Nazwa I adres zamawiającegoPobieranie 277.14 Kb.
Strona4/4
Data02.05.2016
Rozmiar277.14 Kb.
1   2   3   4
§ 6

Odbiory

1. W toku realizacji niniejszej umowy odbywać się będą:

1) odbiory partii przedmiotu umowy,

2) odbiór końcowy przedmiotu umowy.

2. Odbiory partii przedmiotu umowy, dokonywane będą na następujących zasadach:

1) odbiory będą dokonywane przy zastosowaniu dokumentu wydania zewnętrznego (WZ) wystawianego przez Wykonawcę, określającego ilość towaru, lub faktury VAT,

2) odbiór partii dostarczonych rur i kształtek montażowych, o których mowa w § 2 umowy, następuje poprzez potwierdzenie odbioru dokonane przez upoważnionych pracowników Zamawiającego, poprzez złożenie podpisu na dokumencie wydania zewnętrznego (WZ) lub na fakturze VAT, po stwierdzeniu należytej jakości i ilości dostarczonego towaru.

3. Zamawiający, przy udziale Wykonawcy, jest zobowiązany do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wykonania przedmiotu umowy.

4. Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia poczynione w toku odbioru. Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego, zawierający pozytywną ocenę wykonania przedmiotu umowy stanowi podstawę dla wystawienia faktury końcowej i zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia.

§ 7

Kontrola jakości

1. Zamawiający dokona we własnym zakresie kontroli ilościowej oraz jakościowej, dostarczonych partii rur i kształtek montażowych, w terminie do 2 dni.

2. W razie stwierdzenia wad dostarczonych partii rur i kształtek montażowych Zamawiający złoży reklamację, w której określi sposób załatwiania reklamacji przez Wykonawcę.

3. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru wadliwych rur i kształtek montażowych na koszt własny.§ 8

Warunki płatności

 1. Rozliczenia odbywać się będą na podstawie prawidłowo wystawionych faktur
  przez Wykonawcę.

2. Podstawę dla przyjęcia przez Zamawiającego faktury stanowi:

1) dokument WZ podpisany przez upoważnionych pracowników Zamawiającego,

albo

2) podpis na fakturze złożony przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.3. Faktury wystawione będą oddzielnie za każdą dostarczoną partię rur i kształtek montażowych.

4. Wartość poszczególnej faktury stanowić będzie sumę iloczynów ilości metrów bieżących dostarczonych rur i sztuk kształtek montażowych, w ramach danej partii,


oraz cen jednostkowych tych elementów.

5. Faktury będą płatne w terminie do 30 dni, licząc od daty otrzymania, przez Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

6. Na fakturze Wykonawca jest obowiązany wpisać numer zawartej umowy.

7. Zapłata faktur nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.


§ 9

Osoby upoważnione do nadzorowania realizacji umowy

1. Osobą upoważnioną do nadzorowania realizacji umowy ze strony Zamawiającego,


w tym także do składania zamówień, o których mowa w § 3 ust. 3, dokonywania czynności odbiorów i podpisywania protokołów odbioru jest:

............................................................................

2. Osobą upoważnioną do nadzorowania realizacji umowy ze strony Wykonawcy, w tym także do dokonywania czynności odbiorów i podpisywania protokołów odbioru jest: .....................................................................
§ 10

Kara umowna za zwłokę


 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci
  na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. l za każdy dzień zwłoki:

1) w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w zamówieniu,
o którym mowa w § 3 ust. 3,

2) w załatwieniu reklamacji w terminie, o którym mowa w § 12 ust. 5.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.
§ 11

Odstąpienie od umowy


 1. Zamawiający może od umowy odstąpić, bez wyznaczania terminu dodatkowego
  do wykonania zobowiązania, w przypadku dwukrotnej nieterminowej dostawy przedmiotu umowy lub dwukrotnego dostarczenia przedmiotu umowy o złej jakości.

 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w całości lub w części niewykonanej, z przyczyn o których mowa w ust 1, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.

 3. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości umowa uważana jest
  za nie zawartą, z zastrzeżeniem, że postanowienia dotyczące zapłaty kary umownej,
  o której mowa w ust. 2, pozostają wiążące.

 4. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w części niewykonanej,
  w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy, przedstawiciel Wykonawcy przy udziale przedstawicieli Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół zrealizowanych i niezrealizowanych dostaw według stanu na dzień odstąpienia
  na podstawie, którego Strony dokonają stosownych rozliczeń.

 5. Kara umowna, o której mowa w ust. 2, może zostać naliczona niezależnie od kary umownej za zwłokę, o której mowa w § 10.

 6. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 8. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

 9. Roszczenie o zapłatę kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez
  Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w ust 1, staje się wymagalne w dniu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu.


§ 12

Gwarancja jakości.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone rury


o których mowa w § 2 ust 1 pkt 1 i 2 oraz kształtki montażowe o których mowa
w § 2 ust 1 pkt 3, licząc od daty dostarczenia poszczególnej partii do Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu przy każdej partii dostarczanego przedmiotu umowy oświadczenia gwarancyjnego w formie pisemnej (dokument gwarancyjny).


§ 13

Rękojmia.
Kontrola jakościowa i ilościowa

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu co najmniej ….. miesięcznej rękojmi4


na dostarczone rury o których mowa w § 2 ust 1 pkt 1 i 2 oraz kształtki montażowe
o których mowa w § 2 ust 1 pkt 3, licząc od daty dostarczenia poszczególnej partii
do Zamawiającego.

2. Zamawiający dokona we własnym zakresie kontroli ilościowej oraz jakościowej, dostarczanych rur i kształtek montażowych.

3. Zamawiający w terminie 3 dni:

1) od przyjęcia partii dostarczonych rur i kształtek montażowych do magazynu – zgłasza Wykonawcy pisemną reklamację dotyczącą braku ilościowego,

2) od wykrycia wad jakościowych – zgłasza Wykonawcy pisemną reklamację dotyczącą wad jakościowych dostarczonych rur i kształtek montażowych.

4. Zamawiający w przypadku reklamowania dostarczonych rur i kształtek montażowych (zgłaszania wad), zobowiązany jest sporządzić pisemne zgłoszenie reklamacji, które stanowić będzie podstawę do wymiany rur i kształtek montażowych na wolne od wad.

5. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia żądania Zamawiającego sformułowanego
w pisemnym zgłoszeniu reklamacyjnym, w terminie do 14 dni.
§ 14

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy


     1. W chwili podpisania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ………….. zł co stanowi 5 % maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.

     2. W przypadku, gdy zabezpieczenie zostanie wniesione w formie innej niż w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany:

1) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości, o której mowa
w ust. 1, na okres o 14 dni dłuższy niż okres, o którym mowa w § 4 ust.1,

2) wnieść zabezpieczenie roszczeń wynikających z tytułu rękojmi za wady,


w wysokości 30% zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, na okres …. miesięcy5, licząc od daty upływu okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w pkt 1.

     1. W przypadku, gdy zabezpieczenie zostanie wniesione w formie innej niż w pieniądzu Zamawiający zwróci:

1) zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w terminie 30 dni licząc od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. w terminie 30 dni licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, stwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu umowy,

2) zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.     1. W przypadku, gdy zabezpieczenie zostało wniesione w pieniądzu:

1) Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni licząc od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. w terminie 30 dni licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, stwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu umowy,

2) z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający pozostawi 30% wysokości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1,


na zabezpieczenie roszczeń wynikających z tytułu rękojmi za wady na okres
….. miesięcy6, licząc od daty odbioru ostatniej partii dostarczonych rur i kształtek montażowych. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
§ 157

Podwykonawstwo

1. Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie następującej części przedmiotu umowy

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

2. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jeżeli ten realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezgodny z umową
lub przepisami prawa.

3. Wykonawca za ich działania i zaniechania podwykonawców odpowiada tak jak


za własne działania i zaniechania.

4. Przepisy powyższe mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców.


§ 16

Możliwość dokonania zmiany umowy oraz warunki takiej zmiany

1. Zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy oraz załączników


do umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie, o którym mowa w ust. 2, z wyłączeniem takich zmian, których dokonanie spowodowałoby rozszerzenie przedmiotu umowy poza zakres przedmiotowy oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy, w stosunku


do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w tym między innymi w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji umowy oraz wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, wyłącznie w przypadku zaistnienia którejkolwiek z poniższych przyczyn:

1) niedostępności na rynku rur i kształtek montażowych, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3 umowy,

2) przestojów i opóźnień w wykonywaniu przedmiotu umowy, wynikających
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

3) działania siły wyższej,

4) zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania lub zawarcia umowy,

5) wniesienia odwołania w toku postępowania, na podstawie którego dokonano wyboru Wykonawcy.

3. W przypadku niedokonania przez Zamawiającego zakupu rur i kształtek montażowych
w maksymalnej ilości określonej w § 2 ust. 2 i 3, dopuszcza się możliwość jednokrotnego przedłużenia okresu obowiązywania niniejszej umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1, o okres do 6 miesięcy.

4. Zaistnienie, którejkolwiek z przyczyn, wymienionych w ust. 2 lub 3 nie powoduje powstania u żadnej ze stron umowy, roszczenia o zmianę umowy.

5. W przypadku zaistnienia, którejkolwiek z przyczyn, wymienionych w ust. 2 lub 3, każdej ze stron umowy przysługuje prawo do wystąpienia do drugiej strony o zmianę umowy. Wystąpienie o dokonanie zmiany winno zawierać:

1) szczegółowy opis przyczyn uzasadniających zmianę umowy,

2) uzasadnienie dokonania zmiany umowy,

3) projekt zmiany umowy.

6. Wystąpienie, o którym mowa w ust. 5 stanowi podstawę do podjęcia negocjacji
w sprawie zmiany umowy.

7. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

8. Zmian umowy dokonuje się w formie aneksów, którym nadaje się kolejne numery.

9. Przepisy zawarte w powyższych ustępach nie wykluczają dokonania nieistotnych zmian postanowień umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dopuszczalne będą zatem zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób,


że wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie, czy też na wynik postępowania o udzielenie tego zamówienia.
§ 17

Ochrona informacji

 1. Strony zgodnie oświadczają, że w trakcie realizacji niniejszej umowy będą sobie przekazywać informacje i materiały związane z realizacją przedmiotu umowy, które stanowić będzie informacje poufne, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Za informacje poufne nie uważa się informacji, które w momencie ujawnienia informacji Wykonawcy, były już znane opinii publicznej, lub po ujawnieniu Wykonawcy, stały się znane opinii publicznej z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

 3. Strony zobowiązują się i potwierdzają, że wszelkie przekazane przez drugą Stronę informacje poufne, zostaną zachowane w pełnej tajemnicy i poufności, zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z realizacją przedmiotu umowy oraz że nie zostaną przekazane lub ujawnione jakiekolwiek osobie trzeciej bez pisemnej zgody drugiej Strony.

 4. Wykonawca może ujawnić informacje poufne uzyskane w związku z realizacją niniejszej umowy wyłącznie osobom bezpośrednio zaangażowanym i związanym
  z pracami nad realizacją przedmiotu umowy oraz osobom je nadzorującym, w tym także podwykonawcom. Osoby posiadające dostęp do informacji poufnych podlegają obowiązkowi zachowania poufności, za co Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność.

 5. Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. dbania o zabezpieczenie informacji poufnych przed nielegalnym rozpowszechnieniem z dołożeniem najwyższej staranności,

 2. niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich przypadkach naruszenia obowiązku zachowania poufności otrzymanych informacji poufnych.

 1. Strony zgodnie oświadczają, że czas trwania obowiązku zachowania poufności, obowiązuje przez okres 5 lat, licząc od daty zawarcia umowy.

 2. Jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem, na skutek działań organów administracji rządowej lub samorządowej, nakazów sądowych i administracyjnych muszą zostać udostępnione lub ujawnione informacje poufne udostępniane dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca może te informacje przekazać jedynie
  wymaganym zakresie, a o przekazaniu powiadomić Zamawiającego w terminie dwóch dni.

 3. Naruszeniem obowiązku zachowania poufności jest każde ujawnienie, przekazywanie lub udostępnianie osobom trzecim informacji poufnych niezgodnie z zapisami niniejszego paragrafu.


§ 18

Zatrudnianie pracowników Zamawiającego

 1. Wykonawca może zatrudnić pracowników Zamawiającego tylko na podstawie umowy
  o pracę.

 2. Wykonawca zobowiązuje się nie zatrudniać pracowników Zamawiającego, przy realizacji przedmiotu umowy, na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

 3. Wykonawca winien wprowadzić zobowiązanie, o którym mowa w ust 2, do umów zawieranych przez Wykonawcę z Podwykonawcami oraz zobowiązać Podwykonawców do wprowadzenia zobowiązania, o którym mowa w ust 2,
  w umowach z Dalszymi Podwykonawcami.

 4. W wyjątkowych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na zatrudnienie pracownika Zamawiającego przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę na podstawie umów, o których mowa w ust. 2. W zgodzie Zamawiający może określić szczególne warunki zatrudnienia pracownika Zamawiającego przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę.

 5. W razie naruszenia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 2 lub 3, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych wynikających z ust. 5
  z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 7. Roszczenie o zapłatę kary umownej, o której mowa w ust. 5, staje się wymagalne
  w dniu pisemnego oświadczenia o naliczeniu kary umownej.

 8. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 5.§ 19

Postanowienia końcowe

 1. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 3. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

 4. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
  dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.


WYKONAWCA
……………………………………………….

Podpis (podpisy)
ZAMAWIAJĄCY
……………………………………………….

Podpis (podpisy)
………………. dnia …………..…………….

Miejscowość data złożenia podpisu (podpisów)………………… dnia ……………………....

Miejscowość data złożenia podpisu (podpisów)
1Jeżeli Wykonawca oferuje dostawę rur polietylenowych powołując się na rozwiązania równoważne zawarte w normie PN-EN 12201-2:2012 zamiast tej normy obowiązany jest wskazać w ofercie te rozwiązania oraz załączyć dokumenty wykazujące równoważność oferowanych rozwiązań

2Jeżeli Wykonawca oferuje dostawę rur polietylenowych powołując się na rozwiązania równoważne zawartym w normie PN-EN 12201- 2:2012 zamiast tej normy obowiązany jest wskazać w ofercie te rozwiązania oraz załączyć dokumenty wykazujące równoważność oferowanych rozwiązań

3W przypadku zaoferowania przedmiotu umowy według normy PN-EN 12201- 2:2012 sformułowanie
„lub równoważna” zostanie wykreślone. W przypadku zaoferowania przedmiotu umowy według rozwiązań równoważnych opisywanym przez Zamawiającego sformułowanie według normy PN-EN 12201-2:2012 zostanie zastąpione opisem rozwiązania równoważnego.


4 Zostanie wpisany okres rękojmi podany w ofercie – minimalnie 24 miesiące.

5


6 Zostanie wpisany okres rękojmi podany w ofercie – minimalnie 24 miesiące

7 Jeżeli Wykonawca oświadczy w ofercie, że zrealizuje zamówienie bez udziału podwykonawców niniejszy paragraf otrzyma brzmienie „Wykonawca wykona niniejszą umowę bez udziału podwykonawców”KSW/2015/EL/13


Pobieranie 277.14 Kb.

1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna