Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjnePobieranie 0.58 Mb.
Strona4/10
Data02.05.2016
Rozmiar0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z historii Rosji

Kod przedmiotu:

1.2.O.83


Rok: I


Semestr:

zimowy 2014/15Ilość godzin

30


Typ zajęć:

obligatoryjneECTS

3


Forma zajęć:

wykład


Język :

polski


Zaliczenie:

egzamin z ocenąProwadzący:


Liczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

Ogólny opis przedmiotu: Wykład z historii Rosji zapoznaje z dziejami Rosji od powstania Rusi Kijowskiej do końca panowania Mikołaja II. Wykład łączy aspekt ekonomiczny i społeczny w opisie rozwoju Imperium Rosyjskiego. Główny nacisk kładzie się na te momenty w historii, których skutki są obecne w e współczesnej Rosji (imperialna polityka władców rosyjskich, rozumienie władzy, wielonarodowość i wielokulturowość)

Cel zajęć: Zapoznanie studentów z procesem historycznym. Wprowadzenie metodologii analizy historycznej i wskazanie na przyczynowo-skutkowy charakter wydarzeń historycznych.

Zamierzone efekty kształcenia

Wiedza: Po zakończeniu kursu student umie
1. Opisać i scharakteryzować główne wydarzenia z historii Rosji
2. Umieścić wydarzenia z historii Rosji na tle historii Europy
3. Wskazać najważniejszych władców rosyjskich oraz omówić ich politykę
4. Scharakteryzować poszczególne epoki historyczne w Rosji
5. Określić rolę i miejsce Cerkwi prawosławnej w historii Rosji
6. Przedstawić rozwój społeczny Rosji
7. Ocenić panowanie poszczególnych władców
8. Przedstawić rolę jednostki w samodzierżawnej Rosji

Umiejętności: Po zakończeniu kursu student potrafi:
1. Przedstawiać i analizować wydarzenia i postaci historyczne
2. Formułować własne sądy na temat wydarzeń i postaci historycznych
3. Wiązać ze sobą fakty i formułować wnioski
4. Analizować źródła historyczne.

Inne kompetencje (postawy): Po zakończeniu kursu student potrafi:
1. krytyczne oceniać przekazywaną wiedzę
2. szukać wieloaspektowej oceny analizowanych wydarzeń i omawianych postaci

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Godziny kontaktowe: 30

Czas na przygotowanie się do zajęć:

Czas na przygotowanie się do prac kontrolnych:

Czas na przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu i obecność na nich: 10

Konsultacje: 30

Pisanie referatów i innych prac pisemnych:

Czytanie lektur i literatury fachowej ( w tym aktualnej prasy): 20


Suma godzin: 90

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS:

Frekwencja: 20%

Egzamin ustny/pisemny: 80%


Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

1. Założenie Państwa Kijowskiego


2. Przyjęcie chrztu. Rozkwit i upadek Rusi Kijowskiej.
3. Rozdrobnienie feudalne Rusi Kijowskiej. Panowanie Jarosława Mądrego i Włodzimierza Monomacha.
4. Niewola mongolska. Ekspansja Szwedów i Niemców. Zwycięstwa Aleksandra Newskiego.
5. Formowanie się Rusi Moskiewskiej. Piętnastolecie Iwana Kality. Zwycięstwo Dymitra Dońskiego na Polu Kulikowym.
6. Zjednoczenie ziem Wielkoruskich. Panowanie Iwana III. Trzeci Rzym.
7. Ruś Moskiewska w II-giej połowie XVI wieku. Panowanie Iwana IV Groźnego.
8. Czasy wielkiego zamętu. Dymitriada na Rusi.
9. Pod rządami nowej dynastii. Raskoł w cerkwi prawosławnej.
10. Panowanie Piotra I. Wojna północna. Reformy Piotra I
11. Wiek cesarzowych. (Anna i Elżbieta na moskiewskim tronie). Podboje Katarzyny II.
12. Panowanie Aleksandra I. Zwycięstwo nad Napoleonem i Kongres Wiedeński. Nawrót do reakcji -Arakczejew.
13. Powstanie Dekabrystów. Rosja Mikołaja I. Rosyjska myśl społeczna: okcydentalizm, słowianofile, pietraszewcy, teoria oficjalnej ludowości. Wojna krymska.
14. Reformy Aleksandra II. Zniesienie poddaństwa. Ideologia narodnictwa.
15. Ostatni Romanowowie. Wielka fala reakcji w czasach Aleksandra III. Rosja na przełomie stuleci. Mikołaj II. Wojna 1905 i katastrofa cuszimska. Krwawa niedziela. I wojna światowa i rewolucja 1917 roku. Upadek Imperium Rosyjskiego.

Podstawowa literatura:

Heller M., 2000, Historia Imperium Rosyjskiego, Warszawa


Bazylow L., Wieczorkiewicz P., 2005, Historia Rosji, Warszawa
Riasanovsky N.V., Steinberg M.D., 2009, Historia Rosji, Kraków
Bartlet R., 2010, Historia Rosji, Warszawa
Andrusiewicz A., 2001, Carowie i cesarze Rosji, Warszawa
Nazwa przedmiotu: Literatura powszechna

Kod przedmiotu:

1.2.O.18


Rok: I


Semestr:

zimowy 2014/15Ilość godzin

30


Typ zajęć:

ograniczonego wyboruECTS

3


Forma zajęć:

konwersatoriumJęzyk :

polski


Zaliczenie:

egzamin z ocenąProwadzący:


Liczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

Ogólny opis przedmiotu: Zajęcia z przedmiotu historia literatury powszechnej stanowią bezpośrednią kontynuację zajęć ze szkoły średniej. Dotyczą najbardziej reprezentatywnych zjawisk i faktów literatury zachodnioeuropejskiego kręgu językowego

Cel zajęć: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z myślą religijno-filozoficzną oraz najbardziej charakterystycznymi zjawiskami literatury zachodnioeuropejskiej z uwzględnieniem epok i kierunków literackich, najważniejszych twórców i dzieł

Zamierzone efekty kształcenia

Wiedza: Po zakończeniu kursu student powinien być w stanie:

Określić i scharakteryzować główne kierunki rozwoju zachodnioeuropejskiej literatury, nazwać i zdefiniować podstawowe pojęcia literaturoznawcze związane z epoką, wskazać najważniejszych twórców tego okresu, wymienić i omówić ich dziełaUmiejętności: Po zakończeniu kursu student potrafi:

Prezentować własne opinie na temat literatury omawianego okresu, posługiwać się związanymi z nim pojęciami literaturoznawczymi, łączyć ze sobą omawiane fakty literackie i formułować odpowiednie wnioskiInne kompetencje (postawy): W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien nabyć następujące postawy:

Kreatywność, kompetentność w zakresie omawianej problematyki, wrażliwość na zawarte w tekście literackim ogólnoludzkie wartości moralne, zdolność do wyrażania ocen dotyczących maniery twórczej odrębnych pisarzy i walorów artystycznych ich dziełSposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Frekwencja: 10 %

Aktywność: %

Prace kontrolne: %

Prace domowe: %

Esej/referat: %

Test końcowy: %

Egzamin ustny/pisemny: 90 %Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS

Godziny kontaktowe: 30

Czas na przygotowanie się do zajęć:

Czas na przygotowanie się do prac kontrolnych:

Czas na przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu i obecność na nich: 15

Konsultacje: 15

Pisanie referatów i innych prac pisemnych:

Czytanie lektur i literatury fachowej ( w tym aktualnej prasy): 30


Suma godzin: 90

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

Epos homerycki (Iliada). Poezja epoki augustowskiej (Wergiliusz, Horacy). Charakterystyka Średniowiecza jako epoki w dziejach kultury. Francuski epos rycerski (Pieśń o Roladzie). Poezja liryczna francuskiego średniowiecza (F. Villon). Twórczość Dantego (Boska Komedia) i G. Boccacio (Dekameron). Myśl, literatura i sztuka epoki Renesansu. Barok jako kierunek europejskiej kultury. Komedie i tragedie W. Szekspira (Król Lear). Myśl, literatura i sztuka Oświecenia. Tragedie P. Corneille’a na tle francuskiego klasycyzmu (Cyd). Komediopisarstwo Moliere’a (Skąpiec). Sentymentalizm jako kierunek umysłowo-literacki. Podróż sentymentalna L. Sterne’a. Literatura niemiecka okresu „burzy i naporu” (J. Goethe, Cierpienia młodego Wertera). Francuscy symboliści (P. Verlaine, A. Rimbaud). Dramaturgia H. Ibsena (Dzika kaczka). Proza F. Kafki (Proces).
Podstawowa literatura:

Adamski J., Historia literatury francuskiej, Wrocław 1970 Debel K., Marczuk B., Prokop J., Historia literatury francuskiej, PWN, Warszawa 2007 Dzieje literatur europejskich, pod red. W. Floryana, t. I-III, Warszawa 1977-1990 Historia literatury powszechnej. Antologia tekstów poetyckich, Wrocław 1983

Lisowski J., Antologia poezji francuskiej, t. I-IV, Czytelnik, Warszawa 2006

Zbierski H., Historia literatury angielskiej, PWN, Warszawa 1982 Żaboklicki K., Historia literatury włoskiej, PWN 2008
Nazwa przedmiotu: Zarys historii powieści europejskiej

Kod przedmiotu:

1.2.O.246
Rok: I


Semestr:

zimowy 2014/15Ilość godzin

30


Typ zajęć:

ograniczonego wyboruECTS

3


Forma zajęć:

konwersatoriumJęzyk :

polski


Zaliczenie:

egzamin z ocenąProwadzący:


Liczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

Ogólny opis przedmiotu: Zajęcia z przedmiotu zarys historii powieści europejskiej stanowi bezpośrednią kontynuację zajęć ze szkoły średniej. Dotyczą najbardziej reprezentatywnych zjawisk i faktów literatury zachodnioeuropejskiego kręgu językowego w zakresie powieści

Cel zajęć: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z myślą religijno-filozoficzną oraz najbardziej charakterystycznymi zjawiskami literatury zachodnioeuropejskiej w zakresie powieści z uwzględnieniem epok i kierunków literackich, najważniejszych twórców i dzieł.

Zamierzone efekty kształcenia

Wiedza: Po zakończeniu kursu student powinien być w stanie:

Określić i scharakteryzować główne kierunki rozwoju powieści zachodnioeuropejskiej, nazwać i zdefiniować podstawowe pojęcia literaturoznawcze związane z epoką, wskazać najważniejszych twórców tego okresu, wymienić i omówić ich dzieła.Umiejętności: Po zakończeniu kursu student potrafi:

Prezentować własne opinie na temat literatury omawianego okresu, posługiwać się związanymi z nim pojęciami literaturoznawczymi, łączyć ze sobą omawiane fakty literackie i formułować odpowiednie wnioskiInne kompetencje (postawy): W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien nabyć następujące postawy:

Kreatywność, kompetentność w zakresie omawianej problematyki, wrażliwość na zawarte w tekście literackim ogólnoludzkie wartości moralne, zdolność do wyrażania ocen dotyczących maniery twórczej odrębnych pisarzy i walorów artystycznych ich dziełSposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Frekwencja: 10 %

Aktywność: %

Prace kontrolne: %

Prace domowe: %

Esej/referat: %

Test końcowy: %

Egzamin ustny/pisemny: 90 %Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS

Godziny kontaktowe: 30

Czas na przygotowanie się do zajęć:

Czas na przygotowanie się do prac kontrolnych:

Czas na przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu i obecność na nich: 15

Konsultacje: 15

Pisanie referatów i innych prac pisemnych:

Czytanie lektur i literatury fachowej ( w tym aktualnej prasy): 30


Suma godzin: 90

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

W ramach zajęć analizie literackiej poddane zostaną następujące utwory:

Joseph Conrad „Lord Jim”

James Joyce „ Ulisses”

Thomas Mann „Czarodziejska góra”

Herman Hesse „Wilk stepowy”

Ernest Hemingway „Komu bije dzwon”

Albert Camus “Dżuma”

George Orwell “Rok 1984”

Vladimir Nabokov “Lolita”

Gunter Grass “Blaszany bębenek”

Julio Cortazar “Gra w klasy”

William Wharton „Tato”

Umberto Eco „Imię róży”Podstawowa literatura:

Adamski J., Historia literatury francuskiej, Wrocław 1970 Debel K., Marczuk B., Prokop J., Historia literatury francuskiej, PWN, Warszawa 2007 Dzieje literatur europejskich, pod red. W. Floryana, t. I-III, Warszawa 1977-1990 Historia literatury powszechnej. Antologia tekstów poetyckich, Wrocław 1983

Lisowski J., Antologia poezji francuskiej, t. I-IV, Czytelnik, Warszawa 2006

Zbierski H., Historia literatury angielskiej, PWN, Warszawa 1982 Żaboklicki K., Historia literatury włoskiej, PWN 2008

Nazwa przedmiotu: Podstawy gramatyki opisowej języka polskiego

Kod przedmiotu:

1.2.O.157Rok: I


Semestr:

zimowy 2014/15Ilość godzin

30


Typ zajęć:

ograniczonego wyboruECTS

3


Forma zajęć:

ćwiczeniaJęzyk :

polski


Zaliczenie:

egzamin z ocenąProwadzący:


Liczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

Ogólny opis przedmiotu: przedmiot tworzy teoretyczny grunt pod wprowadzane później zajęcia z gramatyki opisowej języka rosyjskiego

Cel zajęć: Opanowanie przez studentów podstaw opisu systemu gramatycznego współczesnej polszczyzny oraz podstawowej terminologii gramatycznej

Zamierzone efekty kształcenia

Wiedza: Po zakończeniu kursu student powinien wiedzieć:

 1. jakie zadania pełni i jakie działy obejmuje gramatyka opisowa;

 2. jakie części mowy wyodrębnia się w gramatyce języka polskiego;

 3. jakie są podstawowe części wypowiedzenia pojedynczego;

 4. na czym polegają różnice między różnymi typami wypowiedzeń złożonych i w jaki sposób wyodrębnia się ich części;

 5. czemu służą badania z zakresu fonetyki i fonologii;

 6. jaką rolę pełni transkrypcja fonetyczna;

 7. jakie są podstawowe pojęcia z zakresu słowotwórstwa.

Umiejętności: Po zakończeniu kursu student powinien umieć:

 1. zdefiniować najważniejsze pojęcia gramatyczne;

 2. dokonać gramatycznego i logicznego rozbioru wypowiedzenia pojedynczego;

 3. opisywać wypowiedzenia złożone i nazwać ich części;

 4. czytać teksty zapisane przy pomocy znaków polskiej transkrypcji fonetycznej;

 5. zapisywać proste teksty przy pomocy alfabetu fonetycznego;

 6. dokonywać analizy słowotwórczej wyrazów (na prostych przykładach)

Inne kompetencje (postawy): Po zakończeniu kursu student powinien mieć świadomość, jak istotną rolę w procesie uczenia się języka obcego może pełnić pogłębianie wiedzy o języku rodzimym.

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Godziny kontaktowe: 30

Czas na przygotowanie się do zajęć: 15

Czas na przygotowanie się do prac kontrolnych: 15

Czas na przygotowanie się do zaliczenia i obecność na nim: 15

Konsultacje: 15


Suma godzin: 90

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS:

Aktywność: 20%

Egzamin: 80%


Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

 1. Alfabet. Samogłoski polskie. Spółgłoski polskie.

 2. Akcent w polszczyźnie. Fonotaktyka (asymilacja, redukcja, dysymilacja).

 3. Alfabet fonetyczny.

 4. Morfem (typologia), wyraz. Allomorfizm.

 5. Kategorie morfologiczne.

 6. Części mowy – klasyfikacje.

 7. Czasownik.

 8. Rzeczownik.

 9. Zaimek. Przymiotnik.

 10. Liczebnik.

 11. Miejsce słowotwórstwa w języku. Analiza słowotwórcza. Rodzaje formantów.

 12. Jednostki systemu słowotwórczego.

 13. Jednostka analizy składniowej. Związki składniowe. Akomodacja. Konotacja.

 14. Zdanie pojedyncze.

 15. Zdanie złożone.

Podstawowa literatura:

Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2007.

Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2007.

Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej, Warszawa 2006.

Najnowsze dzieje języków słowiańskich: język polski, red. S. Gajda, Opole 2001.

Ostaszewska D., Tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2006.

Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001.

Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk i M. Kucała, Wrocław – Warszawa – Kraków 1999.

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław – Warszawa – Kraków 1999.Pobieranie 0.58 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna