservation Series No. 10).

Chylarecki P., Winiecki A., Wypychowski K. 1992. Awifauna lęgowa doliny Warty na odcinku Uniejów – Spławie, W: A. Winiecki(red.) Ptaki lęgowe doliny Warty. Pr. Zakł. Biol. i Ekol. Ptaków, UAM. 1: 7-55.

Gromadzki M., Błaszkowska B., Chylarecki P., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M., Wójcik B. 2002. Siećostoi ptaków w Polsce. Wdrażanie Dyrektywy Unii Europejskiej o Ochronie Dzikich Ptaków. OTOP, Gdańsk.

Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. (red.). 1994. Ostoje ptaków w Polsce. OTOP, Bibl. Monitor. Środ., Gdańsk.

Gromadzki M., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M., Wójcik B. 2002. Wielkośćpopulacji i trendy liczebności wybranychgatunków ptaków lęgowych w Polsce w latach 1991-2002. ZO PAN, Gdańsk. Msc.

Grzybek J. 2001. Ptaki wodno-błotne w dolinie środkowej Warty pod Kołem. 2001 w druku

4(2) / 1

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Grzybek J. 2002. Dolina Środkowej Warty. (maszynopis).

Heath M.F., Evans M.I. (red.). 2000. Important Bird Areas in Europe: Priority sites for conservation, Northern Europe. Birdlife International, Cambridge (BirdLife Conservation Series No. 8).

Krupa A., Michalczyk A., Ruciński M. 2002. Obserwacje ornitologiczne w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym w latach 2000 i 2001. Rocz. nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. "Salamandra". 6: 119-128.

Krupa A., Winiecki A. 2000. Awifauna Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. . W: A. Winiecki (red.). Ptaki parków krajobraszowych Wielkopolski. Wielkopolskie Prace Ornitologiczne, 9:201-242.Poznań.

Liro A., Dyduch-Falniowska A. 1999. Natura 2000 - Europejska SiećEkologiczna. MOŚZNIL, Warszawa. ss. 93.

Mielczarek S. Grzybek J., Kaleta T. - - - -. Awifauna lęgowa Bagien Kramskich w latach 1994-2001.

Osieck E. 2000. Guidance notes for the selection of Important Bird Areas in European Union Member States and EU accession countries. Draft. IBA Workshop Brussels, 30 March – 2 April 2000 (maszynopis). Maszynopis

Walczak M., Radziejowski J., Smogorzewska M., Sienkiewicz J., Gacka-Grzesikiewicz E., Pisarski Z. 2001. Obszary chronione w Polsce. IOŚ, III wyd., Warszawa.

Wetlands International. 2002 Waterbird Population Estimates-Third Edition. Wetlands International Global Series No. 12, Wageningen

Winiecki A. 1996. Struktura i zmiennośćzgrupowańptaków lęgowych w krajobrazie doliny rzecznej oraz możliwości oceny ich wartości. Pr. Zakł. Biol. i Ekol. Ptaków, UAM. 5: 1-135.

Winiecki A., Grzybek J., Krupa A., Mielczarek S. 1997. Awifauna lęgowa doliny środkowej Warty – stan aktualny i kierunki zmian. 38,2: 87-120.

Winiecki A., Grzybek J., Krupa A., Mielczarek S. 1998. Wielkopolska – Dolina Środkowej Warty. W: J. Krogulec (red.). Ptaki łąk i mokradełPolski (stan populacji, zagrożenia i perspektywy ochrony). IUCN Poland, Warszawa. 65-80.

Winiecki A., Orłowski W. 1992. Koncepcja ochrony awifauny doliny Warty drogąsterowania jej przepływami, W: A. Winiecki (red.). Ptaki lęgowe doliny Warty. Pr. Zakł. Biol. Ekol. Ptaków UAM. 1: 105-122.

Winiecki A., Z. Kosiński, P. Ksit, T. Kaleta, J. Grzybek, S. Mielczarek, M. Przybycin. 2002. Dane niepubl. - Dolinąa środkowej Warty.

WZR. 2002. Dane niepubl.

4(2) / 2

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

5. STATUS OCHRONNY OBSZARU ORAZ POWIĄZANIA Z OSTOJAMI CORINE BIOTOPES

5.1. DESYGNOWANE FORMY OCHRONY NA POZIOMIE KRAJOWYM I REGIONALNYM:

KOD % POKRYCIA

PL02 0,0 %PL03 31,3 %PL04 33,3 %

5.2. POWIĄZANIA OPISANEGO OBSZARU Z INNYMI TERENAMI:

desygnowanymi na poziomie krajowym lub regionalnym

KOD FORMY OCHRONY NAZWA OBSZARU TYP RELACJI % POKRYCIA

PL02 Czeszewo 0,0 PL02 Dębno nad Wartą0,0 PL02 Dwunastak 0,0 PL03 Nadwarciański Park Krajobrazowy -22,3 PL03 Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy -9,0 PL04 Goplańsko-Kujawski 21,3 PL04 Nadwarciański 1,0 PL04 Powidzko-Bieniszewski 0,5 PL04 Pyzderski 4,8 PL04 Szwajcaria Żerkowska 1,8 PL04 Uniejowski 3,4 PL04 Złotogórski 0,5

desygnowanymi na poziomie międzynarodowym

NAZWA STATUSU OCHRONY NAZWA OBSZARU TYP RELACJI % POKRYCIA

Ostoja Ptaków (ranga europejska) Dolina Środkowej Warty *

5.3. POWIĄZANIA OPISANEGO OBSZARU Z OSTOJAMI CORINE BIOTOPES:

KOD CORINE TYP RELACJI % POKRYCIA

G0A100100 * 54,3G0A100101 * 4,2G0A100600 * 0,0

5/ 1

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

6. DZIAŁALNOŚĆCZŁOWIEKA NA TERENIE OBSZARU I W JEGO OTOCZENIU

I INNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA TEN OBSZAR

6.1. GŁÓWNE CZYNNIKI I RODZAJE DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA ORAZ PROCENT POWIERZCHNI OBSZARU IM PODLEGAJĄCY

Wpływy i działalnośćna terenie obszaru:

kod nazwa intensywność% obszaru wpływ

100 Uprawa B­101 zmiana sposobu uprawy B­102 koszenie / ścinanie A+ 120 Nawożenie /nawozy sztuczne/ B­140 Wypas B+ 141 zarzucenie pasterstwa B­180 Wypalanie B­210 Rybołówstwo B0 220 Wędkarstwo B0 230 Polowanie C0 240 Pozyskiwanie / Usuwanie zwierząt, ogólnie B­402 nieciągła miejska zabudowa C­403 zabudowa rozproszona B0 411 fabryka B­421 pozbywanie sięodpadów z gospodarstw domowych B­430 Budowle związane z rolnictwem B­502 drogi, autostrady A­507 mosty, wiadukty B­511 linie elektryczne C0 620 Sporty i różne formy czynnego wypoczynku, uprawiane w plenerze C0 701 zanieczyszczenia wód B­702 zanieczyszczenie powietrza C­810 Odwadnianie B­830 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych B­840 Zalewanie A+ 850 Modyfikowanie funkcjonowania wód -ogólnie B­910 Zamulenie C0 941 powódźA+

Wpływy i działalnośćwokółobszaru:

kod nazwa intensywność% obszaru wpływ

6.2. ZARZĄDZANIE OBSZAREM

SPRAWUJĄCY NADZÓR (INSTYTUCJA LUB OSOBA):

6/ 1

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Dyrektor Zespłu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

ZARZĄDZANIE OBSZAREM I PLANY:

6/ 2

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

OBSZAR: PLB300002 Dolina Środkowej Warty Mapy fizyczne obszaru Numer mapy Skala M34-2 1: 100000 N33-143 1: 100000 N33-144 1: 100000 N34-133 1: 100000 N34-134 1: 100000

7. MAPY OBSZARU Projekcja Opis PL Albers Yes PL Albers Yes PL Albers Yes PL Albers Yes PL Albers Yes

NATURA 2000 FORMULARZ DANYCH

7/8

Zdjęcia lotnicze obszaru Numer

Obszar

Temat

Data
Numer

Obszar

8. ZDJĘCIA OBSZARU Temat Autor

Data7/8 / 1


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

4. OPIS OBSZARU

4.7. HISTORIA

4.7 / 1

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
: images
images -> Konkurs wiedzy o janie pawle II
images -> Lokalizacja
images -> Klasyfikacja I oznaczenie budynków agh wg stanu na 04. 2013 r
images -> Lista przedmiotów obieralnych na semestr letni 2015/2016
images -> Alles klar 1a i 1b – zakres podstawowy Rozkład materiału na jednostki lekcyjne
images -> OŚwiadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na 2016 rok Oświadczam, iż w postępowaniu na „Zakup żywności dla potrzeb Bursy Szkolnej w Sandomierzu”
images -> Warunki zamówienia
images -> Warunki zamówienia
images -> Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXII egzamin dla Aktuariuszy z 7 czerwca 2004 r. Część I matematyka finansowa Imię I nazwisko osoby egzaminowanej
images -> Ks. Robert Kufel, Tadeusz Dzwonkowski inwentarz administracji apostolskiej w gorzowie z lat 1945-1972 Zielona Góra 2007 Spis treści

Pobieranie 257.81 Kb.

1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna