Nazwa I status prawny lgd oraz data jej rejestracji I numer w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”Pobieranie 0.75 Mb.
Strona1/12
Data05.05.2016
Rozmiar0.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Lokalna Strategia Rozwoju

dla LGD Górna Prosna
I. CHARAKTERYSTYKA LGD JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ STRATEGII


 1. Nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze Sądowym


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.01.79.855), ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków EFRROW oraz statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”, stanowiącego załącznik 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju.


 1. Nazwa

Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”


 1. Status prawny

Stowarzyszenie


 1. Data rejestracji

18.08.2008r.


 1. Numer w KRS

0000311855


 1. Opis procesu budowania partnerstwa

W procesie budowania partnerstwa wykorzystano doświadczenie w tworzeniu Lokalnej Grupy Działania - Fundacja Górna Prosna w ramach Pilotażowego Programu Leader +. Na różnych etapach procesu tworzenia Lokalnej Grupy Działania odbywały się spotkania z udziałem osób prywatnych, przedstawicieli sektora społecznego, prywatnego i publicznego. Inicjatorem powołania LGD był Związek Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny. Zaproszenia na spotkania rozesłano do rozpoznanych grup społecznych, biznesowych, rolników na obszarze Górnej Prosny. Sprawę nagłośniono w lokalnej prasie oraz przez ogłoszenia rozwieszane w miejscach publicznych, a także w ośrodkach wiejskich. Odbyło się ogółem 14 spotkań z mieszkańcami, których efektem było utworzenie Fundacji Górna Prosna i opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszaru Górnej Prosny oraz otrzymanie dofinansowania na realizację zadań określonych w Strategii w ramach Leadera + (schemat I i II).


W okresie programowania 2007-2013 postanowiono, że Lokalna Grupa Działania przyjmie formę stowarzyszenia, której członkiem będzie Fundacja Górna Prosna. Swój udział w tworzeniu stowarzyszenia zadeklarowali również mieszkańcy gminy Olesno, którzy nie uczestniczyli w procesie tworzenia Lokalnej Grupy Działania w ramach Leadera +. W związku z tym przy tworzeniu partnerstwa na lata 2007-2013, zastosowano następujące formy działania:

   • utworzenie Grupy Roboczej wyłonionej z członków powstałej w ramach Leadera + Fundacji Górna Prosna oraz przedstawiciela gminy Olesno,

   • sondaż społeczny z wykorzystaniem ankiet,

   • punkty informacyjno-konsultacyjne w siedzibie Fundacji Górna Prosna oraz w urzędach miejskich i gminnych,

   • 3 spotkania informacyjno-promocyjne i organizacyjne na których mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z celami działania Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz wynikami realizacji strategii w ramach Leader+, a także możliwość zgłaszania wniosków do opracowywanej LSR.

Bezpośrednim procesem budowania partnerstwa i przygotowania strategii, kierowała Grupa Robocza w składzie: Jolanta Wartak (gm. Rudniki), Dariusz Garncarek (Praszka), Michalina Szewczyk ( gm. Gorzów Śląski), Gabriela Wróbel (gm. Byczyna), Anna Maria Gerlic (gm. Radłów), Józef Bzdzion (gm. Olesno). Grupa Robocza wspierana była w swoich działaniach przez ekspertów zewnętrznych wyłonionych w ramach konkursu.


Dla zapewnienia szerokiego dostępu do informacji o tworzeniu partnerstwa Grupa Robocza ogłosiła szeroki nabór partnerów. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, w dziennikach lokalnych, w siedzibach organizacji i instytucji działających na terenie obszaru gmin Byczyna, Gorzów Śląski, Olesno, Praszka, Radłów i Rudniki oraz w parafiach. Ogłoszenie zawierało następujące informacje: nazwę działania Leader i Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, cel partnerstwa (LGD), miejsce i czas trzech spotkań z mieszkańcami. Do ogłoszenia załączono ankietę, która uwzględniała zapytania dotyczące w szczególności: statusu partnera (osoba fizyczna, rolnik, stowarzyszenie, jednostka samorządowa), oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, uczestnictwo w działaniach LGD Fundacja Górna Prosna oraz wybór kierunków działań najważniejszych dla rozwoju obszaru objętego projektem. Ankieta była rozdawana również na zebraniach sołeckich.


 1. Charakterystyka członków LGD i sposób rozszerzania/zmiany składu LGD

W wyniku budowania partnerstwa publiczno-prywatnego członkami LGD zostały zarówno podmioty sektora publicznego, gospodarczego jak i społecznego, w tym osoby fizyczne działające na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR oraz rolnicy. Liczba członków LGD wynosi 41. Poniższa tabela zawiera szczegółowe informacje o wszystkich członkach Stowarzyszenia.Członkami LGD są wszystkie gminy (6) wchodzące w skład obszaru Stowarzyszenia, 3 przedsiębiorców, 12 organizacji pozarządowych, w tym Fundacja „Górna Prosna” mająca bogate doświadczenie w realizacji programu pilotażowego Leader + oraz 20 osób aktywnie działających społecznie na obszarze LGD.
Tabela nr 1. Charakterystyka członków Stowarzyszenia LGD „Górna Prosna”

L.p.

Imię i nazwisko/

nazwa członka

Sektor

Rodzaj prowadzonej działalności

Funkcja w strukturze LGD

1.

Fundacja „Górna Prosna” – przedstawiciel Marian Ponichtera

społeczny

Działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Górnej Prosny

Przedstawiciel Fundacji jest Prezesem Zarządu LGD

2.

Kryspin Nowak

społeczny

Osoba fizyczna

Wiceprezes Zarządu

3.

Teresa Jama

społeczny

Osoba fizyczna

Skarbnik Zarządu

4.

Spółdzielnia Mleczarska w Oleśnie–przedstawiciel Wilhelm Beker

gospodarczy

Działalność gospodarcza - przetwórstwo spożywcze

Członek Zarządu

5.

Marta Korzekwa

społeczny

Osoba fizyczna

Członek Zarządu

6.

OSP Janówka – przedstawiciel Gabriela Wróbel

społeczny

Działalność statutowa m.in. przeciwpożarowa, kulturalno-oświatowa

Członek Zarządu

7.

Gmina Rudniki – przedstawiciel Andrzej Pyziak

publiczny

Samorząd lokalny

Przewodniczący Rady

8.

Miasto i Gmina Olesno – przedstawiciel Sylwester Lewicki

publiczny

Samorząd lokalny

Wiceprzewodniczący Rady

9.

Miasto i Gmina Byczyna – przedstawiciel Ryszard Grüner

publiczny

Samorząd lokalny

Członek Rady

10.

Miasto i Gmina Gorzów Śląski – przedstawiciel Artur Tomala

publiczny

Samorząd lokalny

Członek Rady

11.

Miasto i Gmina Praszka – przedstawiciel Jarosław Tkaczyński

publiczny

Samorząd lokalny

Członek Rady

12.

Gmina Radłów – przedstawiciel Włodzimierz Kierat

publiczny

Samorząd lokalny

Członek Rady

13.

Edward Gładysz

gospodarczy

Prywatny przedsiębiorca

Członek Rady

14.

OSP Paruszowice – przedstawiciel Renata Marzec

społeczny

Działalność statutowa m.in. przeciwpożarowa, kulturalno-oświatowa

Członek Rady

15.

Irena Gnot

społeczny

Działalność na rzecz odnowy wsi Radłów

Członek Rady

16.

LZS Borki Wielkie – przedstawiciel Elżbieta Stengritt Talik

społeczny

Działalność statutowa m.in. sportowa, kulturalno-oświatowa

Członek Rady

17.

OSP Gorzów Śląski – przedstawiciel Jerzy Mruczek

społeczny

Działalność statutowa m.in. przeciwpożarowa, kulturalno-oświatowa

Członek Rady

18.

Adam Łucki

społeczny

Osoba fizyczna

Członek Rady

19.

Stowarzyszenie Stradziec - Dariusz Garncarek

społeczny

Działalność na rzecz rozwoju wsi Strojec

Członek Rady

20.

Grupa Odnowy Wsi Wysoka – przedstawiciel Renata Wolny

społeczny

Działalność na rzecz odnowy wsi Wysoka.

Członek Rady

21.

Stowarzyszenie Popierania Zaradności życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Wzajemnej Pomocy w Byczynie - przedstawiciel Bolesław Gierczyk

społeczny

Działalność statutowa m.in.

popieranie zaradności życiowej i rozwoju przedsiębiorczościCzłonek Rady

22.

OSP Byczyna – przedstawiciel Kazimierz Grygier

społeczny

Działalność statutowa: m.in. przeciwpożarowa, kulturalno-oświatowa

Członek Stowarzyszenia

23.

Michalina Szewczyk

społeczny

Osoba fizyczna

Członek Stowarzyszenia

24.

Irena Szczepańska

społeczny

Osoba fizyczna

Członek Stowarzyszenia

25.

Reinhold Kotwic

społeczny

Osoba fizyczna

Członek Stowarzyszenia

26.

Józef Polak

społeczny

Agroturystyka

Członek Stowarzyszenia

27.

Roland Fabianek

publiczny

Osoba fizyczna

Członek Stowarzyszenia

28.

Jolanta Wartak

społeczny

Osoba fizyczna

Kierownik biura LGD

29.

Anna Maria Gerlic

społeczny

Osoba fizyczna

Pracownik biura LGD

30.

Zofia Gońda-Ciupa

społeczny

Osoba fizyczna

Członek Stowarzyszenia

31.

P.P.H.U. „Feks” Zakład Przetwórstwa Drobiowego Mirowszczyzna - przedstawiciel Ewa Wączek

gospodarczy

Działalność gospodarcza – przetwórstwo mięsne

Członek Stowarzyszenia

32.

OSP Paruszowice – przedstawiciel Jakub Goliński

społeczny

Działalność statutowa: m.in. przeciwpożarowa, kulturalno-oświatowa

Członek Stowarzyszenia

33.

OSP Radłów

przedstawiciel Tomasz Niesłonyspołeczny

Działalność statutowa: m.in. przeciwpożarowa, kulturalno-oświatowa

Członek Stowarzyszenia

34.

Renata Gnot

społeczny

Osoba fizyczna

Członek Stowarzyszenia

35.

Aneta Jaroń

społeczny

Osoba fizyczna

Członek Stowarzyszenia

35.

Józef Bzdzion

społeczny

Osoba fizyczna

Członek Stowarzyszenia

36.

Alfred Szulc

społeczny

Osoba fizyczna

Członek Stowarzyszenia

37.

Aniela Książek

społeczny

Osoba fizyczna

Członek Stowarzyszenia

38.

Marta Parol

społeczny

Osoba fizyczna

Członek Stowarzyszenia

39.

Leszek Bartela

społeczny

Osoba fizyczna

Członek Stowarzyszenia

40.

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Ligota Oleska – przedstawiciel Teresa Gielsok

społeczny

Działalność na rzecz odnowy wsi Ligota Oleska

Członek Stowarzyszenia

41.

Alina Adamczyk

społeczny

Osoba fizyczna

Członek StowarzyszeniaSposób rozszerzania/zmiany składu LGD
LGD Górna Prosna zakłada poszerzanie składu partnerstwa o nowych członków. Nowymi członkami Stowarzyszenia mogą być podmioty publiczne, społeczne i gospodarcze, osoby fizyczne lub prawne, które będą zainteresowane realizacją celów określonych w statucie. Nabycie i utrata członkostwa następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów Zarządu Stowarzyszenia. Osoba fizyczna lub prawna przyjęta do Stowarzyszenia będzie mogła wybierać i być wybieraną do władz Stowarzyszenia, zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące kierunków działań, brać udział w pracach, zebraniach, szkoleniach, imprezach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu. Regulacje odnośnie przyjmowania nowych członków zawarte są w Statucie LGD (załącznik 1).
Zarząd i kierownik biura LGD będzie wykorzystywał każdą nadarzającą się okazję (imprezy sportowe, kulturalne, koncerty, przedstawienia, festyny, targi, warsztaty, kursy itp.), aby promować partnerstwo, cele i działalność LGD. W ten sposób zachęcone do współpracy i przyłączenia się do partnerstwa będą nowe podmioty i osoby, które działają na obszarze objętym LSR. LGD „Górna Prosna” jest otwarta na nowych członków i dąży do powiększenia składu partnerstwa.


 1. Struktura Rady - organu decyzyjnego LGD

Organem decyzyjnym LGD jest Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”. Zgodnie ze Statutem LGD (załącznik 1) zakładana liczba członków organu decyzyjnego wynosi od 5 do 15 osób. Obecnie Radę tworzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz 10 członków. Rada w 50% składa się z partnerów publicznych oraz w 50% z partnerów gospodarczych i społecznych, w tym udział członków sektora gospodarczego wynosi 8,3%, a sektora społecznego 41,7%.


Tabela nr 2. Skład organu decyzyjnego Stowarzyszenia LGD „Górna Prosna”

L.p.

Imię i nazwisko

Nazwa podmiotu delegującego

Reprezentowana gmina

Reprezentowany sektor

1.

Andrzej Pyziak

Urząd Gminy Rudniki

Rudniki

Publiczny

2.

Sylwester Lewicki

Urząd Miasta Olesno

Olesno

Publiczny

3.

Ryszard Grűner

Urząd Miasta Byczyna

Byczyna

Publiczny

4.

Artur Tomala

Urząd Miasta Gorzów Śl.

Gorzów Śląski

Publiczny

5.

Włodzimierz Kierat

Urząd Gminy Radłów

Radłów

Publiczny

6.

Jarosław Tkaczyński

Urząd Gminy Praszka

Praszka

Publiczny

7.

Jerzy Mruczek

OSP Gorzów Śląski

Gorzów Śląski

Społeczny

8.

Elżbieta Stengritt Talik

Ludowy Zespół Sportowy Borki Wielkie

Olesno

Społeczny

9.

Adam Łucki

-

Praszka

Społeczny

10.

Edward Gładysz

-

Rudniki

Gospodarczy

11.

Renata Marzec

OSP Paruszowice

Byczyna

Społeczny

12.

Irena Gnot

-

Radłów

Społeczny

W Radzie zasiadają przedstawiciele wszystkich gmin będących członkami LGD. Żaden z członków Rady nie jest zatrudniony w biurze LGD, nie jest także członkiem Zarządu ani Komisji Rewizyjnej, co reguluje Statut i Regulamin Rady.

Do wyłącznej właściwości rady należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, które mają być realizowane w ramach opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia. Rada działa zgodnie z Regulaminem organizacyjnym stanowiącym załącznik 2 do Lokalnej Strategii Rozwoju.

W Regulaminie organizacyjnym Rady znajdują się zapisy gwarantujące bezstronność oceny operacji oraz procedura wyłączenia członka organu decyzyjnego od udziału w dokonywaniu wyboru operacji w razie, gdy Członek Rady złożył wniosek o dofinansowanie operacji będącej przedmiotem posiedzenia, w którym uczestniczy lub w przypadku stwierdzenia, iż operacja, która będzie podlegać ocenie została złożona przez osobę lub podmiot z którym Członek Rady pozostaje w zależności rodzinnej lub z tytułu zwierzchnictwa lub podległości zawodowej.
 1. Zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego

W ramach podpisywanej z samorządem województwa umowy, LGD jest zobligowane do zapewnienia realizacji powierzonych jej zadań, zgodnie z celami określonymi w PROW 2007 -2013 i mającymi zastosowanie zasadami krajowymi i wspólnotowymi, w szczególności w zakresie kwalifikowania wydatków, kontroli, konkurencji i pomocy publicznej. Ponadto wszelkie realizowane działania, Lokalna Grupa Działania, podejmuje z najwyższą starannością oraz najlepszą praktyką.


LGD działa zgodnie z:


 • ustawą z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

 • rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 [Dz.U nr 103, poz.660],

 • rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 . w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 [Dz.U. nr 138, poz.868],

 • Statutem Stowarzyszenia LGD „Górna Prosna” (załącznik 1 do Strategii),

 • Regulaminem Organizacyjnym Rady Stowarzyszenia „Górna Prosna” (załącznik 2),

 • Regulaminem Biura Stowarzyszenia LGD „Górna Prosna” (załącznik 4),

 • Regulaminem Pracy Zarządu Stowarzyszenia LGD „Górna Prosna” (załącznik 5).


5.1. Rozdział funkcji pomiędzy poszczególne organy Stowarzyszenia
Stowarzyszenie tworzą następujące organy:

   • Walne Zebranie Członków, tworzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia,

   • Zarząd, tworzy Prezes, Wiceprezes, Skarbnik i 3 członków Zarządu (wg Statutu od 2-6 członków),

   • Komisja Rewizyjna, składająca się z Przewodniczącego komisji i 3 członków (wg Statutu od 2-4 członków),

   • Rada, wybierana przez Walne Zebranie Członków. Rada, w co najmniej 50% składa się z partnerów gospodarczych i społecznych, w tym osób reprezentujących społeczeństwo obywatelskie (rolnicy, kobiety wiejskie, młodzi ludzie) i organizacje pozarządowe. Członek Rady nie może być jednocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej ani nie może być zatrudniony w Biurze LGD.

Obsługę organów Stowarzyszenia LGD „Górna Prosna” zapewnia Biuro Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia powołuje Kierownika Biura. Pracowników Biura zatrudnia Kierownik Biura.


Prezes Zarządu oraz Wiceprezes nadzorują realizację zadań i ponoszą odpowiedzialność za prace wykonywane przez Biuro stowarzyszenia, a także koordynują działania w sprawach określonych w Regulaminie pracy Zarządu (załącznik 5). Biuro pracuje w oparciu o Regulamin Biura zatwierdzony przez Zarząd ( załącznik nr 4).
Podstawową zasadą funkcjonowania LGD jest oddzielenie funkcji decyzyjnej w procesie wyboru operacji od funkcji zarządczej. Zasada obowiązuje także w drugą stronę, to znaczy organ decyzyjny musi ograniczyć się tylko do wyboru projektów i nie próbować ingerować w zarządzanie LGD, które jest wyłączną kompetencją zarządu.
Funkcje decyzyjne pełni Rada, która odpowiada za wybór projektów zgodnie z celami LSR i zatwierdzonymi lokalnymi kryteriami wyboru operacji. Decyzje tego organu są ostateczne i zarząd LGD nie ma w tym zakresie żadnych kompetencji, poza obowiązkiem przesłania uchwał organu decyzyjnego do wiadomości instytucji wdrażającej PROW 2007-2010.
Zarząd pełni funkcje zarządcze, w tym:

 • przyjmuje nowych członków Stowarzyszenia,

 • reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu,

 • kieruje bieżącą pracą Stowarzyszenia,

 • zwołuje Walne Zebranie Członków,

 • ustala wysokość składek członkowskich,

 • powołuje i odwołuje Kierownika Biura Stowarzyszenia,

 • ustala wysokość zatrudnienia i zasady wynagrodzenia pracowników Biura Stowarzyszenia.


Walne zebranie członków pełni funkcje organu zatwierdzającego ważniejsze decyzje Stowarzyszenia, w tym w szczególności:

   • uchwalenie statutu i jego zmian,

   • zatwierdzenie lokalnych kryteriów wyboru projektu,

   • zatwierdzenie procedur funkcjonowania LGD, w tym Regulaminu organizacyjnego Rady i Regulaminu Pracy Zarządu,

   • podejmowanie uchwał w sprawach finansowych,

   • zatwierdzenie Lokalnej Strategii Rozwoju,

   • uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,

   • ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

   • wybór i odwołanie członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

   • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

   • uchwalanie zmian w statucie,

   • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,

   • podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

   • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

   • uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania.


Komisja rewizyjna pełni funkcje kontrolne i odpowiada za:

 • kontrolę działalności Stowarzyszenia,

 • ocenę sprawozdań przedkładanych Walnemu Zebraniu Członków przez Zarząd i Radę,

 • występowanie z wnioskami o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

Zasady, organizację i tryb działania organów Stowarzyszenia LGD „Górna Prosna” określa przede wszystkim: Statut (załącznik 1), Regulamin organizacyjny Rady (Załącznik nr 2), Regulamin Biura (załącznik 4), Regulamin Pracy Zarządu (załącznik nr 5).


5.2. Określenie sposobu powołania i zmian w składzie organu decyzyjnego LGD
Członkowie Rady wybierani są i odwoływani przez Walne Zebranie Członków spośród członków zebrania. Kadencja Rady wynosi 5 lat. Członek Rady może być odwołany przed końcem kadencji, na wniosek Przewodniczącego Rady lub Prezesa Zarządu w wypadku, gdy:

 • trzy razy bez usprawiedliwienia nie wziął udziału lub opuścił posiedzenie Rady,

 • brał udział w ocenie wniosku, który sam złożył lub który został złożony przez osobę lub podmiot, z którym Członek Rady pozostaje w zależności rodzinnej lub z tytułu zwierzchnictwa lub podległości zawodowej,

 • został skazany prawomocnym wyrokiem.

Powołanie nowego Członka Rady następuje na tym samym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków, na którym został odwołany poprzedni Członek Rady.
Określenie sposobu powołania i zmian w składzie organu decyzyjnego określa Statut Stowarzyszenia (załącznik 1) oraz Regulamin organizacyjny Rady (załącznik 2).
5.3. Regulamin organizacyjny Rady LGD zapewniający przejrzystość, demokratyczność i jawność oraz bezstronność podejmowanych decyzji
Jedną z najważniejszych funkcji LGD jest wybór operacji (projektów) do dofinansowania ze środków pozostających w dyspozycji LGD. Szczegółowe regulacje dotyczące wyboru operacji oraz organizacji pracy Rady zawarte są w Regulaminie organizacyjnym Rady stanowiącym załącznik nr 2 do Lokalnej Strategii Rozwoju.
Regulamin organizacyjny Rady zapewnia przejrzystość w podejmowaniu decyzji – procedury są jasno określone, zrozumiałe i jednoznaczne. Decyzje są podejmowane przez wymagane Regulaminem quorum, co najmniej 50% członków Rady musi być obecnych na posiedzeniu Rady, a spośród nich większość (50%+1) oddaje głos na daną operację. Decyzje Rady są jawne – podaje się je do publicznej wiadomości, a podejmowane są w sposób powszechnie znany – wszystkie procedury zostaną upublicznione przez umieszczenie ich na stronie internetowej LGD wraz z Lokalną Strategią Rozwoju.
W Regulaminie organizacyjnym Rady znajdują się również zapisy gwarantujące bezstronność oceny operacji oraz procedura wyłączenia członka organu decyzyjnego od udziału w dokonywaniu wyboru operacji w razie, gdy Członek Rady złożył wniosek o dofinansowanie operacji będącej przedmiotem posiedzenia w którym uczestniczy lub w przypadku stwierdzenia, iż operacja która będzie podlegać ocenie została złożona przez osobę lub podmiot z którym Członek Rady pozostaje w zależności rodzinnej lub z tytułu zwierzchnictwa lub podległości zawodowej.
5.4. Procedura naboru pracowników LGD, w tym wymagania konieczne i pożądane
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna