Nazwa przedmiotuPobieranie 0.96 Mb.
Strona6/7
Data10.05.2016
Rozmiar0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7


131. Substancję toksyczną, której dawka śmiertelna dla dorosłego człowieka wynosi 25 mg/kg wg klas toksyczności określa się jako:
A

silnie toksyczną
B

słabo toksyczną
C

umiarkowanie toksyczną
D

bardzo silnie toksyczną


132. Toksyczność związków aromatycznych wzrasta, gdy w wyniku transformacji:
A

dodana zostanie grupa hydroksylowa
B

odłączona zostanie grupa hydroksylowa
C

dodana zostanie grupa karboksylowa
D

dodana zostanie grupa tiolowa


133. Szkodliwe zmiany w organizmie występujące mniej gwałtownie po podaniu 1-razowej lub kilkakrotnej dawki określa się jako zatrucie:
A

małoszkodliwe
B

ostre
C

przewlekłe
D

podostre


134. Reakcje II fazy biotransformacji ksenobiotyków w organizmie obejmują:
A

utlenianie
B

sprzęganie
C

redukcję
D

hydrolizę


135. Efekty wywołane łącznym działaniem dwóch ksenobiotyków powodujące efekty większe od spodziewanych oraz występujące gdy substancja nie wywołująca efektów toksycznych nasila działanie substancji toksycznej to:
A

antagonizm
B

działanie łączne
C

potencjacja
D

synergizm


136. Aficydy to środki zwalczające:
A

nicienie
B

mszyce
C

roztocza
D

ślimaki


137. Mechanizm działania insektycydów fosforoorganicznych polega na hamowaniu aktywności:
A

cholinoesteraz
B

oksydoreduktaz
C

enzymów nad-zależnych
D

hydrolaz


138. Przedstawicielami herbicydów są:
A

2,4-D; zineb; maneb; tiuram
B

karbaryl; metoksychlor; malation; paration
C

2,4-D; 3,4,5-T; diuron; monouron
D

DDT; metoksychlor; lindan; 2,4-D


139. W detoksykacji metali ciężkich uczestniczą:
A

metalotioneiny
B

glutation
C

fitochelatyny
D

wszystkie A+B+C


140. Chorobę Minamata wywołuje obecność w środowisku:
A

cynku
B

kadmu
C

rtęci
D

arsenu


141. Najbardziej toksyczne są związki chromu na:
A

+6 stopniu utlenienia
B

+3 stopniu utlenienia
C

+2 stopniu utlenienia
D

+4 stopniu utlenienia


142. W przemianach metanolu powstają kolejno:
A

kwas octowy i aldehyd octowy
B

aldehyd mrówkowy i kwas mrówkowy
C

kwas mrówkowy i aldehyd mrówkowy
D

aldehyd octowy i kwas octowy


143. Mechanizm działania cyjanków polega na hamowaniu aktywności enzymów:
A

łańcucha oddechowego
B

cholinoesteraz
C

cyklu Krebsa
D

glikolizy


144. Polichlorowane bifenyle zawierające do 4 atomów chloru w cząsteczce:
A

z łatwością są rozkładane przez mikroorganizmy w ściekach kanalizacyjnych
B

pozostają niezmienione w środowisku
C

wolno ulegają przemianom
D

przekształcają się w inne związki


145. Największą toksycznością charakteryzują się detergenty:
A

sulfonowe
B

kationowe
C

anionowe
D

niejonowe


146. Trwałe uszkodzenie nerwu wzrokowego powoduje:
A

aldehyd mrówkowy
B

kwas octowy
C

fenol
D

kwas mrówkowy


147. Która z wymienionych trucizn jest najbardziej toksyczna:
A

strychnina
B

dioksyna
C

kurara
D

cyjanek potasu


148. Strychnina występuje w:
A

kulczybie wronie oko
B

szczwole plamistym
C

szaleju jadowitym
D

żadnej z tych roślin


149. Przykładem glikozydów cyjanogennych jest:
A

amygdalina
B

digitoksyna
C

oleandryna
D

lanatozyd


150. Muchomor sromotnikowy powoduje zatrucia:
A

atropinowe
B

cytotropowe
C

muskarynowe
D

psycholeptyczne


151. Amfetamina jest syntetyczną pochodną alkaloidu:
A

efedryny
B

morfiny
C

kokainy
D

kodeiny


152. Silne działanie psychostymulujące wywołuje:
A

heroina
B

morfina
C

marihuana
D

amfetamina


153. W testach toksyczności stosowane są zwierzęta:
A

o metabolizmie zbliżonym do człowieka
B

łatwe w hodowli
C

szybko rozmnażające
D

wszystkie A+B+C


154. Zasada trzech R w testach toksyczności obejmuje:
A

redukcję, udoskonalenie i zastąpienie metod testowych
B

dostępność, prostotę i szybkość metod testowych
C

niski koszt, chroniczność i udoskonalenie metod testowych
D

redukcję, udoskonalenie i niski koszt metod testowych


155. Które z wymienionych substancji organicznych ulegają biotransformacji:
A

silnie polarne, np. kwas ftalowy, kwasy szczawiowy
B

bardzo lotne, np. eter etylowy, cyklopropan
C

silnie lipofilne, np. niektóre polichlorowane bifenyle
D

żadne z nich


156. Toksyczność ksenobiotyków zwiększa się:
A

z wydłużeniem łańcucha alkilowego
B

ze spadkiem rozpuszczalności
C

z wiekiem osobnika
D

wszystkie A+B+CNazwa przedmiotu

TAKSONOMIA MOLEKULARNA157. Typami homoplazji w taksonomii molekularnej są:
A

Kongruencja, konwergencja, saturacja
B

Konwergencja, tranzycja, transwersja
C

Specjacja, hybrydyzacja, allopatria
D

Konwergencja, wtórna utrata cechy, ewolucja paralelna


158. Gdy dystans genetyczny między dwoma jednostkami operacyjnymi w taksonomii wynosi zero, a podobieństwo 1, to mamy do czynienia:
A

z dwoma różnymi gatunkami
B

z trzema gatunkami pochodzenia hybrydowego
C

analizowane jednostki nalezą do tego samego gatunku
D

wynik taki oznacza błąd w obliczeniach


159. W metodzie MLST do identyfikacji taksonów bakterii stosuje się geny „house keeping”, ponieważ:
A

Geny te są bardzo zmienne
B

Geny te, jako ważne geny funkcjonalne, nie wykazują zmienności
C

Występują one u wszystkich taksonów bakterii, co umożliwia ich porównywanie
D

Brak ich u Eucaryota, przez co powielane są tylko geny bakteryjne.


160. W procedurze identyfikacji molekularnej taksonów metodą „DNA barcoding” u zwierząt stosuje się:
A

Pierwszą podjednostkę genu oksydazy cytochromowej (COI)
B

Cytochrom b
C

Tzw. ITS
D

Gen MatK i sekwencje pętli P6 (cpDNA)Pobieranie 0.96 Mb.

1   2   3   4   5   6   7
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna