Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjnePobieranie 0.58 Mb.
Strona9/10
Data02.05.2016
Rozmiar0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Nazwa przedmiotu: Wstęp do słowianoznawstwa

Kod przedmiotu:

1.2.O.176Rok: I


Semestr:

letni 2014/15Ilość godzin

15


Typ zajęć:

ograniczonego wyboruECTS

1


Forma zajęć:

wykład


Język :

polski


Zaliczenie:

zaliczenieProwadzący:


Liczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

Ogólny opis przedmiotu: Wstęp do słowianoznawstwa jako część slawistyki.

Cel zajęć: Celem przedmiotu jest charakterystyka współczesnych literackich języków słowiańskich na tle historycznym, zapoznanie studentów z genezą i etapami rozwoju poszczególnych języków i narodów słowiańskich, początkami piśmiennictwa, rozwojem literatury, kształtowaniem się charakterystycznych cech i norm języków literackich.

Zamierzone efekty kształcenia

Wiedza:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien: • wymienić podobieństwa i różnice istniejące między systemami różnych języków słowiańskich - wschodnio-, zachodnio- i południowosłowiańskich – ze szczególnym uwzględnieniem grupy języków wschodniosłowiańskich;

 • opisać, jak się kształtowały narodowe literackie języki słowiańskie;

 • tłumaczyć najważniejsze zjawiska z zakresu fonetyki i morfologii języka praindoeuropejskiego

 • wymienić etapy rozwoju języków słowiańskich;

- opisać role Słowian we współczesnym świecie.

Umiejętności:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien: • interpretować poglądy uczonych na praojczyznę Słowian

 • zaprezentować różne hipotezy dotyczące przeszłości Słowian wschodnich i ich kolebki;

 • analizować alfabety języków słowiańskich;

 • interpretować zjawiska z zakresu fonetyki i morfologii języka praindoeuropejskiego;

 • zaprezentować najbardziej typowe cechy współczesnych języków słowiańskich w alfabecie łacińskim i cyrylickim (cechy charakterystyczne języków narodowych ze szczególnym uwzględnieniem języka białoruskiego, rosyjskiego i ukraińskiego);

- zaprezentować podobieństwa i różnice między językami wschodniosłowiańskimi na podstawie analizy tekstów.

Inne kompetencje (postawy): Po zakończeniu kursu student powinien reprezentować następujące postawy: być otwartym na kontakt z ludźmi innych narodowości i kręgów kulturowych, propagować wzajemne zrozumienie i tolerancję, szacunek dla tożsamości i różnorodności kulturowej, rozumie potrzebę stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i posiada rozwiniętą świadomość słowiańską.

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Test końcowy: 60%

Frekwencja: 40%


Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS:

Godziny kontaktowe: 15

Czas na przygotowanie się do zaliczenia i obecność na nim: 5

Konsultacje: 5

Czytanie lektur i literatury fachowej ( w tym aktualnej prasy): 5
Suma godzin: 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 1


Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

I. Wstęp do słowianoznawstwa jako część slawistyki.

 • Krótki zarys historii filologii słowiańskiej. Międzynarodowe zjazdy slawistów;

 • Słowianie we współczesnym świecie. Grupa języków słowiańskich w rodzinie języków indoeuropejskich.

II. Słowianie i ich język w dalekiej przeszłości

 • Etnogeneza Słowian. Metody badania praojczyzny Słowian, pierwotnego zasięgu języka prasłowiańskiego (źródła historyczne о Słowianach, najbliżsi sąsiedzi Prasłowian itp.)

 • Język prasłowiański, pochodzenie. Język prasłowiański jako wspólne źródło wszystkich języków słowiańskich. Metody rekonstrukcji języka prasłowiańskiego.

 • Najważniejsze zjawiska z zakresu fonetyki i morfologii języka praindoeuropejskiego. Pojęcie o bałtosłowiańskiej wspólnocie językowej.

 • Etapy rozwoju języków słowiańskich; rozpad języków słowiańskich na grupy: wschodniosłowiańską, zachodniosłowiańską i południowosłowiańską (powstanie pierwszych słowiańskich organizmów państwowych. Slavia Latina i Slavia Orthodoxa).

III. Kształtowanie się narodowych literackich języków słowiańskich

 • Powstanie pisma słowiańskiego. Głagolica. Cyrylica.

 • Twórcy słowiańskiego piśmiennictwa Konstantyn - Cyryl i Metody.

 • Starocerkiewnosłowiański – pierwszy słowiański język literacki. Jego znaczenie dla zrozumienia genezy literackiego języka rosyjskiego.

Najbardziej typowe cechy współczesnych języków słowiańskich w alfabecie łacińskim i cyrylickim (cechy charakterystyczne języków narodowych ze szczególnym uwzględnieniem języka białoruskiego, rosyjskiego i ukraińskiego).

Podstawowa literatura:

H. Dalewska-Greń, 2002, Języki słowiańskie, Warszawa.

K. Godłowski, 2000, Pierwotne siedziby Słowian, Kraków.

S. Jermolenko, red., 1999, Украïнська мова, Opole.

Cz. Lachur, 2004, Przegląd języków indoeuropejskich, [w:] Zarys językoznawstwa ogólnego, Opole, s. 286-308.


 1. Lukašanec, M. Prigodzič, L. Sjameška, 1998, Беларуская мова, Opole.

W. Mańczak, 1981, Praojczyzna Słowian, Wrocław.

L. Moszyński, 2006, Wstęp do filologii słowiańskiej, Warszawa.

B. Walczak, 1995, Zarys dziejów języka polskiego, Poznań.


 1. A. Brückner, 1974, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków.

K. Damm, A. Makusińska, red., 2000, Ludy i języki świata: Leksykon, Warszawa.

Mały słownik kultury dawnych Słowian, 1972, Warszawa.

Słownik prasłowiański, I-VIII, 1974-2002, Wrocław.

Słownik starożytności słowiańskich, t. I-VIII, 1991-1996, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk.
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z historii języków słowiańskich

Kod przedmiotu:

1.2.O.177Rok: I


Semestr:

letni 2014/15Ilość godzin

15


Typ zajęć:

ograniczonego wyboruECTS

1


Forma zajęć:

wykład


Język :

polski


Zaliczenie:

zaliczenieProwadzący:


Liczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

Ogólny opis przedmiotu: Słowianie to jedna z indoeuropejskich grup etnicznych zamieszkujących Europę. Współczesne państwa słowiańskie dzieli się na zachodniosłowiańskie (Polska, Czechy, Słowacja), wschodniosłowiańskie (Federacja Rosyjska, Białoruś, Ukraina), południowosłowiańskie (Słowenia, Serbia, Chorwacja, Bośnia, Czarnogóra, Macedonia, Bułgaria). Posługują się językami słowiańskimi pochodzącymi od jednego, spójnego, prasłowiańskiego korzenia, który jest pochodnym korzenia praindoeuropejskiego.

Języki wschodniosłowiańskie – jedna z trzech grup języków słowiańskich (obok wschodnio- i południowosłowiańskich). W okresie VIII-X wieków na terytorium Słowiańszczyzny Wschodniej zamieszkiwały liczne plemiona, w tym Polanie, Drewlanie, Krywicze, Słowienie a in., za spadkobierców których są uważani dzisiejsi Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie.Grupa języków wschodniosłowiańskich (ok. 202 mln) obejmuje języki rosyjski (ok. 150 mln), ukraiński (ok. 45 mln) i białoruski (ok. 7 mln) oraz staroruski †, starobiałoruski †. Do grupy języków wschodniosłowiańskich zalicza się język Rusiński, który większość polskich językoznawców uznaje za zespół gwar języka ukraińskiego posiadający nazwę urzędową język łemkowski.

 1. Cel zajęć: omówienie poglądów uczonych na praojczyznę Słowian, zapoznanie studentów z przeszłością Słowian wschodnich i ich kolebką (różne hipotezy);

 2. poznanie alfabetów w językach słowiańskich oraz ich odróżnianie;

 3. opisanie i scharakteryzowanie procesów, które zachodziły w językach należących do poszczególnych grup języków słowiańskich, etapy rozwoju i kształtowanie się języków literackich na ziemiach Słowian wschodnich;

 4. zwrócenie uwagi na opis poziomu fonologicznego i morfologicznego w językach: ukraińskim, białoruskim i rosyjskim;

 5. przedstawienie systemów samogłoskowego i spółgłoskowego, porównywanie i doszukiwanie się podobieństw i różnic między językami wschodniosłowiańskimi na podstawie analizy tekstów;

Zamierzone efekty kształcenia

Wiedza: W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien wiedzieć:

 1. jakie są podobieństwa i różnice istniejące między systemami różnych języków słowiańskich - wschodnio-, zachodnio- i południowosłowiańskich – ze szczególnym uwzględnieniem grupy języków wschodniosłowiańskich;

 2. jak się kształtowały narodowe literackie języki słowiańskie.

Umiejętności: Po zakończeniu kursu student powinien umieć:

 1. klasyfikować języki indoeuropejskie i słowiańskie;

 2. dostrzec cechy fonetyczno-morfologiczne grup słowiańskich (wschodniej, zachodniej i południowej) w aspekcie porównawczym;

 3. objaśnić powody zaistnienia podobieństw i różnic pomiędzy językami polskim (zachodniosłowiańskim) i rosyjskim (wschodniosłowiańskim).

Inne kompetencje (postawy): Po zakończeniu kursu student powinien:

 1. przyswoić diachroniczne spojrzenie na zjawiska fonetyczne i morfologiczne współczesnych języków (polskiego i rosyjskiego);

 2. mieć niezbędną podbudowę historyczną wiedzy o wpływach obcych na rozwój języków literackich, np. południowosłowiańskich (i roli cerkiewizmów) na rozwój języka rosyjskiego;

znać podstawową terminologię historyczno-porównawczą oraz ważniejsze definicjami tychże terminów w języku polskim i rosyjskim, np. pol. rezultat wokalizacji jerów – ros. posledstwija padienia reducirowannych (= swierchkratkich) glasnych, pol. „drugi wpływ południowosłowiański” – ros. „wtoroje jużnoslawianskoje wlijanije” itd.

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Test sprawdzający : 60 %

Frekwencja: 40 %


Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS

Godziny kontaktowe: 15

Czas na przygotowanie się do prac kontrolnych: 0

Czas na przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu i obecność na nich: 10

Konsultacje: 5
Suma godzin: 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 1Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

 1. Omówienie grupy praindoeuropejskiej, idnoeuropejskiej, wspólnoty bałto-słowiańskiej.

 2. Charakterystyka języka prasłowiańskiego i języków słowiańskich.

 3. Pochodzenie i siedziba dawnych Słowian (VIII różnych hipotez). Poglądy uczonych na praojczyznę Słowian.

 4. Miejsce języków wschodniosłowiańskich wśród innych języków słowiańskich. Drzewo genealogiczne rodziny słowiańskiej (szczegółowe omówienie języka Krywiczów, jęz. staroruskiego, rusińskiego).

 5. Definicja alfabetu, alfabet łaciński, alfabet głagolicki, alfabet cyrylicki. Współcześnie używane systemy pisowni - alfabet łaciński i cyrylicki w językach słowiańskich.

 6. Podział Słowian na trzy podstawowe grupy językowe w XIV wieku. Cechy fonetyczno-morfologicznie grup słowiańskich (wschodniej, zachodniej i południowej) w aspekcie porównawczym.

 7. Kształtowanie się narodowych literackich języków słowiańskich – typy dróg rozwojowych.

 8. Język rosyjski, białoruski, ukraiński, polski – cechy charakterystyczne.

 9. Wokalizm i konsonantyzm w językach słowiańskich.

 10. Wybrane zagadnienia z morfologii. Fleksja werbalna i imienna w językach słowiańskich.

 11. Tworzenie słownika pojęć słowiańskich (nazarz, manizm, licowanie, trójpolówka).

 12. Pogańskie wierzenia Słowian (przygotowują studenci).

Podstawowa literatura:

 1. Dalewska-Greń H., 2002, Języki słowiańskie, Warszawa.

 2. Godłowski K. 2000, Pierwotne siedziby Słowian, Kraków.

 3. Gołąb Z., 2004, O pochodzeniu Słowian w świetle faktów językowych, Kraków.

 4. Leciejewicz L., red., 1972, Mały słownik kultury dawnych Słowian, Warszawa.

 5. Małecki M., 1947, Najstarszy literacki język Słowian, Kraków.

 6. Mańczak W., 1981, Praojczyzna Słowian, Wrocław.

 7. Moszyński L., 1984, Wstęp do filologii słowiańskiej, Warszawa.

 8. Polański K., red., 2003, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław-Warszawa-Kraków.

 9. Stieber Z., 2005, Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich, Warszawa.

Uzupełniająca:

 1. Jermolenko S., red., 1999, Українська мова, Opole.

 2. Lehr-Spławiński T., Zwoliński P., Hrabec S., 1956, Dzieje języka ukraińskiego w zarysie, Warszawa.

 3. Lukašanec A., Prigodzič M., Sjameška L., 1998, Беларуская мова, Opole.

 4. Walczak B., 1995, Zarys dziejów języka polskiego, Poznań.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego II

Kod przedmiotu:

1.2.O.21


Rok: I


Semestr:

letni 2014/15Ilość godzin

60


Typ zajęć:

obligatoryjne (wybór z 2)ECTS

3


Forma zajęć:

konwersatoriumJęzyk :

angielskiZaliczenie:

egzamin z ocenąProwadzący:

dr J. SkolikLiczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

Ogólny opis przedmiotu: Kształtowanie umiejętności komunikacyjnej oraz kompetencji językowej zgodnie z tematyką zajęć. Zajęcia o charakterze zintegrowanym, mają na celu doskonalenie umiejętności mówienia, czytania, pisania i rozumienia ze słuchu w języku angielskim.

Cel zajęć: Rozwijanie umiejętności mówienia, czytania, pisania oraz rozumienia ze słuchu, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności do komunikowania się w języku angielskim.

Zamierzone efekty kształcenia

Wiedza: Po zakończeniu kursu student umie:

definiować nowe pojęcia

nazywać poznane procesy i zjawiska

porównać styl życia w Polsce i w krajach anglojęzycznych

scharakteryzować i ocenić omawiane sytuacje i postawy

nazywać przedmioty, zjawiska, procesy

objaśnić znaczenie poznanego słownictwa

rozróżniać czasy gramatyczne

wytłumaczyć zastosowanie czasów gramatycznych

objaśnić zastosowanie przedimków

rozpoznawać rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

wskazać właściwe określniki “ilościowe”

objaśnć aspekt perfektywny oraz ciągły czasownika

omówić sposób tworzenia pytań pośrednich.Umiejętności: Po zakończeniu kursu student potrafi:

w sposób czynny korzystać z poznanego słownictwa - w dyskusji lub wypowiedzi własnej

w sposób bierny korzystać z poznanego słownictwa - w czasie czytania i analizowania tekstów

przygotować ulotkę reklamową

przeprowadzić wywiad

formułować własne sądy

analizować konkretne sytuacje

sporządzać własne notatki

wyszukiwać informacje w tekście

interpretować opinie innych

zastosować w praktyce poznane reguły gramatyczne.


Inne kompetencje (postawy): Po zakończeniu kursu student:

potrafi dbać o poprawność językową wypowiedzi

potrafi wypowiadać się na temat przeczytanego tekstu

chętnie wypowiada się, dyskutuje w języku angielskim na rozmaite tematy

jest otwarty na wyzwania jakie stawia przed nim inna kultura

chętnie korzysta ze źródeł dodatkowych (Intenet, słowniki, encyklopedie)Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS

Godziny kontaktowe:60

Czas na przygotowanie się do zajęć: 15

Czas na przygotowanie się do prac kontrolnych: 10

Konsultacje:5
Suma godzin: 90

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Test końcowy: 100 %Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

 1. Medycyna: plany i ustalenia: future continuous, going to, present continuous.

 2. Rozmowy o przyszłości.

 3. Choroby i lekarstwa. Dobry lekarz. Encyklopedia medycyny. Leczenie przez Internet.         Przewidywania: future perfect, will.

 4. Transplantologia: nadzieje i lęki. Słownictwo związane z medycyną.

 5. Transport: metody i problemy. Czasowniki modalne.

 6. Bezpieczna podróż.

 7. Środki transportu: bezpieczeństwo na drodze. Podróż przyszłości. Wypowiedź o przyszłych wydarzeniach.

 8. Literatura piękna i publicystyka.

 9. Literatura: nagroda Nobla w literaturze.

 10. Upodobania czytelnicze. Jak pisać opowiadanie. Jak mówić o przeszłości: past simple,past continuous, past perfect (simple i continuous).

Podstawowa literatura:

Cotton D., Falvey D., Kent S., 2008, Language Leader Upper Intermediate, Person, Longman. Podręcznik i ćwiczenia.

Raymond Murphy, 2007, English Grammar in Use, Cambridge.Pobieranie 0.58 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna