Nazwa przedmiotu Fotografia w mediach Kod ectsPobieranie 37.35 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar37.35 Kb.

Nazwa przedmiotu

Fotografia w mediachKod ECTS


Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa


Studia

kierunek

stopień

tryb

specjalność

specjalizacja

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

II

stacjonarne

Fotografia medialna i reklamowa

*Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Sławomir Czalej


Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin

Liczba punktów ECTS

1


A. Formy zajęć:

 • wykład, ćwiczenia audytoryjne

B. Sposób realizacji:

 • zajęcia w sali dydaktycznej

C. Liczba godzin 15

Cykl dydaktyczny

Semestr 4


Status przedmiotu

 • obowiązkowy

Język wykładowy

polskiMetody dydaktyczne

 • wykład z prezentacją multimedialną, wykład z udziałem zaproszonych gości (z dziedziny fotografii prasowej)


Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

A. Sposób zaliczenia

zaliczenie z ocenąB. Formy zaliczenia

egzamin ustny oraz wykonanie pracy zaliczeniowejC. Podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

opanowanie wymaganego zakresu materiału merytorycznego oraz umiejętności analizowania faktów i budowania samodzielnych wniosków, znajomość literatury podanej w Wykazie literatury wymaganej do ostatecznego zaliczenia zajęć.

Kryterium oceny pracy zaliczeniowej jest analiza zdjęcia z punktu widzenia poprawności technologicznej i formalnej oraz ocena zgodności przedstawionej pracy z jej założeniami.Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Należy określić:A. Wymagania formalne: brak

B. Wymagania wstępne: ogólna orientacja w obszarze zjawisk kulturowych.
Cele przedmiotu

Poznanie zagadnień z obszaru komunikacji medialnej; umiejętność wykorzystania współczesnych metod przekazu audiowizualnego; umiejętność ukazania specyfiki kultury audiowizualnej w odniesieniu do innych typów kultury. Umiejętność analizy występujących w otoczeniu zjawisk kultury audiowizualnej. Kreowanie utworów multimedialnych i osadzania ich w aktualnym kontekście kulturowym i społecznym.


Treści programowe

1. Fotografia jako medium. Reprodukcja a kreacja. 2. Fotografia a media „tradycyjne” (literatura, prasa, telewizja, film, wideo). Tło kulturowe. Rys historyczny. 3. Fotografia a nowe media (internet, witryny WWW, multimedia komputerowe, gry komputerowe, wirtualna rzeczywistość). 4. Rozwój fotografii dokumentalnej do II wojny światowej. 5. Tendencje w fotografii reportażowej. Zapis socjologiczny. Fotoreportaż wojenny. 6. Tendencje w fotografii dokumentalnej po II wojnie światowej. Reportaż „humanistyczny”. 6. Agencje fotograficzne. Fotografowie niezależni. Wielkie wystawy światowe. 7. Technologia i styl w fotografii prasowej. Wpływ technologii na rozwój gatunku. Gość Niedzielny – fotoreporter. 8. Fotografia a film (przykłady multimedialne) 9. Przechowywanie i konserwacja plików, programy do obróbki, metadata

(system opisu IPCT) 10. Banki zdjęć, fotografie Stockowe, Wydawnictwa, fotoedycja, dobór zdjęć.

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

B r a u c h t i s c h B., Mała historia fotografii, Warszawa 2004.

C i c h o s z K., Ś w i ą t c z a k M. (red.), Czas. Forum Fotografii, Łódź 2008.

C z a r t o r y s k a U., Przygody Plastyczne fotografii, Warszawa 1965.

H o r t o n B., Guide to photojournalism. Associated Press 2001.

J e f f r e y I., Jak czytać fotografię. Lekcje mistrzów fotografii, Kraków 2009.

J u r e c k i K., Oblicza fotografii, Września 2009.

K o b r é K., Fotografia prasowa. Z obiektywem za kulisami niezwykłych wydarzeń, Helion 2011.

K o e t z l e H.-M., Słynne zdjęcia i ich historie 1827-1926. Część I, Kolonia 2003

K o e t z l e H.-M., Słynne zdjęcia i ich historie 1928-1991. Część II, Kolonia 2003

L e c h o w i c z L., Fotoeseje, Warszawa 2010

M i s e l b e c k R. (koncepcja), Fotografia XX wieku w Muzeum Ludwig w Kolonii, Kolonia 2001.

R o s e n b l u m N., Historia fotografii światowej, Bielsko-Biała 2005.

R o u i l l e A., Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, Kraków 2007.

T o m a s z c z u k Z., Łowcy obrazów, Warszawa 1998.

B. Literatura uzupełniająca

A n g T., Picture editing, Devon 2000.

B r e n n e n B., H a r d t H., Picturing the past, University of Illinois, 1999.

B e l t i n g H., Antropologia obrazu, Kraków 2007.

B e r g e r J., Sposoby widzenia, Poznań 1997;

B e r g e r J., O patrzeniu, Warszawa 1999.

B r u n e t F., Narodziny idei fotografii, Gdańsk 2012.

C h a p n i c k H, Truth needs no ally. Inside photojournalism, University of Missouri Press, Columbia 1994.

D i d i - H u b e r m a n G., Obrazy mimo wszystko, Kraków 2008.

G r o s s L., S t u a r t J., Katz, R u b y J., Image Ethics in the digital age, University of Minessota Press 2002.

J u r e c k i K., Poszukiwanie sensu fotografii. Rozmowy o sztuce, Łódź 2007.

J u r e c k i K., M a k o w s k i K., Słowo o fotografii, łódź 2003.

P o n t r e m o l i E., Nadmiar widzialnego, Gdańsk 2006.

S o u l a g e s F., Estetyka fotografii, Kraków 2007.

W h e e l e r T., University of Oregon, Phototruth or photofiction. Ethics and media imaginery in the digital age. Mahawah, New Jersey, 2002.

Efekty uczenia się
KW_2

KW_3


KW_7

KW_10


KW_15

KW_16


K_09

K_10


K_14

K_K 04


Wiedza

S2P_W01, S2P_W03, S2P_W06, S2P_W02/S2P_W03 • Student zna terminologię teorii fotografii na poziomie rozszerzonym

 • Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą społecznych uwarunkowań fotografii i mediów

 • Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą podstaw teoretycznych, filozoficznych i estetycznych fotografii

 • Student dobrze orientuje się w teorii fotografii

 • Student ma ugruntowaną, specjalistyczną wiedzę z zakresu fotografii w mediach

 • Student ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach fotografii z naukami o mediach, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych

 • Student zna dzieje i główne etapy rozwoju fotografii

 • Student zna problemy badawcze fotografii
Umiejętności

S2P_U02, S2P_U06 • Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł, mediów i technologii fotografii oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

 • Student posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie fotografii

 • Student posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie fotografii oraz jej zastosowania w konkretnych sytuacjach zawodowych

 • Student uwzględniając osiągnięcia teorii fotografii, potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych utworów fotograficznych w celu określenia ich znaczeń w kontekście społecznym, historycznym i kulturowym

 • Student posiada umiejętność analizy obrazu z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań

 • Student posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o utworach fotograficznych na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach

 • Student ma umiejętności językowe w zakresie nauk o kulturze, sztuce i teorii fotografii

Kompetencje społeczne (postawy)

S2P_K01


Student dostrzega konieczność nieustannego aktualizowania i pogłębiania wiedzy z zakresu mediów opartych na obrazie statycznym

Kontakt

z.treppa@ug.edu.pl / slawomir.czalej@gosc.pl


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna