Nazwa aglomeracjiPobieranie 442.89 Kb.
Strona1/5
Data10.05.2016
Rozmiar442.89 Kb.
  1   2   3   4   5

Propozycja

Planu Aglomeracji
Ruda Śląska

powiat Ruda Śląska

województwo śląskie

Część opisowa
 1. Nazwa aglomeracji
Ruda Śląska

Gmina Ruda Śląska wnosi o zmianę Aglomeracji Ruda Śląska, wyznaczonej Uchwałą Nr III/58/25/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 października 2010r., jako aglomeracja o równoważnej liczbie mieszkańców RLM=153 729, z trzema oczyszczalniami ścieków komunalnych: „Orzegów”, „Barbara”, „Halemba Centrum”.

Powodem zmiany jest zmniejszenie wartości RLM oraz weryfikacja wielkości obszaru aglomeracji. Podana w ww. uchwale wartość RLM została wyznaczona w oparciu o liczbę mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2008r. (liczba mieszkańców jest głównym parametrem mającym wpływ na całkowitą wartość RLM). W związku z zaobserwowanym corocznym spadkiem liczby mieszkańców miasta Ruda Śląska – średnio o ok. 0,8% /rok - zmniejszeniu ulega również wartość RLM aglomeracji. Wartość RLM na dzień 31.12.2013 r. wynosi 145 006.

Przeprowadzając szczegółową weryfikację dotychczasowej Aglomeracji Ruda Śląska, mając na uwadze definicję aglomeracji podaną w Dyrektywie 91/271/EWG, obszar planowanej obecnie Aglomeracji Ruda Śląska ograniczono do terenów, na których zaludnienie i/lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych. Obszar i granice aglomeracji wyznaczono w oparciu o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, uwzględniając tereny, dla których wartość wskaźnika koncentracji (jako stosunek przewidywanej do obsługi przez budowany system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej) jest większy niż 120 mieszkańców na km sieci, a ponadto wykonanie sieci kanalizacyjnej jest uzasadnione finansowo i technicznie.

Obszary o niewystarczającej koncentracji (wskaźnik koncentracji wynosi poniżej 120 mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej) zostały wyłączone z aglomeracji (liczba mieszkańców spoza obszaru aglomeracji wynosi 1684).

Na terenie Aglomeracji Ruda Śląska znajdują się 3 oczyszczalnie ścieków: „Orzegów”, „Barbara”, „Halemba Centrum”. Oczyszczalnie te są przystosowane do oczyszczania całej ilości ścieków powstających w aglomeracji, a także do przyjmowania ścieków spoza aglomeracji. Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z każdej z ww. oczyszczalni do odbiorników spełnia warunki określone w Dyrektywie 91/271/EWG dla aglomeracji powyżej 10000 RLM.

Mieszkańcy aglomeracji nieobsługiwani przez zbiorcze systemy kanalizacyjne korzystają z innych właściwych systemów oczyszczania ścieków, tj. szczelnych zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych przewożone są taborem asenizacyjnym na oczyszczalnie ścieków komunalnych.

Nieruchomości zlokalizowane poza obszarem aglomeracji wyposażone są w inne systemy oczyszczania ścieków. Zazwyczaj są to zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. Nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych przewożone są również taborem asenizacyjnym zgodnie z zasadą „bliskości” na oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na terenie Aglomeracji Ruda Śląska lub innych aglomeracji (zależnie od lokalizacji nieruchomości).

 1. Wnioskodawca (gmina wiodąca w aglomeracji)
Gmina: Ruda Śląska

Powiat: Ruda Śląska

Miejscowość: Ruda Śląska

Ulica, nr: Pl. Jana Pawła II 6

Województwo: śląskie

Telefon: (32) 244 90 00

Fax: (32) 248 75 23

e-mail do kontaktu bieżącego: um_gkos@ruda_sl.pl 1. Dane rejestrowe
NIP

641-10-05-769

REGON

000515840 1. Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku
Leokadia Masłowska Urząd Miasta Ruda Śląska tel. (32) 244 90 00 w. 4030

fax. (32) 248 75 23

Justyna Długosz PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej tel. (32) 34 24 256

fax. (32) 24 43 133


Propozycję planu aglomeracji, w rozumieniu art. 43 ust. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.) opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922) oraz „Wytycznymi do tworzenia i zmiany aglomeracji” opracowanymi przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Środowiska w marcu 2014 r.
 1. Gminy współtworzące aglomerację
Wykaz – gmin, których tereny tworzą aglomerację:

 1. Ruda Śląska 1. : dokumenty -> 2014
  2014 -> Informacja dla pacjentów do planowego zabiegu operacyjnego
  2014 -> Województwem Śląskim
  2014 -> 12 grudnia 2014 r. Gala Finałowa „Przedsiębiorstw Fair Play
  2014 -> Reni jusis – wymagania techniczne niniejszy dokument zawiera opis wymagań technicznych umożliwiających przeprowadzenie koncertu na odpowiednim poziomie artystycznym I technicznym
  2014 -> Projekt Uchwała Nr / / iv/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia roku w sprawie: zmiany uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr iv/25/2/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania
  2014 -> 3. medytacja – Ze złem się nie dyskutuje Księga Wyjścia
  2014 -> 1. Medytacja – Czy to miłość, czy pożądanie? Księga Tobiasza (6, 11. 13-16. 18-19; 8, 4 14-17) Odezwał się Rafał do młodzieńca: «Bracie Tobiaszu!»
  2014 -> 2. medytacja – Dlaczego jesteś smutny? Księga Rodzaju (4, 6-12)
  2014 -> Uchwała nr 528/321/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25. 03. 2014 r w sprawie: uzupełnienia składu Rady Programowej Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej
  2014 -> Program profilaktyczny


  1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna