Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjnePobieranie 0.58 Mb.
Strona8/10
Data02.05.2016
Rozmiar0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Nazwa przedmiotu: Piśmiennictwo staroruskie i oświeceniowe

Kod przedmiotu:

1.2.O.9


Rok: I


Semestr:

letni 2014/15Ilość godzin

15


Typ zajęć:

obligatoryjneECTS

1


Forma zajęć:

konwersatoriumJęzyk :

rosyjski/polskiZaliczenie:

zaliczenie z ocenąProwadzący:

dr D. AmbroziakLiczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

Ogólny opis przedmiotu: Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z folklorem rosyjskim oraz istotne zjawiska i formy gatunkowe piśmiennictwa staroruskiego. Ponadto zawiera kwestie dotyczące nowych tendencji w literaturze oświeceniowej: idee humanizmu, ludowości, patriotyzmu.

Cel zajęć: Zapoznanie studentów z istotnymi aspektami rosyjskiej literatury ludowej oraz wybitnymi dziełami doby staroruskiej i epoki oświecenia. Zwrócenie uwagi na głębokie treści ideowe tych tekstów, wartość poznawczą i artyzm. Rozwijanie umiejętności fachowego opisu dzieła literackiego, jego analizy i interpretacji.

Zamierzone efekty kształcenia

Wiedza: Po zakończeniu kursu student umie:

 1. wymienić i omówić (na przykładach) cechy twórczosci folklorystycznej.

 2. scharakteryzować kierunki rozwoju literatury staroruskiej i oświeceniowej.

 3. nazwać i zdefiniować podstawowe pojęcia literaturoznawcze.

 4. wskazać najważniejszych twórców omawianych epok literackich, wymienić ich dzieła.

 5. przedstawić tematykę i główne problemy zawarte w utworach z kanonu lektur.

Umiejętności: Po zakończeniu kursu student potrafi:

 1. porównać teksty epoki staroruskiej i oświeceniowej, wiązać ze sobą fakty i formułować wnioski.

 2. analizować dzieła literackie z punktu widzenia ich tematyki, budowy, konstrukcji bohatera, idei, cech gatunkowych.

 3. interpretować utwory zawarte w kanonie lektur, samodzielnie formułować oceny i sądy.

 4. prawidłowo stosować pojęcia literaturoznawcze.

 5. korzystać z literatury przedmiotu.

Inne kompetencje (postawy): Po zakończeniu kursu student reprezentuje następujące postawy:

 1. wrażliwość na walory estetyczne dzieła literackiego.

 2. wyrażanie ocen dotyczących poziomu artystycznego oraz wartości moralnych zawartych w utworach.

 3. otwartość na odmienność kulturową.

 4. otwartość na dyskusję.

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Aktywność: 30%

Test ze znajomości lektur: 35%

Test końcowy: 35 %Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS

Godziny kontaktowe: 15

Czas na przygotowanie się do zajęć:

Konsultacje: 15

Czytanie lektur i literatury fachowej:
Suma godzin: 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 1Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

 1. Folklor rosyjski – jego rola i miejsce w kulturze rosyjskiej, geneza, cechy, typologia form rodzajowo-gatunkowych.

 2. Wyznaczniki gatunkowe, kompozycja i typologia bajki rosyjskiej na przykładzie utworu Царевна-лягушка.

 3. Cechy gatunkowe, typologia i poetyka bylin na przykładzie utworu Ilja Muromiec.

 4. Wiersz duchowny w ustnej twórczości ludowej w świetle utworu Aleksy, człowiek Boży.

 5. Charakterystyka gatunkowo-strukturalna apokryfu Wędrówka Bogurodzicy po miejscach mąk ludzi potępionych.

 6. Słowo o wyprawie Igora jako arcydzieło piśmiennictwa staroruskiego. Spory i polemiki wokół autentyczności zabytku.

 7. Powieść minionych lat jako zabytek kronikarski.

 8. Żywot Borysa i Gleba a tradycje żywotopisarskie na Rusi.

 9. Opowieść o Niedoli-Złym Losie jako przykład literatury dydaktycznej XVII w.

 10. Wyznaczniki gatunkowe ody klasycystycznej na przykładzie Ody na dzień wstąpienia na tron Elżbiety Pietrowny Michaiła Łomonosowa.

 11. Do swojego rozumu Antiocha Kantiemira jako przykład satyry klasycystycznej.

 12. Krytyczny obraz władcy w świetle ody Gawriły Dierżawina Władcom i sędziom.

 13. Środowisko szlacheckie w komedii Denisa Fonwizina Synalek szlachecki.

 14. Osiągnięcia rosyjskiego sentymentalizmu w świetle utworu Nikołaja Karamzina Biedna Liza.

 15. Problematyka społeczno-polityczna w utworze Aleksandra Radiszczewa Podróż z Petersburga do Moskwy.

Ponadto studentów obowiązuje znajomość treści utworów zawartych w kanonie lektur.Podstawowa literatura:

DYMOWICZ W., OWSIANY H., 1978, Wybór tekstów z literatury rosyjskiej XVIII w. wraz z komentarzami, Warszawa.

JAKÓBIEC M. (red.), 1976, Historia literatury rosyjskiej, t. 1, Warszawa.

JAKUBOWSKI W., ŁUŻNY R., 1971, Literatura staroruska. Antologia, Warszawa.

LICHACZOW D., 1981, Poetyka literatury staroruskiej, Warszawa.

ŁUŻNY R., 1977, Rosyjska literatura ludowa. Podręcznik dla studentów filologii rosyjskiej, Warszawa.Opowieść o niewidzialnym grodzie Kitieżu. Z legend i podań dawnej Rusi, wybór, tłumacz. z j. staroruskiego i rosyjskiego, wstęp, przypisy R. Łużny, 1988, Warszawa.

Pieśń o niebieskiej księdze. Antologia rosyjskiej ludowej poezji, wybrał, przełożył i opracował R. Łużny, 1990, Warszawa.

MAŁEK E., 2006, Лекции по древнерусской литературе. Часть 1, Warszawa.

SIELICKI F., 1980, Русский фольклор, Wrocław.

SKRUNDA W. (oprac.), 1986, Literatura rosyjska XVIII w. Antologia, Warszawa-Wrocław.Słowo o Bogu i człowieku. Myśl religijna Słowian wschodnich doby staroruskiej, wybrał, przełożył i opracował R. Łużny, 1995, Kraków.
Nazwa przedmiotu: Słowotwórstwo języka rosyjskiego

Kod przedmiotu:

1.2.O.10


Rok: I


Semestr:

letni 2014/15Ilość godzin

15


Typ zajęć:

obligatoryjneECTS

2


Forma zajęć:

wykład


Język :

rosyjski/polskiZaliczenie:

egzamin z ocenąProwadzący:

Prof. dr hab. Cz. LachurLiczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

Ogólny opis przedmiotu: Słowotwórstwo języka rosyjskiego to jeden z działów gramatyki zajmujący się opisem sposobów tworzenia wyrazów oraz analizą ich struktury morfologicznej i budowy wyrazów pochodnych.

Cel zajęć: Zapoznanie ze słowotwórczym podsystemem współczesnego języka rosyjskiego, w szczególności z przedmiotem słowotwórstwa, pojęciem i typami morfemów oraz sposobami słowotwórstwa współczesnego języka rosyjskiego (morfologicznymi i niemorfologicznymi).

Zamierzone efekty kształcenia

Wiedza: Po zakończeniu kursu student umie:

1. określić zadania słowotwórstwa jako działu gramatyki opisowej

2. zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu słowotwórstwa

3. omówić kryteria wyodrębnienia morfemów

4. dokonać analizy morfologicznej i słowotwórczej wyrazu

5. objaśnić istotę poszczególnych współczesnych sposobów derywacji w języku rosyjskimUmiejętności: Po zakończeniu kursu student potrafi:

1. wyodrębnić w wyrazie morfemy

2. określić funkcję morfologiczną tzw. zerowych afiksów

3. odtworzyć gniazdo słowotwórcze wyrazu

4. dokonać analizy morfologicznej wyrazu

5. dokonać analizy słowotwórczej wyrazu

6. przy pomocy właściwego słownika ustalić etymologię niektórych podstawowych wyrazów słowiańskich


Inne kompetencje (postawy): Po zakończeniu kursu student potrafi:

1. ocenić krytycznie swoje możliwości i umiejętności w zakresie słowotwórstwa jako działu gramatyki

2. ustalić niektóre różnice w systemie słowotwórczym między językiem rosyjskim i polskim (głównie w obrębie derywacji)


Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS

Godziny kontaktowe: 15

Czas na przygotowanie się do zajęć: 10

Czas na przygotowanie się do prac kontrolnych: 10

Czas na przygotowanie się do zaliczenia i obecność na nim: 5

Konsultacje: 15

Pisanie pracy kontrolnej: 5
Suma godzin: 60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 2Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Egzamin ustny: 100 %Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

1. Przedmiot, zadania i podstawowe pojęcia słowotwórstwa (1 godz.).

2. Struktura wyrazu. Gniazdo słowotwórcze (1 godz.).

3. Pojęcie i typy morfemów. Morfemy zerowe w języku rosyjskim (1 godz.).

4. Morf i allomorf (wariant morfemu) (1 godz.).

5. Podstawa słowotwórcza i formant (1 godz.).

6. Produktywność afiksów słowotwórczych i formotwórczych (1 godz.).

7. Morfologiczne sposoby słowotwórstwa współczesnego języka rosyjskiego (2 godz.).

8. Niemorfologiczne sposoby słowotwórstwa (1 godz.).

9. Analiza morfologiczna wyrazu (2 godz.).

10. Analiza słowotwórcza wyrazu (2 godz.).

11. Zmiany historyczne w strukturze morfologicznej wyrazu. Analiza etymologiczna 12. Abrewiacja jako produktywny sposób słowotwórstwa współczesnego języka rosyjskiegoPodstawowa literatura:

Lachur Cz., Współczesny język rosyjski. System gramatyczny (z ćwiczeniami), wyd. trzecie, stereotypowe, Kępa 2006.

Maryniakowa J., Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Morfologia ze słowotwórstwem, Warszawa 1993.

Zmarzer W., Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego, cz. II. Leksyka. Słowotwórstwo, Warszawa 1987.Современный русский язык, под ред. П.А. Леканта, изд. четвертое, стереотипное, Москва, «Дрофа», 2007.

Багрянцева В.А., Болычева Е.М., Галактионова И.В., Жданова Л.А., Литневская Е.И., Степанова Е.Б., Русский язык, Изд-во Моск. ун-та, 2004.Краткая русская граматика, под ред. Н.Ю. Шведовой и В.В. Лопатина, Москва 1989.

Русский язык, под ред. Л.Л. Касаткина, второе изд., исправл., Москва, ACADEMIA, 2004.Nazwa przedmiotu: Słowotwórstwo języka rosyjskiego

Kod przedmiotu:

1.2.O.10


Rok: I


Semestr:

letni 2014/15Ilość godzin

15


Typ zajęć:

obligatoryjneECTS

1


Forma zajęć:

konwersatoriumJęzyk :

rosyjski/polskiZaliczenie:

zaliczenie z ocenąProwadzący:

Prof. dr hab. Cz. LachurLiczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

Ogólny opis przedmiotu: Słowotwórstwo języka rosyjskiego to jeden z działów gramatyki zajmujący się opisem sposobów tworzenia wyrazów oraz analizą ich struktury morfologicznej i budowy wyrazów pochodnych.

Cel zajęć: Zapoznanie ze słowotwórczym podsystemem współczesnego języka rosyjskiego, w szczególności z przedmiotem słowotwórstwa, pojęciem i typami morfemów oraz sposobami słowotwórstwa współczesnego języka rosyjskiego (morfologicznymi i niemorfologicznymi).

Zamierzone efekty kształcenia

Wiedza: Po zakończeniu kursu student umie:

1. określić zadania słowotwórstwa jako działu gramatyki opisowej

2. zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu słowotwórstwa

3. omówić kryteria wyodrębnienia morfemów

4. dokonać analizy morfologicznej i słowotwórczej wyrazu

5. objaśnić istotę poszczególnych współczesnych sposobów derywacji w języku rosyjskimUmiejętności: Po zakończeniu kursu student potrafi:

1. wyodrębnić w wyrazie morfemy

2. określić funkcję morfologiczną tzw. zerowych afiksów

3. odtworzyć gniazdo słowotwórcze wyrazu

4. dokonać analizy morfologicznej wyrazu

5. dokonać analizy słowotwórczej wyrazu

6. przy pomocy właściwego słownika ustalić etymologię niektórych podstawowych wyrazów słowiańskich.


Inne kompetencje (postawy): Po zakończeniu kursu student potrafi:

1. ocenić krytycznie swoje możliwości i umiejętności w zakresie słowotwórstwa jako działu gramatyki

2. ustalić niektóre różnice w systemie słowotwórczym między językiem rosyjskim i polskim (głównie w obrębie derywacji)


Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS

Godziny kontaktowe: 15

Czas na przygotowanie się do prac kontrolnych:

Czas na przygotowanie się do egzaminu i obecność na nim:

Konsultacje: 15

Suma godzin: 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 1


Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Aktywność: 20 %

Prace kontrolne: 30 %

Prace domowe: 30 %

Frekwencja: 20 %


Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

1. Przedmiot, zadania i podstawowe pojęcia słowotwórstwa (1 godz.).

2. Struktura wyrazu. Gniazdo słowotwórcze (1 godz.).

3. Pojęcie i typy morfemów. Morfemy zerowe w języku rosyjskim (1 godz.).

4. Morf i allomorf (wariant morfemu) (1 godz.).

5. Podstawa słowotwórcza i formant (1 godz.).

6. Produktywność afiksów słowotwórczych i formotwórczych (1 godz.).

7. Morfologiczne sposoby słowotwórstwa współczesnego języka rosyjskiego (2 godz.).

8. Niemorfologiczne sposoby słowotwórstwa (1 godz.).

9. Analiza morfologiczna wyrazu (2 godz.).

10. Analiza słowotwórcza wyrazu (2 godz.).

11. Zmiany historyczne w strukturze morfologicznej wyrazu. Analiza etymologiczna 12. Abrewiacja jako produktywny sposób słowotwórstwa współczesnego języka rosyjskiegoPodstawowa literatura:

Lachur Cz., Współczesny język rosyjski. System gramatyczny (z ćwiczeniami), wyd. trzecie, stereotypowe, Kępa 2006.

Maryniakowa J., Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Morfologia ze słowotwórstwem, Warszawa 1993.

Zmarzer W., Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego, cz. II. Leksyka. Słowotwórstwo, Warszawa 1987.Современный русский язык, под ред. П.А. Леканта, изд. четвертое, стереотипное, Москва, «Дрофа», 2007.

Багрянцева В.А., Болычева Е.М., Галактионова И.В., Жданова Л.А., Литневская Е.И., Степанова Е.Б., Русский язык, Изд-во Моск. ун-та, 2004.Краткая русская граматика, под ред. Н.Ю. Шведовой и В.В. Лопатина, Москва 1989.

Русский язык, под ред. Л.Л. Касаткина, второе изд., исправл., Москва, ACADEMIA, 2004.


Pobieranie 0.58 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna