Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjnePobieranie 0.58 Mb.
Strona6/10
Data02.05.2016
Rozmiar0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego II

Kod przedmiotu:

1.2.O.2


Rok: I


Semestr:

letni 2014/15Ilość godzin

45


Typ zajęć:

obligatoryjneECTS

5


Forma zajęć:

konwersatoriumJęzyk : rosyjski/ polski


Zaliczenie:

egzamin z ocenąProwadzący:


Liczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

Ogólny opis przedmiotu: przedmiot PNJR wraz z Pisaniem w języku rosyjskim oraz Pracą z tekstem to blok przedmiotowy tworzący podstawy porozumiewania się w języku obcym. Na zajęciach z PNJR studenci zdobywają kompetencję językowo-komunikacyjną oraz kulturową, kształtują cztery podstawowe rodzaje komunikacji.

Cel zajęć: Celem zajęć jest przygotowanie do komunikacji ustnej i pisemnej w języku rosyjskim w zakresie przewidzianym przez program.

Zamierzone efekty kształcenia

Wiedza: W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien:

1. wskazać rzeczowniki pospolite i własne, żywotne i nieżywotne, rozpoznać rodzaj i liczbę

rzeczowników, przyporządkować rzeczowniki do jednej z trzech deklinacji, odmieniać

rzeczowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej, identyfikować poszczególne przypadki; 1. identyfikować przymiotniki twardo- i miękkotematowe oraz zakończone na к, г, х i ж, ч, ш, щ, ц, tworzyć formy rodzaju żeńskiego, nijakiego oraz liczbę mnogą przymiotników, odmieniać we wszystkich rodzajach oraz obu liczbach;

Umiejętności: Po zakończeniu kursu student powinien umieć:

1. nazywać liczebniki główne i porządkowe od 1 do ~ oraz używać ich w wypowiedziach

typu: мне девятнадцать лет, у меня два брата, сегодня пятое октября, я учусь на

первом курсе;


 1. konstruować proste wypowiedzi pisemne i ustne w języku rosyjskim z użyciem poprawnych form gramatycznych, akcentuacyjnych i ortograficznych;

 2. tworzyć krótkie teksty pisane

 3. korzystać z jedno- i dwujęzycznych słowników, wykorzystywać w praktyce informacje w nich zawarte;

5. dokonywać tłumaczeń prostych tekstów;

6. inicjować i prowadzić rozmowę sytuacyjną;

7. rozwiązywać testy i inne zadania sprawdzające


Inne kompetencje (postawy): Po zakończeniu kursu student powinien zajmować świadomą postawę wobec własnego i cudzego wypowiadania się, wykazywać się zdolnością do autokorekcji mówienia i pisania, postrzegać współzależność między fonicznym i graficznym kształtem wypowiedzi, dbać o kulturę wypowiadania się. Ponadto powinien wykazywać otwartość i tolerancję nie tylko wobec innych zjawisk językowych, lecz także kulturowych.

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Egzamin ustny/pisemny: 100 %Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS

Godziny kontaktowe: 45

Czas na przygotowanie się do zajęć: 45

Czas na przygotowanie się do prac kontrolnych: 15

Czas na przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu i obecność na nich: 15

Konsultacje: 30

Pisanie referatów i innych prac pisemnych:

Czytanie lektur i literatury fachowej ( w tym aktualnej prasy):


Suma godzin: 150

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 5Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):
1. Deklinacje I, II, III. Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego w

liczbie pojedynczej i mnogiej.

2. Użycie przyimków без, во время, для, из, после, у, с (+ dopełniacz); к, по (+ celownik); в, на, за, под, через (+ biernik); за, с, над, под, перед (+ narzędnik); в, на, о, при (+ miejscownik).

3. Odmiana przymiotników twardo- i miękkotematowychPodstawowa literatura:

.Dziewanowska D. 2005, Грамматика без проблем, Warszawa

Gołubiewa A., Kuratczyk M. 2009, Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Warszawa

Szadyko S. 2007, Poradnik gramatyczny współczesnego języka rosyjskiego, Warszawa

Chlebda B., Danecka I., Milutina T. 2007, Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego dla studentów I roku filologii rosyjskiej, Opole

Nazwa przedmiotu: Praca z tekstem rosyjskim II

Kod przedmiotu:

1.2.O.118Rok: I


Semestr:

letni 2014/15Ilość godzin

45


Typ zajęć:

obligatoryjneECTS

3


Forma zajęć:

konwersatoriumJęzyk :

rosyjski/polskiZaliczenie:

zaliczenie z ocenąProwadzący:


Liczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

Ogólny opis przedmiotu: Jeden z trzech równolegle prowadzonych przedmiotów z zakresu praktycznej nauki języka rosyjskiego.

Cel zajęć: Kształtowanie kompetencji językowej studentów w zakresie sprawności mówienia.

Zamierzone efekty kształcenia

Wiedza: W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien:

Swobodnie odpowiadać na zadawane proste pytania dotyczące jego samego, jego otoczenia, miejsca gdzie mieszka, miasta, wsi, domu i jego wyposażenia oraz przebiegu jego szkolnej nauki.

Formułować proste wypowiedzi o własnej osobie, opisać własne mieszkanie oraz umieć wypowiedzieć się o swojej dotychczasowej nauce i studiach na uniwersytecie.


Umiejętności: Po zakończeniu kursu student powinien umieć:

1.konstruować proste wypowiedzi pisemne i ustne w języku rosyjskim z użyciem poprawnych form gramatycznych, akcentuacyjnych i ortograficznych;

2.tworzyć krótkie wypowiedzi ustne oraz dialogi;

3.analizować teksty pod kątem zawartości merytorycznej, struktury i form gramatycznych;

4.wyrażać własne opinie oraz zasięgać opinii rozmówcy;

5.korzystać z jedno- i dwujęzycznych słowników;

6.wykorzystywać w praktyce informacje zawarte w słownikach;


 1. dokonywać tłumaczeń prostych tekstów;

 2. inicjować i prowadzić rozmowę sytuacyjną;

9.rozwiązywać testy i inne zadania sprawdzające

Inne kompetencje (postawy): Po zakończeniu kursu student powinien:

1.zajmować świadomą postawę wobec własnego i cudzego wypowiadania się,

2.wykazywać się zdolnością do autokorekcji mówienia i pisania,

3.postrzegać współzależność między fonicznym i graficznym kształtem wypowiedzi,

4.krytycznie oceniać przekazywaną wiedzę,

5.dostosować swoje zachowanie werbalne i niewerbalne do określonej sytuacji komunikacyjnej,

6.stosować strategie komunikacyjne,

7.dbać o kulturę wypowiadania się,

8.wykazywać otwartość i tolerancję nie tylko wobec innych zjawisk językowych, lecz także kulturowych


Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Frekwencja: %

Aktywność: 15 %

Prace kontrolne: 50 %

Prace domowe: 20 %

Esej/referat: %

Test końcowy: 15 %

Egzamin ustny/pisemny: %Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS

Godziny kontaktowe: 45

Czas na przygotowanie się do zajęć: 15

Czas na przygotowanie się do prac kontrolnych: 5

Czas na przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu i obecność na nich: 10

Konsultacje: 15

Pisanie referatów i innych prac pisemnych:

Czytanie lektur i literatury fachowej ( w tym aktualnej prasy):


Suma godzin: 90

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

W trakcie drugiego semestru omawiane są dwa pkolejne tematy leksykalne:

1.Mój dom. Moje mieszkanie.

2.Szkoła i uniwersytet. Lata mojej nauki.Podstawowa literatura:

1.Chlebda B., Danecka I., Milutina T. Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego dla studentów studentów roku filologii rosyjskiej. Opole 2007.

2.Dąbrowska H., Zybert M., Новые встречи 1, Warszawa 2002.

3.Makarewicz H., Paszport maturzysty, Warszawa 2005.

4.Jahn M., Korycińska L., Poradnik ortograficzny dla Polaków. Język rosyjski, Warszawa 1996.

Nazwa przedmiotu: Pisanie w języku rosyjskim II

Kod przedmiotu:

1.2.O.119Rok: I


Semestr:

letni 2014/15Ilość godzin

45


Typ zajęć:

obligatoryjneECTS

2


Forma zajęć:

konwersatoriumJęzyk :

rosyjski/polskiZaliczenie:

zaliczenie z ocenąProwadzący:


Liczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

Ogólny opis przedmiotu: Pisanie w języku rosyjskim II jest przedmiotem kontynuującym cykl zajęć kształtujących umiejętność pisania. Przygotowuje studenta do tworzenia dłuższych wypowiedzi, charakterystyk ludzi, przedmiotów, zjawisk, pisania esejów.

Cel zajęć: Zapoznanie studentów ze sposobami wyrażania stosunków przestrzennych. Wypracowanie umiejętności tworzenia krótkich wypowiedzi w języku rosyjskim. Wprowadzenie podstawowych zasad ortograficznych.

Zamierzone efekty kształcenia

Wiedza: Po zakończeniu kursu student umie:

 1. Poprawnie używać (oraz uzasadnić to użycie) twardego i miękkiego znaku.

 2. Wskazać spółgłoski miękkie i twarde, dźwięczne i bezdźwięczne

 3. Rozpoznawać różnice w sposobie wyrażania stosunków przestrzennych w języku polskim i rosyjskim

Umiejętności: Po zakończeniu kursu student potrafi:

 1. Napisać swój życiorys.

 2. Zapisywać i przeczytać tekst usłyszany

 3. Opisać mieszkanie.

 4. Napisać krótkie wypracowanie o przyjaciołach i znajomych

Inne kompetencje (postawy): Po zakończeniu kursu student potrafi:

Posługiwać się różnymi typami słowników (jedno-i dwujęzycznych, objaśniających, ortoepicznych, ortograficznych)Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Godziny kontaktowe: 45 godz.

Czas na przygotowanie się do zajęć: godz.

Czas na przygotowanie się do prac kontrolnych: 5 godz.

Konsultacje: 10 godz.
Suma godzin: 60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 2Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS:

Aktywność: 10%

Prace kontrolne: 40%

Prace domowe: 40%

Frekwencja na zajęciach: 10%


Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

 1. Reguły użycia miękkiego i twardego znaku – 19 godz.

 2. Wyrażanie stosunków przestrzennych – 12 godz.

- ГДЕ: в школе, в Москве, в зале ожидания, в столовой; на почте, на работе, на улице Тверской, на первом курсе; у зубного врача, у Тани, у бабушки; у окна, у доски, у театра, у памятника Пушкину; около завода, около окна; недалеко от нас, недалеко от Москвы; перед витриной, передо мной; за углом, за деревьями; над столом, над диваном; под столом, под окном;

- КУДА: в школу, в магазин, в шкаф, в чемодан ; на родину, на выставку, на этот стул, на пол; к тебе, к бабушке, к другу, к доске (идти), к границе (ехать), к морю (поехать); до центра (ехать), до берега (плыть);

- ОТКУДА: из школы, из Венгрии, из класса, из сумки, из ящика (в – из); с почты, с работы; с завода, с четвёртого этажа (на – с); от своего учителя, от врача, от бабушки (возвращаться), от памятника (отойти), от берега (отплыть);

- ПО + celownik: по улице, по московским улицам, по горам 1. Wypracowania:

 2. wypracowanie o przyjaciołach i znajomych – 6 godz.

 3. opis mieszkania – 5 godz.

 4. życiorys – 3 godz..

Podstawowa literatura:

 1. Chlebda B., Danecka I., Milutina T. Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego dla studentów studentów roku filologii rosyjskiej. Opole 2007.

 2. Dąbrowska H., Zybert M., Новые встречи 1, Warszawa 2002.

 3. Makarewicz H., Paszport maturzysty, Warszawa 2005.

 4. Jahn M., Korycińska L., Poradnik ortograficzny dla Polaków. Język rosyjski, Warszawa 1996.Nazwa przedmiotu: Fonetyka II

Kod przedmiotu:

1.2.O.175Rok: I


Semestr:

letni 2014/15Ilość godzin

30


Typ zajęć:

obligatoryjneECTS

2


Forma zajęć:

konwersatoriumJęzyk :

rosyjski


Zaliczenie:

zaliczenie z ocenąProwadzący:

prof. dr hab. W. Chlebda, dr T. MiloutinaLiczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

Ogólny opis przedmiotu: Fonetyka to dział nauki o języku, który zajmuje się badaniem dźwięków mowy ludzkiej, zasobu głosek, zmian głosek w zależności od sąsiedztwa fonetycznego lub pozycji w tekście, zjawisk prozodycznych (akcentu, iloczasu, intonacji). Przedmiot tworzy bazę praktycznej nauki języka rosyjskiego dla osób, które zaczynają naukę tego języka od podstaw.

Cel zajęć: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami teorii fonetyki i fonologii w ujęciu kontrastywnym, zapoznanie z melodią języka rosyjskiego, rytmem, intonacją i akcentem, kształtowanie i automatyzacja nawyków poprawnej wymowy i intonacji, kształtowanie słuchu fonematycznego.

Zamierzone efekty kształcenia

Wiedza: W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien wiedzieć:

 1. na czym polega różnica w artykulacji spółgłosek szumiących w języku rosyjskim i polskim;

 2. na czym polega specyfika artykulacji spółgłosek półotwartych (sonornych) [р, л] w języku rosyjskim;

 3. co to jest prozodia, jakie zjawiska nazywamy prozodycznymi; na czym polega prozodyczna segmentacja frazy;

 4. na czym polega specyfika rosyjskich konstrukcji intonacyjnych;

 5. jaki charakter ma akcent rosyjski, jakie typy akcentu wyróżnia się w artykulacji;

 6. na czym polega specyfika akcentu w wybranych częściach mowy (rzeczownik, przymiotnik, czasownik);

 7. co to są enklityki i proklityki; co to jest wyraz fonetyczny i czym różni się od wyrazu graficznego.

Umiejętności: Po zakończeniu kursu student powinien umieć:

 1. prawidłowo artykułować samogłoski w pozycji akcentowanej i nieakcentowanej;

 2. prawidłowo artykułować spółgłoski;

 3. w sposób świadomy i prawidłowy (adekwatnie do kontekstu sytuacyjno-intencjonalnego) intonować wypowiedź rosyjską;

 4. określać centrum akcentowe frazy, dzielić frazę na syntagmy, dobierać do części składowych frazy właściwe konstrukcje intonacyjne;

 5. automatycznie stosować reguły artykulacji łącznej w obrębie syntagm;

 6. wiązać reguły frazowania z regułami interpunkcji zdaniowej.

Inne kompetencje (postawy): Po zakończeniu kursu student powinien:

 1. zajmować świadomą postawę wobec własnego i cudzego wypowiadania się;

 2. postrzegać współzależność między fonicznym i graficznym kształtem wypowiedzi;

 3. wykazywać się zdolnością do autokorekcji mówienia;

 4. dbać o kulturę wypowiadania się.

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Godziny kontaktowe: 30

Czas na przygotowanie się do zajęć: 15

Czas na przygotowanie się do prac kontrolnych: 0

Czas na przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu i obecność na nich:

Konsultacje: 15

Pisanie referatów i innych prac pisemnych: 0

Czytanie lektur i literatury fachowej (w tym aktualnej prasy): 0


Suma godzin: 60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 2Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS:

Aktywność: 30%

Prace kontrolne: 0%

Prace domowe: 20%

Esej/referat: 0%

Test końcowy: 20%

Egzamin ustny/pisemny: 0%

Frekwencja: 30%Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

 1. Spółgłoski języka rosyjskiego.

 2. Intonacja, konstrukcje intonacyjne i ich funkcje: IK-1, IK-2, IK-3, IK-4 – utrwalenie.

 3. Konstrukcje intonacyjne: IK-5, IK-6, IK-7 – ogólna charakterystyka.

 4. Akcentologia (rytmika, specyfika akcentu rosyjskiego). Wyraz graficzny a wyraz fonetyczny, silna i słabe pozycje wyrazu fonetycznego, akcent wyrazowy

 5. Akcent w rzeczownikach (powtórzenie i utrwalenie).

 6. Akcent w przymiotnikach.

 7. Akcent w czasownikach.

Podstawowa literatura:

  1. B. Chlebda, I. Danecka, T. Milutina, 2007, Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego dla studentów I roku filologii rosyjskiej, Opole.

  2. D. Dziewanowska, 2000, Akcent w języku rosyjskim. Ćwiczenia praktyczne. Rzeczownik, Warszawa.

  3. S. Grzybowski, 1983, Podstawy fonetyki rosyjskiej dla Polaków, Warszawa.

  4. J. Henzel, E. Szędzielorz, 1992, Wymowa i intonacja rosyjska dla uczniów szkół średnich, Warszawa.

  5. I. Januszkiewicz, 1992, Praktyczna fonetyka języka rosyjskiego. Głoski. Rytmika. Intonacja. Akcenty, Wrocław.

  6. Е.И. Зыкова, А.И. Ильина, 2001, Сборник упражнений по фонетике русского языка, Санкт-Петербург.

  7. И.С. Костина, Н.Н. Александрова и др., 2002, Перспектива. Фонетический курс, Санкт-Петербург.

  8. Professor Higgins (компакт-диск с программой упражнений по фонетике русского языка), Москва.


Pobieranie 0.58 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna