Nazwa przedmiotuPobieranie 0.96 Mb.
Strona4/7
Data10.05.2016
Rozmiar0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

92. Ca-kanały siateczki śródplazmatycznej są regulowane przez:
A

IP3
B

PIP2
C

ATP
D

ADP


93. Domeny w błonach to:
A

stosunkowo sztywne obszary
B

ciekłokrystaliczne obszary
C

ciekłe obszary
D

koloidalne struktury


94. Walinomycyna wykazuje największe powinowactwo do jonów:
A

sodu
B

potasu
C

cynku
D

magnezu


95. W stanie krystalicznym:
A

grubość błony wzrasta
B

lepkość błony wzrasta
C

powierzchnia wzrasta
D

prawidłowe są odpowiedzi „A” i „B”


96. Cytochrom P450 bierze udział:
A

w detoksykacji ksenobiotyków
B

w transformacji cząsteczek endogennych
C

w transporcie substancji hydrofilowych
D

prawidłowe są odpowiedzi „A” i „B”


97. Koneksony (gap junction) to kanały:
A

błony plazmatycznej
B

mitochondriów
C

siateczki śródplazmatycznej
D

międzykomórkowe


98. Który z wymienionych fosfolipidów jest zlokalizowany w całości po wewnętrznej stronie błony erytrocytarnej:
A

fosfatydylocholina
B

sfingomielina
C

fosfatydyloseryna
D

fosfatydyloetanoloamina


99. Technika czarnych błon lipidowych to metoda pomiaru:
A

przewodnictwa kanałów w sztucznych błonach lipidowych
B

aktywności enzymów
C

transportu jonów za pośrednictwem jonoforów
D

prawidłowe są odpowiedzi „A” i „C”


100. Błony biologiczne zbudowane są z:
A

białek i lipidów
B

białek, lipidów i kwasów nukleinowych
C

lipidów i oligosacharydów
D

lipidów i witamin


101. Akwaporyna jest kanałem transportującym:
A

potas
B

wodę
C

ATP
D

sód
Nazwa przedmiotu

Wolne rodniki w komórkach102. Glutation jest tripeptydem zbudowanym z:
A

kwasu glutaminowego, cysteiny, histydyny
B

kwasu glutaminowego, tyrozyny, fenyloalaniny
C

tryptofanu, L-glicyny, cysteiny
D

kwasu glutaminowego, cysteiny, L-glicyny


103. Glutation zredukowany (GSH) jest substratem dla takich enzymów jak:
A

peroksydaza glutationowa
B

S-Transferaza glutationowa
C

reduktaza glutationowa
D

prawidłowe są tylko odpowiedzi „A” i „B”


104. Najbardziej reaktywna forma tlenu to:
A

rodnik hydroksylowy
B

anionorodnik ponadtlenkowy
C

tlen singletowy
D

nadtlenek wodoru


105. W wyniku oddziaływania wolnych rodników z białkami dochodzi do:
A

powstawania rodników białkowych
B

fragmentacji cząsteczek białek
C

powstawania agregatów białek
D

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe


106. Wolne rodniki to:
A

cząsteczki, atomy lub jony posiadające niesparowany elektron
B

atomy nie występujące w formie cząsteczkowej
C

cząsteczki posiadających w swojej budowie tlen
D

inna nazwa radionuklidów naturalnych


107. Wolne rodniki można bezpośrednio zmierzyć metodą:
A

pomiaru elektroprzewodnictwa
B

elektronowego rezonansu paramagnetycznego
C

pomiaru potencjału zeta
D

pomiaru absorbancji


108. Methemoglobina produkuje:
A

anionorodnik ponadtlenkowy
B

nadtlenek wodoru
C

nadtlenoazotyn
D

tlenek azotu


109. Produktem działania mieloperoksydazy jest:
A

nadtlenoazotynB

kwas chlorowy (I)C

tlenek azotuD

nadtlenek wodoru

110. Hydrofobowe antyoksydanty to:
A

kwas askorbinowy
B

witamina E
C

glutation
D

melatonina


111. Tlenek azotu aktywuje:
A

cyklazę guanylową
B

cyklazę adenylową
C

oksydazę cytochromową
D

oksydazę ksantynową


112. Utlenienie lipidów w błonie powoduje:
A

zaburzenie asymetrii lipidowej błony
B

zwiększenie przepuszczalności
C

zmniejszenie przepuszczalności
D

Prawidłowa odpowiedź to „A” i „B”


113. Wolne rodniki powstają pod wpływem:
A

promieniowania UV
B

promieniowania radioaktywnego
C

ultradźwięków
D

wszystkie odpowiedzi są prawidłowe


114. Enzymatyczne utlenienie lipidów przy udziale lipooksygenaz powoduje powstawanie:
A

prostaglandyn
B

leukotrienów
C

prostacyklin
D

witaminy E


115. Oksydaza NADPH produkuje:
A

anionorodnik ponadtlenkowy
B

rodnik hydroksylowy
C

tlen singletowy
D

NO


116. Hydrofilowe antyoksydanty to:
A

bilirubina
B

glutation
C

tokoferol
D

karotenoidy
Nazwa przedmiotu

Wstęp do genetyki konserwatorskiej
 1. Jednostki o znaczeniu ewolucyjnym (ESU, evolutionary significant unit) wyróżniane w celu ochrony są to:
A

Osobniki o wyjątkowych haplotypach mtDNA
B

Zespoły gatunków cenne w danych ekosystemach
C

Grupy populacji w obrębie gatunku wzajemnie monofiletyczne pod względem mtDNA i zróżnicowane w DNA jądrowym
D

Grupy populacji w obrębie gatunku wzajemnie monofiletyczne pod względem DNA jądrowego i niezróżnicowane w mtDNA
 1. Kod kreskowy DNA (barcode) u zwierząt to:
A

Nalepka stosowana do znakowania zwierząt
B

jakakolwiek sekwencja DNA
C

sekwencja regionu kontrolnego mtDNA
D

sekwencja oksydazy cytochromowej mtDNA
 1. Populacje żywotne genetycznie to populacje, które:
A

Są zdolne do samodzielnej zmiany adaptacyjnej
B

Nie kumulują nowych szkodliwych mutacji
C

Unikają inbredu i depresji inbredowej
D

Wszystkie odpowiedzi prawidłowe
 1. Maksymalna wartość dystansu genetycznego wynosi:
A

1,00
B

100,00
C

0,25
D

Dąży do nieskończoności
 1. Czas trwania pokolenia w programach hodowlanych, prowadzonych w celu ochrony gatunku, jest wydłużany w celu:
A

Zwiększenia efektywnej wielkości populacji
B

Jak najdłuższego zachowania zwierząt w ekspozycji ogrodu zoologicznego
C

Maksymalizowania adaptacji do warunków hodowlanych
D

Maksymalizowania inbredu w populacji hodowlanej
 1. Transfer embrionów, jedna z metod biotechnologicznych wykorzystywana w genetyce konserwatorskiej, polega na:
A

Przesyłaniu embrionów pomiędzy ogrodami zoologicznymi
B

Przenoszeniu embrionów rzadkich gatunków do macicy samic gatunków powszechnych, np. hodowlanych
C

Przenoszeniu embrionów pomiędzy spokrewnionymi samicami
D

Przesyłaniu embrionów gatunków zagrożonych do banku materiału genetycznego
 1. W programach hodowlanych prowadzonych w celu ochrony gatunku, często stosuje się zasadę rozdzielania osobników na kilka małych grup, a nie hodowlę jednej dużej grupy. Działanie takie ma na celu:
  A

  Minimalizowanie genetycznej adaptacji do warunków hodowlanych
  B

  Umożliwienie jak największej liczbie ogrodów zoologicznych demonstrację gatunków
  C

  Rozłożenie kosztów na kilka ogrodów zoologicznych i państw
  D

  Zwiększenie efektywnej wielkości populacji

 2. W programach hodowlanych, prowadzonych w celu ochrony gatunku, należy maksymalnie zwiększać efektywną wielkość populacji. Można to osiągnąć poprzez:
A

Ciągłe dostarczanie nowych ososbników z populacji naturalnych
B

Wyrównanie wielkości rodzin
C

Usunięcie z programu większości samców
D

Usunięcie z programu osobników starych
 1. Populacje allopatryczne gatunku morfologicznego:
A

Nie mogą być definiowane jako gatunki na podstawie biologicznego pojęcia gatunku
B

Nie mogą być definiowane jako gatunki na podstawie filogenetycznego pojęcia gatunku
C

Należą do gatunku morfologicznego więc na pewno nie są odrębnymi gatunkami
D

Populacje allopatryczne są z zasady odrębnymi gatunkami i nie trzeba ich dalej definiować
 1. W roku 2002 nie udzielono zezwolenia prywatnemu przedsiębiorcy na hodowlę bizona amerykańskiego w województwie podlaskim, ponieważ:
A

Bizony są agresywne i niebezpieczne dla ludzi
B

Bizony mogą uciec z hodowli i kojarzyć się z żubrem
C

Urzędnicy z zasady utrudniają życie prywatnym przedsiębiorcom
D

Bizony przenoszą choroby niebezpieczne dla ludzi
Nazwa przedmiotu

Witaminologia127. W skład koenzymu A wchodzi witamina
A

kwas foliowy
B

kwas pantotenowy
C

rutyna
D

biotyna


128. „Kurza ślepota” jest objawem niedoboru witaminy
A

C
B

D
C

A
D

E
 1. Która witamina jest składnikiem koenzymu NAD?
A

PP
B

B6
C

K
D

B12
 1. Jakie jest dobowe zapotrzebowanie człowieka na witaminę C:
A

200 mg
B

5 mg
C

80 mg
D

30
 1. W skład enzymów karboksylaz w postaci koenzymu wchodzi:
A

tiamina
B

biotyna
C

liponian
D

kwas foliowy
 1. Która witamina w postaci difosforanu jest koenzymem dehydrogenazy pirogronianowej oraz ketoglutaranowej?
A

B6
B

B3
C

B2
D

B1
 1. Która witamina jest dobrym „wymiataczem” wolnych rodników?
A

D
B

A
C

K
D

B12

134. Składnikiem jakiego koenzymu jest ryboflawina?


A

NADP
B

CoA
C

NAD
D

FAD
 1. Która witamina bierze udział w transaminacji aminokwasów?
A

kwas pantotenowy
B

kwas liponowy
C

pirydoksyna
D

tiamina
 1. Kwas askorbinowy wzmacnia poprzez hydroksylację białko:
A

miozyneę
B

kolagen
C

fibrynę
D

aktynę
Nazwa przedmiotu

Techniki molekularne w mikrobiologii


 1. Powszechnie stosowanym markerem w badaniach bakterii jest gen:
A

16S rRNA
B

cspA
C

mecA
D

gal


138. W mieszaninie do PCR musi znaleźć się:
A

Termostabilna polimeraza DNA
B

Termolabilna polimeraza DNA
C

Termolabilna polimeraza RNA
D

Endonukleaza EcoRI


139. Restrykcja enzymatyczna genomowego DNA to etap m.in. w analizach techniką:
A

RAPD-PCR
B

REP-PCR
C

PFGE
D

MLST


140. RNA należy przechowywać w:
A

Lodówce w buforze 1xTE
B

Temperaturze -20°C w sterylnej wodzie
C

Wodzie DEPC w głębokim zamrożeniu
D

Temperaturze pokojowej w buforze wolnym od EDTA


141. Odwrotna transkrypcja polega na:
A

Syntezie nici kodującej DNA na matrycy nici niekodującej DNA
B

Rozkładzie mRNA
C

Syntezie cDNA na matrycy RNA
D

Syntezie mRNA na matrycy nici niekodującej DNA


142. Technikę real-time RT-PCR można zastosować do:
A

Analizy ekspresji genów u bakterii
B

Amplifikacji genomowego DNA
C

Genotypowania metodą REP-PCR
D

Żadne z powyższych


143. Jakość i czystość wyizolowanego DNA można ocenić:
A

Tylko i wyłącznie poprzez analizy spektrofluorymetryczne po zastosowaniu odpowiedniego barwienia
B

Poprzez analizę spektrofotometryczną przy fali o długości 260 i 280 nm
C

Wykonując barwiony fuksyną zasadową preparat mikroskopowy
D

Wszystkie odpowiedzi są poprawne


144. Do barwienia DNA po elektroforezie można wykorzystać:
A

Bromek etydyny
B

Oranż metylowy
C

Czerwień metylową
D

Tusz chiński


145. Mieszaninę fenolu, chloroformu i alkoholu izoamylowego w stosunku 25:24:1 można wykorzystać:
A

Jako bufor do reakcji amplifikacji (PCR)
B

Do oczyszczania DNA z pozostałości lizatu komórkowego
C

Do oczyszczania powierzchni blatów laboratoryjnych z obecnych tam RNaz
D

Zwiększania wydajności restrykcji enzymatycznej


146. GLP to:
A

Zestaw wytycznych dotyczących bezpiecznej pracy z mikroorganizmami niebezpiecznymi
B

Zestaw reguł dobrej praktyki laboratoryjnej zapewniającej wiarygodność i powtarzalność uzyskanych rezultatów
C

Minimalne stężenie hamujące czyli taka koncentracja związku chemicznego (np. antybiotyku), która powoduje zahamowanie wzrostu mikroorganizmów
D

Certyfikat gwarantujący jakość produktów odpowiednią do badań z zakresu biologii molekularnejNazwa przedmiotu

Podstawy genomiki i proteomiki


102. Termin genomika pojawił się:
A

w latach dwudziestych XX w.
B

w latach sześćdziesiątych XX w.
C

w latach osiemdziesiątych XX w.
D

dopiero w XXI w.


Pobieranie 0.96 Mb.

1   2   3   4   5   6   7
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna