Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjnePobieranie 0.58 Mb.
Strona1/10
Data02.05.2016
Rozmiar0.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Nazwa przedmiotu:

Technologie informacyjne

Kod przedmiotu:


1.2.O.JOTD.8

Rok:


I

Semestr:


1, zimowy

Ilość godzin


30

Typ zajęć:


obligatoryjne

ECTS


2

Forma zajęć:


Ćwiczenia

Język :


polski

Zaliczenie:


na ocenę

Prowadzący:


dr Anna Krzywicka-Ustrzycka

Liczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

Ogólny opis przedmiotu:

Przedmiot technologia informacyjna wzbogaca wiedzę studenta o przydatne, praktyczne metody posługiwania się komputerem, Internetem oraz zapoznaje ze sferami życia, które korzystają z dostępnych technologii informacyjnych wraz z poznaniem tych technologii.

Cel zajęć:


Celem zajęć jest zapoznanie studenta z budową i obsługą komputera, zasadą działania Internetu, usprawnienie pisania i redagowania tekstów, nauczenie tworzenia własnych prezentacji multimedialnych i graficznych, sprawnego posługiwania się systemem uczelnianym dostępnym w UO.

Zamierzone efekty kształcenia


Wiedza: Po zakończeniu kursu student umie:

- zdefiniować pojęcie TI,

- wskazać zagrożenia płynące z użytkowania Internetu,

- korzystać z usług informatycznych na UO,

- scharakteryzować sytuację komunikacyjną odbywającą się za pośrednictwem różnych mediów,

- scharakteryzować zasadę działania GSM/GPRS/GPS,

- student wie, w jakich aspektach jego praca może być wspomagana technikami i technologiami informatycznymi


Umiejętności: Po zakończeniu kursu student potrafi:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów,

- umie przeanalizować informacje ze wskazanych stron Internetowych,

- ocenić przydatność wybranych aplikacji komputerowych do pracy własnej,

- zredagować tekst w edytorze tekstu zgodnie z wytycznymi,

- wykonać samodzielnie prezentację na zadany temat w programie PowerPoint,

- sprawnie pozyskiwać i przetwarzać komunikaty z serwisów społecznościowych

Inne kompetencje (postawy): Po zakończeniu kursu człowiek potrafi:


- uaktualniać wiedzę z zakresu technologii informacyjnej, środków i narzędzi informatyki,

- stosuje poznane wiadomości z zakresu technologii informacyjnej do rozwiązywania problemów,

- pracuje samodzielnie, jest odpowiedzialny za powierzany sprzęt i własną pracę oraz szanuje pracę innych,

- zdaje sobie sprawę z konsekwencji bezkarnego wykorzystywania prac autorskich,

- stosuje zasady netykiety,

- bierze aktywny udział w dyskusjiSposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Aktywność: 40%

Prace kontrolne: 20%

Prace domowe: 10%

Esej/referat: 0%

Test końcowy: 30%


Egzamin ustny/pisemny: 0%:


Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS

Godziny kontaktowe: 30

Czas na przygotowanie się do zajęć: 10

Czas na przygotowanie się do prac kontrolnych: 5

Czas na przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu i obecność na nich: 5

Konsultacje: 5

Pisanie referatów i innych prac pisemnych: 0

Czytanie lektur i literatury fachowej ( w tym aktualnej prasy): 5


Suma godzin: 60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 2


Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

 1. Technologia informacyjna – pojęcia (TIK, IT/TI, społeczeństwo informacyjne)

 2. Technologia informacyjna w różnych sferach życia człowieka (edukacja, medycyna, przemysł, gospodarka, bankowość, inne)

 3. Konkretne przykłady zastosowania technologii informacyjnych (multimedia, edytor tekstu, Internet, e-learning, edukacja osób niepełnosprawnych, USOS, podpis cyfrowy/elektroniczny, GSM/GPRS/GPS, e-bank, e-sklepy, projektowanie, inne)

 4. Podstawowe usługi informatyczne na UO (konto uni: poczta, login, hasło, etc.; USOS: rejestracja żetonowa - zapisy na kursy ogólnouniwersyteckie, zajęcia językowe i sportowe; platforma e-learningowa; eduroam: dostęp WiFi, logowanie).

 5. BHP pracowni komputerowej, BHP w pracy z komputerem, zagrożenia płynące z obsługi komputerów (zagrożenia zdrowotne, zagrożenia płynące od innych użytkowników).

 6. Od historii komputera po najnowsze osiągnięcia technologiczne

 7. Komputer - budowa komputera, sprzęt komputerowy, systemy operacyjne, adres IP

 8. Cyfrowe formy informacji multimedialnych (nośniki informacji)

 9. Bazy danych

 10. Certyfikaty, uwierzytelnianie, szyfrowanie

 11. Ochrona antywirusowa/programy

 12. Historia Internetu, łączność z Internetem, sieci i komunikacja, stan i uwarunkowania rozwoju Internetu na świecie i w Polsce, technologie Internetu,

 13. Bezpieczeństwo w sieci. Dane osobowe (jakie dane podlegają ochronie, jak je chronić). Konkurs prawda/fałsz – dane osobowe.

 14. Przestępstwa komputerowe. Prawa autorskie (mity o prawach autorskich, kopiowanie artykułów z sieci), licencje, zasady netykiety

 15. System nazw domen, adres URL

 16. Komunikowanie się w sieci (FB, NK, czaty, wideokonferencje, inne)

 17. Reklama w Internecie, media online, praca w sieci

 18. Praca na edytorze tekstu (ćwiczenia usprawniające pisanie i redagowanie tekstów, użyteczne skróty klawiaturowe, sposoby zaznaczania elementów tekstu)

 19. Tworzenie dokumentów (korespondencja seryjna, koperty i etykiety, dyplomy, zawiadomienia, inne)

 20. Symbole i oznaczenia w tekście (efekty-indeks górny, dolny; przypisy-dolne, końcowe, inne)

 21. Grafika komputerowa (zastosowanie, wykorzystywanie)

 22. Program PowerPoint (tworzenie własnej autoprezentacji). Jak szybko odszukać prezentacji PP w Internecie (skrót ppt)

 23. Prezentacja multimedialna

 24. Zagadnienia dopełniające: Wpływ e-podręczników na rozwój psychosomatyczny uczniów - autor: Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek; Krzyżówki tematyczne; Tworzenie słownika pojęć internetowych, skrótów i akronimów; Zadania i ćwiczenia.

Pobieranie 0.58 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna