Nazwa przedmiotuPobieranie 0.96 Mb.
Strona3/7
Data10.05.2016
Rozmiar0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

64. Tempo utraty zmienności jest uzależnione od sposobu dziedziczenia cechy. Najszybciej tracą zmienność cechy:
A

Autosomalne jądrowe
B

Sprzężone z płcią
C

Cytoplazmatyczne
D

Poliploidalne


65. Efektywna wielkość populacji nie zależy od:
A

Systemu rozrodu
B

Możliwości migracji
C

Fluktuacji liczebności populacji
D

Proporcji płci w populacji


66. Czynnik ewolucyjny, który nie odgrywa roli w ewolucji dużych populacji to:
A

Dobór naturalny
B

Dryf genetyczny
C

Migracje
D

Rola czynników ewolucyjnych nie zależy od wielkości populacji


67. Poziom zmienności wykrywany metodą elektroforezy białek nie zależy od:
A

Liczby zbadanych loci
B

Stanowiska systematycznego badanego organizmu
C

Struktury czwartorzędowej badanych białek
D

Rodzaju (funkcji) zbadanych loci


68. Maksymalna wartość nierównowagi gametycznej w populacji wynosi:
A

Dąży do nieskończoności
B

0.5
C

0.25
D

100


69. Genetyczną konsekwencją inbredu jest:
A

Zmiana frekwencji alleli w populacji
B

Wzrost frekwencji homozygot
C

Wzrost frekwencji heterozygot
D

Zmiana frekwencji alleli dominujących w populacji


70. Współczynnik Fst wykorzystywany do opisu populacji pofragmentowanych określa:
A

Poziom mutacji w populacjach
B

Stopień zróżnicowania genetycznego populacji
C

Stopień zinbredowania populacji
D

Poziom dostosowania względnego genotypów71. Model izolacji przez dystans opisuje:
A

Zależność pomiędzy odległością geograficzną a odległością genetyczną
B

Izolację populacji wyspowych
C

Zależność pomiędzy dystansem genetycznym a stanowiskiem systematycznym organizmu
D

Izolację rozrodczą pomiędzy gatunkami sympatrycznymiNazwa przedmiotu

Roślinne i zwierzęce kultury in vitro


72. Linią komórkową nazywamy:
A

najmniejszą, funkcjonalną i strukturalną część organizmu
B

kulturę dzielących się komórek, powstałych z podziału jednej lub kilku komórek wyselekcjonowanych z organizmu wielokomórkowego
C

kultury bakteryjne prowadzone na pożywce stałej
D

fragment tkanki pobrany bezpośrednio z organizmu wielokomórkowego


73. Zakażenia zwierzęcych kultur komórkowych in vitro mogą być powodowane przez:
A

grzyby drożdżopodobne
B

mykoplazmy
C

bakterie
D

wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe


74. Indykatorem pH w pożywkach stosowanych w zwierzęcych kulturach komórkowych in vitro jest:
A

czerwień fenolowa
B

błękit trypanu
C

fenoloftaleina
D

acetoorceina


75. Stężenie CO2 wymagane do prowadzenia zwierzęcych kultur komórkowych in vitro wynosi najczęściej:
A

ok. 5 %
B

ok. 1%
C

ok. 15%
D

ok. 20%


76. Zwierzęce kultury komórkowe in vitro można prowadzić na pożywce nie zawierającej:
A

glukozy
B

surowicy
C

dodatku lipidów
D

aminokwasów egzogennych


77. Niezbędną aparaturą w laboratorium zwierzęcych kultur komórkowych in vitro jest:
A

spektrofotometr UV/VIS, komora laminarna, mikroskop konfokalny
B

komora laminarna, mikroskop odwrócony, incubator CO2
C

mikroskop odwrócony, chromatograf gazowy, dygestorium
D

incubator CO2, chromatograf wysokociśnieniowy, mikroskop fluorescencyjny


78. Aby zapobiegać kontaminacji podczas prowadzenia zwierzęcych kultur komórkowych in vitro:
A

nie ma obowiązku używania sterylnych pipet
B

używanie lampy UV nie jest wskazane
C

powierzchni roboczej nie należy spryskiwać 70% alkoholem
D

należy stosować antybiotyki


79. Różnicowanie komórek żywych i martwych w zwierzęcych kulturach komórkowych in vitro można przeprowadzić przy pomocy:
A

testu MTT
B

reakcji z odczynnikiem Shiffa
C

barwienia zielenią malachitową
D

reakcji z Sudanem III


80. Aby zapobiegać uszkodzeniom zwierzęcych komórek, pochodzących z kultur in vitro, podczas procedury zamrażania należy:
A

jak najszybciej umieścić komórki w ciekłym azocie
B

przenieść szalkę z komórkami bezpośrednio z inkubatora CO2 do temperatury -80ºC
C

używać krioprotektantów, np. DMSO
D

umieścić komórki w suchym lodzie


81. pH w pożywce, na której prowadzone są zwierzęce kultury komórkowe in vitro, powinno wynosić:
A

5,5 – 6,5
B

8,4 – 9,3
C

5,1 – 8,5
D

7,2 – 7,4


82. Ryzogenezą określamy:
A

formowanie struktur odpowiadającym zarodkom roślin w kulturach in vitro
B

proces powstawania merystemu pędu
C

powstawanie korzeni w kulturach in vitro
D

wzrost kalusa na powierzchni eksplantatu


83. Sterowanie procesami morfogenetycznymi w roślinnych kulturach in vitro jest możliwe dzięki:
A

zastosowaniu odpowiednich regulatorów wzrostu w określonych stężeniach i kombinacjach
B

eliminacji z pożywki źródła węgla organicznego
C

wprowadzeniu do pożywki dodatkowej dawki soli mineralnych
D

odpowiedniemu doborowi eksplantatu bez względu na skład pożywki


84. Mikropropagacja jest to:
A

klonalne namnażanie korzeni w roślinnych kulturach in vitro
B

rodzaj sterylizacji materiału przeznaczonego do inicjacji kultury in vitro
C

klonalne rozmnażanie roślin poprzez namnarzanie merystemów pędu
D

metoda selekcji materiału roślinnego w celu uzyskania haploidów


85. Wybierz poprawne stwierdzenie z poniższych:
A

w procesie embriogenezy somatycznej powstają struktury posiadajace prawidłowy merystem pędu i nie posiadające merystemu korzenia
B

w procesie embriogenezy somatycznej można uzyskać haploidalne zarodki
C

z kultury kalusa uzyskanie roślin jest niemożliwe
D

sztuczne nasiona można uzyskać tylko z zarodków somatycznych


86. Eksplantatem pierwotnym nie jest:
A

kalus uzyskany w kulturze in vitro
B

kalus pobrany z rośliny rosnącej w warunkach naturalnych
C

merystem pędu pobrany z siewki rośliny
D

mikrospora pochodząca z pylnika rośliny uprawianej w warunkach szklarniowychNazwa przedmiotu

Struktura i funkcje błon biologicznych
87. W błonach faza heksagonalna II zbudowana jest z:
A

liposomów
B

miceli
C

odwróconych miceli
D

monowarstwy lipidów

88. Liposomy to:
A

jedno- lub wielowarstwowe pęcherzyki
B

monomolekularna warstwa lipidów
C

monomolekularne pęcherzyki
D

żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa


89. Flipaza bierze udział w transporcie lipidów:
A

z zewnętrznej do wewnętrznej monowarstwy błony
B

z wewnętrznej do zewnętrznej monowarstwy błony
C

do wewnętrznej i do zewnętrznej monowarstwy błony
D

poza komórkę


90. ATPazy typu P to enzymy, które:
A

ulegają adenylacji przy aktywacji
B

ulegają fosforylacji przy aktywacji
C

hydrolizują białka
D

hydrolizują lipidy


91. Kalmodulina to białko:
A

transportujące jony wapnia
B

transportujące jony magnezu
C

wiążące jony wapnia
D

wiążące jony soduPobieranie 0.96 Mb.

1   2   3   4   5   6   7
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna