Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjnePobieranie 0.58 Mb.
Strona2/10
Data02.05.2016
Rozmiar0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Podstawowa literatura:


 1. Aleksander Bremer, Mirosław Sławik, Technologia informacyjna dla każdego. Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne, Katowice 2003

 2. Włodzimierz Gogołek, Technologie informacyjne mediów, Warszawa 2006

 3. Tadeusz Barski, Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji, Opole 2006

 4. Edward Krawczyński, Zbigniew Talaga, Maria Wilk, Technologia informacyjna nie tylko dla uczniów, Warszawa 2007

 5. Anna Śmigielska, Technologie informacyjne i komunikacyjne w pracy nauczyciela, Warszawa 2002

 6. strony www


Nazwa przedmiotu: Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego I

Kod przedmiotu:

1.2.O.1


Rok: I


Semestr:

zimowy 2014/15Ilość godzin

45Typ zajęć:

obligatoryjneECTS

4


Forma zajęć:

konwersatoriumJęzyk :

rosyjski/polskiZaliczenie:

zaliczenie z ocenąProwadzący:


Liczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu: brak

Ogólny opis przedmiotu: przedmiot PNJR wraz z Pisaniem w języku rosyjskim oraz Pracą z tekstem to blok przedmiotowy tworzący podstawy porozumiewania się w języku obcym. Na zajęciach z PNJR studenci zdobywają kompetencję lingwistyczną oraz komunikacyjną i kulturową, kształtują cztery podstawowe rodzaje komunikacji.

Cel zajęć: Celem zajęć jest przygotowanie do komunikacji ustnej i pisemnej w języku rosyjskim w zakresie przewidzianym przez program.

Zamierzone efekty kształcenia

Wiedza: W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien:

 1. znać rzeczowniki pozadeklinacyjne typu: имя, время, путь; umieć je odmieniać oraz używać ich w ćwiczeniach i zadaniach testowych;

 2. wskazać rzeczowniki nieodmienne;

 3. identyfikować rzeczowniki singularia i pluralia tantum;

 4. rozpoznawać formy trybu rozkazującego w liczbie pojedynczej i mnogiej czasowników dokonanych i niedokonanych

Umiejętności: Po zakończeniu kursu student powinien umieć:

 1. konstruować proste wypowiedzi pisemne i ustne w języku rosyjskim z użyciem poprawnych form gramatycznych, akcentuacyjnych i ortograficznych;

 2. tworzyć teksty pisane;

 3. analizować teksty pod kątem zawartości merytorycznej, struktury i form gramatycznych;

 4. wyrażać własne opinie oraz zasięgać opinii rozmówcy;

 5. korzystać z jedno- i dwujęzycznych słowników;

 6. wykorzystywać w praktyce informacje zawarte w słownikach;

 7. dokonywać tłumaczeń prostych tekstów;

 8. inicjować i prowadzić rozmowę sytuacyjną;

 9. rozwiązywać testy i inne zadania sprawdzające.

Inne kompetencje (postawy): Po zakończeniu kursu student powinien:

 1. zajmować świadomą postawę wobec własnego i cudzego wypowiadania się,

 2. wykazywać się zdolnością do autokorekcji mówienia i pisania,

 3. postrzegać współzależność między fonicznym i graficznym kształtem wypowiedzi,

 4. krytycznie oceniać przekazywaną wiedzę,

 5. dostosować swoje zachowanie werbalne i niewerbalne do określonej sytuacji komunikacyjnej,

 6. stosować strategie komunikacyjne,

 7. dbać o kulturę wypowiadania się,

 8. wykazywać otwartość i tolerancję nie tylko wobec innych zjawisk językowych, lecz także kulturowych

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Frekwencja na zajęciach %

Aktywność: %

Prace kontrolne: 70 %

Prace domowe: 15 %

Esej/referat: %

Test końcowy: 15 %

Egzamin ustny/pisemny: %Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS:

Godziny kontaktowe: 45

Czas na przygotowanie się do zajęć: 30

Czas na przygotowanie się do prac kontrolnych: 10

Czas na przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu i obecność na nich: 5

Konsultacje: 30

Pisanie referatów i innych prac pisemnych: 10

Czytanie lektur i literatury fachowej ( w tym aktualnej prasy): 20


Suma godzin: 150

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 5Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

Rzeczowniki pozadeklinacyjne i nieodmienne;

Rzeczowniki singularia i pluralia tantum; Odmiana nazwisk męskich i żeńskich;

Tryb rozkazujący czasowników dokonanych i niedokonanych.Podstawowa literatura:

 1. Dziewanowska D. 2005, Грамматика без проблем, Warszawa

 2. Gołubiewa A., Kuratczyk M. 2009, Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Warszawa

 3. Szadyko S. 2007, Poradnik gramatyczny współczesnego języka rosyjskiego, Warszawa

 4. Chlebda B., Danecka I., Milutina T. 2010, Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego. Część I, Opole
Nazwa przedmiotu: Praca z tekstem rosyjskim I

Kod przedmiotu:

1.2.O.80


Rok: I


Semestr:

zimowy 2014/15Ilość godzin

45Typ zajęć:

obligatoryjneECTS

3


Forma zajęć:

konwersatoriumJęzyk :

rosyjski/polskiZaliczenie:

zaliczenie z ocenąProwadzący:


Liczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

Ogólny opis przedmiotu: Jeden z trzech równolegle prowadzonych przedmiotów z zakresu praktycznej nauki języka rosyjskiego.

Cel zajęć: Kształtowanie kompetencji językowej studentów w zakresie sprawności mówienia.

Zamierzone efekty kształcenia

Wiedza: W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien:

Swobodnie odpowiadać na zadawane proste pytania dotyczące jego samego, jego otoczenia, rodziny oraz przyjaciół i znajomych.

Formułować proste wypowiedzi o własnej osobie, opisać własną rodzinę, swoich przyjaciół oraz scharakteryzować ich pod względem wyglądu zewnętrznego oraz cech charakteru.


Umiejętności: Po zakończeniu kursu student powinien umieć:

 • konstruować proste wypowiedzi pisemne i ustne w języku rosyjskim z użyciem poprawnych form gramatycznych, akcentuacyjnych i ortograficznych;

 • tworzyć krótkie wypowiedzi ustne oraz dialogi;

 • analizować teksty pod kątem zawartości merytorycznej, struktury i form gramatycznych;

 • wyrażać własne opinie oraz zasięgać opinii rozmówcy;

 • korzystać z jedno- i dwujęzycznych słowników;

 • wykorzystywać w praktyce informacje zawarte w słownikach;

 • dokonywać tłumaczeń prostych tekstów;

 • inicjować i prowadzić rozmowę sytuacyjną;

 • rozwiązywać testy i inne zadania sprawdzające

Inne kompetencje (postawy): ): Po zakończeniu kursu student powinien:

 • zajmować świadomą postawę wobec własnego i cudzego wypowiadania się,

 • wykazywać się zdolnością do autokorekcji mówienia i pisania,

 • postrzegać współzależność między fonicznym i graficznym kształtem wypowiedzi,

 • krytycznie oceniać przekazywaną wiedzę,

 • dostosować swoje zachowanie werbalne i niewerbalne do określonej sytuacji komunikacyjnej,

 • stosować strategie komunikacyjne,

 • dbać o kulturę wypowiadania się,

 • wykazywać otwartość i tolerancję nie tylko wobec innych zjawisk językowych, lecz także kulturowych

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Frekwencja na zajęciach %

Aktywność: 15 %

Prace kontrolne: 50 %

Prace domowe: 20 %

Esej/referat: %

Test końcowy: 15 %

Egzamin ustny/pisemny: %Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS

Godziny kontaktowe: 45

Czas na przygotowanie się do zajęć: 15

Czas na przygotowanie się do prac kontrolnych: 10

Czas na przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu i obecność na nich:

Konsultacje: 15

Pisanie referatów i innych prac pisemnych:

Czytanie lektur i literatury fachowej ( w tym aktualnej prasy): 5


Suma godzin: 90

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

W trakcie pierwszego semestru omawiane są dwa podstawowe tematy leksykalne:

1.Ja i moja rodzina.

2.Przyjaciele i znajomi – wygląd zewnętrzny i cechy charakteru.Podstawowa literatura:

  1. Chlebda B., Danecka I., Milutina T. Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego dla studentów studentów roku filologii rosyjskiej. Opole 2007.

  2. Dąbrowska H., Zybert M., Новые встречи 1, Warszawa 2002.

  3. Makarewicz H., Paszport maturzysty, Warszawa 2005.

  4. Jahn M., Korycińska L., Poradnik ortograficzny dla Polaków. Język rosyjski, Warszawa 1996.
Nazwa przedmiotu: Pisanie w języku rosyjskim I

Kod przedmiotu:

1.2.O.81


Rok: I


Semestr:

zimowy 2014/15Ilość godzin

45Typ zajęć:

obligatoryjneECTS

2


Forma zajęć:

konwersatoriumJęzyk :

rosyjski/polskiZaliczenie:

zaliczenie z ocenąProwadzący:


Liczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

Ogólny opis przedmiotu: Pisanie w języku rosyjskim I jest przedmiotem otwierającym cykl zajęć kształtujących umiejętność pisania. Przygotowuje studenta do tworzenia dłuższych wypowiedzi, charakterystyk ludzi, przedmiotów, zjawisk, pisania esejów.

Cel zajęć: Zapoznanie studentów z drukowanymi i pisanymi literami alfabetu rosyjskiego. Wypracowanie umiejętności tworzenia krótkich wypowiedzi w języku rosyjskim. Wprowadzenie podstawowych zasad ortograficznych.

Zamierzone efekty kształcenia

Wiedza: Po zakończeniu kursu student umie:

 1. Rozróżnić pisane i drukowane, wielkie i małe litery alfabetu rosyjskiego

 2. Wskazać spółgłoski miękkie i twarde, dźwięczne i bezdźwięczne

 3. Rozpoznawać różnice w sposobie wyrażania stosunków przestrzennych w języku polskim i rosyjskim

Umiejętności: Po zakończeniu kursu student potrafi:

 1. Poprawnie zapisać wszystkie litery alfabetu rosyjskiego

 2. Zapisywać i przeczytać tekst usłyszany

 3. Wyszukać usłyszane słowo w słownik

 4. Napisać krótkie wypracowanie o rodzinie

Inne kompetencje (postawy): Po zakończeniu kursu student potrafi:

Posługiwać się różnymi typami słowników (jedno-i dwujęzycznych, objaśniających, ortoepicznych, ortograficznych)Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS

Godziny kontaktowe: 45

Czas na przygotowanie się do zajęć:

Czas na przygotowanie się do prac kontrolnych: 5

Czas na przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu i obecność na nich:

Konsultacje: 10

Pisanie referatów i innych prac pisemnych:

Czytanie lektur i literatury fachowej ( w tym aktualnej prasy):


Suma godzin: 60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 2Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Aktywność: 10%

Prace kontrolne: 30%

Prace domowe: 10%

Esej/referat: 10%

Test końcowy: 40%

Egzamin ustny/pisemny: %


Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

 1. Wprowadzenie liter alfabetu rosyjskiego, ćwiczenia w rozpoznawaniu liter drukowanych, kształtowanie umiejętności pisania i łączenia liter, zapisywanie i odczytywanie zapisanego tekstu, zapisywanie usłyszanego tekstu – 30 godz.

 2. Wymiana samogłosek w rdzeniach (typu тир/тер) – 4 godz.

 3. Pisownia spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych – 4 godz

 4. Wypracowanie: opis rodziny – 5 godz.

Wyrażanie stosunków przestrzennych – ГДЕ (здесь, там, дома), КУДА (сюда, туда, домой), ОТКУДА (отсюда, оттуда) – 2 godz.

Podstawowa literatura:

1.Chlebda B., Danecka I., Milutina T. Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego dla studentów studentów roku filologii rosyjskiej. Opole 2007.

2.Dąbrowska H., Zybert M., Новые встречи 1, Warszawa 2002.

3.Makarewicz H., Paszport maturzysty, Warszawa 2005.

4.Jahn M., Korycińska L., Poradnik ortograficzny dla Polaków. Język rosyjski, Warszawa 1996.

Nazwa przedmiotu: Fonetyka I

Kod przedmiotu:

1.2.O.174Rok: I


Semestr:

zimowy 2014/15Ilość godzin

30


Typ zajęć:

obligatoryjneECTS

2


Forma zajęć:

konwersatoriumJęzyk :

rosyjski


Zaliczenie:

zaliczenie z ocenąProwadzący:


Liczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

Ogólny opis przedmiotu: przedmiot tworzy bazę praktycznej nauki języka rosyjskiego dla osób, które zaczynają naukę tego języka od podstaw. Ma wypracować nowy w stosunku do ojczystego aparat intonacyjno-artykulacyjny, a równocześnie uświadomić, że od stopnia jego sprawności zależy skuteczność komunikacji typu face-to-face.

Cel zajęć: wypracowanie podstaw aparatu pojęciowo-terminologicznego fonetyki praktycznej, a także umiejętności prawidłowej artykulacji w zakresie rosyjskich konstrukcji intonacyjnych i samogłosek w pozycjach silnych i słabych.

Zamierzone efekty kształcenia

Wiedza: W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien wiedzieć:

 1. co to jest prozodia, jakie zjawiska nazywamy prozodycznymi;

 2. na czym polega prozodyczna segmentacja frazy;

 3. co to jest intonacja, ile wyróżnia się podstawowych konstrukcji intonacyjnych języka rosyjskiego i jakie są ich funkcje (podstawowe i fakultatywne);

 4. jaki charakter ma akcent rosyjski, jakie typy akcentu wyróżnia się w artykulacji;

 5. co to są enklityki i proklityki; co to jest wyraz fonetyczny i czym różni się od wyrazu graficznego;

 6. na jakie składowe dzieli wyrazy fonetyczne akcent wyrazowy i jakie reguły artykulacji samogłosek związane są z poszczególnymi składowymi;

 7. na czym polega redukcja samogłosek w fonetyce rosyjskiej.

Umiejętności: Po zakończeniu kursu student powinien umieć:

 1. w sposób świadomy i prawidłowy (adekwatnie do kontekstu sytuacyjno-intencjonalnego) intonować prostą wypowiedź rosyjską;

 2. określać centrum akcentowe frazy, dzielić frazę na syntagmy, dobierać do części składowych frazy właściwe konstrukcje intonacyjne;

 3. wiązać reguły frazowania z regułami interpunkcji zdaniowej;

 4. automatycznie stosować reguły artykulacji łącznej w obrębie syntagm;

 5. stosować podstawowe zasady akcentuacji rosyjskiej i wiązać je z zasadami ortografii rosyjskiej;

 6. prawidłowo artykułować samogłoski we wszystkich pozycjach akcentowych.

Inne kompetencje (postawy): Po zakończeniu kursu student powinien zajmować świadomą postawę wobec własnego i cudzego wypowiadania się, wykazywać się zdolnością do autokorekcji mówienia, postrzegać współzależność między fonicznym i graficznym kształtem wypowiedzi, dbać o kulturę wypowiadania się.

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Godziny kontaktowe: 30

Czas na przygotowanie się do zajęć: 10

Czas na przygotowanie się do prac kontrolnych: 0

Czas na przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu i obecność na nich: 5

Konsultacje: 15

Pisanie referatów i innych prac pisemnych: 0

Czytanie lektur i literatury fachowej (w tym aktualnej prasy): 0


Suma godzin: 60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 2Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS:

Aktywność: 30%

Prace kontrolne: 0%

Prace domowe: 20%

Esej/referat: 0%

Test końcowy: 20%

Egzamin ustny/pisemny: 0%

Frekwencja: 30%Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

1. fraza rosyjska i jej struktura syntagmatyczna, centra syntagm i ich zależność od logiki i celu wypowiedzi, akcent frazowy;

2. intonacja, konstrukcje intonacyjne i ich funkcje, pierwsza i trzecia konstrukcja intonacyjna;

3. wyraz graficzny a wyraz fonetyczny, silna i słabe pozycje wyrazu fonetycznego, akcent wyrazowy;

4. samogłoski o i a w pozycji silnej oraz w pozycjach słabych, przed- i poakcentowych;

5. samogłoski o i a w absolutnym nagłosie wyrazu i po wygłosowych samogłoskach wyrazów poprzednich;

6. akcent w enklitykach i proklitykach;

7. artykulacja połączeń spółgłosek z samogłoskami jotowanymi, samogłoski jotowane w pozycjach silnych i słabych;

8. druga konstrukcja intonacyjna i jej funkcje komunikacyjne;

9. rosyjskie и po spółgłoskach twardych;

10. czwarta konstrukcja intonacyjna i jej funkcje komunikacyjne;

11. wariantowość intonacyjna syntagm;

12. artykulacja samogłosek э i ы w różnych sąsiedztwach i pozycjach;

13. tempo i rytm mówienia;

14. zasada ciągłości artykulacyjnej w obrębie syntagmy;

15. podstawy transkrypcji rosyjskiej.Podstawowa literatura:

 1. Брызгунова Е.А., Звуки и интонация русской речи, Москва 1980.

 2. Брызгунова Е.А., Интонация и синтаксис, [w:] Современный русский язык. Учебник, ред. В.Я. Белошапкова, Москва 1989.

 3. Попова Т.В., Губанова Т.В., Практическая фонетика русского языка, 2008 (Интернет).

 4. Раскина Л.С., Вводно-фонетический курс русского языка, Москва 1983.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do językoznawstwa

Kod przedmiotu:

1.2.O.7


Rok: I


Semestr:

zimowy 2014/15Ilość godzin

15


Typ zajęć:

obligatoryjneECTS

2


Forma zajęć:

konwersatoriumJęzyk :

polski


Zaliczenie:

zaliczenie z ocenąProwadzący:


Liczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

Ogólny opis przedmiotu: Przedmiot stanowi wprowadzenie do zagadnień związanych z językoznawstwem ogólnym.

Cel zajęć: Zapoznanie z przedmiotem badań lingwistyki i podstawowymi pojęciami z jej zakresu.

Zamierzone efekty kształcenia

Wiedza: Po zakończeniu kursu student powinien wiedzieć:

 1. jakie zadania pełni i jakie działy obejmuje językoznawstwo ogólne;

 2. czym jest język i jakie są jego odmiany;

 3. jakie są główne kierunki w lingwistyce;

 4. czym jest znak językowy;

 5. jakie są zadania kultury języka;

jakie zastosowanie praktyczne mają osiągnięcia lingwistyki.

Umiejętności: Po zakończeniu kursu student powinien umieć:

 1. definiować najważniejsze pojęcia językoznawcze;

 2. określać miejsce językoznawstwa na tle innych dziedzin nauki;

 3. rozróżniać, czym charakteryzują się regionalne, funkcjonalne i socjalne odmiany języka;

 4. wskazywać najważniejsze typy słowników.

Inne kompetencje (postawy): Po zakończeniu kursu student powinien orientować się w szeregu bardziej szczegółowych kwestii odnoszących się do poszczególnych dyscyplin w ramach lingwistyki

Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS

Godziny kontaktowe: 15

Czas na przygotowanie się do zajęć: 15

Czas na przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu i obecność na nich: 5

Konsultacje: 15

Czytanie literatury fachowej: 10


Suma godzin: 60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 2Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Test końcowy: 90%

Frekwencja na zajęciach: 10%


Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

1. Przedmiot i zadania językoznawstwa. Działy językoznawstwa.

2. Związki językoznawstwa z innymi dziedzinami nauki.

3. Czym jest język? Język a inne rodzaje znaków.

4. Funkcje społeczne języka.

5. Znaczenie w języku.

6. Zróżnicowanie języka.

7. Polszczyzna i ruszczyzna na tle innych języków.

8. Język mówiony a język pisany. Elementy fonologii.

9. Gramatyczny system języka.

10. Leksykologia – wybrane zagadnienia.

11. Frazeologia a leksykologia. Pojęcie jednostki języka.

12. Leksykografia. Typy słowników.

13. Onomastyka — nauka o nazwach własnych.

14. Najważniejsze teorie lingwistyczne.

15. O pracy językoznawczej.Podstawowa literatura:

Fisiak J., Wstęp do współczesnych teorii lingwistycznych, Warszawa 1978.

Furdal A., Językoznawstwo otwarte, Wrocław 2000.

Grzegorczykowa R., Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2007.

Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2007.

Językoznawstwo w Polsce. Stan i perspektywy, red. S. Gajda, Opole 2003.

Lachur, Zarys językoznawstwa ogólnego, Opole 2004.

Mańczak W., Problemy językoznawstwa ogólnego, Wrocław 1996.

Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2007.

Milewski T., Językoznawstwo, Warszawa 2004.

Najnowsze dzieje języków słowiańskich: język polski, red. S. Gajda, Opole 2001.

Ong W. J., Oralność i piśmienność. Słowo podane technologii, Lublin 1992.

Przybylska R., Wstęp do nauki o języku polskim, Kraków 2003.

Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001.

Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk i M. Kucała, Wrocław – Warszawa – Kraków 1999.

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław – Warszawa – Kraków 1999.
Pobieranie 0.58 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna