Nazwa I adres zamawiającego


…………………………………………. …………………………………………Pobieranie 277.14 Kb.
Strona3/4
Data02.05.2016
Rozmiar277.14 Kb.
1   2   3   4

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

Dokładna nazwa i adres Wykonawcy


Oświadczenie
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę rur polietylenowych” oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn.zm.), dotyczące:


    1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
    1. posiadania wiedzy i doświadczenia;
    1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
     do wykonania zamówienia;
    1. sytuacji ekonomicznej i finansowej............................., dnia.................................. .................................................................

Miejscowość Podpis(-y) osoby (osób) wskazanej (-ych)

w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym lub

posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecamy czytelny podpis(-y) lub podpis(-y)

i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

ZAŁ. NR 3 do SIWZ

KSW/2015/EL/13


………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

Dokładna nazwa i adres Wykonawcy


Oświadczenie
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę rur polietylenowych” oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

............................, dnia.................................. .................................................................

Miejscowość Podpis(-y) osoby (osób) wskazanej (-ych)

w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym lub

posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecamy czytelny podpis(-y) lub podpis(-y)

i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).

ZAŁ. Nr 4 do SIWZ

KSW/2015/EL/13

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….Dokładna nazwa i adres Wykonawcy

Oświadczenie
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę rur polietylenowych”.
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
1. ……………………………………………………

2. ……………………………………………………

3. ……………………………………………………
W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej winien zaznaczyć poniższe pole:
Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
............................, dnia.................................. .................................................................

Miejscowość Podpis(-y) osoby (osób) wskazanej (-ych)

w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym lub

posiadającej(-ych) pełnomocnictwo(-a).

(Zalecamy czytelny podpis(-y) lub podpis(-y)

i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem).
ZAŁ. NR 5 DO SIWZ

KSW/2015/EL/13Dokładna nazwa i adres Wykonawcy

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..


Wykaz

wykaz należytego wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej dostawy rur polietylenowych ze stałą monolityczną warstwą antystatyczną (bez pancerza), o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (brutto), wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana oraz załączeniem dowodów, czy została wykonana należycie.
Lp.

Podmiot, na rzecz którego wykonywane były dostawy

Przedmiot dostawy

Data

wykonaniaWartość

dostawy

Dowód potwierdzający,

że dostawy zostały wykonane należycie*

1.


2.3.
4.

*Do wykazu Wykonawca winien obligatoryjnie dołączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw objętych wykazem. Dowodami należytego wykonania dostaw są:

a) poświadczenia

b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a.

Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej, w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane.

.................., data.............. ...............................................................................

Podpis (podpisy) osób upoważnionych do

reprezentowania Wykonawcy

ZAŁ. NR 6 DO SIWZ

KSW/2015/EL/13

WZÓR UMOWY

umowa zawarta pomiędzy:Kopalnią Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna

1) siedziba i adres spółki: 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1,

2) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana: Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem 0000278401,

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 683-000-34-27,

4) wysokość kapitału zakładowego: 21 000 000 zł, kapitał zakładowy pokryty w całości,

5) REGON: 000041683,

którą reprezentuje: 1. ………………………………………..

 2. ………………………………………..

zwaną dalej Zamawiającym

a

…..............................................................................................................................................1) siedziba i adres firmy……………………………………………………………………..

2) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana: ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP): …………………………………………………..

4) wysokość kapitału zakładowego (jeżeli dotyczy): ………………………………………

5) REGON: …………………………………

którą reprezentuje:

1) .................................................................................

2) …..............................................................................

zwaną/zwanym dalej Wykonawcą

o następującej treści:
§ 1

Tryb zawarcia umowy

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (nr sprawy: KSW/2015/EL/13).


§ 2

Przedmiot umowy. Prawo opcji.

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostarczeniem: 1. rur polietylenowych ze stałą monolityczną warstwą trudnopalną i antystatyczną
  (bez pancerza) okołnierzowanych, z dociskami stalowymi zabezpieczonymi antykorozyjnie;

 2. rur polietylenowych ze stałą monolityczną warstwą antystatyczną (bez pancerza), bosych, w krążkach a/100mb;

 3. kształtek montażowych, w postaci:

a) trójników i kolan polietylenowych, ze stałą monolityczną warstwą trudnopalną i antystatyczną (bez pancerza) okołnierzowanych z dociskami stalowymi zabezpieczonymi antykorozyjnie,

b) trójników bosych polietylenowych ze stałą monolityczną warstwą trudnopalną i antystatyczną (bez pancerza do zgrzewania),

c) zaworów i złącz,

d) tulei kołnierzowych PE-NPAS (do zgrzewania) wraz z dociskami stalowymi pokrytymi tworzywem.

2. Wykonawca sprzeda i dostarczy rury, o których mowa w ust 1 pkt 1 i 2, następujących typów oraz w następujących maksymalnych ilościach:

1) rura PE-NPAS PN 1,6 MPa Ø 180mm x 16,4mm x 6000mm trudnopalna


i antystatyczna okołnierzowana obustronnie - w ilości 3600 mb.,

2) rura PE- NPAS PN 2,5 MPa Ø 140mm x 19,2mm x 6000mm trudnopalna


i antystatyczna okołnierzowana obustronnie - w ilości 2040 mb.,

3) rura PE-NPAS PN 1,6 MPa Ø 90mm x 5,4mm x 6000mm trudnopalna


i antystatyczna okołnierzowana obustronnie - w ilości 360 mb.,

4) rura PE-AS PN 1,6 MPa Ø 63mm x 5,8mm w krążkach a/100mb


- w ilości 5500 mb.

3. Wykonawca sprzeda i dostarczy Zamawiającemu kształtki montażowe, następujących typów oraz w następujących maksymalnych ilościach:

1) trójnik PE-NPAS Ø90mm x 5,4mm - 1,0 MPa - wylot 90o okołnierzowany
- w ilości 7 sztuk,

2) trójnik bosy PE-NPAS Ø90mm x 5,4mm - 1,0 MPa - 90o - w ilości 4 sztuk,

3) trójnik bosy PE-AS Ø63mm x 5,8mm - 1,6 MPa - w ilości 150 sztuk,

4) złącze PE-AS Ø63mm x 5,8mm -1,6 MPa - w ilości 150 sztuk,

5) zawór PE-AS Ø63mm - 1,6 MPa - w ilości 150 sztuk,

6) kolano bose PE-AS 90o Ø63mm x 5,8mm -1,6 MPa - w ilości 150 sztuk,

7) kolano PE-NPAS 90o Ø110mm x 10,0mm -1,6 MPa okołnierzowane
- w ilości 15 sztuk,

8) kolano PE-NPAS 30o Ø110mm x 10,0mm -1,6 MPa okołnierzowane


- w ilości 15 sztuk,

9) tuleję kołnierzową PE-NPAS Dz 180 + docisk stalowy DN 180 – 1,6 MPa


- w ilości 300 sztuk,

10) tuleję kołnierzową PE-NPAS Dz 140 + docisk stalowy DN 140 – 2,5 MPa


- w ilości 300 sztuk,

11) tuleję kołnierzową PE-NPAS Dz 110 + docisk stalowy DN 110 – 1,6 MPa


- w ilości 50 sztuk.

4. Rury i kształtki montażowe o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 będą służyć


do budowy rurociągów transportujących wodę oraz ciecze niepalne i wodne zawiesiny
oraz sprężone powietrze w szybach i podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego.

5. Przedmiot umowy winien spełniać normę PN-EN 12201-2:2012 lub równoważną3,

6. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 winien:

1) spełniać wymagania określone w § 360 Rozporządzenia Ministra Gospodarki


z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 139, poz. 1169 z późn. zm.),

2) być dopuszczony do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu.

7. W ramach maksymalnych ilości, określonych w ust. 2 i 3, Zamawiający zobowiązuje się do zakupu partii rur i kształtek montażowych o wartości 60% ceny brutto, określonej w § 5 ust. 1. Zakup pozostałej partii przedmiotu umowy o wartości 40% ceny brutto, określonej w § 5 ust. 1 zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji).
§ 3

Zobowiązania Wykonawcy

1. Przedmiot umowy będzie dostarczany przez Wykonawcę na zlecenia Zamawiającego, sukcesywnie, partiami, w ciągu okresu trwania umowy.

2. Przy pierwszej dostawie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

1) zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane rury są bezpieczne do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu (np. certyfikat znaku bezpieczeństwa „B”


w zakresie możliwości stosowania rur i kształtek będących przedmiotem zamówienia w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych wydobywających kopaliny podstawowe i pospolite)

2) dokumentację techniczno – ruchową.

3. Jednostkowe dostawy muszą posiadać:

1) dowód wydania zewnętrznego (WZ) lub faktura VAT,

2) świadectwo jakości,

3) dokument gwarancji.

4. Dostawa będzie następowała w terminach i ilościach określonych w zamówieniach składanych przez Zamawiającego w formie faksu na nr …………………..
i telefonicznie na nr …………………, z wyprzedzeniem 14 dni roboczych.

5. Przewiduje się dostawy przedmiotu umowy w maksymalnie 14 partiach w okresie obowiązywania umowy.

6. Miejscem dostarczenia przedmiotu umowy jest magazyn Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., Park Kingi 1. Dostawa odbywać się będzie w dni robocze w godz. 7.00 – 12.00.

7. O przygotowaniu zleconej dostawy przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego telefonicznie i faksem, nie później niż na 1 dzień roboczy przed wymaganym terminem dostawy.

8. Transport i rozładunek będzie dokonywany przez Wykonawcę na jego koszt.

9. Za dni robocze Strony przyjmują dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem


dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.2015.90 j.t..).
§ 4

Okres obowiązywania umowy

 1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy.

 2. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony.

§ 5

Wynagrodzenie

1. Całkowite wynagrodzenie, które zapłaci Zamawiający, jeżeli w okresie trwania umowy Wykonawca zrealizuje dostawy w ilości maksymalnej, opisanej w § 2 ust. 2 i 3 niniejszej umowy wyniesie: ………………………… zł (brutto)

(słownie: …………………………………………… złotych ……/100)

zawierające podatek VAT w wysokości …..%, co stanowi kwotę ………………… zł

(słownie: ………………………………. złote ………………/100)

Wysokość wynagrodzenia bez podatku VAT wynosi: …………………………… zł

(słownie: ……………………………………. złotych …./100)

2. Cena, którą zapłaci Zamawiający będzie stanowić sumę iloczynów ilości dostarczonych rur i ceny za 1 mb danego gatunku rury, wskazanych poniżej:
Lp.

Nazwa

Maksymalna ilość

j/m

VAT
w %


Cena netto

za jeden metr bieżący
(1 mb)


Wartość podatku
VAT


Cena brutto

za jeden metr bieżący
(1 mb)


1.

Rura PE-NPAS PN 1,6 MPa Ø 180mm x 16,4mm x 6000mm trudnopalna i antystatyczna okołnierzowana obustronnie

3600

mb

2.

Rura PE- NPAS PN 2,5 MPa Ø 140mm x 19,2mm x 6000mm trudnopalna i antystatyczna okołnierzowana obustronnie

2040

mb

3.

Rura PE-NPAS PN 1,6 MPa Ø 90mm x 5,4mm x 6000mm trudnopalna i antystatyczna okołnierzowana obustronnie

360

mb

4.

Rura PE-AS PN 1,6 MPa Ø 63mm x 5,8mm w krążkach a/100mb w ilości 5500mb

5500

mb
3. Cena, którą zapłaci Zamawiający będzie stanowić sumę iloczynów sztuk dostarczonych kształtek montażowych i ceny za 1 sztukę, wskazanego poniższego asortymentu:
Lp.

Nazwa

Maksymalna ilość

j/m

VAT w %

Cena netto

za jedną sztukę

(1 szt.)

Wartość podatku
VAT


Cena brutto

za jedną sztukę

(1 szt.)

1.

Trójnik PE-NPAS Ø90mm x 5,4mm - 1,0 MPa – wylot 90o okołnierzowany

7

szt.

2.

Trójnik bosy PE-NPAS Ø90mm x 5,4mm - 1,0 MPa –90o

4

szt.

3.

Trójnik bosy PE-AS Ø63mm x 5,8mm - 1,6 MPa

150

szt.

4.

Złącze PE-AS Ø63mm x 5,8mm -1,6 MPa

150

szt.

5.

Zawór PE-AS Ø63mm - 1,6 MPa

150

szt.

6.

Kolano bose PE-AS 90o Ø63mm x 5,8mm -1,6 MPa

150

szt.

7.

Kolano PE-NPAS 90o Ø110mm x 10,0mm -1,6 MPa kołnierzowane

15

szt.

8.

Kolano PE-NPAS 30o Ø110mm x 10,0mm -1,6 MPa okołnierzowane

15

szt.

9.

Tuleja kołnierzową PE-NPAS Dz 180 + docisk stalowy DN 180 – 1,6 MPa

300

szt.

10.

Tuleja kołnierzową PE-NPAS Dz 140 + docisk stalowy DN 140 – 2,5 MPa,

300

szt.

11.

Tuleja kołnierzową PE-NPAS Dz 110 + docisk stalowy DN 110 – 1,6 MPa

50

szt.4. Ceny, podane w ust 1, 2 i 3 są niezmienne przez okres realizacji niniejszej umowy.

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1, 2 i 3 stanowi wynagrodzenie ryczałtowe,
w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U.
z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Oznacza to, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia tego wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów realizacji przedmiotu umowy. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, których nie można było przewidzieć, wykonanie przedmiotu umowy groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, sąd może podwyższyć wynagrodzenie ryczałtowe lub rozwiązać umowę. W konsekwencji wynagrodzenie, określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z niniejszej umowy, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca jest zatem zobowiązany przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na określone w ust. 1 wynagrodzenie.

6. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT do wynagrodzenia netto, o którym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie doliczony podatek


od towarów i usług VAT według obowiązującej stawki. Zmiana wynagrodzenia brutto, o którym mowa w niniejszym paragrafie, wynikająca ze zmiany stawki podatku
od towarów i usług VAT nie wymaga zmiany umowy.Pobieranie 277.14 Kb.

1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna