Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego IPobieranie 0.5 Mb.
Strona1/13
Data09.05.2016
Rozmiar0.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego I

Kod przedmiotu:

1.2.O.JOT.1
Rok:

I


Semestr:

zimowy 2014/15Ilość godzin

90


Typ zajęć:

obligatoryjneECTS

6


Forma zajęć:
konwersatorium

Język :

rosyjski/polskiZaliczenie:

zaliczenie z ocenąProwadzący:


Liczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:


Ogólny opis przedmiotu:

Zajęcia w ramach przedmiotu PNJR mają służyć nabywaniu i utrwalaniu różnorodnych kompetencji poprzez poznawanie i wykorzystywanie w praktyce określonych programem struktur gramatycznych, zasad ortograficznych oraz leksyki.Cel zajęć:

Celem zajęć jest kształtowanie głownie kompetencji językowej i komunikacyjnej studentów w zakresie czterech sprawności: mówienia, czytania, pisania i rozumienia ze słuchu, a także kształtowanie kompetencji socjolingwistycznej i socjokulturowej w ramach tematyki przewidzianej w programie (dom, rodzina, etykieta, dane ankietowe).Zamierzone efekty kształcenia:
Wiedza:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien:

 • znać alfabet rosyjski;

 • posiadać podstawową wiedzę dotyczącą wszystkich części mowy przewidzianych przez program I roku;

 • charakteryzować rzeczowniki należące do trzech deklinacji

 • opisać zasady tworzenia czasu teraźniejszego i przeszłego;

 • wymienić wybrane formy trybu rozkazującego;

 • scharakteryzować zaimki osobowe, dzierżawcze i wskazujące;

 • definiować zasady ortografii dotyczące pisowni miękkiego i twardego znaku;

 • objaśniać zasady dotyczące pisowni przedrostków w języku rosyjskim;

 • znać formy etykiety.

Umiejętności:
Po zakończeniu kursu student powinien:

 • w wypowiedziach ustnych i pisemnych stosować przewidziane programem reguły gramatyczne i ortograficzne;

 • stosować poznane słownictwo do przekazania podstawowych i bardziej szczegółowych informacji o sobie, swojej rodzinie, mieszkaniu / domu, swoich zajęciach, hobby, porach roku, czynnościach dnia codziennego i in.

 • w wypowiedziach ustnych i pisemnych stosować przewidziane programem formy etykiety;

 • formułować opinie dotyczące omawianych treści;

 • tworzyć samodzielne wypowiedzi ustne i pisemne;

 • posiadać umiejętność pracy indywidualnej;

 • umieć współpracować z innymi członkami grupy oraz prowadzącym zajęcia;

 • potrafić opracowywać różnorodne materiały (np. teksty z Internetu) dla potrzeb przedmiotu.

 • formułować wypowiedzi ustne i pisemne na tematy określone w programie;

Inne kompetencje (postawy):

Po zajęciach w ramach przedmiotu PNJR student prezentuje otwartość na odmienność i specyfikę kulturową Rosji; jest wrażliwy na różnice i podobieństwa w życiu codziennym i zawodowym w warunkach polskich i rosyjskich; wyraża opinie na temat różnic i podobieństw stylu życia, pracy i odpoczynku w Rosji i Polsce; jest zorientowany na poszerzanie wiedzy i kompetencji językowych; jest chętny do działań twórczych i nowatorskich oraz do rozwijania swoich umiejętności.Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Aktywność: 20%

Prace kontrolne: 30%

Prace domowe: 15%

Test końcowy: 30%
Frekwencja: 5%


Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS

Godziny kontaktowe: 90

Czas na przygotowanie się do zajęć: 20

Czas na przygotowanie się do prac kontrolnych: 10

Czas na przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu i obecność na nich: 10

Konsultacje: 45

Pisanie referatów i innych prac pisemnych:

Czytanie lektur i literatury fachowej (w tym aktualnej prasy): 5


Suma godzin: 180

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 6Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):
Gramatyka:

 • rzeczowniki I, II i III deklinacji;

 • zaimki osobowe, dzierżawcze i wskazujące;

 • przymiotniki twardotematowe;

 • czasowniki, głównie w czasie teraźniejszym i przeszłym.

Ortografia:

 • reguły użycia twardego i miękkiego znaku

 • pisownia przedrostków.

Leksyka:

 • etykieta: przedstawianie się, formy zwracania się, powitanie, pożegnanie, rozpoczęcie rozmowy w różnych sytuacjach, prośba, podziękowanie, przeprosiny, składanie życzeń;

 • ankieta: imię, nazwisko, narodowość, zawód, adres, zajęcie, wiek, kraj, znajomość języków;

 • rodzina: rodzice, rodzeństwo, zajęcia wiek;

 • dom, mieszkanie: meble, AGD;

 • czas: pory roku, miesiące, dni tygodnia, pora dnia i nocy, daty, czas, zegarowy;

 • miejsce: odległość i orientacja w przestrzeni (blisko, daleko, po lewej, po prawej, tam tutaj, na wprost);

 • korespondencja: sms, mail, krótka notatka, kartka okolicznościowa.

Zalecana literatura:
B. Chlebda, I. Danecka, T. Milutina, 2011, Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego. Część I, Opole.

B. Chlebda, I. Danecka, 2010, Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego. Część II, Opole.

D. Dziewanowska , 2005, Грамматика без проблем. Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Warszawa.
A. Gołubiewa , M. Kuratczyk, 2009, Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Warszawa.

N. Kowalska, D. Samek, 2008, Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego, Warszawa.

W. Bartkiewicz, 2011, Jak piszemy po rosyjsku. Ortografia: zasady, ćwiczenia, dyktanda, Warszawa.
H. Makarewicz, 2005, Paszport maturzysty. Język rosyjski, Warszawa.
M. Cieplicka, D. Torzewska, 2007, Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne, cz. 1, Poznań.

I. Kuzmina, B. Śliwińska, 2008, Język rosyjski. 365 zadań i ćwiczeń z rozwiązaniami, Warszawa.
Pobieranie 0.5 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna