Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjnePobieranie 0.58 Mb.
Strona7/10
Data02.05.2016
Rozmiar0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Nazwa przedmiotu: Wstęp do literaturoznawstwa

Kod przedmiotu:

1.2.O.8


Rok: I


Semestr:

letni 2014/15Ilość godzin

15


Typ zajęć:

obligatoryjneECTS

2


Forma zajęć:

konwersatoriumJęzyk :

polski


Zaliczenie:

zaliczenie z ocenąProwadzący:

dr D. AmbroziakLiczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

Ogólny opis przedmiotu: Wstęp do literaturoznawstwa obejmuje zagadnienia związane z językowym kształtem dzieła literackiego, wersyfikacją, kompozycją oraz typologią rodzajową i gatunkową. Ponadto traktuje o problemach dotyczących komunikacji literackiej.

Cel zajęć: Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi utworu literackiego, jego budowy, zarówno w zakresie form językowo-stylistycznych, jak i kompozycyjno-tematycznych. Rozwijanie umiejętności opisu dzieła literackiego, jego analizy i interpretacji.

Zamierzone efekty kształcenia

Wiedza: Po zakończeniu kursu student umie:

 1. wymienić i omówić działy literaturoznawstwa

 2. przedstawić funkcje dzieła literackiego

 3. zinterpretować kategorię literackości

 4. zdefiniować pojęcie stylu i stylizacji

 5. nazwać stylistyczne środki brzmieniowe, leksykalne, składniowe

 6. wymienić i podać znaczenie tropów

 7. scharakteryzować system prozodyjny języka

 8. rozróżniać typy strof

 9. dokonać podziału systemów wersyfikacyjnych

 10. wskazać cechy wiersza sylabicznego, sylabotonicznego, tonicznego i wolnego

 11. nazwać i objaśnić elementy świata przedstawionego

 12. wytłumaczyć pojęcie czasu i przestrzeni w utworze literackim.

 13. sformułować kryteria podziału na rodzaje literackie

 14. omówić gatunki liryczne, epickie i dramatyczne

 15. wyjaśnić kategorię autora, czytelnika, podmiotu literackiego.

Umiejętności: Po zakończeniu kursu student potrafi:

 1. wykazać przynależność danego tekstu językowego do literatury

 2. rozróżniać style językowe

 3. przeprowadzić analizę stylistyczną utworu

 4. rozpoznawać podstawowe stopy

 5. dokonać analizy wersyfikacyjnej wiersza

 6. przeprowadzić analizę tekstu literackiego na poziomie kompozycji

 7. zaprezentować cechy gatunkowe danego utworu literackiego

 8. interpretować i wartościować tekst literacki

 9. omówić kategorię autora, czytelnika, podmiotu literackiego w danym utworze literackim.

Inne kompetencje (postawy): Po zakończeniu kursu student potrafi:

 1. dbać o poprawność stylistyczną wypowiedzi

 2. wypowiadać się na temat przeczytanego tekstu literackiego

Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS

Godziny kontaktowe: 15

Czas na przygotowanie się do zajęć: 20

Czas na przygotowanie się do prac kontrolnych: 10

Konsultacje: 15
Suma godzin: 60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 2Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Aktywność: 40%

Prace kontrolne: 60%


Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

 1. Nauka o literaturze – jej działy i zadania.

 2. Stylistyka – podstawowe pojęcia, klasyfikacja stylów językowych, stylizacja.

 3. Typy chwytów ekspresji językowej.

 4. Sfera przekształceń semantycznych.

 5. Wiersz i elementy wierszotwórcze.

 6. Charakterystyka sylabizmu i sylabotonizmu.

 7. Wiersz toniczny i wiersz wolny.

 8. Kompozycja dzieła literackiego.

 9. Konstrukcja czasu i przestrzeni w utworze literackim.

 10. Formy podawcze dzieła literackiego.

 11. Genologia – podstawowe pojęcia. Kryteria podziału literatury.

 12. Liryka i gatunki liryczne.

 13. Wyznaczniki epiki i ważniejsze gatunki epickie.

 14. Charakterystyka dramatu. Gatunki dramatyczne.

 15. Komunikacja literacka.

Podstawowa literatura:

ARYSTOTELES, 1983, Poetyka, przeł. oprac. H. Podbielski, Wrocław.

CHOJNACKI A., 1980, Poetyka, Warszawa.

GŁOWIŃSKI M., OKOPIEŃ-SŁAWIŃSKA A., SŁAWIŃSKI J., 1986, Zarys teorii literatury, Warszawa.

KULAWIK A., 1997, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków.

ŁUŻNY R., 1977, SZYMAK-REIFEROWA J., Ćwiczenia z poetyki dla studentów filologii rosyjskiej, cz. 1-2: Stylistyka i wersyfikacja, Katowice.

ЕСИН А.Б., 2010, Принципы и приемы анализа литературного произведения, Москва.

КРУПЧАНОВ Л.М. (ред.), 2009, Введение в литературоведение, Москва.

Nazwa przedmiotu: Lingworealioznawstwo rosyjskie

Kod przedmiotu:

1.2.O.115Rok:

I


Semestr:

letni 2014/15Ilość godzin

15


Typ zajęć:

obligatoryjneECTS

2


Forma zajęć:

konwersatoriumJęzyk :

rosyjski


Zaliczenie:

Zaliczenie z ocenąProwadzący: dr Jadwiga Tarsa


Liczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

Ogólny opis przedmiotu: Zajęcia z lingworealioznawstwa pozwalają studentom zapoznać się z materiałem językowym odzwierciedlającym kulturę, tradycje, historię, Rosji.

Cel zajęć: Zajęcia mają na celu wypracowanie kompetencji komunikacyjnej w komunikacji międzykulturowej poprzez przybliżenie i objaśnienie jednostek języka charakterystycznych dla rosyjskiego krągu kulturowego.

Zamierzone efekty kształcenia

Wiedza:

Po zakończeniu kursu student umie: 1. Zdefiniować terminy: leksyka bezekwiwalentna, leksyka konotatywna, leksyka tła.

 2. Wskazać odzwierciedlenie faktów historycznych w języku.

 3. Opisać pochodzenie słów i fraz języka rosyjskiego związanych z historią i tradycją.

 4. Wskazać w tekstach współczesnych nawiązania do tradycji, historii, literatury.

Umiejętności:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć:

1. Analizować leksykę w powiązaniu z kulturą i historią danego kraju.

2. Poprawnie posługiwać się poznanym słownictwem.

3. Zaprezentować zdobytą wiedzę w formie krótkiego wykładu.

4. Analizować teksty współczesne z uwzględnieniem pre-tekstów.Inne kompetencje (postawy):

W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy:

1. Otwartość na inną kulturę.

2. Postrzeganie relacji pomiędzy przedstawicielami różnych kultur.

3. Wrażliwość na odmienne tradycje, zwyczaje.

4. Świadomość różnic i podobieństw między przedstawicielami różnych kultur.Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Aktywność: 40%

Prace kontrolne: 30 %

Esej/referat: 30%Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS

Godziny kontaktowe: 15

Czas na przygotowanie się do zajęć: 10

Czas na przygotowanie się do prac kontrolnych: 10

Konsultacje: 15

Czytanie lektur i literatury fachowej ( w tym aktualnej prasy):10


Suma godzin: 60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 2Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

 1. Zagadnienia teoretyczne – leksyka bezekwiwalentna, leksyka konotatywna, leksyka tła, realia językowe i pozajęzykowe – 4 godz.

 2. Leksyka związana z historią Rosji (czapka Monomacha, Kulikowe Pole, wsie potiomkinowskie) – 6 godz.

 3. Słowa-symbole czasów Związku Radzieckiego (pięciolatka, kułak, kołchoz, subotnik) – 6 godz.

 4. Święta religijne, obrzędy i ich odzwierciedlenie w języku –6 godz.

 5. Bohaterowie i obrazy rosyjskich baśni, bajek i legend (Zmiej Gorynycz, Iwanuszka-duraczok, Kołobok) – 4 godz.

 6. Rosyjskie przysłowia, porzekadła i skrzydlate słowa – 4 godz.

 7. Sztuka kulinarna w Rosji, tradycyjne potrawy – 2 godz.

 8. Najnowsza leksyka rosyjska – 4 godz.

Podstawowa literatura:

Aleksander Z., Elementy lingworealioznawcze w nauczaniu języka rosyjskiego, Warszawa 1982.Rosjoznawstwo, pod red. L. Suchanka, Kraków 2004.

Вьюнов Ю., Данецкая И., Стародубцев В., Россия: страна и люди, Opole 2004.

Прохоров Ю., Россия. Большой лингвострановедческий словарь, Москва 2008.

Устманов К., Православные обряды: крещение, венчание, погребение, Ростов-на-Дону 2001.

Фелицына В., Прохоров Ю., Русские пословицы, поговорки и крылатые выражения. Лингвострановедческий словарь, Москва 1988.

Nazwa przedmiotu: Piśmiennictwo staroruskie i oświeceniowe

Kod przedmiotu:

1.2.O.9


Rok: I


Semestr:

letni 2014/15Ilość godzin

15


Typ zajęć:

obligatoryjneECTS

2


Forma zajęć:

wykład


Język :

rosyjski/polskiZaliczenie:

egzamin z ocenąProwadzący:

Prof. dr hab. W. LaszczakLiczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

Ogólny opis przedmiotu: Przedmiot opisuje dzieje literatury rosyjskiej na tle europejskim, uwzględniając najważniejsze, wiodące zjawiska piśmienniczo-literackie czasów średniowiecza, rosyjskiego baroku, klasycyzmu (z jego fazą początkową – tzw. preklasycyzmem) i doby oświecenia oraz sentymentalizmu. Na kanwie historycznoliterackiej, ukształtowanej przez obiektywne wydarzenia historyczne, trendy rozwojowe danej epoki, nadto przez poszczególne programy estetyczno-literackie oraz dominanty artystyczne, bliższemu oglądowi poddawane są najwybitniejsze bądź najbardziej znaczące zabytki piśmiennictwa staroruskiego oraz dzieła twórców epok nowoczesnych (klasycyzmu oraz sentymentalizmu) z uwzględnieniem typologii bohatera, osobliwości stylistyczno-gatunkowych i ideowo-filozoficznych. Zastosowana na wykładzie metoda porównawcza pozwoliła na wydobycie zachodzących między nimi podobieństw i różnic, a tym samym na prześledzenie procesów ewolucyjnych w rosyjskiej kulturze literackiej, wywodzących się nie tylko z czynników zewnętrznych (głównie stulecia XI-XII oraz XVII), ale też rodzimych, miejscowych (ustna twórczość ludu rosyjskiego). W kręgu tematycznym znajduje się kilka biografii twórców, wśród nich m. in. Michała Łomonosowa, Gabriela Dzierżawina i Mikołaja Karamzina.

Cel zajęć: Kurs ma na celu zapoznanie słuchaczy z procesem rozwojowym literatury rosyjskiej od czasów najdawniejszych do końca wieku XVIII z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych i kulturowych – zewnętrznych i wewnętrznych.

Zamierzone efekty kształcenia

Wiedza: Po zakończeniu kursu student umie:

 1. Wymienić w porządku chronologicznym i omówić epoki literackie w dziejach Rosji od fazy początkowej do schyłku XVIII wieku.

 2. Wymienić i omówić zabytki literatury przekładowej oraz oryginalnej okresu Rusi Kijowskiej.

 3. Prześledzić rozwój piśmiennictwa czasów rozdrobnienia feudalnego oraz niewoli tatarsko-mongolskiej Rusi.

 4. Określić stan piśmiennictwa staroruskiego czasów Iwana Groźnego.

 5. Odnaleźć trendy barokowe w twórczości Symeona Połockiego oraz protopopa Awwakuma.

 6. Zdefiniować pojęcie preklasycyzmu oraz klasycyzmu w kulturze literackiej Rosji XVIII stulecia.

 7. Wymienić przedstawicieli rosyjskiego preklasycyzmu oraz klasycyzmu i opisać ich osiągnięcia artystyczne (Antioch Kantiemir, Wasyl Triediakowski, Michał Łomonosow, Aleksander Sumarokow).

 8. Udzielić odpowiedzi na pytanie o typy twórczości dramatycznej w II połowie XVIII w.

 9. Wskazać drogi rozwojowe poezji rosyjskiej II połowy XVIII w.

10)Omówić czasopiśmiennictwo rosyjskie czasów Katarzyny II.

11) Przedstawić zdobycze literatury rosyjskiej II połowy XVIII w zakresie poezji (Gabriel Dzierżawin, Michał Chieraskow, Wasyl Majkow, Hipolit Bogdanowicz).

12)Scharakteryzować osobliwości stylistyczne oraz społeczno-ideowe dwu odmian nurtu sentymentalnego w Rosji.

13) Dokonać typologii bohatera literackiego (bohater eposu średniowiecznego, bohater żywotu świętego, podróżnik, bohater tragedii, bohater poematu heroikomicznego, bohater sentymentalny).

16) Dokonać typologii poznanych gatunków literackich (epos bohaterski, kronika/latopis, apokryf, żywot świętego/hagiografia, pateryk/literatura patrystyczna, literatura podróżnicza, homilia/kazanie, opowieść wojenna, suplika, wiersz sylabiczny, oda panegiryczna, opera komiczna, „łzawa komedia”, poemat heroikomiczny, satyra, opowieść sentymentalna).

17) Sformułować funkcje ideowo-filozoficzne poznanych dzieł i odnieść je do aktualnej sytuacji społeczno-politycznej bądź założeń programowych danej epoki literackiej.Umiejętności: Po zakończeniu kursu student potrafi:

 1. przyporządkować dane zjawisko literackie/utwór/zabytek do odpowiedniej epoki i porównać go z innym;

 2. przedstawić biografie poznanych na kursie twórców literatury;

 3. rozpoznać styl danego dzieła literackiego (średniowieczny, barokowy, klasycystyczny, sentymentalny);

 4. zdefiniować na czym polega osobliwość dróg rozwojowych rosyjskiej literatury w zestawieniu z europejską;

 5. lepiej i pełniej rozumieć dzieje Rosji i jej kulturę odzwierciedlone w procesie historycznoliterackim.

Inne kompetencje (postawy): Zdobyta wiedza i umiejętności stanowią wystarczające podstawy do dalszych, indywidualnych poszukiwań, mających na celu pogłębienie wiedzy z zakresu literatury rosyjskiej.

Poznany zarys dziejów literatury rosyjskiej pozwala też na wyzbycie się stereotypów myślowych o Rosji i kulturze literackiej narodu, świadcząc o jej bogactwie, różnorodności i dawności; pokazując zarazem zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne, stymulujące, jak i hamujące rozwój tychże dziejów.Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Egzamin : 100%Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS

Godziny kontaktowe: 15

Czas na przygotowanie się do zaliczenia:

Czas na przygotowanie się do testu ze znajomości lektur: 10

Konsultacje:15

Czytanie lektur i literatury fachowej: 20


Suma godzin: 60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 2Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

I. Piśmiennictwo staroruskie

1. periodyzacja okresu staroruskiego,

2. piśmiennictwo przekładowe i oryginalne epoki Rusi Kijowskiej,

3. najznakomitsze zabytki czasów Rusi Kijowskiej (Słowo o wyprawie Igora, Latopis Nestora, Pateryk kijowsko-peczerski, Słowo o prawie i łasce Hilariona),

4. okres rozdrobnienia i niewoli tatarskiej w piśmiennictwie(opowieść wojenna, latopisarstwo, homiletyka, żywotopisarstwo na przykładzie: Latopis halicko-wołyński, homilie Serapiona Włodzimierskiego, Żywot Aleksandra Niewskogo, Opowieść o zburzeniu Riazania przez Batyja, Zadońszczyzna, czyli Słowo Sofoniusza z Riazania,)

5. piśmiennictwo czasów Iwana Groźnego i teoria Moskwa – Trzeci Rzym (zabytki tzw. monumentalne, polemika między Iwanem Groźnym i Andrzejem Kurbskim, Domostroj, polemika religijna),

6. sylabiczny wiersz Symeona Połockiego i autobiografia protopopa Awwakuma – przejawem stylu barokowego w rosyjskiej literaturze XVII w.

II. Preklasycyzm i klasycyzm w Rosji:

1. przedstawiciele (Antioch Kantiemir, Wasyl Triediakowski, Michał Łomonosow, Aleksander Sumarokow),

2. osiągnięcia w dziedzinie poezji (Gabriel Dzierżawin, Hipolit Bogdanowicz, Wasyl Majkow, Michał Chieraskow),

3. w dziedzinie dramatu (tragedia, komedia, łzawa komedia, opera komiczna),

4. w dziedzinie czasopiśmiennictwa (Katarzyna II, Mikołaj Nowikow).

III. Sentymentalizm:

1.nurt szlachecki (Mikołaj Karamzin),

2. nurt rewolucyjny (Aleksander Radiszczew).Podstawowa literatura:

 1. D. Lichaczew, Poetyka literatury staroruskiej,przełożył A. Prus-Bogusławski, Warszawa 1981;

 2. W. Jakubowski, R. Łużny, Literatura staroruska. Antologia, W-wa 1971;

 3. Chriestomatija po driewnierusskoj litieraturie, sostawitieli M. F. Fiodorowa i T. A. Sumnikowa, Moskwa 1974

 4. Owsiany H., Dymowicz W., Wybór tekstów z folkloru i literatury staroruskiej wraz z komentarzami, Warszawa 1977

 5. Trofimowa N. W., Driewnierusskaja litieratura, Moskwa 2000

 6. Driewnierusskije patieriki, izd. podgotowili Ł. A. Olszewskaja, S. N. Trawnikow, Moskwa 1999

 7. Kowalska H., Kultura staroruska XI – XVI w. Kraków 1998

 8. Opowieść o niewidzialnym grodzie Kitieżu. Z legend i podań dawnej Rusi. Wybór, tłum., wstęp, przypisy R. Łużny, Warszawa 1988

 9. Pieśń o niebieskiej księdze. Antologia rosyjskiej ludowej poezji religijnej, oprac. R. Łużny, Warszawa 1995

 10. Skrunda W., Literatura rosyjska XVIII wieku. Antologia, Warszawa-Wrocław 1986

 11. Moskwiczewa G., Russkij kłassicizm, Moskwa 1980

 12. Błagoj D., Historia literatury rosyjskiej XVIII w.; wersja rosyjska i polska (w przekładzie Marii i Władysława Leśniewskich, Warszawa 1955)

 13. Literatura rosyjska w zarysie pod red. Z. Barańskiego, A. Semczuka, t. I, Warszawa 1975

 14. Literatura rosyjska. Podręcznik pod red. M. Jakóbca, t. 1,Warszawa 1971 i nast. wyd.

 15. Tri wieka russkoj poezii, sostawitiel N.W. Bannikow, Moskwa 1979.


Pobieranie 0.58 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna