Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjnePobieranie 0.58 Mb.
Strona10/10
Data02.05.2016
Rozmiar0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego II

Kod przedmiotu:

1.2.O.16


Rok: I


Semestr:

letni 2014/15Ilość godzin

60


Typ zajęć:

obligatoryjne

(wybór z 2)


ECTS

3


Forma zajęć:

konwersatoriumJęzyk :

niemiecki/polskiZaliczenie:

egzamin z ocenąProwadzący:

dr E. WojtczakLiczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

Ogólny opis przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego w założeniach programu nauczania tego przedmiotu jest skierowana do studentów posiadających dobrą podstawową wiedzę dotyczącą kompetencji językowej i komunikacyjnej. W ramach przedmiotu zwraca się szczególną uwagę na praktyczne zastosowanie posiadanych i zdobywanych wiadomości w zakresie gramatyki języka niemieckiego w komunikacji językowej.

Cel zajęć: Celem zajęć jest powtórzenie, usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy studentów w zakresie gramatyki języka niemieckiego (morfologia) i kształtowanie umiejętności zastosowania tej wiedzy w procesie komunikacyjnym. Komunikacja językowa skoncentrowana wokół typowych sytuacji życia codziennego i publicystyki ma na celu nie tylko wdrażanie poprawności językowej, ale i rozszerzenie zasobu leksykalnego uczących się.


Zamierzone efekty kształcenia
Wiedza: Po zakończeniu kursu student umie:

 1. Nazywać po niemiecku główne terminy językoznawcze (morfologiczne)

 2. Zdefiniować przewidziane programem kategorie gramatyczne języka niemieckiego

 3. Wskazać podobieństwa i różnice określonych zjawisk językowych w języku niemieckim i polskim, zwłaszcza dotyczące strony i trybów czasownika

 4. Rozpoznawać i oceniać poprawność gramatyczno-leksylaną wypowiedzi ustnych i pisemnych

 5. Objaśniać zasady stosowania określonych kategorii gramatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kategorii czasu

 6. Uzasadnić wybór określonych form gramatycznych poszczególnych części mowy.

Umiejętności: Umiejętności: Po zakończeniu kursu student potrafi:

 1. Analizować stronę poprawności językowo-leksykalnej wypowiedzi ustnej lub pisemnej

 2. Decydować o poprawności zastosowania poszczególnych form podstawowych części mowy

 3. Dobierać synonimiczne jednostki i formy językowe

 4. Formułować prawidłowe pod względem gramatyczno-leksykalnym wypowiedzi ustne bądź pisemne

 5. Kompetentnie pod względem poprawności językowej interpretować tekst

 6. Umiejętnie korzystać z literatury fachowej poświęconej przedmiotowi

 7. Łączyć kompetencję lingwistyczną z kompetencją komunikacyjną

 8. Stosować w komunikacji zdobytą wiedzę lingwistyczną, leksykalną i realioznawczą.

Inne kompetencje (postawy): Po zakończeniu kursu człowiek potrafi:

 1. Dbać o poprawność i przejrzystość języka w wypowiedziach ustnych i pisemnych

 2. Wykazać kreatywność w dobieraniu właściwych zachowań komunikacyjno-społecznych

 3. Wypracować otwartość na przyswajanie nowej wiedzy lingwistycznej i kulturologicznej

 4. Postrzegać podobieństwa i różnice w kształtowaniu językowego obrazu świata obydwu obszarów językowych

Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS

Godziny kontaktowe:60

Czas na przygotowanie się do zajęć: 15

Czas na przygotowanie się do prac kontrolnych: 10

Konsultacje:5
Suma godzin: 90

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS:

Egzamin ustny/pisemny: 100%Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

1. Was? – Altes Und Neues: Erfindungen, Geräte (4),

2. Trends der „Spaß-Gesellschaft” (4);

3. Vergangenes und Gegenwärtiges: Prognose und Realität, Moderne Kunst (4),

4. Werbung gestern und heute, Keine Zeit (4);

5. Nähe und Ferne: Mallorca – das bessere Deutschland, Das Europahaus (4),

6. Die Globalisierung des Kinos (2),

7. Nachtgedanken (2);

8. Vermutungen und Empfehlungen (6): Lachen, Prima Klima im Betrieb (4),


Podstawowa literatura:

Hajny, P., Wirbelauer, H. (1996), Lesekurs Deutsch. Eine Einführung in die Texterschließung, Berlin-München.

Buscha A., Lindhout G. (2003), Mittelstuffenbuch. Deutsch als Fremdsprache, Leipzig.

Bahlmann C., Breindl E. u.a. (2001), Unterwegs. Textbuch, Berlin-München.Zwischen den Polen. Politischer Reiseführer für den östlichen Nachbarn, hg. RechercheDienst der taz 2006.


Pobieranie 0.58 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna