Nazwa przedmiotu – historia architektury i sztukiPobieranie 15.48 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar15.48 Kb.

Nazwa przedmiotu – historia architektury i sztuki

Katedra


Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej

Imię i Nazwisko osoby odpowiedzialnej za przedmiot

Prof. zw. dr hab. Henryk Kocój,


Imię i Nazwisko osoby lub osób prowadzących przedmiot.

Prof. zw. dr hab. Henryk Kocój,

Mgr Tomasz DubrawskiWymagania wstępne do studiowania poszczególnych zakresów wiedzy

Oczytanie w głównych zabytkach sztuki na Śląsku, historii śląskich Kościołów, historii stadionów śląskich.

Liczba godzin wykłady/ćwiczenia


Studia stacjonarne

Wykłady - 30 godzin

Ćwiczeń – 15 godzi


Studia niestacjonarne

Wykłady - 30 godzin

Ćwiczenia - 15 godzin


Liczba Punktów ECTS
Założenia i cele przedmiotu

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z głównymi osiągnięciami kultury śródziemnomorskich, Wschodu Starożytnego, Egiptu, Grecji i Rzymu. Studenci zostaną zaznajomieni z głównymi dziełami sztuki architektury im malarstwa w okresie średniowiecza, renesansu baroku i oświecenia, aż do wieku XX. Tak szeroki obszar czasowy i terytorialny wymaga ujęć syntetycznych i ograniczenia się do zagadnień najważniejszych umożliwiających przez studenta samodzielne uzupełnienie interesujących go problemów. Ponadto uwzględnione zostaną główne momenty związane z kulturą Polski w całym omawianym okresie. Dzięki wykładom studenci zostaną poinformowani o podstawowych pracach omawiających dzieje sztuki i architektury w przeszłości w współcześnie. Zostaną również zapoznani z dziejami sztuki na Śląsku.

Metody dydaktyczne

Wykład – omawianie najważniejszej literatury dotyczącej problematyki historii sztuki polskiej i europejskiej

Ćwiczenia- referowanie materiałów przekazanych przez prof. H. Kocója zawierających albumy i ważniejsze opracowania dotyczące poszczególnych osób związanych z malarstwem i sztuką.Forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie na ocenę, egzamin

Treści programowe wykładów

Tematyka wykładów:

Podstawowe pojęcie i terminy z zakresu historii kultury, sztuki i architektury. Sztuka starożytnego Egiptu. Sztuka archaicznej Grecji. Grecka klasyka i hellenizm. Sztuka starożytnego Rzymu. Sztuka starożytna Dalekiego Wschodu. Średniowieczna sztuka krajów islamu. Wczesnośredniowieczna sztuka krajów chrześcijańskich. Sztuka europejska u progu czasów nowożytnych. Sztuka i architektura włoska w XIV i XV wieku. Malarstwo florenckie, weneckie i niderlandzkie w XV wieku Leonardo da Vinci.Rafael Santi. Michał Anioł Buonarroti.Renesans w Niemczech. Sztuka w XVI wieku w Niderlandach. Architektura wczesnego i rozwiniętego baroku włoskiego. Malarstwo hiszpańskie epoki baroku. Malarstwo flamandzkie XVIII wieku. Malarstwo holenderskie w XVII wieku. Sztuka francuska w XVII i XVIII wieku Malarstwo polskie na przełomie XVIII i XX wieku oraz w okresie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego. Malarstwo polskie w okresie oświecenia. Malarstwo polskie w okresie Wiosny Ludów. Malarstwo polskie w okresie powstania styczniowego i pozytywizmu.Treści programowe ćwiczeń

Tematyka ćwiczeń:

Sztuka Egiptu. Sztuka starożytnej Grecji. Sztuka starożytnego Rzymu.Sztuka wczesnochrześcijańska i bizantyjska. Sztuka romańska. Sztuka gotyku. Renesans we Włoszech. Klasycyzm i romantyzm w Europie. Realizm XIX wieku. Polska sztuka ludowa. Sztuka polska przełomu XIX i XX wieku. Polska sztuka 20-lecia międzywojennego. Sztuka nowoczesna po II wojnie światowej. Architektura polska w XX wieku. Rzeźba w Polsce po II wojnie światowej.


Literatura podstawowa i uzupełniająca
  1. Karol Estreicher, Historia Sztuki w Zarycie. Wydawnictwo PWN, Warszawa 1986.

  2. Janusz Kłębowski, Dzieje Sztuki Polskiej. Wydawnictwo Arkady 1987.

  3. Ewa Chojecka, Sztuka Górnego Śląska od końca XX wieku, Muzeum Śląskie, Katowice 2004.

  4. Maria Bogucka, Dzieje Kultury Polskiej do 1918 roku. Wydawnictwo Ossolińskich 1987 r.

  5. Adam Bochnak, Historia Sztuki Nowożytnej Tom I – II, Warszawa 1983.

  6. Bogdan Suchodolski, Dzieje Kultury Polskiej, Warszawa 1986.

  7. Tadeusz Dobrowolski, Nowoczesne Malarstwo Polskie Tom I-II, Wrocław 1957.

  8. Mieczysław Porębski, Dzieje Sztuki w Zarycie Tom I-III, Wydawnictwo Arkady 1987.

  9. Praca zbiorowa pod red. Bożeny Kowalskiej, Dzieje Sztuki Powszechnej,

Warszawa 1990.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna