Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjnePobieranie 0.58 Mb.
Strona3/10
Data02.05.2016
Rozmiar0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Nazwa przedmiotu: Realioznawstwo rosyjskie

Kod przedmiotu:

1.2.O.84


Rok: I


Semestr:

zimowy 2014/15Ilość godzin

15


Typ zajęć:

obligatoryjneECTS

2


Forma zajęć:

konwersatoriumJęzyk :

rosyjski/polskiZaliczenie:

zaliczenie z ocenąProwadzący:


Liczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

Ogólny opis przedmiotu: przedmiot tworzy praktyczną podstawę rozwijania umiejętności i potrzeby dalszego gromadzenia wiedzy (zwłaszcza za pośrednictwem języka rosyjskiego) dla osób, które zaczynają naukę tego języka od podstaw.

Cel zajęć: Zajęcia mają na celu zdobywanie, wykorzystanie i ewentualne upowszechnianie podstawowych wiadomości z zakresu bardzo ogólnie rozumianej wiedzy o geografii, uwarunkowaniach politycznych, kulturowych i zwyczajach współczesnej Rosji.

Zamierzone efekty kształcenia

Wiedza: W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien wiedzieć:
 1. jakie są współczesne kraje i języki słowiańskie , mieć świadomość przynależności do najliczniejszej grupy etnicznej we współczesnej Europie ;


 2. o działalności Cyryla i Metodego, zasługach Braci Sołuńskich dla kształtowania kultury Słowian; wiedzieć, skąd wzięła się cyrylica, jak wygląda współczesny alfabet rosyjski;

 3. jak wykorzystać zasoby Runetu w gromadzeniu wiedzy o Rosji i nawiązywaniu kontaktów z rodzimymi użytkownikami języka rosyjskiego;

 4. jak wygląda ustrój polityczno-społeczny współczesnej Rosji, jej władza wykonawcza i ustawodawcza, symbole państwowości rosyjskiej;

 5. jak wskazać na mapie i nazywać po rosyjsku podstawowe nazwy obiektów geograficznych;

 6. o fenomenie Syberii i rekordach Kolei Transsyberyjskiej;

 7. jaką rolę w historii i współczesności Rosji odgrywają dwie stolice: Moskwa i Petersburg;

 8. na czym polega fenomen metra moskiewskiego wśród 1000 godnych obejrzenia obiektów na świecie;

 9. o rosyjskiej sztuce ludowej w zakresie podstawowych nazw i pojęć;

 10. o podstawowych daniach rosyjskiej kuchni;

 11. jakie są podstawowe rosyjskie święta religijne i świeckie;

 12. o podobieństwach i różnicach zwyczajów i tradycji z cyklu: Мы похожи, но мы разные;

 13. z czego są dumni Rosjanie.

Umiejętności: Po zakończeniu kursu student powinien umieć:

 1. w sposób świadomy i prawidłowy (adekwatnie do własnych możliwości językowych i kontekstu sytuacyjno-intencjonalnego) gromadzić i prezentować wiedzę w zakresie rosyjskojęzycznej kompetencji socjokulturowej;

 2. wykorzystać i doskonalić rozwijaną kompetencję językową w procesie komunikacji interkulturowej;

 3. wykorzystać wiedzę i umiejętności w zrozumieniu i komentowaniu różnic międzykulturowych.

Inne kompetencje (postawy): Zajęcia powinny wytworzyć u studenta:

 1. zrozumienie i poszanowanie dla rosyjskojęzycznej odrębności kulturowej;

 2. potrzebę świadomego kształtowanie kompetencji socjokulturowej i interkulturowej;

 3. świadomość własnej odpowiedzialności w przełamywaniu stereotypów i uprzedzeń;

 4. przekonanie o odpowiedzialności za postawy zrozumienia i tolerancji na każdym obszarze relacji międzyludzkich.

Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS

Godziny kontaktowe: 15

Czas na przygotowanie się do zajęć: 15

Czas na przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu i obecność na nich: 10

Konsultacje: 15

Czytanie literatury fachowej: 5


Suma godzin: 60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 2Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Test końcowy: 90%

Frekwencja na zajęciach: 10%


Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):
 1. Kraje i języki słowiańskie we współczesnej Europie. Słowianie – najliczniejsza grupa etniczna we współczesnej Europie. Świadomość słowiańska.

 2. Działalność Cyryla i Metodego. Głagolica, cyrylica, grażdanka. Nieszczęsna czy szczęśliwa litera «Ё» we współczesnym alfabecie rosyjskim .

 3. Zasoby Runetu – podstawowe źródło wiedzy o Rosji i możliwość nawiązywania kontaktów z rodzimymi użytkownikami języka rosyjskiego.

 4. Ustrój polityczno-społeczny współczesnej Rosji. Władza wykonawcza i ustawodawcza. Symbole państwowości rosyjskiej. Flaga, godło i hymn – historia, tradycja i współczesność.

 5. Rosja na mapie Europy i świata.

 6. Lista światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO – wybrane obiekty polskie i rosyjskie.

 7. Syberia. Rekordy Kolei Transsyberyjskiej.

 8. Dwie stolice: Moskwa i Petersburg.

 9. Metro moskiewskie wśród 1000 obiektów na świecie, które należy zobaczyć.

 10. Rosyjska sztuka ludowa.

 11. Sztuka kulinarna, potrawy rosyjskie.

 12. Rosyjskie święta religijne i świeckie.

 13. Zwyczaje i tradycje z cyklu: Мы похожи, но мы разные.

 14. Z czego są dumni Rosjanie.


Podstawowa literatura:

 1. Россия. Бодьшой лингвострноведческий словарь под ред. Ю.Е. Прохорова, АСТ-ПРЕСС Москва 2007;

 2. Вьюнов Ю., Данецка И., Стародубцев В., Россия: страна и люди, Хрестоматия для поляков, изучающих русский язык, историю и культуру России, Opole 2004;

 3. Chlebda B., Przewodnik po stron@ch Runetu, Opole 2004;

 4. Писарчик Н.Ю., Ю. Прохоров Ю.Е., Мы похожи, но мы разные, Златоуст 2000;

 5. Костомаров В.Г., Языковой вкус эпохи, Златоуст 1999.

Decydującą rolę pełni praca z oryginalnymi i aktualnymi materiałami, a więc wykorzystanie przede wszystkim zasobów rosyjskojęzycznego Internetu.Pobieranie 0.58 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna