Nazwa przedmiotu: Edukacja i socjotechnika promocji zdrowiaPobieranie 336.08 Kb.
Strona1/4
Data05.05.2016
Rozmiar336.08 Kb.
  1   2   3   4

Nazwa przedmiotu: Edukacja i socjotechnika promocji zdrowia


______________________________________________________________________________________

Kierunek: socjologia

_______________________________________________________________________________________Liczba godzin: Wy- 30 Forma zakończenia przedmiotu (zal z oc.)
Liczba punktów ECTS: 3 p.

_______________________________________________________________________________________Prowadzący: Dr n. hum. Włodzimierz Piątkowski

_______________________________________________________________________________________Cele przedmiotu (zoperacjonalizowane):

Wykład ma na celu przedstawienie studentom podstawowych zagadnień związanych z praktycznym zastosowaniem narzędzi socjologicznych na polu zdrowia i choroby. Zaprezentowane zostaną główne projekty badawcze o charakterze socjotechnicznym (polskie i europejskie) dotyczące instytucji szkoły, zakładu pracy i społeczności lokalnych. Praktyczna część wykładu połączona będzie z prezentacją filmów video. Zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej ukazują przedmiot, funkcje i zastosowania tej nauki jako głównego narzędzia praktycznej realizacji celów polityki społecznej i promocji zdrowia w Unii Europejskiej. Studenci zapoznają się również z aktualnymi programami edukacji zdrowotnej zatwierdzonymi przez MEN dla szkół podstawowych i średnich.


Treści przedmiotu:

Edukacja zdrowotna – geneza, przedmiot, funkcje

Edukacja zdrowotna a dyscypliny pokrewne: socjologia, psychologia i pedagogika zdrowia

Edukacja zdrowotna – sposoby aplikacji

Podstawy prawne wprowadzenia edukacji zdrowotnej w szkole;
Edukacja prozdrowotna jako ścieżka edukacyjna; Obowiązujące w Polsce programy nauczania edukacji zdrowotnej

Projekt: „Szkoła promująca zdrowie” Historia; Założenia i koncepcje działania; Przykłady funkcjonowania szkół promujących zdrowie

Projekt: „Uczelnia promująca zdrowie” Założenia; cele; sposoby postępowania

Rola socjologa w programach edukacji zdrowotnej specjalistyczne programy socjotechniczne: „Program antynikotynowy”, „Program antynarkotykowy”

Przyszłość edukacji zdrowotnej w zjednoczonej Europie. Analiza wybranych zachodnich programów edukacji zdrowotnej

Promocja zdrowia – aspekty socjotechniczne

Promocja zdrowia w miejscu pracy – zasady wdrażania programów

Programy ograniczenia spożycia alkoholu w miejscu pracy. Schemat socjotechniczne

Program antynikotynowy. Schemat praktycznej aplikacji

Program redukcji stresu w miejscu pracy

Szkoła promująca zdrowie – socjotechniczne zasady realizacji projektu

Ewaluacja programów socjotechnicznych stosowanych w promocji zdrowia

_______________________________________________________________________________________

Metody kształcenia: wykład, dyskusja, techniki audiowizualne

_______________________________________________________________________________________Literatura podstawowa :


 • Heszen I., Sęk H., Psychologia zdrowia, Warszawa 2007.

 • Woynarowska B. (red.), Edukacja zdrowotna, Warszawa 2007.

 • Słońska Z., Model rozwoju infrastruktury dla promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia na poziomie gminy, Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna, 22/2002.

 • Karski J.B. (red.), Promocja zdrowia. Wydanie nowe, Warszawa 1999, Rozdziały poświęcone socjotechnice promocji zdrowia.

 • Gniazdowski A. (red.), Promocja zdrowia w miejscu pracy, Łódź 1998.

 • Gniazdowski A., Promocja zdrowia w miejscu pracy. Teoria i zagadnienia praktyczne, Łódź 1994.

 • Słońska Z., Woynarowska B. (red.), Programy dla zdrowia społeczności lokalnej, Warszawa 2002.

 • Piątkowski W., Titkow A. (red.), W stronę socjologii zdrowia, Lublin 2002.

 • Słońska Z., Edukacja zdrowotna a promocja zdrowia, w: Karski J.B. (red.), Promocja zdrowia. Wydanie nowe, Warszawa 1999.

 • Woynarowska B. (red.), Edukacja zdrowotna w szkole, w: Promocja zdrowia dzieci i młodzieży w Europie, Warszawa 1995.

 • Piątkowski W., Barański J. (red.), Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny, część I i II.

 • Piątkowski W., Brodniak W.A. (red.), Zdrowia i choroba. Perspektywa socjologiczna, Tyczyn 2005.

 • Piątkowski W., Płonka-Syroka B. (red.), Socjologia i antropologia medycyny w działaniu, Wrocław 2008.


Literatura uzupełniająca :

 • Wrońska I. i in., Pedagogika a zdrowie, w: Kulik T.B., Wrońska I. (red.), Zdrowie w medycynie i naukach społecznych, Stalowa Wola 2000.

 • Charzyńska-Gula M. (red.), Środowiskowy program wychowania zdrowotnego w szkole. Założenia, cele, treści, sposoby realizacji, Lublin 1997.

 • Dziennik Ustaw Nr 14 z 23.02.1999.

 • Butrym Z., Piątkowski W., Pepłowski A., Bogusz R., Klamut M.K., Uczelnia promująca zdrowie, Lublin 1995.

_______________________________________________________________________________________

Forma zaliczenia: forma pisemna – esej

Nazwa przedmiotu: Socjologia instytucji i zawodów medycznych

_______________________________________________________________________________________Kierunek: socjologia

_______________________________________________________________________________________Liczba godzin: Wy- 30 Forma zakończenia przedmiotu ( zal z oc.)
Liczba punktów ECTS: 3 p.

_______________________________________________________________________________________Prowadzący: Dr n. hum. Włodzimierz Piątkowski

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Cele przedmiotu (zoperacjonalizowane):

Celem jest między innymi ukazanie sposobów funkcjonowania instytucji medycznych mogących być potencjalnym miejscem pracy dla socjologa (szpital promujący zdrowie, klinika promująca zdrowie, ośrodek promocji zdrowia, wydział oświaty zdrowotnej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej). Zaprezentowane zostaną możliwości współpracy socjologów medycyny z lekarzami różnych specjalności zajmującymi się problematyką promocji zdrowia i profilaktyki. Przedstawione zostaną zjawiska dysfunkcjonalności instytucji medycznych i sposoby ich eliminacji. Wykład charakteryzuje też istotę współczesnych zawodów medycznych lekarza, pielęgniarki, farmaceuty, stomatologa) i pokazuje możliwości współpracy socjologa z tymi profesjami. Ukazane zostaną też nowe role zawodowe powstające w wyniku integracji z UE (promotor – edukator zdrowotny).


Treści przedmiotu:

Instytucje społeczne: geneza i charakter

Instytucje społeczne a instytucje medyczne

Sposób funkcjonowania wybranych instytucji medycznych (uczelnia promująca zdrowie, szpital promujący zdrowie, ośrodek promocji zdrowia)

Możliwość pracy socjologa w instytucjach medycznych (pożądane kwalifikacje, oczekiwania i możliwości ich realizacji)

Funkcjonalność i dysfunkcjonalność instytucji medycznych

Przyszłość instytucji medycznych (szpital promujący zdrowie, apteka promująca zdrowie)

Zwód jako kategoria analiz socjologicznych

Podstawowe zagadnienia „socjologii zawodów”

Rola społeczna lekarza. Ciągłość i zmiana

Zawód lekarza w świetle wybranych wyników badań socjologicznych

Zawód stomatologa w procesie transformacji systemowej

Badania socjologiczne nad zawodem farmaceuty

Zawód pielęgniarki w świetle wybranych wyników badań socjologicznych

Uzdrowiciele – nowa profesja w wolnorynkowym systemie świadczeń zdrowotnych

_______________________________________________________________________________________Metody kształcenia: wykład, dyskusja, techniki audiowizualne

_______________________________________________________________________________________Literatura podstawowa :


 • Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970 (fragmenty podręcznika dotyczące instytucji społecznych)

 • Encyklopedia socjologiczna, Tom 1, Warszawa 1999, hasło: „Instytucje”; oraz Tom IV, Warszawa 2002, hasła tematyczne związane z pojęciem „zawód”.

 • Tobiasz-Adamczyk B. i in., Instytucje medyczne, w: Wybrane elementy socjologii zawodów medycznych, Kraków 1996.

 • Csorba H., Szpital – pacjent. System społeczny kliniki internistycznej, Warszawa 1966.

 • Piątkowski W., Titkow A. (red.), W stronę socjologii zdrowia, Lublin 2002.

 • Karski J. (red.), Promocja zdrowia. Wydanie nowe, Warszawa 2000 (rozdziały poświęcone instytucjom i zawodom medycznym).

 • Sokołowska M., Socjologia medycyny, Warszawa 1986.

 • Piątkowski W., Barański J. (red.), Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny, Wrocław 2002; Część III: Instytucje i zawody medyczne.

 • Krajic K., Health Promoting Hospitals – A Vision for Hospital Development in times of change, in: Health and Social Change in the Integration of Europe, Budapest 1996.

 • Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Toruń 1997, definicja pojęcia „zawód”.


Literatura uzupełniająca :

 • Dzięcielska-Machnikowska S., Farmaceuci w PRL. Studium socjologiczne, Wrocław 1966.

 • Tobiasz-Adamczyk B. i in., Wybrane elementy socjologii zawodów medycznych, Kraków 1996.

 • Wybrane komunikaty CBOS dotyczące opinii o zawodzie lekarza z lat 1998 – 2003.

 • Tobiasz-Adamczyk B. i in., Wybrane elementy socjologii zawodów medycznych, Kraków 1996; Rozdział poświęcony zawodowi stomatologa.

 • Piątkowski W., Lecznictwo niekonwencjonalne w Polsce. Analiza zjawiska z perspektywy socjologii medycyny, Lublin 2008.

 • Scambler G. (ed.), Sociology as Applied to Medicine, Edinburgh, London 2003.

 • Marmot M., Wilkinson R.G., Social Determinants of Health, New York 2003.

_______________________________________________________________________________________Forma zaliczenia: forma pisemna - esej
Nazwa przedmiotu: ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA

________________________________________________________________________________

Kierunek:SOCJOLOGIA

________________________________________________________________________________

Liczba godzin: CA-30 lub 20 zaoczne Forma zakończenia przedmiotu (zal z oc.)

Liczba punktów ECTS:

________________________________________________________________________________Prowadzący: MGR DOMINIKA POLKOWSKA

________________________________________________________________________________Rok akad.: 2008/2009/Semestr LETNI

________________________________________________________________________________Cele przedmiotu (zoperacjonalizowane):

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu nietypowych form zatrudnienia, wyjaśnienie im praktycznego zastosowania poznanych pojęć i procesów, uwrażliwienie studentów na problemy związane z funkcjonowaniem określonych zjawisk w warunkach polskich. Przygotowanie studentów do samodzielnej oceny zjawisk występujących na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na elastyczne formy zatrudnieniaTreści przedmiotu:

I. Elastyczne formy zatrudnienia – informacje wprowadzające

 1. Elastyczność popytu na pracę

 2. Podstawowy i peryferyjny rynek pracy

 3. Rodzaje elastycznych form zatrudnienia.

II. Podstawy prawne elastycznych form zatrudnienia (ustawodawstwo polskie i UE)

III. Telepraca cz I.

 1. Definicja i rodzaje telepracy

 2. Sposób doboru telepracowników i lokalizacja

 3. Nadzór nad wirtualną załogą

 4. Problemy z telepracą

 5. Telepraca na rynkach pracy w krajach Unii Europejskiej

IV. Telepraca cz II.

 1. Opracowanie projektu: „Zatrudniamy telepracowników” – praca w grupach

Prezentacja projektów na forum grupy

V. Samozatrudnienie cz I

 1. Specyficzna sytuacja osób samozatrudnionych

 2. Polska na tle innych krajów UE

 3. Samozatrudnienie – w praktyce (praca w grupach)

VI. Samozatrudnienie cz II

 1. Prezentacja projektów związanych z samozatrudnieniem

 2. Podstawy rozpoczynania działalności gospodarczej

VII. Outsourcing

 1. Zasady działania outsourcingu

 2. Konsekwencje outsourcingu

VIII. Leasing pracowniczy – praca tymczasowa

 1. Podstawy prawne pracy tymczasowej

 2. Agencje pracy tymczasowej

 3. Praca tymczasowa w Polsce na tle Europy

IX. Wypożyczanie pracowników, work-sharing, job-sharing, job-rotation

X. Elastyczność czasu pracy

 1. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy

 2. Praca na czas określony

 3. Zadaniowy czas pracy

 4. Skrócony tydzień pracy

 5. Praca w weekendy

 6. Praca na wezwanie

 7. Przykłady rozwiązań z krajów UE

XI. Elastyczne formy zatrudnienia – jako forma aktywizacji określonych grup i kategorii społecznych

 1. Młodzież

 2. Matki wychowujące dzieci

 3. Osoby starsze

 4. Osoby niepełnosprawne

XII. Kontrakty menadżerskie – umowy o zarządzanie

XIII. Szczególne stosunki pracy

 1. Stosunek pracy na podstawie mianowania, powołania i wyboru

 2. Niektóre umowy cywilnoprawne: umowa zlecenie i o dzieło, umowa o pracę nakładczą, umowa agencyjna

 3. Wolontariat

XIV. Prognozy rozwoju elastycznych form zatrudnienia

XV. Elastyczne formy zatrudnienia - podsumowanie
________________________________________________________________________________

Metody kształcenia:

Praca w małych grupach, tworzenie projektów, rozmowa nauczająca, burza mózgów, praca z tekstem______________________________________________________________________________

Literatura podstawowa :

 • Elżbieta Kryńska (red.), Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2003

 • Elżbieta Kryńska, Dylematy polskiego rynku pracy, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2001

 • Marek Rymsza (red.), Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku, Wydawnictwo ISP, Warszawa 2005

 • Kazimierz W. Frieske (red.) Deregulacja polskiego rynku pracy, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2003

 • Lucyna Machol-Zajda (red.), Elastyczne formy zatrudnienia sposobem na efektywność firm, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2001

 • Jack M. Nilles, Telepraca, strategia kierowania wirtualną załogą, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003

 • Ewa Balcerowicz (red.), Elastyczny rynek pracy w Polsce. Jak sprostać temu wyzwaniu? Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2004

 • Dariusz Makowski, Praca tymczasowa jako nietypowa forma zatrudnienia, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006

 • Rafał Drozdowski, Piotr Matczak (red.), Samozatrudnienie: analiza wyników badań, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2004

 • Jan Pyka (red.), Mój biznes, czyli Jak zatrudnić samego siebie: poradnik samozatrudnienia dla studentów i absolwentów: praca zbiorowa, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adameckiego, Katowice 2005


Literatura uzupełniająca :

Danuta Kopycińska (red.) Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005 • Ewa Bąk, Elastyczne formy zatrudnienia, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2006

 • Typowe i nietypowe formy zatrudnienia w Polsce w 2004 roku, Główny urząd Statystyczny, Warszawa 2005

 • Anetta Dębicka, Mariusz Dmochowski (red.), Profesjonalizm w administracji publicznej, Wydawnictwo Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Białystok 2004

 • Kinga Czyżycka, Nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym na podstawie powołania, w: Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej. T. 16, Arkadiusza Nowak (red.); Wydaw. Uniw. Śl., Katowice 2005

________________________________________________________________________________

Forma zaliczenia:Praca zaliczeniowa

Nazwa przedmiotu: Procesy komunikacji a kultura społeczności lokalnych

_______________________________________________________________________________________Kierunek: Socjologia

_______________________________________________________________________________________

Liczba godzin: (Wy-30) Forma zakończenia przedmiotu : zaliczenie z oceną

Liczba punktów ECTS: 3 p.

_______________________________________________________________________________________Prowadzący: Dr P. Bytniewski

_______________________________________________________________________________________

Rok akadem: 2009/10 sem. Letni

__________________________________________________Cele przedmiotu (zoperacjonalizowane):

Prezentacja i omówienie podstawowych pojęć oraz wyróżnionych teorii odnoszących się do zjawisk komunikacji w kontekście funkcjonowania społeczności lokalnych.


Treści przedmiotu:

teorie działania komunikacyjnego; komunikacja systematycznie zakłócona - stereotypy, uprzedzenia, plotka; komunikacja a kompetencja kulturowa; kultura masowa a kultura ludowa; „Swoi” i „obcy”: strach i wstyd jako regulatory społecznych zachowań ludzkich, kultura wstydu i kultura strachu (J. Łotman); czas i przestrzeń - kulturowe określoności podmiotu a społeczne wymiary miejsca (A. Giddens, R. Sennett); działanie a rozumienie - społeczne determinacje zachowań a kulturowe wzorce rozumienia; komunikacja a społeczeństwo - interakcyjne porządki działań a społeczna dynamika wzorów kultury (H.-G. Gadamer, E. Shils); nowoczesność a tradycyjność – lokalne a globalne wymiary komunikacji (M. Castells).

______________________________________________________________________________________

Metody kształcenia: wykład

_______________________________________________________________________________________

Literatura podstawowa: Z. Bauman, Globalizacja. W-wa 2000; J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego, t.1, W-wa 1999; J. Habermas, Pojęcie działania komunikacyjnego. Uwagi objaśniające [w:] „Kultura i Społeczeństwo” nr.3/86; B. Bernstein, Socjolingwistyka a społeczne problemy kształcenia [w:] Język a społeczeństwo [red. M. Głowiński] W-wa 1980; M. Czerwiński, Kultura i jej badanie, Ossolineum 1985; M. A. Giddens, Nowoczesność i tożsamośc. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2001; E.T. Hall, Poza kulturą, W-wa 1985; J. Łotman, O semiotyce poję wstyd i strach w mechanizmie kultury, [w:] Semiotyka kultury, W-wa 1977; Tradycja i nowoczesność [wybór J. Kurczewska, J. Szacki] W-wa 1984; R. Sennett, Ciało i kamień . Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu, Gdańsk 1996.
Literatura uzupełniająca: W. Pawluczuk, Żywioł i forma, W-wa 1978; J. Baudrillard, Ameryka, W-wa 1998; M. Czerwiński, Przyczynki do antropologii współczesności, W-wa 1988.
______________________________________________________________________________________

Forma zaliczenia: zaliczenie na podstawie uczestnictwa w zajęciach lub praca pisemna.

Nazwa przedmiotu: PUBLIC RELATIONS

Kierunek: SOCJOLOGIA

Liczba godzin: W-30 lub 20 zaoczne Forma zakończenia przedmiotu (zal z oc.)

Liczba punktów ECTS: p.

________________________________________________________________________________Prowadzący: DOMINIKA POLKOWSKA

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Cele przedmiotu (zoperacjonalizowane):

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu public relations i wyjaśnienie im praktycznego zastosowania poznanych pojęć i procesów. Poznanie uwarunkowań, możliwości i sposobów kreowania wizerunku firmy.

Przedstawiane na wykładzie informacje są poparte licznymi przykładami i studiami przypadków. Dzięki temu studenci mogą lepiej zrozumieć materiał i przygotować się do rozwiązywania problemów i zadań czekających na nich w pracy zawodowej.

Treści przedmiotu:

1. Public relations – informacje wstępne: uwarunkowania historyczne, zadania i elementy

2. Zewnętrzna i wewnętrzna funkcja public relations

3. Sponsoring jako narzędzie public relations

4. Lobbing jako narzędzie public relations

5. Instrumenty, metody i techniki public relations

6. Internet jako platforma przedsięwzięć public relations

7. Public relations w sytuacjach kryzysowych

8. Praktyczne zastosowanie public relations

9. Studia przypadków

10. Public relations w procesie komunikowania

11. Społeczna odpowiedzialność i etyka w public relations

12. Media relations – zasady współpracy z mediami

________________________________________________________________________________Metody kształcenia:

wykład, dyskusja związana z wykładem

________________________________________________________________________________

Literatura podstawowa:

E. Cenker, Public relations, Poznań 2000

Z. Knecht, Racjonalne public relations, Warszawa 2005

B. Rozwadowska, Public relations: teoria, praktyka, perspektywy, Warszawa 2002

K. Wójcik, Public relations: wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 2005

A. Davis, Public relations, Warszawa 2007


Literatura uzupełniająca:

T. Smektała, Public relations w Internecie, Wrocław 2006Public relations w teorii i praktyce, red. B. Ociepka, Wrocław 2003

Public relations – sztuka efektywnego komunikowania, red. H. Przybylski, Katowice 2002

Public relations – wyzwania współczesności, red. D. Tworzydło, T. Soliński, Rzeszów 2004

Public relations w zarządzaniu firmą, red. D. Tworzydło, T. Soliński, Rzeszów 2004

________________________________________________________________________________Forma zaliczenia: Kolokwium

Nazwa przedmiotu: SOCJOLOGIA PRACY I BEZROBOCIA

Kierunek: SOCJOLOGIA

Liczba godzin: W-30 Forma zakończenia przedmiotu (zal z oc.)

Liczba punktów ECTS: p.

________________________________________________________________________________Prowadzący: DOMINIKA POLKOWSKA

________________________________________________________________________________Cele przedmiotu :

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu socjologii pracy i bezrobocia, wyjaśnienie im praktycznego zastosowania poznanych pojęć i procesów, uwrażliwienie studentów na problemy związane z pracą i bezrobociem w warunkach polskich. Przygotowanie studentów do samodzielnej oceny zjawisk występujących w zakładzie pracy i na rynku pracy.Treści przedmiotu:

1. Praca w ujęciu socjologicznym • Pojęcie przedmiot i zakres socjologii pracy

 • Socjologia pracy a nauki pokrewne

 • Społeczne następstwa rozwoju pracy ludzkiej

 • Ruchliwość społeczna

2. Jakość pracy i humanizacja pracy

 • Pojęcie jakości pracy

 • Technologiczne i humanistyczne ujęcie jakości pracy,

 • Pojęcia pokrewne jakości pracy: intensywność pracy; efektywność pracy; racjonalność pracy; kultura pracy

 • Wielowymiarowość jakości pracy

 • Geneza i rozwój idei humanizacji pracy

3. Zakład pracy w ujęciu socjologicznym

 • Zakład pracy a jego system społeczny

 • Organizacja systemu społecznego

 • Role i pozycje zawodowe pracowników

 • Grupy pracownicze

4. Kierowanie w zakładzie pracy. Biurokracja

 • Władza w zakładzie pracy

 • Biurokracja wg Maxa Webera, Mertona i innych socjologów

 • Podejmowanie decyzji w organizacjach

5. Motywacja

 • Podstawowe modele motywacji

 • Teorie treści, teorie procesu i teorie wzmocnienia

 • Funkcja nagród i kar,

 • Motywacyjne oddziaływanie płac

6. Zjawiska dezorganizujące i patologiczne w zakładzie pracy

 • Źródła, rodzaje dezorganizacji i patologii społecznej: syndrom myślenia grupowego, metanormy,

 • Zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa pracy,

 • Konflikty społeczne: rodzaje konfliktów, fazy konfliktu,

 • Strajk jako przykład konfliktu: typy strajków, płaszczyzny strajku,

 • Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów.

7. Warunki pracy

 • Fizyczne warunki pracy,

 • Biura o szerokiej przestrzeni,

 • Czas pracy; różne rozwiązania,

 • Psychologiczne i społeczne warunki pracy,

8. Stres w miejscu pracy

 • Natura stresu,

 • Indywidualne różnice w reagowaniu na stres,

 • Godzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych,

 • Powody stresu w miejscu pracy,

 • Skutki stresu w miejscu pracy,

 • Radzenie sobie ze stresem w miejscu pracy,

9. Mobbing

 • Pojęcie mobbingu

 • Działania mobbingową

 • Mobbing jako konflikt

 • Czynniki sprzyjające stosowaniu przemocy psychicznej

 • Skala mobbingu

 • Sposoby przeciwdziałania mobbingowi

 • Sposoby obrony przed mobbingiem

 • Sposoby walki z mobbingiem

10. Planowanie kariery i zawód

 • Kariera zawodowa, kariera prywatna

 • Etapy kariery zawodowej

 • Indywidualne i instytucjonalne planowanie kariery zawodowej

 • Praca z pracownikami znajdującymi się w fazie stagnacji (plateau)

 • Definicje zawodu

 • Grupy zawodowe

 • Rola i pozycja zawodowa

 • Zawód w świadomości społecznej

11. Bezrobocie i bezrobotni na polskim rynku pracy

 • Struktura gospodarki i rynek pracy

 • Zasoby pracy

 • Bezrobocie w gospodarce rynkowej

 • System ekonomiczny i rynek pracy

 • Aktywna polityka na rynku pracy

 • Recesja, bezrobocie, aktywizacja zasobów pracy

12. Miejsce kobiet na rynku pracy

 • Rys historyczny

 • Segregacja zawodowa na rynku pracy

 • Nierówne szanse awansu

 • Nierówności zarobków

 • Feminizacja ubóstwa i bezrobocia

________________________________________________________________________

Metody kształcenia: wykład, dyskusja związana z wykładem

________________________________________________________________________________Literatura podstawowa:

 • Henryk Januszek, Jan Sikora, Socjologia pracy, Poznań 1996.

 • Józef Baran: W poszukiwaniu źródeł dobrej roboty. Studium socjologiczne o jakości pracy, Kielce 1999.

 • Zarządzanie. Aspekty psychologiczne i socjologiczne, pod red. Juliana Bugla, Kraków 2002.

Literatura uzupełniająca:

 • Ryszard Dyonizniak, Socjologia pracy, Kraków 1994.

 • Jerzy Stępnień, Socjologia pracy i zawodu Poznań 2001

 • Rynek pracy i bezrobocia, pod red. Zbigniewa Kazimierczaka, Łódź 2001

 • Drozdowski Rafał, Rynek pracy w Polsce: recepcja, oczekiwania, strategie dostosowawcze, Poznań 2002

 • Teorie rynku pracy: praca zbiorowa, pod red. Irmgard-Marii Smandek, Katowice 1993

________________________________________________________________________________Forma zaliczenia: Kolokwium

Nazwa przedmiotu: Białoruś między Wschodem a Zachodem.
Kierunek: socjologia
Liczba godzin: Wy-30 lub 20 zaoczne Forma zakończenia przedmiotu - zal.

Liczba punktów ECTS: 3 p.

_______________________________________________________________________________________Prowadzący: dr Jerzy Waszkiewicz

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Cele przedmiotu (zoperacjonalizowane):

Zapoznanie się z historycznymi, politycznymi i socjologicznymi aspektami sytuacji w krajach Europy Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Białorusi


Treści przedmiotu, wykłady: Relacje: Polacy – Białorusini – inne narodowości. Aspekt historyczny, dzieje najnowsze Białorusi i krajów Europy Wschodniej. Aspekt społeczno-polityczny, system i charakter władzy, struktura społeczeństwa, stosunki z Rosją i UE. Aspekt ekonomiczny: bariery społeczno-psychologiczne i perspektywy rozwoju sytuacji w dziedzinie gospodrczej. Aspekt kulturalny i narodowościowy: przyczyny i przebieg wynaroowienia, syndrom postimperialny, sytuacja wyznaniowa. Polacy na Białorusi i Białorusini w Polsce.

______________________________________________________________________________________Metody kształcenia: wykład

_______________________________________________________________________________________Literatura podstawowa i uzupełniająca :

- podstawowa: Szybieka Z, Historia Białorusi 1795 – 2000, Lublin 2002; Radzik R., Między zbiorowością etniczną a wspólnotą narodową. Białorusini na tle przemian narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej XIX stulecia, Lublin 2000; Палітычная гісторыя незалежнай Беларусі, Вільня 2006; Brzeziński Z., Wielkie bankructwo. Narodziny I śmierć komunizmu w XX wieku, Instytut Literacki, Paryż 1990; Fromm E., Ucieczka od wolności, Czytelnik, Warszawa 1999); Hayek F. A. von, Droga do niewolnictwa, Wektor, Wrocław 1989; Heller M., Niekricz A., Utopia u władzy (Historia Związku Sowieckiego), Polonia, Londyn 1985; Malia M., The Soviet Tragedy. A History of Socializm in Russia 1917 – 1991, New York 1994; Świda-Ziemba H., Człowiek wewnętrznie zniewolony: mechanizmy i konsekwencje minionej formacji – analiza psychologiczna, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997; Znaniecki F. Upadek cywilizacji zachodniej, w: Pisma filozoficzne, T. 2, PWN, Warszawa 1991.

- uzupełniająca: Böcker R., Totalitaryzm. Geneza, istota, upadek, Toruń 1992; Hertz A., Szkice o totalitaryzmie, PWN, Warszawa 1994; Kapuściński R., Imperium, Warszawa 1993; Pipes R., Rosja bolszewików, Magnum, Warszawa 2005; Восленский М., Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза, Москва 2005.
Teksty źródłowe: dane statystyczne, informacje prasowe (białoruskie, rosyjskie, polskie)
Opracowania: R. Radzik, Kim są Białorusini?, Toruń 2002; Mironowicz E., Białoruś, Warszawa 2007; E. Mironowicz, S. Tokć, R. Radzik, Zmiana struktury narodowościowej na pograniczu polsko-białoruskim w XX wieku, Białystok 2005; Р. Радзік, Беларусы (Погляд з Польшчы), Мінск 2002.

______________________________________________________________________________________Forma zaliczenia: obecność na wykładach

Nazwa przedmiotu: Biomedyczne podstawy funkcjonowania człowieka. _______________________________________________________________________________________

Kierunek: Socjologia

_____________________________________________________________________________ _______

Liczba godzin: (Wy- 30 h) Forma zakończenia przedmiotu (zal z oc.)

Liczba punktów ECTS: 3.0 p.

_______________________________________________________________________________________Prowadzący: dr Andrzej Kapusta

_______________________________________________________________________________________Rok akad.: 2009/2010/Semestr letni

_______________________________________________________________________________________Cele przedmiotu :

Przekazanie studentom zintegrowanej wiedzy o człowieku jako istocie biospołecznej, żyjącej w określonych warunkach ekologicznych i środowisku społecznym;

- pogłębienie rozumienia podstaw działania organizmu człowieka;

- zaznajomienie studentów z przebiegiem i rozwojem ontogenetycznych oraz z genetycznych i środowiskowych uwarunkowań rozwoju człowieka, z równoczesnym uwzględnieniem problematyki zdrowia fizycznego i psychicznego.

- umiejętność rozpoznawania specyfiki poszczególnych etapów rozwoju somatycznego i zmieniających się z wiekiem potrzeb człowieka, jego możliwości fizycznych i zdrowotnych;

- znajomość współczesnych koncepcji neurokognitywnych („umysł ucieleśniony”, „enaktywizm”) oraz ewolucyjnych;

- przygotowanie do propagowania i kreowania prozdrowotnych postaw i stylu życia w odniesieniu zarówno do populacji dzieci i młodzieży , jak i osób dorosłych i starszych .

Treści przedmiotu:

- Mechanizmy dziedziczenia oraz genetyczne uwarunkowania zaburzeń rozwoju somatycznego i intelektualnego, z uwzględnieniem poradnictwa genetycznego i diagnostyki prenatalnej;

- metody oceny rozwoju somatycznego i psychoruchowego z uwzględnieniem okresów szczególnie krytycznych dla rozwoju i zdrowia człowieka;

- procesy chorobowe i zaburzenia najważniejszych układów i narządów w określonych etapach życia w kontekście profilaktyki i kształtowania postaw prozdrowotnych.

- współczesne koncepcje neurokognitywne oraz ewolucyjne koncepcje ludzkiego zachowania.

- możliwość naturalizacji ludzkich zachowań i chorób psychicznych.

- odniesienie do dyskusji nad pojęciem „biowładzy”

______________________________________________________________________________________Metody kształcenia: Wykład

_______________________________________________________________________________________Literatura podstawowa i uzupełniająca :

Teksty źródłowe:
Malinowski A., Auksologia. Rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym, Zielona Góra 2004.

Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J. (red.): Mózg a zachowanie, PWN, Warszawa 2004

Guzek, J. Patofizjologia człowieka w zarysie, PZWL 2008

Hoser P., Anatomia i fizjologia człowieka, Warszawa 1997.


Opracowania:
Medina, J Genetyczne piekło. Biologia siedmiu grzechów głównych, tłum. Joanna i Przemysław Turkowscy, Wyd. W.A.B., Wyd. CiS, Warszawa 2003

Sacks O.: Antropolog na Marsie. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1999

______________________________________________________________________________Forma zaliczenia: zaliczenie ustne lub pisemne
Nazwa przedmiotu: Psychologia kliniczna .

_______________________________________________________________________________________Kierunek: Socjologia

_______________________________________________________________________________________

Liczba godzin: Wykład 30 godzin Forma zakończenia przedmiotu: Zaliczenie z oc.

Liczba punktów ECTS: 3 p.

_____________________________________________________________________________________Prowadzący: mgr Justyna Cwalina, psycholog kliniczny

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Cele przedmiotu (zoperacjonalizowane):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z psychologii klinicznej oraz ich licznymi odniesieniami do innych dyscyplin naukowych. Istotne jest także ukazanie psychologicznych aspektów zdrowia i choroby. Tematyka obejmuje wpływ choroby i prowadzonego leczenia na pacjenta i jego najbliższe otoczenie z uwzględnieniem roli psychologa klinicznego w zespole specjalistów.Treści przedmiotu:


 1. Miejsce psychologii klinicznej wśród innych dyscyplin zajmujących się zagadnieniami zdrowia i choroby

 • Definicja psychologii klinicznej i kierunki jej rozwoju

 • Powiązania psychologii klinicznej z innymi dyscyplinami okołomedycznymi - podobieństwa i różnice

 1. Znaczenie prawidłowej diagnozy psychologicznej dla przebiegu leczenia

 • Rola obserwacji psychologicznej oraz wywiadu z pacjentem , jego rodziną i personelem medycznym w formułowaniu wstępnej oceny psychologicznej pacjenta

 • Znaczenie formułowania celów diagnozy psychologicznej dla jej przebiegu i wyniku

 • Metody formułowania i sprawdzania hipotez diagnostycznych w diagnozie psychologicznej

 • Diagnoza psychologiczna pacjenta a diagnoza stanu medycznego pacjenta - wzajemne relacje

 • Metody nawiązywania kontaktu z chorym

 1. Specyfika pracy psychologa klinicznego w lecznictwie zamkniętym i ambulatoryjnym

 • Miejsce psychologa klinicznego w zespole medycznym

 • Rola psychologa w procesie leczenia chorych somatycznie

 • Współpraca członków zespołu medycznego – jej znaczenie dla prawidłowej diagnozy i leczenia pacjenta

 1. Choroba przewlekła i hospitacja jako stresory

 • Wybrane koncepcje zdrowia i choroby

 • Wpływ choroby somatycznej na psychikę pacjenta

 • Znaczenia nadawane chorobie i postawy wobec choroby – wpływ pozytywny i negatywny na proces zdrowienia

 • Sposoby redukcji stresu związanego z chorobą i wymogami jej leczenia

 1. Pacjenci i ich rodziny wobec bólu i cierpienia towarzyszącego chorobie i leczeniu

 • Wybrane zagadnienia neuropsychologii bólu

 • Ból w perspektywie interdyscyplinarnej

 • Czynniki wpływające na percepcję bólu i radzenie sobie z bólem

 • Praca psychologiczna z pacjentami cierpiącymi z powodu bólu
 1. Konsekwencje psychologiczne stosowanych metod leczenia (zabiegi inwazyjne i nieinwazyjne)
 • Pacjenci wobec wymagań stawianych im w leczeniu

 • Oczekiwania pacjenta i jego rodziny wobec zespołu leczącego

 • Sposoby radzenia sobie pacjentów i ich rodzin ze skutkami leczenia

 • Wpływ choroby i metod jej leczenia na potrzeby i plany życiowe pacjentów

 1. Wybrane aspekty relacji lekarz – pacjent

 • Modele kontaktu lekarza z pacjentem oraz typy relacji lekarz - pacjent

 • Czynniki kształtujące relację lekarz – pacjent

 1. Trudny pacjent” - pozytywne i negatywne funkcje nieposłuszeństwa wobec autorytetu medycznego

 • Źródła sytuacji konfliktowych na oddziale szpitalnym

 • Przegląd praktycznych sposobów porozumiewania się w konflikcie na oddziale szpitalnym

 1. Dziecko i jego rodzina wobec choroby

 • Specyfika psychologii klinicznej dziecka – wprowadzenie

 • Wzajemne relacje pacjenta, jego rodziny i zespołu leczącego

 1. Choroby i zaburzenia psychosomatyczne – ich rozumienie i metody leczenia

 • Przegląd wybranych chorób i zaburzeń o podłożu psychosomatycznym

 • Analiza wybranych mechanizmów powstawania chorób psychosomatycznych

 1. Prezentacja przypadków klinicznych ilustrujących zagadnienia wykładu

 • „Case studies” - analizy przypadków i ich znaczenie w nabywaniu doświadczenia klinicznego

______________________________________________________________________________________

Metody kształcenia:

 1. Wykład

 2. Dyskusja

 3. Prezentacja przypadków

_______________________________________________________________________________________

Literatura podstawowa :

 1. Sęk H. Psychologia kliniczna, t. 1 i 2, PWN, Warszawa 2008

 2. Sęk H. Wprowadzenie do psychologii klinicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001

 3. Salmon P. Psychologia w medycynie, GWP, Gdańsk 2002

 4. Jarosz M. Psychologia lekarska, PZWL Warszawa 1983

 5. Paluchowski W.J. Diagnoza psychologiczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001

 6. Luban – PlozzaB., Plodinger W., Kroger F., Wasilewski B. Zaburzenia psychosomatyczne w praktyce ogólnolekarskiej, PZWL, Warszawa 1995

 7. Egon G. Kompetentne pomaganie, Zysk i S-ka, Poznań 2002

 8. Melzack R., Wall D. P. Tajemnica bólu, WAM, Warszawa 2006

 9. Szustrowa T. Swobodne techniki diagnostyczne, Wydawnictwo UW, Warszawa 1987

 10. Heszen – Niejodek I. (red.) Rola psychologa w diagnostyce i leczeniu chorób somatycznych, PZWL, Warszawa 1990

_____________________________________________________________________________________

Forma zaliczenia: obecność na wykładzie
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia współczesnego Islamu

__________________________________________________________________________________Kierunek: socjologia

_____________________________________________________________________________

Liczba godzin: Wy-30 Forma zakończenia przedmiotu: zal z oc.

Liczba punktów ECTS: .... p.

__________________________________________________________________________________Prowadzący: Bogdan Szajkowski, prof. Dr hab.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Cele przedmiotu:

1. Prezentacja analitycznych kategorii Islamu jako basy społeczno-politycznej systemów politycznych.

2. Analiza wielopoziomowości Islamu

3. Analiza politycznego Islamu i jego roli we współczesnym świecie Muzułmańskim.


Treści przedmiotu:

1. Islam jako system religijno-społeczno-polityczny i ekonomiczny.

2. Korzenie Islamskiego gniewu

3. Wielorakość manifestacji Islamu: Szyizm i Sunizm

4. Sufizm

5. Europejski Islam

6. Polityczny Islam w kontekście społeczno-politycznym.

7. Islam i współczesny terroryzm

__________________________________________________________________________________

Metody kształcenia: Wykład.

__________________________________________________________________________________Literatura podstawowa:
Abbas, Adnan, (red.) Zagadnienia wspóczesnego Islamu, Poznań, Katedra Orientalistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 2003.

Danecki, J. (1997).  Podstawowe wiadomości o Islamie, t.I, II. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog

Halliday, Fred, Islam i mit konfrontacji. Religia i polityka na Bliskim Wschodzie, Dialog, 2002.

Szajkowski, Bogdan, „Europa a korzenie Islamskiego gniewu”, Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska, vol. XXVII, 1, Lublin, 2002.

Ruthven m., Islam, Warszawa, 1998

Tibi, Bassam, „Islam i polityka. Islam polityczny oraz fundamentalizm muzułmański”, Bliski Wschód, nr. 1, 2004.Nazwa przedmiotu: Makrostruktury Europy

__________________________________________________________________________________Kierunek: socjologia

_____________________________________________________________________________

Liczba godzin: 30WY Forma zakończenia przedmiotu: zal. z oc.

Liczba punktów ECTS: .... p.

__________________________________________________________________________________Prowadzący: Bogdan Szajkowski, prof. Dr hab.

__________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________

Cele przedmiotu:

1. Prezentacja analitycznych kategorii konceptu wielopoziomowości Europy i jego użyteczności w zrozumieniu niezbędnych mechanizmów dla konstrukcji wielowymiarowej współpracy paneuropejskiej.

2. Analiza elementów wielopoziomowości konceptu Europa.

3. Analiza wielopoziomowości pojęcia „Europa” dla współpracy paneuropejskiej.

4. Prezentacja konceptu Europy i zachodzących na siebie pograniczy, jego znaczenia w konstrukcji realnej współpracy paneuropejskiej.
Treści przedmiotu:


 1. Gdzie są granice Europy? Wielopoziomowość konceptu “granica”. Wschodnia granica Europy. Konfetti imperiów.

 2. Religijne podziały Europy i rola w kształtowaniu się moralnych, etycznych, politycznych i ekonomicznych wymiarów Europy. Chrześcijaństwo Zachodnie. Chrześcijaństwo Wschodnie. Judaizm. Islam. Specjalna rola Stolicy Świętej i Papiestwa w Systemie międzynarodowym.

 3. Europa kultur.

 4. Europa polityczna i jej struktury. Unia Europejska i jej rola w kontekście. Współpracy pan-Europejskiej. OBWE w kontekście współpracy paneuropejskiej. NATO w kontekście współpracy paneuropejskiej. Organizacje i instytucje regionalne i ich rola dla współpracy pan-Europejskiej.

 5. Europa strategiczna.

 6. Europa etniczna.

 7. Europa jako zbiór zachodzących na siebie pograniczy, ich znaczenie, rola, i wkład w współpracę pan-Europejska.

__________________________________________________________________________________Metody kształcenia: Wykład.

__________________________________________________________________________________


Literatura podstawowa:
Besançon, Alain, Granice Europy, http://www.nowe-panstwo.pl/003_2004_miesiecznik/003_2004_geopolityka.htm

Davies, Norman., Europa, Kraków: Wydawnictwo Znak 1999.

Delanty Gerard, Odkrywanie Europy. Idea, tożsamość, rzeczywistość, Warszawa-Kraków: PWN, 1999.

Jan Paweł II, papież, Pamięć i Tożsamość: Rozmowy na Przełomie Tysiąclecia, Krakowa: Znak, 2005.

Łastawski, Krzysztof, Od idei do integracji europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2003.

Motycka Alina, Maurin Krzysztof (red.), Symbole Europy. Integracja jako proces psychologiczny i kulturowy, Warszawa: Eneteia, 2004.

Parzymies Stanisław, Zięba Ryszard (red.), Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie, Warszawa: Scholar, 2004.

Pomian, Krzysztof, Europa i jej narody, Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2004.

Zięba, Ryszard, Unia Europejska Jako Aktor Stosunków Międzynarodowych, Warszawa: Scholar, 2003.

Życiński, Józef, arcybiskup, Na zachód od domu niewoli, Poznań: Wydawnictwo w Drodze. 1997.

Życiński, Józef, arcybiskup, Europejska wspólnota ducha, Warszawa: Fundacja ATK, 1998.
Literatura uzupełniająca:
Bidzińska - Jakubowska Barbara, Unia Europejska, Instytucje, porządek prawny, polityki wspólne, integracja Polski z UE, Opole: Uniwersytet Opolski, 2000.

Chodubski Andrzej, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk: wyd. Uniwersytetu


Gdańskiego, 1996.

Eggert, Dorota, Thransatlantycka Wspólnota Bezpieczeństwa, Warszawa: Scholar, 2005. (seria Żurawia Papers, zeszyt 5).

Foucher, Michel, Fronts et frontières. Paris : Fayard, 1991.

Krauz-Mozer B., Metodologiczne problemy wyjaśniania w nauce o polityce, Kraków 1992.

Kaute, W., Europa Środka jako formacja kultury. Zarys problematyki, w: B. Gołębiowski (red.), Siedem granic, osiem kultur i Europa, Łomża: SSP STOPKA, 2001, s. 141-157.

Kieniewicz, Jan, Wprowadzenie do historii cywilizacji Wschodu i Zachodu, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 2003.

Langer J., Towards a Conceptualization of Border: The Central European Experience, www.kakanien.ac.at/beitr/theorie/Langer3.pdf

Latoszek Ewa, Proczek Magdalena, Organizaje międzynarodowe, Założenia, cele, działalność, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2001.

Łoś-Nowak Teresa, (red.) Organizacje w stosunkach międzynarodowych, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999.

Łukaszuk, L., (red.), Dyplomacja współczesna a problemy prawa i bezpieczeństwa międzynarodowego, Warszawa: Oficyna Naukowa, 1999.

Mellor, Roy E H and E Alistair Smith, Europe: A Geographical Survey of the Continent. London: Macmillan. 1979

Sujka B., „Negocjacje międzynarodowe,” [w:] Dyplomacja, Łódź 2002, s. 135-170.

Szucs J., Trzy Europy, Lublin: Biblioteka Europy Środkowo-Wschodniej, t. II, pod red. J. Kłoczowskiego, 1995.

Zięba Ryszard, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa: Scholar, 1999.

_________________________________________________________________________________
Nazwa przedmiotu: Komunikacja społeczna

_______________________________________________________________________________________Kierunek: Socjologia,

_____________________________________________________________________________ _______

Liczba godzin: Wy-30 lub 20 zaoczne Forma zaliczenia przedmiotu: zal. z oc.

Liczba punktów ECTS: .... p.

_______________________________________________________________________________________Prowadzący: Dr Beata Tworek

_______________________________________________________________________________________Treści przedmiotu:

1. Określenie, cele, zasady, rodzaje i bariery komunikacji społecznej

2. Znaczenie rozmowy w procesie komunikowania

3. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

4. Skuteczne przekonywanie – komunikacja perswazyjna

5. Manipulacja

6-7. Umiejętne negocjowanie

8. Komunikacja terapeutyczna – rozwiązywanie problemów

9. Kłamstwo i przemoc w komunikacji społecznej

10. Rola motywacji w komunikowaniu

11. Sztuka umiejętnego słuchania

12. Komunikacja niewerbalna

13. Postawy ciała i ich znaczenie w komunikacji

14. Rola humoru w komunikowaniu społecznym

15. Znaczenie umiejętnego komunikowanie w życiu społecznym

_____________________________________________________________________________________

Literatura:

Acland A.F., Doskonałe umiejętności interpersonalne, Poznań 2000

Berne E., Dzień dobry… i co dalej, Poznań 1999

Denny R., Sztuka mówienia i porozumiewania się kluczem do sukcesu w pracy, Warszawa 2002

Gordon T., Wychowanie bez porażek, Warszawa 1998

Gordon T., Wychowanie bez porażek w praktyce, Warszawa1995

Grzesiuk G., Studia nad komunikacją interpersonalną, Warszawa 1994

Jedliński K., Jak rozmawiać z tymi, co stracili nadzieję, Warszawa 1992

Leigh A., Maynard M., Komunikacja doskonała, Poznań 1999

Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, pod red. J.Stewarta, Warszawa 2002

Negocjacje partnerskie, pod red. J.Perenca, WNUS, Szczecin 2001

Nęcki Z., Komunikowanie interpersonalne, Wrocław 1992

Spence G., Jak skutecznie przekonywać, Poznań 2001

Zeldin T., Jak rozmowa zmienia twoje życie, Warszawa 2002

Żygulski K., Wspólnota śmiechu. Studium socjologiczne komizmu, Warszawa 1985

______________________________________________________________________________________Nazwa przedmiotu: Socjologia książki

_______________________________________________________________________________________Kierunek: Socjologia

_____________________________________________________________________________ _______

Liczba godzin: Wy-30 lub 20 zaoczne Forma zakończenia przedmiotu –zaliczenie z oceną

Liczba punktów ECTS:

_______________________________________________________________________________________Prowadzący: Dr Beata Tworek

_______________________________________________________________________________________Treści przedmiotu(oddzielnie wykłady, oddzielnie ćwiczenia):
1. Socjologia książki jako subdyscyplina Socjologii

2. Uwarunkowania funkcjonowania społecznego książki

3. Droga książki do czytelnika - socjologia pisarstwa

4. Socjologia edytorstwa

5. Społeczny zasięg obiegu książki

6. Rynek książki

7. Obraz publiczności czytającej

8. Socjologia czytelnictwa

9. Czytelnictwo dzieci i młodzieży

10. Czytelnictwo dorosłych

11. Społeczne znaczenie czytania

12. Warsztaty szybkiego czytania

13. Specjalne grupy czytelnicze

14. Społeczne funkcje książki

15. Kryzys książki
____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Literatura:
Cybulski R., Książka współczesna. Wydawcy-Rynek-Odbiorcy, Warszawa 1986

Czerwiński M., System książki, Warszawa 1976

Dunin J., Pismo zmienia świat. Czytanie Lektura Czytelnictwo, Warszawa 1998

Edcarpit R., Rewolucja książki, Warszawa 1969

Głombiowski K., Książka w procesie komunikacji społecznej, Wrocław 1980

Książka i prasa w systemie komunikacji społecznej, Przeszłość, dzień dzisiejszy, perspektywy, pod red. M. Judy, Lublin 2002

Orsini-Rosenberg S., Socjologia słowa drukowanego, Warszawa 1931

Siekierski S., Czytania Polaków w XX wieku, Warszawa 2000

Trzynadlowski J., Edytorstwo, Tekst, język, opracowanie, Warszawa 1983

Wajda A., Metodyka i organizacja czytelnictwa, Bydgoszcz 1979

Znaniecki F., Współczesne narody, Warszawa 1990

Żółkiewski S., Kultura Socjologia Semiotyka literacka, Warszawa 1979

______________________________________________________________________________________

Forma zaliczenia: Obecności na wykładach

Nazwa przedmiotu: Katolicyzm polski na przełomie XX i XXI wieku
_______________________________________________________________________________________

Kierunek: socjologia,

_______________________________________________________________________________________

Liczba godzin: Wy-30 lub 20 zaoczne Forma zakończenia przedmiotu - zal z oc.,

Liczba punktów ECTS:

_______________________________________________________________________________________Prowadzący: dr Ewa Miszczak

_______________________________________________________________________________________Cele przedmiotu:

Zapoznanie się z socjologicznym spojrzeniem na problemy w sferze religijności współczesnych Polaków


Treści przedmiotu:
Rys historyczny katolicyzmu w Polsce, stosunki Kościół – państwo po II wojnie światowej, znaczenie i konsekwencje zawarcia konkordatu, rola papieża Jana Pawła II w kształtowaniu się polskiego katolicyzmu, problem katechezy szkolnej, wiedza religijna Polaków, punkty zapalne na linii katolicy świeccy - hierarchia kościelna, problem celibatu księży, kapłaństwo kobiet i miejsce kobiety w Kościele, współpraca duchownych z systemem zniewolenia, sprawy trudne i kontrowersyjne w religijności Polaków, fenomen Radia Maryja, apostazja nna życzenie, pokolenie JPII.

_______________________________________________________________________________________Metody kształcenia: wykład z dyskusją

_______________________________________________________________________________________Literatura:

Libiszowska-Żółtkowska M. (red.), Religia i religijność w warunkach globalizacji, NOMOS, Kraków 2007

Mariański J., Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej. Próba syntezy socjologicznej, NOMOS, Kraków 2004

Zuchniewicz P., Narodziny Pokolenia JP2, Prószynski i S-ka, Warszawa 2007

Isakowicz-Zaleski T., Księża wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej, Znak, Kraków 2007

Obirek S., Sezon dialogu, Wyd. WAM, Kraków 2002

Obirek S., Przed Bogiem, Wyd. WAB, Warszawa 2005

Musiał S., Czarne jest czarne, Wyd. Literackie, Kraków 2003

Nowak A. J., Kapłaństwo kobiety – tak i nie, RW KUL, Lublin 1998

Baniak J. (red.), Katolicyzm polski na przełomie wieków, Red. Wyd. WT, UAM, Poznań 2001

Darczewska K., Katolicyzm we współczesnym społeczeństwie polskim. O niektórych uwarunkowaniach i postawach, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989
______________________________________________________________________________________

Forma zaliczenia: obecność na zajęciach i praca pisemna na temat związany z problematyką zajęć
  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna