nazwa podmiotu) na dzieńPobieranie 18.6 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar18.6 Kb.
(A18)

................................, dnia .......................r.

..........................................

pieczątka jednostki


Struktura kapitałowa
.………………………………………………………………………

(nazwa podmiotu)

na dzień …………..………………


Udziałowiec/Akcjonariusz */**

Liczba udziałów/akcji *

Wartość [zł]

%

RAZEM100

….……………………………………

Podpisy i pieczątki imienne osób reprezentujących jednostkę przy

dokonywaniu czynności prawnych


* niewłaściwe skreślić** należy podać od największego udziałowca/akcjonariusza do najmniejszego


: pub -> files -> file -> 2013
2013 -> dnia r. (pieczęć firmowa) Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia pożyczki lub jej rat oraz spłaty pożyczki dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „ ”
2013 -> A13 dnia r pieczątka jednostki Plan wystąpień o środki na zachowanie płynności finansowej projektu p n.:„ ”
file -> A14 dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o terminach realizacji zadania w imieniu oświadczam/y*, że zadanie pn.: „
file -> A15 dnia 27 kwietnia 2016 r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o zabezpieczeniu środków na realizację przedsięwzięcia oraz o dokumentach przedstawianych do rozliczenia Oświadczam/y*, że przedsięwzięcie p n
file -> Główny Księgowy Podpisy i pieczątki osób reprezentujących (Skarbnik) Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych
2013 -> Dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e przykanaliki / Przyłącza / Kanały boczne Niniejszym oświadczam/y*, że przykanaliki/przyłącza/kanały boczne* realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.:” ”
2013 -> O Ś wiadczeni e

Pobieranie 18.6 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna