Nazwa przedmiotuPobieranie 0.96 Mb.
Strona2/7
Data10.05.2016
Rozmiar0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7


Nazwa przedmiotu


BIOLOGICZNE BAZY DANYCH36. Bioinformatyka to:
A

interdyscyplinarna dziedzina nauki wykorzystująca metody obliczeniowe do badania danych biologicznych
B

interdyscyplinarna dziedzina nauki badająca pochodzenie informacji
C

interdyscyplinarna dziedzina nauki przetwarzająca różne informacje
D

interdyscyplinarna dziedzina nauki przechowująca dane biologiczne


37. Rekord stanowi:
A

postać wprowadzania i wyświetlania danej
B

jedno pole w wierszu
C

pojedynczy wpis do bazy danych opisujący jeden obiekt
D

zapis publikacji


38. Algorytm to:
A

seria instrukcji, które umożliwiają rozwiązanie określonego problemu
B

działanie zmierzające do rozwiązania określonego problemu
C

pomyślne rozwiązanie określonego problemu
D

program umożliwiający znalezienie określonego problemu


39. System zarządzania bazą danych (DBMS) jest częścią:
A

bazy danych
B

narzędzi przeszukujących bazę danych
C

systemu umożliwiającego mapowanie genów
D

algorytmu dopasowania sekwencji


40. Entrez to system, który służy do:
A

zakładania bazy danych
B

przechowywania danych medycznych
C

pobierania informacji z biologicznych baz danych
D

przesyłania danych do biologicznych baz danych


41. Programy służące do przeszukiwania baz danych to:
A

Entrez
B

FASTA, BLAST
C

DDBJ
D

PubMed


42. Dana jest to:
A

najmniejsza jednostka informacji o obiekcie będąca przedmiotem przetwarzania komputerowego
B

ostatnie pole w rekordzie
C

pierwszy wiersz w tabeli
D

numer rekordu w bazie danych


43. Pierwotne bazy danych zawierają:
A

dane z dodatkowymi adnotacjami
B

dane poświęcone tylko konkretnym organizmom
C

dane przetworzone
D

surowe dane eksperymentalne


44. Pierwotna baza danych NCBI to:
A

DDBJ
B

GenBank
C

MEDLINE
D

BLAST


45. Relacyjną bazę danych stanowi:
A

tabela zawierająca rekordy
B

zbiór tabel odnoszących się do różnych obiektów
C

baza danych w postaci tabel powiązanych relacjami
D

pojedynczy rekord


46. Bazą, która gromadzi dane na temat rodzin białek jest:
A

Uniprot
B

PROSITE
C

PIR
D

Swiss-Prot


47. Bazy danych SCOP, PDB, CATH gromadzą dane na temat:
A

struktury kwasów nukleinowych
B

struktury nukleotydów
C

struktury białek
D

struktury lipidów


48. Niesekwencyjne bazy danych obejmują:
A

bazy sekwencji białkowych
B

bazy sekwencji nukleotydowych
C

bazy bibliograficzne, kliniczne, ścieżek metabolicznych
D

genomowe bazy danych


49. Struktura rekordu w bazie danych zależy:
A

od daty zdeponowania
B

od konkretnej bazy
C

od rodzaju danych
D

wszystkie odpowiedzi poprawne


50. Do wyszukiwania dopasowań lokalnych sekwencji służy:
A

FASTA, BLAST
B

Entrez
C

EMBL
D

PROSITE
Nazwa przedmiotu

Metody inżynierii genetycznej51. Jedną z podstawowych metod inżynierii genetycznej jest:
A

Klonowanie DNA w komórkach bakterii
B

Naświetlanie bakterii promieniami UV
C

Hodowla bakterii na pożywce minimalnej
D

Izolowanie wirusów z tkanek


52. Wybór metody izolacji DNA nie zależy od:
A

Oczekiwanych rezultatów np. czystości DNA
B

Pochodzenia (roślinne, zwierzęce, bakteryjne)
C

Zdolności manualnych laboranta
D

Rodzaju materiału (tkanki, hodowle komórkowe)


53. Sposobem transformacji autonomicznej komórek w inżynierii genetycznej nie jest:
A

Wprowadzenie i replikacja genu dawcy na plazmidzie
B

Wprowadzenie i replikacja genu dawcy w sztucznym chromosomie
C

Wprowadzenie i replikacja genu dawcy w chromosomie naturalnym po hybrydyzacji somatycznej
D

Wprowadzenie i replikacja genu dawcy przy pomocy wirusa łagodnego


54. Sposobem transformacji integracyjnej komórek w inżynierii genetycznej nie jest:
A

Wprowadzenie i replikacja genu dawcy przy pomocy wirusa łagodnego
B

Wprowadzenie i replikacja genu dawcy na plazmidzie
C

Agroinfekcja
D

Bezwektorowe wprowadzenie genu dawcy i wykorzystanie zjawiska rekombinacji niehomologicznej


55. Enzymy restrykcyjne rozpoznają:
A

Sekwencje palindromowe w DNA
B

Sekwencje poliA w DNA
C

Sekwencje Alu w DNA
D

Sekwencje telomerowe w DNA

56. Gen reporterowy to:
A

Gen charakterystyczny dla szczególnie dobrych reporterów wojennych
B

Gen kodujący trudno wykrywalne produkty co sprawia, że tylko najlepsze laboratoria mogą się zajmować inżynierią genetyczną
C

Gen kodujący łatwo wykrywalne produkty co umożliwia ustalenie skuteczności transformacji genetycznej
D

Gen kodujący produkty występujące powszechnie w większości komórek bakterii


57. Gen markerowy to:
A

Gen, którego produkt pozwala na odróżnienie komórek transformowanych od tych które nie przeszły transformacji genetycznej
B

Gen, którego produkt umożliwi funkcjonowanie komórkom nie transformowanym, a zlikwiduje komórki transformowane
C

Gen, którego produkt jest niezbędny do replikacji DNA u bakterii
D

Gen, którego produkt blokuje replikację DNA u bakterii


58. “Lepkie końce” powstające po cięciu DNA niektórymi enzymami restrykcyjnymi są określane mianem lepkich gdyż:
A

Chętnie łączą się z każdą, dowolną cząsteczką DNA
B

Chętnie łączą się z każdą, dowolną cząsteczką RNA
C

Chętnie łączą się z jednoniciowymi, komplementarnymi fragmentami DNA
D

Chętnie łączą się z jednoniciowymi, dowolnymi fragmentami DNA


59. Sekwencjonowanie DNA metodą Sangera wykorzystuje dideoksynukleotydy, które od „normalnych” nukleotydów różnią się:
A

Brakiem grupy OH przy 3 atomie węgla deoksyrybozy
B

Brakiem grupy OH przy 5 atomie węgla deoksyrybozy
C

Brakiem możliwości przyłączania zasad azotowych do deoksyrybozy
D

Brakiem grupy OH przy 3 atomie węgla rybozy


60. Metoda biolistyczna wprowadzania DNA do komórki to:
A

Wstrzykiwanie DNA komórek jajowych
B

Wstrzeliwanie DNA do komórek przy pomocy strzelby genowej
C

Wytwarzanie miniotworów w błonach przy pomocy silnych impulsów elektrycznych
D

Wytwarzanie miniotwórów w błonach przy pomocy twardych materiałów jak węglik krzemuNazwa przedmiotu

Podstawy genetyki populacji
  1. Konieczność ewoluowania organizmów wynika z:
A

Konieczności doskonalenia się
B

Konieczności dostosowania do warunków środowiska
C

Konieczności unikania nierównowagi gametycznej
D

Organizmy nie ewoluują, są niezmienne


62. Równowaga pomiędzy tempem dodawania nowych alleli drogą mutacji, a tempem ich eliminowania przez dobór naturalny to:
A

Równowaga Hardy’ego-Weinberga
B

Równowaga gametyczna
C

Równowaga mutacyjno-selekcyjna
D

Równowaga migracyjno-selekcyjna


63. Depresja inbredowa to:
A

Stan psychicznej depresji organizmów
B

Zamieszkiwanie organizmów na terenach depresyjnych, poniżej poziomu morza
C

Obniżenie żywotności i płodności na skutek kojarzenia w bliskim pokrewieństwie
D

Obniżenie żywotności i płodności na skutek kojarzenia w odległym pokrewieństwiePobieranie 0.96 Mb.

1   2   3   4   5   6   7
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna