Nauczyciel // Uczeń// Rodzice//Szkoła// WychowawcaPobieranie 179.54 Kb.
Strona1/4
Data08.05.2016
Rozmiar179.54 Kb.
  1   2   3   4


Nauczyciel // Uczeń// Rodzice//Szkoła// Wychowawca


Nauczyciel – Uczeń – rodzice

1.Kobylecka E., Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych, pedagogika, (m.in.: „Cele wychowania jako przestrzeń porozumienia aksjologicznego nauczycieli i rodziców” 93)

2.Łobocki M., Wybrane problemy wychowania – nadal aktualne, pedagogika, („Wychowanie w rodzinie na styku nauczyciele – rodzice” s. 227)

3.Nauczyciele i rodzice. W poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy, red. I. Nowosad,

M. Szymański, pedagogika, („Podejścia interpretacyjne współpracy rodziców i nauczycieli” rozdz. II s. 85)4.Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań, red. A. W. Janke, pedagogika, („Aktywna szkoła – bierni rodzice: anomia, mit czy przemieszczenie znaczeń?” s. 297, „Rodzice w zreformowanej szkole. Mit czy rzeczywistość?” s. 311, „Przygotowanie nauczycieli do współpracy

z rodziną ucznia – potrzeby i uwarunkowania” s. 330)

5.Pedagogika społeczna, dokonania- aktualność – perspektywy. Podręcznik akademicki dla pedagogów, red. S. Kawula, pedagogika, („Współpraca rodziców i nauczycieli, jej implikacje edukacyjne i determinanty” rozdz. 22 od s. 439)

6.Trójpodmiotowość w praktyce edukacyjnej szkoły zreformowanej, pod red. K. Misiołka, pedagogika, („Współdziałanie rodziców i nauczycieli w procesie wychowywania dzieci” s. 43)

7.Kreatorzy edukacyjnego dialogu, red. A. Karpińska, pedagogika, ( „Współpraca i partnerstwo rodziców i nauczycieli” s. 67)

8.Łobocki M., W trosce o Wychowanie w szkole, pedagogika, ( „Współpraca nauczycieli i rodziców
w wychowaniu uczniów” s. 175)


9.Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, red. D. Klus-Stańska i in., pedagogika, („Nauczyciel z uczniem, rodzicami i lokalną społecznością. Koncepcje partnerstwa edukacyjnego” s. 185)

10.Komunikacja i negocjacje a współdziałanie interpersonalne, red. nauk. Nęcki Z. i in., socjologia, („Trudności komunikacyjne w relacjach nauczyciel-rodzic”, s. 167)

11. Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Jak sobie radzi z nimi dzieci i młodzież?, red. Borecka – Biernat D, psychologia,

12.Wiśniewski Cz., Wychowanie – Studia teoriopoznawcze i aksjologiczne, pedagogika,

13. Edukacja dzieci sześcioletnich w Polsce, red. nauk. Waloszek D., pedagogika, („Lęki i obawy nauczycieli w kontaktach z rodzicami” s.179)

14. Oleszkowicz A. i in., Sposób na wagary. Jak sobie radzić z absencją uczniów? , pedagogika, („ „Bo zupa była za słona...”,czyli wagary związane z sytuacją rodzinną” s.91 , „Współpraca z rodzicami i inne rozwiązania systemowe” s.103)

15. Kreowanie tożsamości szkoły. T. 2 :Konteksty historyczne, społeczno – kulturowe, edukacyjne, red. Chałas K., Komorowska B., pedagogika, („Uczeń w domu: uczestnictwo szkoły w rodzinie wymiarem jej tożsamości” s. 475)

16. Nauczyciel wczesnej edukacji, red. Smak E., pedagogika, („Wychowawca i wychowanek wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń edukacyjnych.” s. 23, „Rola nauczyciela w przygotowaniu dziecka do wyzwań współczesnego świata.” s. 51 )

17.Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela, red. Migdałek J., Folta W., pedagogika

18.Ostrowski K., Ocenianie szkolne w pracy pedagogicznej nauczyciela, („Pedagogizacja rodziców jako źródło wspierające wyniki nauczania” s.137)

19. Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym, red. Horyń W., Maciejewski J., pedagogika, (”Sylwetka współczesnego nauczyciela – wychowawcy na tle przewartościowań systemowych. Ujęcie pedagogiczno – socjologiczne” s.89 )

20. Zięba – Kołodziej B., Róg A.,...aby świetlica nie była przechowalnią. Wskazówki organizacyjno – metodyczne, pedagogika, („Wychowawca świetlicy” s.24, „Autorytet nauczyciela – wychowawcy”s.32, „Współpraca świetlicy z rodzicami wychowanków” s.123)

21. Problemy kultury fizycznej i zdrowotnej w ujęciu holistyczno – humanistycznym, red. Cynarski W., J., Bajorek W., sport („Analiza tożsamości zawodowej nauczyciela wychowania fizycznego”s.53, „Postawy nauczycieli wychowania fizycznego wobec zawodu w zależności stopnia awansu zawodowego” s.68 , „Trudności zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego motywacją do podejmowania działań dydaktyczno – wychowawczych” s.80)

22. Krasowska A., Jak budować porozumienie i współpracę w szkole?, pedagogika, („Nauczyciel, uczniowie i rodzice” s. 8)

23. Człowiek w sytuacji (bez) nadziei-konteksty teoretyczne i praktyczne, red. Bibik R., Urbanek A., socjologia („Nauczyciel wobec przemocy w rodzinie-zadania diagnostyczne” s. 67)

24. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela, red. Wosik-Kawali D., Zubrzycka-Maciąg T., pedagogika
  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna