Nazwa przedmiotu: Sztuka światowa: kierunki i tendencjePobieranie 18.48 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar18.48 Kb.

Nazwa przedmiotu:

Sztuka światowa: kierunki i tendencje (kierunek Międzynarodowe Studia Kulturowe)

Kod przedmiotu:

Rok:

2011/2012

Semestr:

01

Ilość godzin


30

Typ zajęć:


W

ECTS

4

Forma zajęć:


wykład

Język :


polski

Zaliczenie:


pisemne

Prowadzący:


dr Wioletta Kazimierska-Jerzyk

Liczba miejsc:


130

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:
Ogólny opis przedmiotu:

Cel zajęć: Zapoznanie studentów z wybranymi zjawiskami sztuki współczesnej w układzie problemowym. Zestaw tych problemów uwzględnia zasadnicze tematy aktualnych dyskusji w estetyce i teorii sztuki, odzwierciedlające także bardziej ogólne i uniwersalne problemy współczesnej kultury.

Efeky kształcenia:


Po zakończeniu kursu student:

rozpoznaje podstawowe zjawiska w zakresie sztuk plastycznych (malarstwo, rzeźba i intermedia) po 1945 roku z nielicznymi, koniecznymi nawiązaniami do Wielkiej Awangardy; posługuje się następującymi pojęciami: informel (abstrakcyjny ekspresjonizm, taszyzm), pop art, nouveau realisme, minimal art, op art, hiperrealizm, rzeźba kinetyczna, konceptualizm, radykalny eklektyzm, Neue Wilde Malerei, Graffiti Painting, happening, performans, land art, arte povera, sztuka socjologiczna, sztuka feministyczna, Fluxus, „rzeźba społeczna”, asamblaż, ambalaż, instalacja, body art, street art.

Po zakończeniu kursu student:

przyporządkowuje określone nazwiska i dzieła powyższym terminom z zakresu historii sztuki, rekonstruuje zależności pomiędzy różnymi nurtami, odnajduje antecedencje konkretnych zjawisk, klasyfikuje określone środki artystyczne jako reprezentatywne dla znaczących tendencji artystycznych

Po zakończeniu kursu student:

docenia pluralizm współczesnego świata sztuki (wielość definicji, środków wyrazu, celów artystycznych), dostrzega i rekonstruuje związki sztuki z innymi rodzajami praktyk ludzkich (naukowych, społecznych, dydaktycznych itp.)


Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych:


Zaliczenie pisemne sprawdzające znajomość i umiejętność posługiwania się pojęciami, materiałem faktograficznym i ikonograficznym. Praca będzie składała się z 20-u zadań testowych (maksymalnie 20 pkt) sprawdzających znajomość podstawowych terminów oraz tabeli, w której trzeba będzie przyporządkować nazwisko artysty/nazwę grupy i minimum trzy terminy (nazwa nurtu, technika, zjawisko artystyczne, określenia synonimiczne, kontekst teoretyczny itp.) do 10-u ilustracji wyświetlonych na slajdach (maksymalnie 50 pkt).

Na ocenę bdb = 63-70 pkt

db + = 55-62

db = 47-54

dst+ = 46-39

dst = 31-38


Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):


1. Wielość sztuki. Podstawowe komponenty pojęcia sztuki (forma, treść, ekspresja, medium, techné, koncept). Wielość pojęć sztuki. Eklektyzm i synkretyzm jako strategie twórcze i odbiorcze w warunkach globalizacji kultury (m.in. przykład modułów tematycznych w łódzkim ms2) . Umowny i fragmentaryczny charakter wszelkich narracji porządkujących wiedzę o sztuce.

2. Jak uporządkować obraz sztuki współczesnej przy pomocy pojęcia medium? Pojęcie medium i jego krytyka. Permanentnie kryzysowy stan pojęcia medium – przyczyny i zalety tego stanu. Dwujęzyczność, polimedialność, intermedialność i transmedialność praktyk artystycznych.

3. Jak uporządkować obraz sztuki współczesnej w kontekście transformacji pojęcia awangardy? Awangarda a neoawangarda. Neoawangarda a formy negacji sztuki. Ariergarda. Transawangarda.

4. Co można zyskać, a co stracić, przyjmując historyczne ujęcie zjawisk sztuki współczesnej? Rozważenie problemu na przykładzie jednego z najpowszechniej i najtrwalej rozwijających się nurtów – abstrakcyjnego ekspresjonizmu. Rekonstrukcja (próba) dziejów sztuki określanej jako informel. Ośrodki i przedstawiciele. Terminy generyczne i szczegółowe. Terminy synonimiczne. Kierunki ewolucji. Przekraczanie malarstwa w obszary: sztuki performatywnej, rzeźby, asamblażu, instalacji itp.

5. Czy sztuce potrzebny jest przedmiot artystyczny? Sztuka jako działanie. Od przedmiotu artystycznego do poiesis. Rola przedmiotu gotowego. Klasyczne pojęcie performansu. Poszerzone pojęcie performansu. Odmiany działań artystycznych: performans, happening, event, street art.

6. Jakie problemy najbardziej interesują współczesnych artystów? O co pytają i jakiego rodzaju pytania formułują artyści. Węzłowe tematy: czas, przestrzeń, ciało, język, tożsamość, duchowość.


Zalecana literatura:


 1. Art and Feminism, ed. H. Reckitt, New York 2001.

 2. Czas Przestrzeni, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2008.

 3. Dziamski Grzegorz, Awangarda po awangardzie. Od neoawangardy do postmodernizmu, Poznań 1995.

 4. Home Steward, Gwałt na kulturze. Utopia, awangarda, kontrkultura. Od lettryzmu do Class War, Warszawa 1993.

 5. Kaczmarek Jerzy, Joseph Beuys. Od sztuki do społecznej utopii, Poznań 2001.

 6. Kierunki i tendencje w sztuce nowoczesnej, red. T. Richardson, N. Stangos, Warszawa 1980.

 7. Krakowski Piotr, O sztuce nowej i najnowszej, Warszawa 1984.

 8. Performance. Praca zbiorowa, red. G. Dziamski, H. Gajewski, J. St. Wojciechowski, Warszawa 1984.

 9. Robertson Jean, McDaniel Craig, Themes of Contemporary Art. Visual Art after 1980, Oxford University Press, 2010.

 10. Sztabiński Grzegorz, Sztuka, antysztuka, niesztuka – z problemów negacji sztuki w tendencjach awangardowych, „Studia Filozoficzne” 1989, nr 1(278).

 11. The Artist’s Body, ed. by T. Warr, New York 2002.


Pobieranie 18.48 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna