Nazwa przedmiotuPobieranie 0.96 Mb.
Strona1/7
Data10.05.2016
Rozmiar0.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Nazwa przedmiotu

Analiza naturalnych populacji zwierząt


1. Populacja to:
A

grupa swobodnie krzyżujących się ze sobą organizmów, występujących na tym samym obszarze
B

grupa organizmów żyjących na tym samym obszarze
C

zbiór wszystkich osobników identycznych genetycznie
D

zbiór wszystkich osobników jednego gatunku


2. Struktura płciowa populacji to:
A

sposób kojarzenia się osobników jednej populacji w pary
B

liczba potomstwa przypadająca na jedną samicę w populacji
C

stosunek ilościowy osobników różnej płci
D

dymorfizm występujący między osobnikami jednej płci w populacji


3. Metody bezpośrednie określania liczebności populacji:
A

tropienia na transektach
B

zliczanie grup odchodów
C

ocena wielkości żeru pędowego na danej powierzchni lasu
D

pędzenie próbne


4. Które parametry wskazują na wysoką zmienność genetyczną w populacji:
A

liczba analizowanych osobników (N)
B

niska wartość heterozygotyczności obserwowanej (Ho)
C

wysoka frekwencja alleli zerowych (Fnull)
D

wysoka wartość średniej liczby alleli przypadającej na locus (A)


5. Wartości Fst w przedziale 0.25-1.00 wskazują na:
A

małe zróżnicowanie genetyczne
B

umiarkowane zróżnicowanie genetyczne
C

duże zróżnicowanie genetyczne
D

bardzo duże zróżnicowanie genetyczne


6. Rozmieszczenie równomierne osobników w populacji
A

jest najczęściej spotykanym w naturze sposobem rozmieszczenia zwierząt
B

spotykamy gdy zajmowane środowisko jest homogeniczne
C

charakteryzuje gatunki preferujące samotny tryb życia
D

jest typowe dla populacji wilka


7. Tropy pozostawione przez zwierzęta umożliwiają:
A

analizę genetyczną badanej populacji
B

określenie wieku zwierząt
C

określenie sposobu użytkowania przestrzeni danej populacji
D

oznaczenie aktywności dobowej danego gatunku


8. Do śladów biologicznych zwierząt umożliwiających wykonanie analiz genetycznych należą:
A

ślina pozostawiona na zgryzach
B

tropy pozostawione na śniegu
C

legowiska odciśnięte w trawie
D

buchtowiska dzików


9. Program komputerowy służący do wykrywania migrantów pierwszego pokolenia w populacji to:
A

GeneClass2
B

Cervus
C

Genepop 4.0
D

Fstat


10. Odróżnienie poszczególnych osobników wśród prób włosowych niedźwiedzia brunatnego umożliwiają analizy:
A

regiony kontrolnego mtDNA
B

mikrosatelitarnego DNA
C

cytochromu b mtDNA
D

genu SRY, zlokalizowanego na chromosomie Y


11. Do oznaczenia liczebności jeleni w praktyce stosuje się:
A

rejestrację ryczących byków podczas rykowiska
B

odłów całkowity osobników populacji
C

liczenia pasowe z samolotu
D

identyfikację osobników na podstawie DNA


12. W efekcie dyspersji osobniki:
A

zyskują nowe adaptacje do środowiska
B

znajdują nowe terytoria do przezimowania
C

giną po dotarciu do populacji źródłowej
D

osiedlają się na stałe i rozmnażają na nowym obszarze


13. Płcią filopatryczną:
A

są zawsze samice
B

są zawsze samce
C

jest płeć bardziej osiadła
D

częściej dyspersującą


14. Jaką wartość współczynnik pokrewieństwa r przyjmuje dla pełnego, nie bliźniaczego rodzeństwa:
A

0,25
B

0,5
C

1
D

2


15. Niska wartości współczynnika zróżnicowania genetycznego Fst w porównaniu dwóch populacji wskazuje na:
A

mały przepływ genów pomiędzy populacjami
B

barierę geograficzną pomiędzy populacjami
C

dużą odległość pomiędzy populacjami
D

swobodny przepływ genów pomiędzy populacjami
Nazwa przedmiotu

Anatomia kręgowców16. Kości skórne
A

są bardzo liczne u czworonogów, u których nie łączą się ściśle z elementami szkieletu wewnętrznego
B

biorą udział w budowie m. in. sklepienia mózgowej części czaszki oraz obręczy kończyny przedniej
C

przechodzą przez stadium chrzęstne
D

tworzą skórę u gadów, zrzucaną podczas linki


17. Mózgoczaszka rekina
A

zawiera cztery okolice, z których trzy pierwsze związane są z trzema organami zmysłów
B

w sklepieniu posiada przynajmniej dwa doły skroniowe
C

ma wydłużoną okolicę potyliczną, która od tyłu zawiera otwór wielki
D

zbudowana jest z pięciu łuków skrzelowych


18. Młoteczek, kowadełko i strzemiączko powstały odpowiednio z kości:
A

stawowej, kwadratowej, skroniowej
B

gnykowo-żuchwowej, kwadratowej, stawowej
C

stawowej, kwadratowej, gnykowo-żuchwowej
D

skroniowej, podniebienno-kwadratowej, skrzydłowej


19. U wszystkich ssaków żuchwa zbudowana jest zawsze z
A

wyrostka skroniowego, stawowego i kątowego
B

kości zębowej
C

kości zębowej, kwadratowej i kątowej
D

siedmiu kości pochodzenia skórnego


20. Zęby u płazów są
A

drobne, stożkowate, polifiodontyczne, heterodontyczne
B

wtórnie homodontyczne, plicidontyczne, tekodontyczne
C

difiodontyczne, brachiodontyczne, tekodontyczne
D

drobne, stożkowate, polifiodontyczne, akrodontyczne


21. Kończyna mezaksoniczna
A

występuje u ssaków nieparzystokopytnych
B

charakteryzuje się parzystą liczbą palców
C

ma dominujący palec II
D

występuje u bydła


22. Kręgosłup notochordalny
A

występuje u współcześnie żyjących płazów i gadów
B

zbudowany jest z kręgów połączonych stawami jamowymi
C

zbudowany jest z kręgów połączonych więzozrostami
D

zbudowany jest z kręgów o trzonach siodełkowatych

23. Gruczoły jednokomórkowe występują
A

u ryb i płazów dorosłych
B

u ryb, minogów, kijanek płazów
C

jako gruczoły śluzowe i kuprowe
D

u wszystkich owodniowców


24. Błonę śluzową przewodu pokarmowego tworzą
A

nabłonek, blaszka mięśniowa błony śluzowej, mięśniówka wewnętrzna
B

nabłonek, tkanka łączna, blaszka mięśniowa błony śluzowej
C

błona surowicza, tkanka łączna, blaszka mięśniowa błony śluzowej
D

mięśniówka okrężna, mięśniówka podłużna, tkanka łączna


25. Serce ryb
A

ma dobrze rozwinięty stożek tętniczy z wyjątkiem ryb kostnoszkieletowych
B

składa się tylko z zatoki żylnej, przedsionka i komory
C

posiada zatokę żylną, przedsionek, dwie komory oraz fałd łącznotkankowy od ujścia zatokowo-przedsionkowego aż do wnętrza komory
D

składa się z przedsionka prawego i lewego, komory prawej i lewej


26. Doły skroniowe w dachu czaszki owodniowców
A

redukują powierzchnię podstawy czaszki
B

stanowią miejsce przyczepu mięśni przywodzących żuchwę
C

stwarzają możliwość powstania kinetyki czaszki
D

są pozostałością po rybich przodkach


26. Podniebienie wtórne ssaków różni się od podniebienia wtórnego krokodyli tym, że
A

zbudowane jest z kości przedszczękowych, szczękowych i podniebiennych
B

brak w nim kości skrzydłowych
C

umożliwia jednoczesne oddychanie i żucie pokarmu
D

jest zrośnięte z mózgoczaszką


28. Żebra prawdziwe u ssaków
A

łączą się z mostkiem za pośrednictwem chrzęstnych końców poprzednich żeber
B

nigdy nie łączą się z mostkiem
C

łączą się bezpośrednio z mostkiem
D

łączą się z mostkiem za pośrednictwem wyrostków haczykowatych


29. Kręgi czworonogów
A

są preformowane chrzęstnie i mają położenie międzysegmentalne
B

mają trzony diplospondylne powstałe przez rozrost pleurocentrum
C

mają trzony monospondylne powstałe przez rozrost hypocentrum
D

mają trzony aspondylne


30. Drogi oddechowe ssaków w kolejności to:
A

nozdrza zewnętrzne, jama nosowa, nozdrza wewnętrzne, krtań, gardziel, tchawica, oskrzela główne, płuca
B

nozdrza zewnętrzne, nozdrza wewnętrzne, jama nosowa, gardziel, krtań, tchawica, oskrzela główne, płuca
C

nozdrza zewnętrzne, jama nosowa, nozdrza wewnętrzne, gardziel, krtań, oskrzela główne, tchawica, płuca
D

nozdrza zewnętrzne, jama nosowa, nozdrza wewnętrzne, gardziel, krtań, tchawica, oskrzela główne, płuca


31. W układzie rozrodczym żeńskim ssaków łożyskowych
A

pochwa jest zawsze pojedyncza i macica jest zawsze pojedyncza
B

pochwa jest zawsze pojedyncza a macica może być pojedyncza, podwójna, dwudzielna lub dwurożna
C

pochwa jest zawsze podwójna a macica może być pojedyncza, podwójna, dwudzielna lub dwurożna
D

pochwa jest pojedyncza lub podwójna macica może być pojedyncza, podwójna, dwudzielna lub dwurożna


32. W rdzeniu kręgowym
A

istota szara ma położenie środkowe a istota biała – zewnętrzne
B

istota biała ma położenie środkowe a istota szara – zewnętrzne
C

występuje tylko istota biała a szara występuje w mózgowiu
D

występuje tylko istota szara a biała występuje w mózgowiu


33. Duże rozmiary kresomózgowia i móżdżku to cechy mózgowia
A

wszystkich owodniowców
B

tylko ssaków
C

tylko ptaków
D

ptaków i ssaków


34. Narząd smaku kręgowców to
A

język
B

brodawki liściaste, grzybkowate i okolone
C

kubki smakowe
D

dołki smakowe


35. Część wzrokowa siatkówki oka pokrywa u ssaków
A

dno i ściany boczne gałki ocznej
B

ciało rzęskowe i tylną powierzchnię tęczówki
C

ciało rzęskowe i przednią powierzchnię tęczówki
D

tylko plamkę żółtą


Pobieranie 0.96 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna