Nazwa przedmiotuPobieranie 0.96 Mb.
Strona7/7
Data10.05.2016
Rozmiar0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

161. Zalety metody „kodów kreskowych DNA” to:
A

rozsądne koszty analiz i umiarkowanie duży nakład pracy
B

Standaryzacja, praca na śladach biologicznych, szybkość analizy
C

Możliwość użycia tego samego odcinka DNA dla wszystkich taksonów
D

Gwarancja uzyskania prawdziwego drzewa ewolucyjnego


162. Procedura „DNA metabarcoding” umożliwia :
A

Identyfikację wszystkich gatunków z prób środowiskowych
B

Identyfikację przynależności do danego królestwa, bez podziału na taksony
C

Szybką identyfikację gatunków bez wychodzenia w teren
D

Identyfikację podstawowych taksonów z prób środowiskowych, na podstawie krótkich sekwencji DNA


163. Sekwencje DNA charakteryzujące się szybkim tempem ewolucji:
A

Są całkowicie nieprzydatne w taksonomii
B

Pozwalają badać odległe ewolucyjnie taksony
C

Idealnie nadają się do badania zmienności wewnątrzgatunkowej
D

Nie wykazują homoplazji


164. Saturacja sekwencji DNA powoduje, że:
A

Wydaje się, że tempo mutacji maleje wraz z czasem dzielącym taksony
B

Transwersje są częstsze niż tranzycje
C

Dzięki ich obecności topologia drzewa filogenetycznego jest poprawna
D

Taksonomia molekularna jest nieomylna


165. Model ewolucji sekwencji Jukesa-Cantora:
A

Jest najbardziej złożonym modelem ewolucji sekwencji
B

Zakłada identyczne częstości nukleotydów oraz takie same prawdopodobieństwo zajścia dowolnej mutacji
C

Zakłada różne częstości nukleotydów
D

Uwzględnia regiony zmienne i niezmienne w obrębie sekwencji DNA


166. Metoda UPGMA wymaga:
A

Określenia proporcji tranzycji do transwersji
B

Stałego tempa ewolucji
C

Zdefiniowania miejsc informatywnych w sekwencji
D

Wyznaczenia proporcji substytucji synonimowych do niesynonimowych


167. Metoda parsymonii:
A

Polega na rysowaniu prostych drzew filogenetycznych
B

Wymaga skonstruowania macierzy dystansów badanych sekwencji DNA
C

Analizuje kolejno każde miejsce nukleotydowe
D

Zakłada, że każde miejsce nukleotydowe jest informatywne


168. Do wskazania drzewa maksymalnego prawdopodobieństwa (ML) niezbędne są:
A

Macierze dystansów między sekwencjami i określenie liczby tranzycji
B

Wzór matematyczny, jak konstruować drzewo i liczba nutacji między sekwencjami.
C

Sekwencje DNA, algorytm UPGMA i model Jukes-Cantora
D

Sekwencje DNA, wybór modelu ewolucji sekwencji oraz określenie szansy zaistnienia danego drzewa


169. Drzewo wydedukowane w taksonomii molekularnej oznacza:
A

To samo, co drzewo prawdziwe
B

Drzewo wyliczone na podstawie konkretnych danych i założeń
C

Drzewo o najkrótszej długości gałęzi
D

Każde drzewo ewolucyjne, jakie jest możliwe do uzyskania z posiadanych sekwencji


170. Wysokie wskaźniki bootstrapu dla kladów na drzewie filogetycznym:
A

Oznaczają silny sygnał ewolucyjny dla danego kladu
B

Wskazują, że drzewo to jest drzewem prawdziwym
C

Pokazują, że dane drzewo musi być zaakceptowane przez wszystkich badaczy
D

Oznaczają użycie zaawansowanej statystyki do niepewnego drzewa


171. W przypadku drzewa filogenetycznego typu dendrogram długość gałęzi oznacza :
A

Liczbę mutacji
B

Liczbę badanych sekwencji
C

Indeks saturacji sekwencji
D

Czas, jaki upłynął od wspólnego przodka


172. W taksonomii drzewa konsensusu dzielimy na:
A

Bootstrapu, NJ i UPGMA
B

MP, ML i NJ
C

Bezwzględne, zasady większości i Adamsa
D

Dużego i małego konsensusu.


Nazwa przedmiotu

Organizmy modyfikowane genetycznie173. Pierwszymi organizmami które człowiek nauczył się transformować były:
A

drożdże
B

bakterie
C

rośliny jednoliścienne
D

myszy


174. Bezpośrednie metody transformowania genomu roślinnego to:
A

metoda z użyciem AgrobacteriumB

elektroporacja
C

mikrowstrzeliwanie i mikroiniekcja
D

prawidłowe odpowiedzi to b, c


175. Wektorowe metody uzyskiwania roślin transgenicznicznych to:
A

metoda z użyciem Agrobacterium
B

transformacja protoplastów
C

metoda z użyciem wektorów wirusowych
D

prawidłowe odpowiedzi to a i e

176. Wytwarzanie transgenicznych roślin z ulepszonymi cechami stanowi przedmiot zainteresowań biotechnologii:
A

białej
B

niebieskiej
C

zielonej
D

czerwonej


177. Najwyższy globalny areał upraw stanowią rośliny GM:
A

odporne na abiotyczne czynniki środowiska
B

z tolerancją na herbicydy
C

odporne na owady (szkodniki)
D

z podwyższoną zawartością składników odżywczych


178. Uzyskanie transgenicznych roślin Bt odpornych na owady było możliwe poprzez wprowadzenie do genomu biorcy:
A

genu Cry, pochodzącego z Bacillus thuringiensis
B

genów kodujących synteze toksyny Bt z Arabidopsis thaliana
C

genów kodujących syntezę toksyny Bt z Drosophila melanogaster
D

genów kodujących syntezę toksyny Bt z bakterii fotosyntetyzujących


179. Powstające produkty fuzji nazywa się:
A

heterokarionami
B

hybrydami
C

cybrydami
D

prawidłowe odpowiedzi to a, b i c


180. Do czynników pobudzających fuzję protoplastów roślinnych zaliczamy:
A

wysoką temperaturę
B

impulsy pola elektrycznego
C

glikolan
D

napromienienie


181. Poniższe zdania są:

  1. Geny reporterowe powodują zmiany w wyglądzie i składzie chemicznym roślin - zwykle gromadzenie jakiegoś barwnika, które pozwalają na wyszukanie transformantów na podstawie oceny wzrokowej lub testów biochemicznych

  2. Ekspresja genów wizualizacyjnych umożliwia wczesne wykrycie transformowanych komórek i świadczy o funkcjonowaniu wprowadzonych genów w genomie rośliny
A

prawdziwe
B

tylko pierwsze jest poprawne
C

tylko drugie jest poprawne
D

oba są błędne


Nazwa przedmiotu

Podstawy biologii molekularnej182. Informacja genetyczna organizmów zawarta jest:
A

w sekwencji poszczególnych nukleotydów nici mRNA
B

w sekwencji poszczególnych nukleotydów nici rRNA
C

w sekwencji poszczególnych nukleotydów nici DNA
D

w cząsteczkach białek enzymatycznych


183. Zasadami azotowymi wchodzącymi w skład DNA są:
A

tylko puryny: adenina i cytozynaB

tylko pirymidyny: tymina i uracyl
C

puryny: adenina i cytozyna oraz pirymidyny: tymina i uracyl
D

puryny: adenina i guanina oraz pirymidyny: cytozyna i tymina


184. Nici DNA tworzące podwójny heliks:
A

biegną w przeciwnych kierunkach i naprzeciw siebie leżą dwa takie same końce splecionych nici
B

biegną w przeciwnych kierunkach i naprzeciw siebie leżą dwa różne końce splecionych nici
C

biegną w tym samym kierunku i naprzeciw siebie leżą dwa takie same końce splecionych nici
D

biegną w tym samym kierunku i naprzeciw siebie leżą dwa różne końce splecionych nici


185. Z eukariotycznym DNA wiążą się białka zasadowe, zwane:
A

nukleosomami
B

holoenzymami
C

histonami
D

hipomorfami


186. Funkcją mRNA w komórce jest:
A

udział w translacji
B

udział w transkrypcji
C

udział w replikacji
D

budowa rybosomów


187. Proces transkrypcji u eukariontów zachodzi:
A

na terenie cytoplazmy
B

w jądrze komórkowym
C

w mitochondriach i plastydach
D

prawidłowe odpowiedzi B i C


188. W procesie transkrypcji uczestniczą:
A

DNA, polimeraza RNA, trifosfonukleotydy
B

DNA, polimeraza RNA, dezoksyrybonukleotydy
C

mRNA, polimeraza DNA, rybonukleotydy
D

mRNA, polimeraza RNA, dezoksyrybonukleotydy


189. Transdukcja u prokariontów i eukariontów różni się wszystkimi wymienionymi cechami z wyjątkiem:
A

wielkości rybosomów
B

struktury mRNA
C

rodzaju kodu genetycznego
D

rodzaju inicjatorowego tRNA


190. W komórkach eukariotycznych transdukcja i translacja:
A

zachodzą w tym samym czasie i w tym samym przedziale komórkowym
B

zachodzą w tym samym czasie, ale w różnych przedziałach komórkowych
C

są przestrzennie i czasowo rozdzielone
D

zachodzą w różnych komórkach191. Ekspresja informacji genetycznej może być regulowana:
A

tylko na poziomie replikacji
B

tylko na poziomie transkrypcji
C

tylko na poziomie translacji
D

na poziomie transkrypcji i translacji


Pobieranie 0.96 Mb.

1   2   3   4   5   6   7
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna