Nazwa przedmiotuPobieranie 0.96 Mb.
Strona5/7
Data10.05.2016
Rozmiar0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
  1. Pierwszy opublikowany kompletny genom należał do:
A

Mycoplasma genitalium

B

Methanococcus janaschii

C

Hemophilus influenzae

D

Eischerichia coli104. Pierwszy poznany genom organizmu wielokomórkowego należy do
A

Homo sapiens

B

Caenorhabditis elegans

C

Arabidopsis thaliana

D

Drosophila melanogaster

  1. Wstępną sekwencje genomu człowieka ogłoszono:
A

w 1990 r.
B

w 2000 r.
C

w 2010 r.
D

w 2005 r.


106. Średnio 1 na ile nukleotydów genomu człowieka wykazuje zmienność pomiędzy osobnikami:
A

na 10 nukleotydów
B

na 1000 nukleotydów
C

na 10 000 nukleotydów
D

na 100-300 nukleotydów


107. Narzędziem badań ewolucyjnych jest:
A

genomika strukturalna
B

genomika funkcjonalana
C

genomika teoretyczna
D

genomika porównawcza


108. Przedmiotem zainteresowań farmakogenomiki jest:
A

zastosowanie genomiki różnic indywidualnych do racjonalnego planowania leczenia
B

poznanie sekwencji genów w DNA
C

analiza transkryptomu
D

tzw. odwrotna genetyka


109. Genom ludzki liczy:
A

1 mld par zasad
B

3 mld par zasad
C

9 mld par zasad
D

0,5 mld par zasad


110. Identyfikacja i analiza ilościowa niskocząsteczkowych produktów naturalnych jest przedmiotem badań:
A

proteomiki
B

metabolomiki
C

genomiki strukturalnej
D

transkryptomiki


111. Analiza zmian proteomu w czasie rozwoju choroby jest przedmiotem badań:
A

proteomiki klinicznej
B

farmakogenomiki
C

analityki medycznej
D

biochemii


Nazwa przedmiotu

Fizykochemiczne metody w biologii

112. Zdolność spektrometru do rozdzielania 2 blisko siebie leżących pasm to:


A

Rozdzielczość spektralna
B

Rozdzielczość fluorescencyjna
C

Liniowość fotometryczna
D

Prawidłowe są odpowiedzi „a” i „c”


113. Zjawisko niesprężystego rozpraszania światła wykorzystywane jest w:
A

Konduktometrii
B

Spektrofluorymetrii
C

Spektroskopii Ramana
D

Elektronowym rezonansie paramagnetycznym


114. Podstawą działania cytometru przepływowego jest:
A

Nebulizacja próbki
B

Zjawisko Zeemana
C

Rozpraszanie Ramanowskie
D

Ogniskowanie hydrodynamiczne


115. Jakie cechy musi spełniać cząsteczka by mogła być mierzona za pomocą dichroizmu kołowego?
A

chiralność i monomeryczność
B

chiralność i asymetryczność atomu węgla
C

chiralność i polarność
D

polarność i asymetryczność atomu węgla


116. W jakim mikroskopie obraz tworzą elektrony pierwotne?
A

Mikroskop sił atomowych
B

Skaningowy mikroskop elektronowy
C

Transmisyjny mikroskop elektronowy
D

Laserowy skaningowy mikroskop konfokalny


117. Które urządzenie wykorzystuje bardzo czuły układ termopar:
A

Potencjał Zeta
B

Dichroizm kołowy
C

Spektrometr UV-Vis
D

Różnicowy kalorymetr skaningowy


118. Wędrówka w polu elektrycznym cząsteczek posiadających ładunek jest podstawą?
A

Chromatografii
B

Elektroforezy
C

Potencjometrii
D

NMR


119. Zdolność przewodzenia prądu przez roztwory jest podstawą:
A

Konduktometrii
B

Wysokosprawnej chromatografii gazowej
C

Spektrometrii mas
D

Wiskozymetrii


120. Przewodność elektryczna to:
A

Odwrotność oporu elektrycznego
B

Odwrotność natężenia prądu płynącego w elektrolicie
C

Napięcie elektryczne w ogniwie
D

Ilość jonów jaka przepłynie w elektrolicie w czasie 1 sekundy


121. Technika FRAP może być zastosowana w celu badania:
A

Agregacji białek
B

Oddziaływania białek cytoplazmatycznych z błoną
C

Ruchliwości lateralnej lipidów i białek
D

Mikrolepkości wewnątrz błony


122. Elektrody odwracalne względem anionu to:
A

Elektrody 1 rodzaju
B

Elektrody 2 rodzaju
C

Elektrody 3 rodzaju
D

Elektrody redoks


123. Stała Sterna-Volmera określa:
A

Spadek natężenia fosforescencji
B

Podatność lipidów na procesy utleniania
C

Powinowactwo cząsteczki wygaszającej do wygaszanej
D

Prawidłowe są odpowiedzi „a” i „c”

124. Na skutek powstania kompleksu cząsteczki wygaszającej z cząsteczką wygaszaną zachodzi gaszenie:


A

  1. Statyczne
B

  1. Stężeniowe
C

  1. Dynamiczne
D

  1. Prawidłowe są odpowiedzi „b” i „c”


125. Który szereg zawiera tylko znaczniki spinowe:
A

Rodamina, Eozyna, Tempamina
B

Tempo, Tempol, Tempamina
C

Tempo, Tempol, fluoresceina
D

Tempo, Fura-2, Rodamina


126. Rzut spinowego moment pędu na wyróżniony kierunek w przestrzeni opisuje:
A

Poboczna liczba kwantowa
B

Magnetyczna liczba kwantowa
C

Główna liczba kwantowa
D

Magnetyczna spinowa liczba kwantowa


Nazwa przedmiotu

Podstawy toksykologii


127. Dział toksykologii zajmujący się zachowaniem i losami toksycznych substancji chemicznych w organizmie i ekosystemie to:
A

toksykodynamika
B

toksykometria
C

toksykokinetyka
D

chronotoksykologia


128. Toksyczne efekty u roślin lądowych lub wodnych powodowane przez naturalne lub sztuczne zanieczyszczenia bada:
A

toksykologia roślin
B

ekotoksykologia
C

toksykologia środowiska
D

fitotoksykologia


129. Biokoncentracja jest to:
A

stosunek zawartości substancji toksycznej w organizmie do jej zawartości w pokarmie lub wypitej wodzie
B

zwiększenie stężenia substancji toksycznej w organizmie na wskutek ciągłego jej wchłaniania
C

przemieszczanie się trucizn ze środowiska do organizmów
D

wzrost stężenia substancji toksycznej w środowisku


130. Najwyższa dawka umożliwiająca wyznaczenie zależności dawka-odpowiedź, przy którym nie występuje statystycznie lub biologicznie istotny wzrost częstości lub nasilenia szkodliwych skutków działania substancji u badanych organizmów w stosunku do grupy kontrolnej to:
A

NOAEL
B

LOAEL
C

NOEC
D

LOEC


Pobieranie 0.96 Mb.

1   2   3   4   5   6   7
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna