Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjnePobieranie 0.58 Mb.
Strona5/10
Data02.05.2016
Rozmiar0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Nazwa przedmiotu: Kultura języka polskiego

Kod przedmiotu:

1.2.O.158Rok: I


Semestr:

zimowy 2014/15Ilość godzin

30


Typ zajęć:

ograniczonego wyboruECTS

3


Forma zajęć:

ćwiczeniaJęzyk :

polski


Zaliczenie:

egzamin z ocenąProwadzący:


Liczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

Ogólny opis przedmiotu: teoretyczne zagadnienia kultury języka

Cel zajęć: poszerzenie i ugruntowanie wiedzy o kulturze języka

Zamierzone efekty kształcenia

Wiedza: Po zakończeniu kursu student powinien wiedzieć:

— czym jest kultura języka;

— jakie są kryteria oceny innowacji językowych;

— jakie są przyczyny błędów językowych;

— jakie są typy błędów językowych.


Umiejętności: Po zakończeniu kursu student powinien umieć:

— rozróżniać wieloznaczność terminu kultura języka;

— rozpoznawać błędy językowe;

— korygować teksty zawierające błędy językowe;

— korzystać z opracowań leksykograficznych.


Inne kompetencje (postawy): Student:

— ma świadomość, jak istotną rolę w procesie uczenia się języka obcego może pełnić pogłębianie wiedzy o języku rodzimym;

— wykazuje gotowość do realizowania zadań;

— rozumie potrzebę doskonalenia i poszerzania wiedzy zdobytej wcześniej;

— potrafi identyfikować stawiane przed nim problemy związane z tematyką zajęć.


Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Godziny kontaktowe: 30

Czas na przygotowanie się do zajęć: 15

Czas na przygotowanie się do prac kontrolnych: 15

Czas na przygotowanie się do zaliczenia i obecność na nim: 15

Konsultacje: 15


Suma godzin: 90

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS:

Aktywność: 20%

Egzamin: 80%


Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

 1. Podstawowe pojęcia związane z przedmiotem (język, norma, uzus, błąd językowy, innowacja językowa).

 2. Zróżnicowanie polszczyzny.

 3. Wydawnictwa poprawnościowe.

 4. Leksykologia — podstawowe zagadnienia.

 5. Leksykografia — podstawowe zagadnienia.

 6. Poprawność fonetyczna.

 7. Poprawność ortograficzna.

 8. Poprawność interpunkcyjna.

 9. Poprawność fleksyjna.

 10. Poprawność słowotwórcza.

 11. Poprawność składniowa.

 12. Poprawność frazeologiczna.

 13. Poprawność stylistyczna.

 14. Typy zapożyczeń.

 15. Mody językowe.

Podstawowa literatura:

Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2007.

Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2007.

Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej, Warszawa 2006.

Najnowsze dzieje języków słowiańskich: język polski, red. S. Gajda, Opole 2001.

Ostaszewska D., Tambor J., Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, Warszawa 2006.

Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001.

Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk i M. Kucała, Wrocław – Warszawa – Kraków 1999.

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław – Warszawa – Kraków 1999.

Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego I

Kod przedmiotu:

1.2.O.13


Rok: I


Semestr:

zimowy 2014/15Ilość godzin

60


Typ zajęć:

obligatoryjne (wybór z 2)ECTS

2


Forma zajęć:

konwersatoriumJęzyk :

angielski/polskiZaliczenie:

zaliczenie z ocenąProwadzący:


Liczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

Ogólny opis przedmiotu: Kształtowanie umiejętności komunikacyjnej oraz kompetencji językowej zgodnie z tematyką zajęć. Zajęcia o charakterze zintegrowanym, mają na celu doskonalenie umiejętności mówienia, czytania, pisania i rozumienia ze słuchu w języku angielskim.

Cel zajęć: Rozwijanie umiejętności mówienia, czytania, pisania oraz rozumienia ze słuchu, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności do komunikowania się w języku angielskim.

Zamierzone efekty kształcenia

Wiedza: Po zakończeniu kursu student umie:

 1. definiować nowe pojęcia

 2. nazywać poznane procesy i zjawiska

 3. porównać styl życia w Polsce i w krajach anglojęzycznych

 4. scharakteryzować i ocenić omawiane sytuacje i postawy

 5. nazywać przedmioty, zjawiska, procesy

 6. objaśnić znaczenie poznanego słownictwa

 7. rozróżniać czasy gramatyczne

 8. wytłumaczyć zastosowanie czasów gramatycznych

 9. objaśnić zastosowanie przedimków

 10. rozpoznawać rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

 11. wskazać właściwe określniki “ilościowe”

 12. objaśnć aspekt perfektywny oraz ciągły czasownika

 13. omówić sposób tworzenia pytań pośrednich.

Umiejętności: Po zakończeniu kursu student potrafi:

 1. w sposób czynny korzystać z poznanego słownictwa - w dyskusji lub wypowiedzi własnej

 2. w sposób bierny korzystać z poznanego słownictwa - w czasie czytania i analizowania tekstów

 3. przygotować ulotkę reklamową

 4. przeprowadzić wywiad

 5. formułować własne sądy

 6. analizować konkretne sytuacje

 7. sporządzać własne notatki

 8. wyszukiwać informacje w tekście

 9. interpretować opinie innych

 10. zastosować w praktyce poznane reguły gramatyczne.

Inne kompetencje (postawy): Po zakończeniu kursu student:

 1. potrafi dbać o poprawność językową wypowiedzi

 2. potrafi wypowiadać się na temat przeczytanego tekstu

 3. chętnie wypowiada się, dyskutuje w języku angielskim na rozmaite tematy

 4. jest otwarty na wyzwania jakie stawia przed nim inna kultura

 5. chętnie korzysta ze źródeł dodatkowych (Intenet, słowniki, encyklopedie)

Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS

Godziny kontaktowe:60

Czas na przygotowanie się do zajęć:

Czas na przygotowanie się do prac kontrolnych:

Konsultacje:5
Suma godzin: 65

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu:2Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Aktywność: 20 %

Prace kontrolne: 30 %

Prace domowe: 10%

Esej/referat: 10%

Test końcowy: 30 %Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

 1. Komunikacja: czym jest komunikacja międzyludzka.. Aspekt perfektywny czasownika.

 2. Ulotka reklamująca kurs zdolności komunikacyjnych. Trendy (badanie procesów komunikacyjnych) Aspekt ciągły czasownika.

 3. Wielkie przemówienia wielkich ludzi. Idiomy związane z komunikacją.

 4. Poczta elektroniczna (formal, informal emails).

 5. Środowisko: globalne ocieplenie. Czasy Present perfect simple and continuous.

 6. Yellowstone – opis parku narodowego. Przysłówki.

 7. Środowisko lokalne , jak je chronić. Przygotowanie ankiet. pytania pośrednie.

 8. Kobiety i mężczyźni w sporcie. Porównywanie. Przedimek określony.

 9. Sport: gry i zabawy. Określniki “ilościowe”: few/little vs a few/alittle.

 10. Sporty ekstremalne. Wywiad ze sportowcem. Przedimek określony i nieokreślony.

Podstawowa literatura:

Cotton D., Falvey D., Kent S., 2008, Language Leader Upper Intermediate, Person, Longman. Podręcznik i ćwiczenia.

Raymond Murphy, 2007, English Grammar in Use, Cambridge.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego I

Kod przedmiotu:

1.2.O.14


Rok: I


Semestr:

zimowy 2014/15Ilość godzin

60


Typ zajęć:

obligatoryjne

(wybór z 2)


ECTS

2


Forma zajęć:

konwersatoriumJęzyk :

niemiecki/polskiZaliczenie:

zaliczenie z ocenąProwadzący:


Liczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

Ogólny opis przedmiotu: Kształtowanie umiejętności komunikacyjnej oraz kompetencji językowej zgodnie z tematyką zajęć. Zajęcia o charakterze zintegrowanym, mają na celu doskonalenie umiejętności mówienia, czytania, pisania i rozumienia ze słuchu w języku niemieckim.

Cel zajęć: Rozwijanie umiejętności mówienia, czytania, pisania oraz rozumienia ze słuchu, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności do komunikowania się w języku niemieckim.


Zamierzone efekty kształcenia

 1. Wiedza:

Po zakończeniu kursu student umie:

 1. Nazywać po niemiecku główne terminy językoznawcze (morfologiczne)

 2. Zdefiniować przewidziane programem kategorie gramatyczne języka niemieckiego

 3. Wskazać podobieństwa i różnice określonych zjawisk językowych w języku niemieckim i polskim, zwłaszcza dotyczące rzeczownika, jego rodzaju, liczby i jego deklinacji, koniugacji czasownika, liczebnika

 4. Rozpoznawać i oceniać poprawność gramatyczno-leksylaną wypowiedzi ustnych i pisemnych

 5. Objaśniać zasady stosowania określonych kategorii gramatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kategorii czasu

 6. Uzasadnić wybór określonych form gramatycznych poszczególnych części mowy: przypadek, rodzaj, liczba

 7. Zaproponować użycie form synonimicznych

Umiejętności: Po zakończeniu kursu student potrafi:

Po zakończeniu kursu student potrafi: 1. Analizować stronę poprawności językowo-leksykalnej wypowiedzi ustnej lub pisemnej

 2. Decydować o poprawności zastosowania poszczególnych form podstawowych części mowy

 3. Dobierać synonimiczne jednostki i formy językowe

 4. Formułować prawidłowe pod względem gramatyczno-leksykalnym wypowiedzi ustne bądź pisemne

 5. Kompetentnie pod względem poprawności językowej interpretować tekst

 6. Umiejętnie korzystać z literatury fachowej poświęconej przedmiotowi

 7. Łączyć kompetencję lingwistyczną z kompetencją komunikacyjną

 8. Stosować w komunikacji zdobytą wiedzę lingwistyczną, leksykalną i realioznawczą.

Inne kompetencje (postawy): Po zakończeniu kursu człowiek potrafi:

 1. Dbać o poprawność i przejrzystość języka w wypowiedziach ustnych i pisemnych

 2. Wykazać kreatywność w dobieraniu właściwych zachowań komunikacyjno-społecznych

 3. Wypracować otwartość na przyswajanie nowej wiedzy lingwistycznej i kulturologicznej

 4. Postrzegać podobieństwa i różnice w kształtowaniu językowego obrazu świata obydwu obszarów językowych

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Godziny kontaktowe:60

Czas na przygotowanie się do zajęć:

Czas na przygotowanie się do prac kontrolnych:5

Konsultacje:5
Suma godzin: 65

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu:2Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS:

Aktywność: 10%

Prace kontrolne: 50%

Prace domowe: 10%

Esej/referat: 0%

Test końcowy: 20%

Egzamin ustny/pisemny: 0%

Frekwencja: 10%Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

 1. Wo? – daheim und unterwegs: Wohnen, Reisen, (4)

 2. Europa und die Deutschen (4);

 3. Wann? – Zeit und Tätigkeit: Gestern und heute (4),

 4. Während der Arbeitszeit (4);

 5. Warum? – Träume und Realität (4): Schlafen,

 6. Kriminalität (2),

 7. Studienwahl (2);

 8. Wie? – Höflich und schnell: Zwischen den Kulturen (2),

 9. Neue Kommunikationswege, Richtig Telefonieren (4).

Podstawowa literatura:

Hajny, P., Wirbelauer, H. (1996), Lesekurs Deutsch. Eine Einführung in die Texterschließung, Berlin-München.

Buscha A., Lindhout G. (2003), Mittelstuffenbuch. Deutsch als Fremdsprache, Leipzig.

Bahlmann C., Breindl E. u.a. (2001), Unterwegs. Textbuch, Berlin-München.

Zwischen den Polen. Politischer Reiseführer für den östlichen Nachbarn, hg. RechercheDienst der taz 2006.

Nazwa przedmiotu: Kurs humanistyczny

Kod przedmiotu:

1.2.O.17


Rok: I


Semestr:

zimowy 2014/15Ilość godzin

30


Typ zajęć:

obligatoryjneECTS

2


Forma zajęć:

wykład


Język :

polski


Zaliczenie:

zaliczenieProwadzący:

prof. dr hab. I. AlechnowiczLiczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

Ogólny opis przedmiotu: Zajęcia obejmują podstawowe zagadnienia filozoficzne ukazane w historycznym porządku ich powstania z uwzględnieniem ich współczesnych wykładni. W trakcie zajęć zaprezentowane zostaną koncepcje najbardziej znaczących przedstawicieli filozofii zachodnioeuropejskiego kręgu kulturowego.

Cel zajęć: Celem zajęć jest ukazanie specyfiki zagadnień filozoficznych i ich roli w kulturze.

Zamierzone efekty kształcenia

Wiedza: znajomość podstawowych pojęć filozoficznych oraz najważniejszych nurtów filozoficznych zachodnioeuropejskiego kręgu kulturowego.

Umiejętności: umiejętność analizy czytanych fragmentów tekstów filozoficznych, umiejętność zwięzłej ich prezentacji w formie zarówno wypowiedzi ustnych, jak i pisemnych.

Inne kompetencje (postawy): umiejętność prezentowania własnego stanowiska, umiejętność stawiania pytań i udzielania odpowiedzi (umiejętność argumentacji).

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Godziny kontaktowe: 30

Czas na przygotowanie się do zajęć:

Czas na przygotowanie się do prac kontrolnych: 10

Czas na przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu i obecność na nich: 10

Konsultacje:10

Pisanie referatów i innych prac pisemnych:

Czytanie lektur i literatury fachowej ( w tym aktualnej prasy):


Suma godzin: 60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 2Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS:

Aktywność: 10 %

Prace kontrolne: 20 %

Zaliczenie: 70 %Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

 1. Charakterystyka podstawowych typów refleksji filozoficznej: filozofii sztuki, języka, polityki, nauki, religii itp .

 2. Narodziny filozofii – jońscy filozofowie przyrody w poszukiwaniu zasady świata.

 3. Sofiści i Sokrates: spór o możliwość nauczenia cnoty.

 4. Koncepcja sprawiedliwego państwa Platona.

 5. Sposoby osiągnięcia szczęścia i cnoty u Arystotelesa.

 6. Starożytne szkoły życia: cynicy, epikurejczycy i stoicy.

 7. Narodziny i formowanie się filozofii chrześcijańskiej.

 8. Kształtowanie się mechanicznego obrazu świata – Galileusz i Kartezjusz.

 9. Porządek rozumu a porządek serca – Blaise Pascal.

 10. Oświeceniowe i romantyczne koncepcje człowieka.

 11. Filozoficzny pesymizm Artura Schopenhauera.

 12. Moralność panów i niewolników – elementy filozofii moralnej Fryderyka Nietzschego.

 13. Marksizm i psychoanaliza jako przykłady koncepcji totalnych.

 14. Filozofia egzystencji: Karl Jaspers i J.P. Sartre.

 15. Postmodernistyczna koncepcja hiperrzeczywistości.
Podstawowa literatura:

A. Kenny, Krótka historia filozofii zachodniej, przekł. W.J. Popowski, Poznań 2005.

J. Teichman, K. Evans, Filozofia. Przewodnik dla początkujących, Warszawa 1995.

R. H. Popkin, A. Stroll, Filozofia, przekł. J. Karłowski, N. Leśniewski, A. Przyłębski, Poznań 1994,

Umberto Eco, Semiologia życia codziennego, przekł. J. Ugniewska, P. Salwa, Warszawa 1999.Pobieranie 0.58 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna