Nazwa I adres zamawiającego


KOPALNIA SOLI „WIELICZKA”Pobieranie 277.14 Kb.
Strona2/4
Data02.05.2016
Rozmiar277.14 Kb.
1   2   3   4

KOPALNIA SOLI „WIELICZKA”


SPÓŁKA AKCYJNA

UL. PARK KINGI 1

32 – 020 WIELICZKA

O F E R T A
W związku z postępowaniem prowadzonym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie: „Dostawa rur polietylenowych”, przedkładamy naszą ofertę:


 1. Cena, którą zapłaci Zamawiający za dostawę (sprzedaż wraz z dostarczeniem) rur polietylenowych, spełniających normę PN-EN 12201-2:2012 lub równoważną2 ……………………….(Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia normy
  w przypadku zaoferowania normy równoważnej)
  oraz kształtek montażowych,
  na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi:

…………………… zł (brutto)

(słownie …………………………………………………………………………. zł)

Wynagrodzenie powyższe zawiera podatek VAT. Stawka podatku VAT wynosi …%.


 1. Cena, którą zapłaci Zamawiający będzie stanowić sumę iloczynów ilości dostarczonych rur i ceny za 1 mb rury, wskazanych poniżej:

Lp.

Nazwa

Maksymalna ilość

j/m

podatek VAT w %

Cena brutto

za jednostkę miary1.

Rura PE-NPAS PN 1,6 MPa Ø 180mm x 16,4mm x 6000mm trudnopalna i antystatyczna okołnierzowana obustronnie

3600

mb2.

Rura PE- NPAS PN 2,5 MPa Ø 140mm x 19,2mm x 6000mm trudnopalna i antystatyczna okołnierzowana obustronnie

2040

mb3.

Rura PE-NPAS PN 1,6 MPa Ø 90mm x 5,4mm x 6000mm trudnopalna i antystatyczna okołnierzowana obustronnie,

360

mb4.

Rura PE-AS PN 1,6 MPa Ø 63mm x 5,8mm w krążkach a/100mb w ilości 5500mb.,

5500

mb


 1. Cena, którą zapłaci Zamawiający będzie stanowić sumę iloczynów sztuk dostarczonych kształtek montażowych i ceny za 1 sztukę, wskazanego poniżej asortymentu:
Lp.

Nazwa

Maksymalna ilość

j/m

Podatek VAT w %

Cena brutto

za jedną sztukę1.

Trójnik PE-NPAS Ø90mm x 5,4mm - 1,0 MPa – wylot 90o okołnierzowany

7

szt.2.

Trójnik bosy PE-NPAS Ø90mm x 5,4mm - 1,0 MPa –90o

4

szt.3.

Trójnik bosy PE-AS Ø63mm x 5,8mm - 1,6 MPa

150

szt.4.

Złącze PE-AS Ø63mm x 5,8mm -1,6 MPa

150

szt.5.

Zawór PE-AS Ø63mm - 1,6 MPa

150

szt.6.


Kolano bose PE-AS 90o Ø63mm x 5,8mm -1,6 MPa

150

szt.7.

Kolano PE-NPAS 90o Ø110mm x 10,0mm -1,6 MPa kołnierzowane

15

szt.8.

Kolano PE-NPAS 30o Ø110mm x 10,0mm -1,6 MPa okołnierzowane

15

szt.9.

Tuleja kołnierzową PE-NPAS Dz 180 + docisk stalowy DN 180 – 1,6 MPa

300

szt.10.

Tuleja kołnierzową PE-NPAS Dz 140 + docisk stalowy DN 140 – 2,5 MPa,

300

szt.11.

Tuleja kołnierzową PE-NPAS Dz 110 + docisk stalowy DN 110 – 1,6 MPa

50

szt.


W ramach maksymalnych ilości, określonych w pkt. 2 i 3, Zamawiający zobowiązuje się do zakupu partii przedmiotu zamówienia o wartości 60% ceny całkowitej brutto podanej


w pkt 1. Zakup pozostałej partii przedmiotu zamówienia o wartości 40% ceny całkowitej brutto podanej w pkt 1, zależeć będzie zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji).
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone rury
oraz kształtki montażowe, licząc od daty dostarczenia poszczególnej partii
do Zamawiającego.
5. Oferowany okres rękojmi na dostarczony przedmiot zamówienia wynosi ……………… (minimalnie 24 miesięcy).
6. Wykonanie zamówienia:


 1. Zamówienie wykonamy osobiście (bez udziału podwykonawców)

 TAK

 NIE


W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” należy wypełnić umieszczone poniższe podpunkty 2 i 3.

 1. Podwykonawcom powierzymy wykonanie następujących części zamówienia:

a) wykonanie .........................................................................................................

b) wykonanie .........................................................................................................

3) Dokumentując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, powołujemy się na zasoby innego podmiotu

 TAK


 NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” należy wskazać:  1. zakres prac powierzonych podwykonawcy:

..……………………………………………………………………………..

  1. nazwę (firmę) podwykonawcy:

.……………………..……………………………………………………….
7. Wniesione w pieniądzu wadium zwraca się na następujący rachunek bankowy:

...........................................................................................................................................

8. Zamawiający może, w niniejszym postępowaniu, przekazywać Wykonawcy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje na numer faksu ………………………………….……..............................................................................
.................., data.............. ...............................................................................

Podpis (podpisy) osób upoważnionych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁ. NR 2 do SIWZ

KSW/2015/EL/13Pobieranie 277.14 Kb.

1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna