Nazwa I adres zamawiającegoPobieranie 277.14 Kb.
Strona1/4
Data02.05.2016
Rozmiar277.14 Kb.
  1   2   3   4


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
sporządzona zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Kopalnia Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna

Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka,

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000278401, NIP 683-000-34-27,

Kapitał Zakładowy: 21 000 000 zł pokryty w całości.

telefon centrala (12) 278-70-02

telefon sekretariat: (12) 278-71-11

fax.: (12) 278-71-10

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczonyIII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


 1. Nomenklatura

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot zamówienia:

44163100-1 - Rury
 1. Nazwa

Dostawa rur polietylenowych”
 1. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1. rur polietylenowych ze stałą monolityczną warstwą trudnopalną i antystatyczną (bez pancerza) okołnierzowanych z dociskami stalowymi zabezpieczonymi antykorozyjnie,

 2. rur polietylenowych ze stałą monolityczną warstwą antystatyczną (bez pancerza) bosych w krążkach a/100mb,

 3. kształtek montażowych, w postaci:

a) trójników i kolan polietylenowych, ze stałą monolityczną warstwą trudnopalną i antystatyczną (bez pancerza) okołnierzowanych z dociskami stalowymi zabezpieczonymi antykorozyjnie,

b) trójników bosych polietylenowych ze stałą monolityczną warstwą trudnopalną i antystatyczną (bez pancerza do zgrzewania ),

c) zaworów i złącz

d) tulei kołnierzowych PE-NPAS (do zgrzewania) wraz z dociskami stalowymi pokrytymi tworzywem,

zwanych dalej „kształtkami montażowymi”.

3.2. Wykonawca sprzeda i dostarczy rury, o których mowa w pkt 3 ppkt 3.1 pkt 1) i 2), następujących typów oraz w następujących ilościach (ilość maksymalna):

1) rura PE-NPAS PN 1,6 MPa Ø 180mm x 16,4mm x 6000mm trudnopalna
i antystatyczna okołnierzowana obustronnie w ilości 3600 mb.,

2) rura PE- NPAS PN 2,5 MPa Ø 140mm x 19,2mm x 6000mm trudnopalna


i antystatyczna okołnierzowana obustronnie w ilości 2040 mb.,

3) rura PE-NPAS PN 1,6 MPa Ø 90mm x 5,4mm x 6000mm trudnopalna


i antystatyczna okołnierzowana obustronnie w ilości 360 mb.,

4) rura PE-AS PN 1,6 MPa Ø 63mm x 5,8mm w krążkach a/100mb w ilości 5500mb.,

3.3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca sprzeda i dostarczy Zamawiającemu kształtki montażowe, następujących typów oraz w następujących maksymalnych ilościach:

1) trójnik PE-NPAS Ø90mm x 5,4mm - 1,0 MPa – wylot 90o okołnierzowany


w ilości 7 szt.,

2) trójnik bosy PE-NPAS Ø90mm x 5,4mm - 1,0 MPa –90o w ilości 4 szt.,

3) trójnik bosy PE-AS Ø63mm x 5,8mm - 1,6 MPa –w ilości 150 szt.,

4) złącze PE-AS Ø63mm x 5,8mm -1,6 MPa w ilości 150 szt.,

5) zawór PE-AS Ø63mm - 1,6 MPa w ilości 150 szt.,

6) kolano bose PE-AS 90o Ø63mm x 5,8mm -1,6 MPa w ilości 150 szt.,

7) kolano PE-NPAS 90o Ø110mm x 10,0mm -1,6 MPa okołnierzowane w ilości 15 szt.,

8) kolano PE-NPAS 30o Ø110mm x 10,0mm -1,6 MPa okołnierzowane w ilości 15 szt.,

9) tuleję kołnierzową PE-NPAS Dz 180 + docisk stalowy DN 180 – 1,6 MPa
w ilości - 300 szt.,

10) tuleję kołnierzową PE-NPAS Dz 140 + docisk stalowy DN 140 – 2,5 MPa


w ilości - 300 szt..,

11) tuleję kołnierzową PE-NPAS Dz 110 + docisk stalowy DN 110 – 1,6 MPa


w ilości - 50 szt.

3.4. Przedmiot zamówienia winien spełniać normę PN-EN 12201-2:2012


lub równoważną1.

3.5 Rury i kształtki montażowe będą służyć do budowy rurociągów transportujących wodę oraz ciecze niepalne i wodne zawiesiny oraz sprężone powietrze w szybach


i podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego.

3.6. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 3 ppkt 3.1 winien:

1) spełniać wymagania określone w § 360 Rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia
ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych
zakładach górniczych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 139, poz. 1169 z późn. zm.),

2) być dopuszczony do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów


górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa
wybuchu metanu.
3.7. W ramach maksymalnych ilości, określonych w pkt 3 ppkt 3.2 i 3.3, Zamawiający zobowiązuje się do zakupu partii przedmiotu zamówienia o wartości 60% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Zakup pozostałej partii przedmiotu zamówienia o wartości 40% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji).
4. Sposób przeprowadzenia dostawy:
4.1. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany przez Wykonawcę na zlecenia Zamawiającego, sukcesywnie, partiami, w ciągu okresu trwania umowy.

4.2. Przy pierwszej dostawie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

1) zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane rury są bezpieczne do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu (np. certyfikat znaku bezpieczeństwa „B”
w zakresie możliwości stosowania rur i kształtek będących przedmiotem zamówienia w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych wydobywających kopaliny podstawowe i pospolite)

2) dokumentację techniczno – ruchową.

4.3. Jednostkowe dostawy muszą posiadać:

1) dowód wydania zewnętrznego (WZ) lub faktura VAT,

2) świadectwo jakości,

3) dokument gwarancji.

4.4. Dostawa będzie następowała w terminach i ilościach określonych w zamówieniach składanych przez Zamawiającego w formie faksu i telefonicznie na, z wyprzedzeniem 14 dni roboczych.

4.5. Przewiduje się dostawy przedmiotu umowy w maksymalnie 14 partiach w okresie obowiązywania umowy.

4.6. Miejscem dostarczenia przedmiotu umowy jest magazyn Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., Park Kingi 1. Dostawa odbywać się będzie w dni robocze w godz. 7.00 – 12.00.

4.7. O przygotowaniu zleconej dostawy przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego telefonicznie i faksem, nie później niż na 1 dzień roboczy przed wymaganym terminem dostawy.

4.8. Transport i rozładunek będzie dokonywany przez Wykonawcę na jego koszt.

4.9. Za dni robocze Strony przyjmują dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem


dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.2015.90 j.t..).
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do specyfikacji.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA POMOCĄ ZNAKÓW TOWAROWYCH, PATENTÓW LUB SFORMUŁOWAŃ WSKAZUJĄCYCH NA POCHODZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, A TAKŻE NORM, APROBAT, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH I SYSTEMÓW ODNIESIENIA
1. W przypadku gdy do opisu przedmiotu zamówienia zawartego w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikach
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia został użyty znak towarowy, patent lub sformułowania wskazujące na pochodzenie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych).

2. W przypadku gdy do opisu przedmiotu zamówienia zawartego w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikach


do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały użyte normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać przedmiot zamówienia w ciągu 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

2. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony.VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, to jest udokumentowanie wykonania
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – co najmniej jednej dostawy rur polietylenowych ze stałą monolityczną warstwą antystatyczną (bez pancerza), o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (brutto) wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana oraz załączeniem dowodów, czy została wykonana należycie,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi


do wykonania zamówienia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, to jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej, przez Wykonawcę, w wysokości, co najmniej 500 000,00 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 1. Ocena spełnienia przez Wykonawców ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów określonych w części VII niniejszej Specyfikacji.VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


 1. W celu potwierdzenia wymagań określonych w części VI specyfikacji, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
  1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem podanym w załączniku nr 2 do Specyfikacji,
  1. wykaz należytego wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
   w tym okresie, co najmniej jednej dostawy rur polietylenowych ze stałą monolityczną warstwą antystatyczną (bez pancerza), o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (brutto), wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana oraz załączeniem dowodów, czy została wykonana należycie.

Dowodami należytego wykonania dostaw są:

a) poświadczenia, 1. oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a.

Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej, w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane.

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji.  1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 500 000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych


lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy).

Pisemne zobowiązanie winno zostać podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do składania oświadczeń w imieniu podmiotu oddającego Wykonawcy do dyspozycji zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. Pisemne zobowiązanie winno zostać załączone do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1 należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 - 3 oraz wykaz, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 a także dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw, o których mowa
w pkt 1 ppkt 2 winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Potwierdzenie kopii za zgodność z oryginałem powinno zawierać sformułowanie: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem”, a także imię i nazwisko osoby dokonującej potwierdzenia oraz datę dokonania potwierdzenia. Potwierdzenia winna dokonać osoba (osoby) uprawniona (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy, o której mowa w części XV pkt 3 specyfikacji. Jeżeli potwierdzenia dokonuje pełnomocnik, wówczas do oferty winien być dołączony oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

4. Dokument sporządzony w języku obcym jest składany wraz z tłumaczeniem na język polski.VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

1. Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia
z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy poprzez złożenie wraz z ofertą następujących dokumentów:


 1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z wzorem podanym
  w załączniku nr 3 do Specyfikacji,

 2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
  do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
  w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10-11 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1, ppkt 2 – 5 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

 2. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

Dokumenty, o których mowa w lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty, o których mowa w lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż


3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1, ppkt 6 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
  w punkcie 2 i 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.
 1. Dokumenty zawierające oświadczenie o okolicznościach określonych w pkt. 2 lit. a
  i c oraz w pkt 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty zawierające oświadczenie o okolicznościach określonych w punkcie
2 lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.


 1. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8,10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa
  w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób
  w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10-11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym,
  że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

 

7. Dokumenty, o których mowa w pkt 1-6 należy złożyć w formie oryginału lub


w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Potwierdzenie kopii za zgodność z oryginałem powinno zawierać sformułowanie: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem”, a także imię i nazwisko osoby dokonującej potwierdzenia oraz datę dokonania potwierdzenia. Potwierdzenia winna dokonać osoba (osoby) uprawniona (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy,
o której mowa w części XV pkt 3 niniejszej specyfikacji. Jeżeli potwierdzenia dokonuje pełnomocnik, wówczas do oferty winien być dołączony oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.


     1. Dokument sporządzony w języku obcym jest składany wraz z tłumaczeniem na język polski.IX. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 2 PKT 5 USTAWY

1. Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez złożenie wraz z ofertą:

1) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo

2) informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

zgodnie z wzorem podanym w załączniku nr 4 do Specyfikacji.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 winny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 oddzielnie. Dokumenty te winny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy, którego dokumenty dotyczą.

4. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 winny zostać załączone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

X. WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 1. Warunki, które musi spełniać przedmiot zamówienia:

1) zapewnienie, iż dostarczane rury oraz pozostałe elementy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone w § 360 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego
w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 139, poz. 1169
z późn. zm.).

2) udokumentowanie, iż wszystkie elementy, których dostarczenie stanowi przedmiot zamówienia mogą zostać wykorzystane do budowy rurociągu, spełniając przy tym wymagania określone powyżej.

2. Ocena spełnienia przez przedmiot zamówienia ww. warunków zostanie dokonana
na podstawie złożonych dokumentów określonych w części XI niniejszej specyfikacji.

XI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT DOSTAWY
1. W celu potwierdzenia wymagań określonych w części X specyfikacji, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1) zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane rury są bezpieczne do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu (np. certyfikat znaku bezpieczeństwa „B” w zakresie możliwości stosowania rur i kształtek będących przedmiotem zamówienia w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych wydobywających kopaliny podstawowe i pospolite),

2) dokumentację techniczno – ruchową.
2. Dokument sporządzony w języku obcym jest składany wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 należy złożyć w formie oryginału. Dopuszcza
się także złożenie ww. dokumentów w formie kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę. Potwierdzenie kopii za zgodność z oryginałem powinno zawierać sformułowanie: ,,Potwierdzam za zgodność z oryginałem”,
a także imię i nazwisko osoby dokonującej potwierdzenia oraz datę dokonania potwierdzenia. Potwierdzenia dokonuje osoba (osoby) uprawniona (uprawnione)
do reprezentowania Wykonawcy, o której mowa w części XV pkt 3 specyfikacji.

XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW WRAZ ZE WSKAZANIEM OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem,
z zastrzeżeniem postanowień ustawy oraz części VII, VIII, IX, XI i części XV specyfikacji.

Wykonawcy mogą przekazywać Zamawiającemu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje na numer faksu (12) 278-71-10.

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:a) w zakresie przedmiotu zamówienia:

Stanisław Strug – Specjalista ds. Logistykib) w zakresie postępowania:

Marzena Siewruk – Kierownik Działu Zamówień PublicznychXIII. WADIUM
1. Wadium w wysokości: 50 000,00 zł należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonym w części XVI pkt 2 niniejszej specyfikacji.

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:Bank Pekao Spółka Akcyjna Oddział w Wieliczce

Konto: 75124047481111000048778501, z dopiskiem: wadium w sprawie

KSW/2015/EL/13

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.Nie dopuszcza się wpłaty wadium w kasie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.


 1. Wadium wniesione w innej formie niż forma pieniężna (zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych) winno być złożone w Sekretariacie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. przed upływem terminu składania ofert określonym w części XVI
  pkt 2 niniejszej specyfikacji.

 2. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca
  w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących
  po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
  o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

 4. Zgodnie z art. 46 ust 5 ustawy Pzp, Zamawiający zatrzymuje wadium
  wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana :

 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 1. Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.


XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu
do składania ofert.

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji.

2. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę i tylko w jednym egzemplarzu. Ofertę należy przygotować według wzoru podanego w załączniku nr 1 do specyfikacji. Oferta winna być złożona na adres Zamawiającego w zamkniętej, opieczętowanej i nieprzeźroczystej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy z napisem:Oferta w przetargu nieograniczonym na:

Dostawę rur polietylenowych” – nr procedury: KSW/2015/EL/13

3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do występowania w imieniu Wykonawcy. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy uznaje się:

3.1 Osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych.

3.2 Osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

3.3 Osoby legitymujące się pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa w pkt 3.1. i 3.2. Jeżeli oferta jest podpisana (sporządzona) przez pełnomocnika, wówczas do oferty winien być dołączony oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

3.4 W przypadku, gdy Wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej,
a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników.

4. Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i powinny być czytelnie oznaczone.

5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

6. Zmieniona oferta winna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla złożenia oferty. Zmieniona oferta winna być złożona w zamkniętej, opieczętowanej


i nieprzeźroczystej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy z napisem:

Zmiana oferty w przetargu nieograniczonym na:

Dostawę rur polietylenowych” - nr procedury KSW/2015/EL/13 1. Zgodnie z brzmieniem art. 23 ust. 1 ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się
  o udzielenie zamówienia (np. wspólnicy spółki cywilnej, członkowie konsorcjum).

7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy).

W związku z powyższym, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani dołączyć do oferty pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy. Pełnomocnictwo winno być załączone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do pełnomocnictwa odpowiednie dokumenty, z których wynika upoważnienie do udzielenia pełnomocnictwa.


7.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają następujące dokumenty:

1) ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać łącznie warunki udziału w postępowaniu określone w części VI
pkt 1 specyfikacji. W związku z powyższym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają dokumenty według następujących zasad:

a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jeden komplet dokumentów, o których mowa w części VII pkt 1


ppkt 1 - 3 specyfikacji. Oświadczenie, o którym mowa w części VII pkt 1 ppkt 1 należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty, o których mowa w części VII pkt 1 ppkt 2-3 należy złożyć w formie oryginału lub
w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez tego
z Wykonawców, którego dokumenty dotyczą albo przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Potwierdzenie kopii za zgodność z oryginałem powinno zawierać sformułowanie: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem”, a także imię
i nazwisko osoby dokonującej potwierdzenia oraz datę dokonania potwierdzenia. W przypadku dokonania potwierdzenia za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę, którego dokumenty dotyczą, potwierdzenia winna dokonać osoba (osoby) uprawniona (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy, o której mowa w części XV pkt 3 specyfikacji. Jeżeli potwierdzenia dokonuje pełnomocnik jednego
z Wykonawców, wówczas do oferty winien być dołączony oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz


z tłumaczeniem na język polski.

b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jeden komplet dokumentów, o których mowa w części XI pkt 1 specyfikacji. Dokumenty, o których mowa w części XI pkt 1 należy złożyć w formie oryginału lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Potwierdzenie kopii za zgodność


z oryginałem powinno zawierać sformułowanie: „Potwierdzam
za zgodność
z oryginałem”, a także imię i nazwisko osoby dokonującej potwierdzenia oraz datę dokonania potwierdzenia.

 1. każdy z osobna z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa dokumenty, o których mowa w części VIII pkt 1 – 6 specyfikacji. Dokumenty, o których mowa w części VIII pkt 1 – 6 należy złożyć w formie oryginału lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez tego z Wykonawców, którego dokumenty dotyczą albo przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Potwierdzenie kopii za zgodność z oryginałem powinno zawierać sformułowanie: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem”, a także imię i nazwisko osoby dokonującej potwierdzenia oraz datę dokonania potwierdzenia. W przypadku dokonania potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego dokumenty dotyczą, potwierdzenia winna dokonać osoba (osoby) uprawniona (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy, o której mowa w części XV pkt 3 specyfikacji. Jeżeli potwierdzenia dokonuje pełnomocnik jednego z Wykonawców, wówczas do oferty winien być dołączony oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski.
8. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

 1. Jeśli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołuje się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wówczas oprócz części zamówienia, której wykonanie zamierz powierzyć podwykonawcy jest zobowiązany wskazać także w ofercie nazwę tego podwykonawcy.XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego lub na adres:

KOPALNIA SOLI „WIELICZKA” Spółka Akcyjna

32–020 WIELICZKA Park Kingi

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 29.06.2015 r.  godz. 12.00. przy czym wiążący jest dzień i godzina wpływu oferty do Sekretariatu Zamawiającego.

3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w punkcie 2 zostaną zwrócone bez otwierania zgodnie z art. 84 ust. 2 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XVII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.

KOPALNIA SOLI „WIELICZKA” Spółka Akcyjna

32–020 WIELICZKA Park Kingi 1.

Budynek Zarządu parter pokój nr A2 w dniu 29.06.2015 r. o godz. 12.30
XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
Cenę zamówienia stanowić będzie suma iloczynów maksymalnych ilości poszczególnych asortymentów oraz ich cen jednostkowych.

XIX. KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami:

a) Cena za realizację przedmiotu zamówienia w maksymalnym zakresie określonym


w SIWZ (C) znaczenie 98%,

b) rękojmia na dostarczony przedmiot zamówienia zaoferowana przez Wykonawcę


w miesiącach (R) – znaczenie 2 %,

2. Ocena oferty (O) stanowi sumę arytmetyczną ww. kryteriów:O = C + R

3. Liczba punktów, którą otrzyma oferta Wykonawcy, na podstawie oceny oferty


w oparciu o kryterium ceny, którą zapłaci Zamawiający, za realizację zamówienia
w pełnym zakresie, będzie obliczana według następującego wzoru:

gdzie:


C – ilość punktów przyznana ofercie badanej,

Co – cena, którą zapłaci Zamawiający, za realizację zamówienia w pełnym zakresie


w ofercie badanej,

Cn – najniższa cena, którą zapłaci Zamawiający, za realizację zamówienia


w pełnym zakresie, spośród wszystkich złożonych ofert podlegających ocenie.

 1. Liczba punktów, którą otrzyma oferta Wykonawcy, na podstawie oceny oferty w oparciu
  o kryterium rękojmia na dostarczony przedmiot zamówienia będzie obliczana według następującego wzoru:

gdzie:


R - ilość punktów przyznana ofercie badanej,

Ro – okres rękojmi w badanej ofercie (podany w miesiącach)

Rn – najdłuższy okres rękojmi (podany w miesiącach) spośród złożonych ofert podlegających ocenie (podany w miesiącach)


 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

 2. Oceniane będą tylko te oferty, które spełniają warunki zawarte w SIWZ.XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej


lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy zamówień dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy nr: 75124047481111000048778501, w Banku Pekao Spółka Akcyjna O/Wieliczka z dopiskiem: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w sprawie KSW/2015/EL/13”.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia


z należności za częściowo wykonane dostawy.

XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie
w przypadku złożenia odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została wybrana, obowiązani są przedłożyć przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia, umowę regulującą ich współpracę.XXII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji.


XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych, w dziale VI Środki ochrony prawnej, tj.:

1) art. 179 ustawy Prawo zamówień publicznych – przepisy wspólne,

2) art. 180 – 198 ustawy prawo zamówień publicznych – odwołania,

3) art. 198a – 198g ustawy Prawo zamówień publicznych – skarga do sądu.Załączniki do Specyfikacji :
1) Wzór oferty (zał. nr 1).

2) Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 2).

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy
(zał. nr 3).

4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy (zał. nr 4).

5) Wzór wykazu wykonanych dostaw (zał. nr 5).

6) Wzór umowy (zał. nr 6).

……………………………………..

Podpis Kierownika Zamawiającego

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

dnia 21.05.2015 r.

po opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

ZAŁ. Nr 1 do SIWZ

KSW/2015/EL/13

Pieczęć Wykonawcy


…………………………………

…………………………………

…………………………………Pobieranie 277.14 Kb.

  1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna