Nazwa przedmiotu Warsztaty komputerowePobieranie 74.33 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar74.33 Kb.

Nazwa przedmiotu

Warsztaty komputeroweJednostka prowadząca

Instytut Badań Interdyscyplinarnych UW

Jednostka, dla której przedmiot jest oferowany

Instytut Badań Interdyscyplinarnych UW

Kod przedmiotu

4018-CW5

Kod ERASMUS

11300

Przyporządkowanie do grupy przedmiotów

Przedmioty obowiązkowe dla I roku Studiów Śródziemnomorskich IBI AL UW pierwszego stopnia

Cykl dydaktyczny, w którym przedmiot jest realizowany

Semestr zimowy

Skrócony opis przedmiotu

Warsztaty komputerowe dla studentów kierunku Filologia nowogrecka obejmują teoretyczną i praktyczną wiedzę o współczesnych narzędziach komputerowych do przetwarzania języka naturalnego: elektroniczne korpusy tekstów i sposoby ich przeszukiwania, słowniki elektroniczne, analizatory morfologiczne, programy do automatycznego sprawdzania pisowni. Biorąc pod uwagę specializację grupy, poruszają także tematy poświęcone resursom języka nowogreckiego.


Forma(y)/typ(y) zajęć

Ćwiczenia z elementami wykładu

Pełny opis przedmiotu

 1. Sposoby wprowadzenia znaków różnych alfabetów do komputera.

Wiedza praktyczna: instalacja alfabetu greckiego (zdefiniować skrót klawiszowy do języka); klawiatura wirtualna (na początek); akcent samogłosek (ά, ύ, ί, ό). Możliwość konwertowania online: http://www.biblegreek.net/tools/index.php. Wtyczki (plug-in) pozwalające bezpośrednio wpisywać tekst do programu Word. Multikey – darmowy program do pisania licznymi alfabetami w Unikodzie. Korzystanie ze specjalnych edytorów, np. Unipad.

Teoria: systemy kodowania: ASCII (American Standard Code for Information Interchange), ISO 8859-n (International Standard Organization), UTF-8, UTF-16/32. ASCII; znaki ASCII w innych kodowaniach narodowych; bezpieczny zestaw znaków ASCII; rozszerzenie do ISO LATIN-1 albo ISO 8859-1; warianty narodowe ISO. Pojęcie Unikodu, historia rozwoju, statystyki.

Praca domowa: proszę napisać swoje imię i nazwisko w trzech wybranych alfabetach wykorzystując dowolną omawianą metodę (albo inną).


 1. Korpusy tekstów w lingwistyce. Wyrażenia regularne. Cz. 1.

Definicja korpusu; rodzaje korpusów; funkcje korpusów; narzędzia do tworzenia korpusów.

Ogólna charakterystyka Korpusu języka polskiego Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (Korpus IPIPAN albo KIPI). Rodzaje znakowania w KIPI. Segmentacja wyrazów w KIPI.

Wyszukiwanie na tekstach; wyszukiwanie za pomocą danych znakowania. Podstawy wyrażeń regularnych. Wyszukiwanie w Korpusie IPI PAN za pomocą wyrażeń regularnych (wersja sieciowa).

Praca domowa: ćwiczenia na segmentację wyrazów i podstawowe wyrażenia regularne. 1. Korpusy tekstów w lingwistyce. Wyrażenia regularne. Cz. 2.

Instalacja Java, 30-milionowej próbki Korpusu IPI PAN oraz wyszukiwarki Poliqarp.

Znakowanie morfoskładniowe w KIPI; pojęcie tagu i tagsetu; przegląd klas (fleksemów) i kategorii gramatycznych; omawianie specyfiki fleksemów w porównaniu z tradycyjnymi częściami mowy.

Wyszukiwanie w KIPI z wskazaniem danych gramatycznych. Atrybuty [orth], [base], [pos] i [tag]. Pojęcie aliasów. Ćwiczenia: zaawansowane zapytania do korpusu.

Praca domowa: formułowanie zapytań do korpusu. 1. Metainformacje w korpusach. Tworzenie list frekwencyjnych za pomocą korpusów i programu Poliqarp.

Pojęcie metainformacji. Rodzaje metainformacji w Korpusie IPI PAN. Rozbudowanie zapytań za pomocą metainformacji.

Funkcje statystyczne Poliqarpa (zaczynając od wersji 1.2). Grupowanie według lematów, części mowy, kategorii gramatycznych. Sortowanie według częstotliwości, sortowanie alfabetyczne.

Praca domowa: tworzenie słownika frekwencyjnego języka polskiego z ograniczeniem na dowolnie wybrany znacznik metainformacji.


 1. Zasoby komputerowe języka greckiego: Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας (ΕΘΕΓ); Το Σώμα Κειμένων (Corpus) του ΙΕΛ. British National Corpus.

Omawianie osobliwości Korpusu języka greckiego w porównaniu z korpusami polskimi. Przegląd tagsetu. Wybranie podkorpusu. Formułowanie zapytań, łączących formę, lemat oraz część mowy. Listy frekwencyjne wyrazów języka greckiego. Przęgląd BNC. Porównywanie struktury i możliwości dotychczas przejrzanych korpusów.

Przykładowe ćwiczenia do przerobienia za pomocą tego i następnych narzędzi: użycie και (porównanie z polskim i); Aoryst vs Perfektum (vs czas przeszły, formy dokonane niedokonane); użycia czasownika κάνω (kiedy jest tłumaczone jako robić, a kiedy inaczej), κάνω βόλτα; użycie przymiotnika καλός (porównanie z polskim ładny).

Praca domowa: porównywanie użycia kilku synonimicznych wyrazów greckich. O czym może powiedzieć kontekst?


 1. Program „Kolokacje” Aleksandra Buczyńskiego.

Automatyzowane pozyskiwanie tekstów z sieci w celu tworzenia korpusów. Ćwiczenie na tekstach języka greckiego. Tworzenie konkordacji. Ekstrakcja kolokacji. Ograniczenie wystąpień kolokacji. Funkcje statystyczne programu. Ekstrakcja idiomów za pomocą kolokacji.

Praca domowa: porównywanie kolokacji trzech wybranych przymiotników języka greckiego i ich odpowiedników polskich.

Pozyskiwanie tekstów w języku greckim za pomocą programu Kolokacje dla dalszych prac nad tworzeniem korpusu języka greckiego.


 1. Wordsmith – uniwersalny program do tworzenia konkordancji i słowników frekwencyjnych.

Porownywanie działania z Kolokacjami oraz Poliqarpa. Tworzenie słownika wybranego pisarza. Porównywanie stylów za pomocą danych statystycznych (np. publicystyka vs literatura piękna). Badanie metafory za pomocą programu Wordsmith. Tworzenie ćwiczeń do nauki języka obcego za pomocą konkordancji.

Praca domowa: wybierz dowolny rząd synonimiczny w angielskim lub greckim języku i utwórz za pomocą programu Wordsmith zadanie dla uczących się tych języków z lukami w miejscu synonimów. 1. Xaira – program do indeksowania i przeszukiwania korpusów. Próba tworzenia korpusu języka greckiego.

Instalacja programu. Zapoznanie się z funkcjami Xaira. Tworzenie korpusu języka greckiego za pomocą programu Xaira. Indeksowanie korpusu.

Praca domowa: Lematyzacja 10 wyrazów greckich za pomocą wyrażeń regularnych, wprowadzenie lematyzacji do korpusu. 1. Korpusy równoległe i narzędzia do ich tworzenia. Program ParaConc.

Pozyskiwanie tekstów równoległych. Sprowadzanie ich do wspólnego formatu. Programy do wiązania (wyrównywania) tekstów: Hunalign, ParaConc. Programy do wyszukiwania w korpusach równoległych: ParaConc, CQP, PoShUk. Wiązanie tekstu oryginalnego i jego tłumaczenia za pomocą programu ParaConc.

Praca domowa: Wiązanie fragmentu tesktu na poziomie zdań za pomocą programu ParaConc. 1. Słowniki elektroniczne.

Dostępne w sieci słowniki dla polskiego, angielskiego, greckiego. Typologia słówników elektronicznych. Struktura hasła słownikowego. Formaty zapisu słowników elektronicznych: DSL, MOVA, DIC. Narzędzia do przeszukiwania w słownikach: StarDict, ABBYY Lingvo, kZod. Pojęcie WordNetu.

Praca domowa: porównanie (ekspertyza) trzech wybranych słowników wybranego języka według zadanego schematu. 1. Narzędzia do tworzenia słowników elektronicznych.

Automatyzowane pozyskanie ekwiwalentów tłumaczeniowych z korpusów równoległych. Przykład OPUSu Joerga Tiedemana. Product Uniwersytetu w Brnie DEB (Dictionary Editor and Browser). Sketch Engine Adama Kilgarriffa.

Edycja słowników za pomocą programu LingvoContent. Szczegóły struktury hasła, anotacja. Łączenie słowników, filtracja danych według wybranego kryterium. Pojęcie „batch” (wiązanki) słów. Klasyfikatory w słowniku.

Praca domowa: tworzenie 5 haseł dla słownika polsko-greckiego i 5 haseł dla grecko-polskiego za pomocą programu LingvoContent.


 1. XML jako uniwersalny format znakowania tekstów. Wprowadzenie do języka XML. Pojęcie o TEI (Text Encoding Initiative). DTD i XML Schema.

Praca domowa. Schemat przepisu kulinarnego.

 1. Narzędzia do obsługi XML i języków towarzyszących. XML copyeditor. Oxygen.

Praca domowa. Generowanie schematów kodowania tekstów za pomocą ROMA.

 1. Języki towarzyszące XML: Xpath, Xlink, Xpointer, XSLT.

Konwertowanie plików XML do formatu HTML, PDF, itd. za pomocą stylów XSLT.

Praca domowa. Transformacje formatowania pliku.
Wymagania wstępne

Wymagania formalne

Pożądana, chociaż i nie wymagana jest robocza znajomość języka angielskiego

Założenia wstępne

Zakładana jest podstawowa umiejętność pracy z komputerem, znajomość bazowych programów MS Office (Word, Excel); przeglądarek internetowych Internet Explorer, Mozilla FirefoxEfekty uczenia się

Po ukończeniu kursu student:

 • wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu lingwistyki korpusowej: elektroniczny korpus tekstów, lemat, lematyzacja, lematyzator, analizator morfologiczny, tag, tagset, tager, dezambiguacja (ujednoznacznienie), konkordancja, słowo kluczowe, lista frekwencyjna, korpus równoległy, konkordancja równoległa

 • rozpoznaje podstawowe wyrażenie regularne i potrafi zastosować je do pracy z korpusami tekstów

 • posiada wiedzę na temat podstawowych istniejących korpusów języka polskiego i greckiego

 • potrafi posługiwać się wyszukiwarkami do korpusów, z którymi się zapoznał: formułować kwerendy dotyczące danych morfoskładniowych, stylistycznych, statystycznych (np. Poliqarp)

 • potrafi zainstalować i korzystać z programów do automatycznego sprawdzania pisowni dla języka polskiego i nowogreckiego

 • potrafi wprowadzać do komputera teksty w różnych językach w czcionkach unikodowych

 • potrafi posługiwać się programami komputerowymi do tworzenia konkordancji, list frekwencyjnych, kolokacji: Wordsmith, Kolokacje oraz analizować wyniki działania tych programów

 • orientuje się w dostępnych w sieci słownikach elektronicznych dla języka nowogreckiego i polskiego i potrafi się nimi posługiwać

 • analizuje strukturę hasłową słownika elektronicznego, potrafi dokonać podstawową analizę filologiczną słownika

 • posiada wiedzę i doświadczenie tworzenia haseł do elektronicznych słowników dwujęzycznych za pomocą programu LingvoContent oraz z wykorzystaniem korpusów tekstów odpowiednich języków

 • ma doświadczenie pracy z programem do obsługi korpusów równoległych ParaConc

 • rozumie pojęcie pamięći tłumaczeniowej oraz sposoby wspomagania komputerowego pracy tłumacza

 • rozpoznaje podstawowe pojęcia języka XML i ma doświadczenie znakowania tekstów w tym języku oraz obsługi programów do tego przeznaczonych: XML CopyEditor, Oxygen

Punkty ECTS

2

Metody i kryteria oceniania

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność);

Kontrola obecności;

Portfolio;

W wybranych przypadkach, w zależności od wyników poprzednich czynników – końcowe zaliczenie ustne.


Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę

Rodzaj przedmiotu

Obowiązkowy

I rok studiów I stopnia

Studia stacjonarne


Sposób realizacji przedmiotu

Przedmiot jest realizowany w sali dydaktycznej, wyposażonej w sprzęt komputerowy. Możliwe jest także nauczanie się zdalne poprzez komunikację dorgą mailową. Materiały kursu są umieszczane na bieżąco w internecie.

Język wykładowy

Polski

Literatura

Materiały, dostępne na stronie:

http://domeczek.pl/~natko/teaching/compling2010/

Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu

Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych, niezbędnych do zaliczenia poszczególnych tematów

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu Nataliya Kotsyba

Prowadzący zajęcia

Nataliya Kotsyba

Uwagi

CZĘŚĆ B

Imię i nazwisko wykładowcy (prowadzącego zajęcia/grupę zajęciową) Nataliya Kotsyba

Stopień/tytuł naukowy doktor

Forma dydaktyczna zajęć

Ćwiczenia z elementami wykładuEfekty uczenia się zdefiniowane dla danej formy dydaktycznej zajęć w ramach przedmiotu

Po ukończeniu kursu student: • wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu lingwistyki korpusowej: elektroniczny korpus tekstów, lemat, lematyzacja, lematyzator, analizator morfologiczny, tag, tagset, tager, dezambiguacja (ujednoznacznienie), konkordancja, słowo kluczowe, lista frekwencyjna, korpus równoległy, konkordancja równoległa

 • rozpoznaje podstawowe wyrażenie regularne i potrafi zastosować je do pracy z korpusami tekstów

 • posiada wiedzę na temat podstawowych istniejących korpusów języka polskiego i greckiego

 • potrafi posługiwać się wyszukiwarkami do korpusów, z którymi się zapoznał: formułować kwerendy dotyczące danych morfoskładniowych, stylistycznych, statystycznych (np. Poliqarp)

 • potrafi zainstalować i korzystać z programów do automatycznego sprawdzania pisowni dla języka polskiego i nowogreckiego

 • potrafi wprowadzać do komputera teksty w różnych językach w czcionkach unikodowych

 • potrafi posługiwać się programami komputerowymi do tworzenia konkordancji, list frekwencyjnych, kolokacji: Wordsmith, Kolokacje oraz analizować wyniki działania tych programów

 • orientuje się w dostępnych w sieci słownikach elektronicznych dla języka nowogreckiego i polskiego i potrafi się nimi posługiwać

 • analizuje strukturę hasłową słownika elektronicznego, potrafi dokonać podstawową analizę filologiczną słownika

 • posiada wiedzę i doświadczenie tworzenia haseł do elektronicznych słowników dwujęzycznych za pomocą programu LingvoContent oraz z wykorzystaniem korpusów tekstów odpowiednich języków

 • ma doświadczenie pracy z programem do obsługi korpusów równoległych ParaConc

 • rozumie pojęcie pamięći tłumaczeniowej oraz sposoby wspomagania komputerowego pracy tłumacza

rozpoznaje podstawowe pojęcia języka XML i ma doświadczenie znakowania tekstów w tym języku oraz obsługi programów do tego przeznaczonych: XML CopyEditor, Oxygen


Metody i kryteria oceniania dla danej formy dydaktycznej zajęć w ramach przedmiotu*

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność);

Kontrola obecności;

Portfolio;

W wybranych przypadkach, w zależności od wyników poprzednich czynników – końcowe zaliczenie ustne.


Sposób zaliczenia dla danej formy dydaktycznej zajęć w ramach przedmiotu

Zaliczenie na ocenę


Zakres tematów

1. Sposoby wprowadzenia znaków różnych alfabetów do komputera.

Wiedza praktyczna: instalacja alfabetu greckiego (zdefiniować skrót klawiszowy do języka); klawiatura wirtualna (na początek); akcent samogłosek (ά, ύ, ί, ό). Możliwość konwertowania online: http://www.biblegreek.net/tools/index.php. Wtyczki (plug-in) pozwalające bezpośrednio wpisywać tekst do programu Word. Multikey – darmowy program do pisania licznymi alfabetami w Unikodzie. Korzystanie ze specjalnych edytorów, np. Unipad.

Teoria: systemy kodowania: ASCII (American Standard Code for Information Interchange), ISO 8859-n (International Standard Organization), UTF-8, UTF-16/32. ASCII; znaki ASCII w innych kodowaniach narodowych; bezpieczny zestaw znaków ASCII; rozszerzenie do ISO LATIN-1 albo ISO 8859-1; warianty narodowe ISO. Pojęcie Unikodu, historia rozwoju, statystyki.

Praca domowa: proszę napisać swoje imię i nazwisko w trzech wybranych alfabetach wykorzystując dowolną omawianą metodę (albo inną). 1. Korpusy tekstów w lingwistyce. Wyrażenia regularne. Cz. 1.

Definicja korpusu; rodzaje korpusów; funkcje korpusów; narzędzia do tworzenia korpusów.

Ogólna charakterystyka Korpusu języka polskiego Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk (Korpus IPIPAN albo KIPI). Rodzaje znakowania w KIPI. Segmentacja wyrazów w KIPI.

Wyszukiwanie na tekstach; wyszukiwanie za pomocą danych znakowania. Podstawy wyrażeń regularnych. Wyszukiwanie w Korpusie IPI PAN za pomocą wyrażeń regularnych (wersja sieciowa).

Praca domowa: ćwiczenia na segmentację wyrazów i podstawowe wyrażenia regularne. 1. Korpusy tekstów w lingwistyce. Wyrażenia regularne. Cz. 2.

Instalacja Java, 30-milionowej próbki Korpusu IPI PAN oraz wyszukiwarki Poliqarp.

Znakowanie morfoskładniowe w KIPI; pojęcie tagu i tagsetu; przegląd klas (fleksemów) i kategorii gramatycznych; omawianie specyfiki fleksemów w porównaniu z tradycyjnymi częściami mowy.

Wyszukiwanie w KIPI z wskazaniem danych gramatycznych. Atrybuty [orth], [base], [pos] i [tag]. Pojęcie aliasów. Ćwiczenia: zaawansowane zapytania do korpusu.

Praca domowa: formułowanie zapytań do korpusu. 1. Metainformacje w korpusach. Tworzenie list frekwencyjnych za pomocą korpusów i programu Poliqarp.

Pojęcie metainformacji. Rodzaje metainformacji w Korpusie IPI PAN. Rozbudowanie zapytań za pomocą metainformacji.

Funkcje statystyczne Poliqarpa (zaczynając od wersji 1.2). Grupowanie według lematów, części mowy, kategorii gramatycznych. Sortowanie według częstotliwości, sortowanie alfabetyczne.

Praca domowa: tworzenie słownika frekwencyjnego języka polskiego z ograniczeniem na dowolnie wybrany znacznik metainformacji.


 1. Zasoby komputerowe języka greckiego: Εθνικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας (ΕΘΕΓ); Το Σώμα Κειμένων (Corpus) του ΙΕΛ. British National Corpus.

Omawianie osobliwości Korpusu języka greckiego w porównaniu z korpusami polskimi. Przegląd tagsetu. Wybranie podkorpusu. Formułowanie zapytań, łączących formę, lemat oraz część mowy. Listy frekwencyjne wyrazów języka greckiego. Przęgląd BNC. Porównywanie struktury i możliwości dotychczas przejrzanych korpusów.

Przykładowe ćwiczenia do przerobienia za pomocą tego i następnych narzędzi: użycie και (porównanie z polskim i); Aoryst vs Perfektum (vs czas przeszły, formy dokonane niedokonane); użycia czasownika κάνω (kiedy jest tłumaczone jako robić, a kiedy inaczej), κάνω βόλτα; użycie przymiotnika καλός (porównanie z polskim ładny).

Praca domowa: porównywanie użycia kilku synonimicznych wyrazów greckich. O czym może powiedzieć kontekst?


 1. Program „Kolokacje” Aleksandra Buczyńskiego.

Automatyzowane pozyskiwanie tekstów z sieci w celu tworzenia korpusów. Ćwiczenie na tekstach języka greckiego. Tworzenie konkordacji. Ekstrakcja kolokacji. Ograniczenie wystąpień kolokacji. Funkcje statystyczne programu. Ekstrakcja idiomów za pomocą kolokacji.

Praca domowa: porównywanie kolokacji trzech wybranych przymiotników języka greckiego i ich odpowiedników polskich.

Pozyskiwanie tekstów w języku greckim za pomocą programu Kolokacje dla dalszych prac nad tworzeniem korpusu języka greckiego.


 1. Wordsmith – uniwersalny program do tworzenia konkordancji i słowników frekwencyjnych.

Porownywanie działania z Kolokacjami oraz Poliqarpa. Tworzenie słownika wybranego pisarza. Porównywanie stylów za pomocą danych statystycznych (np. publicystyka vs literatura piękna). Badanie metafory za pomocą programu Wordsmith. Tworzenie ćwiczeń do nauki języka obcego za pomocą konkordancji.

Praca domowa: wybierz dowolny rząd synonimiczny w angielskim lub greckim języku i utwórz za pomocą programu Wordsmith zadanie dla uczących się tych języków z lukami w miejscu synonimów. 1. Xaira – program do indeksowania i przeszukiwania korpusów. Próba tworzenia korpusu języka greckiego.

Instalacja programu. Zapoznanie się z funkcjami Xaira. Tworzenie korpusu języka greckiego za pomocą programu Xaira. Indeksowanie korpusu.

Praca domowa: Lematyzacja 10 wyrazów greckich za pomocą wyrażeń regularnych, wprowadzenie lematyzacji do korpusu. 1. Korpusy równoległe i narzędzia do ich tworzenia. Program ParaConc.

Pozyskiwanie tekstów równoległych. Sprowadzanie ich do wspólnego formatu. Programy do wiązania (wyrównywania) tekstów: Hunalign, ParaConc. Programy do wyszukiwania w korpusach równoległych: ParaConc, CQP, PoShUk. Wiązanie tekstu oryginalnego i jego tłumaczenia za pomocą programu ParaConc.

Praca domowa: Wiązanie fragmentu tekstu na poziomie zdań za pomocą programu ParaConc. 1. Słowniki elektroniczne.

Dostępne w sieci słowniki dla polskiego, angielskiego, greckiego. Typologia słówników elektronicznych. Struktura hasła słownikowego. Formaty zapisu słowników elektronicznych: DSL, MOVA, DIC. Narzędzia do przeszukiwania w słownikach: StarDict, ABBYY Lingvo, kZod. Pojęcie WordNetu.

Praca domowa: porównanie (ekspertyza) trzech wybranych słowników wybranego języka według zadanego schematu. 1. Narzędzia do tworzenia słowników elektronicznych.

Automatyzowane pozyskanie ekwiwalentów tłumaczeniowych z korpusów równoległych. Przykład OPUSu Joerga Tiedemana. Product Uniwersytetu w Brnie DEB (Dictionary Editor and Browser). Sketch Engine Adama Kilgarriffa.

Edycja słowników za pomocą programu LingvoContent. Szczegóły struktury hasła, anotacja. Łączenie słowników, filtracja danych według wybranego kryterium. Pojęcie „batch” (wiązanki) słów. Klasyfikatory w słowniku.

Praca domowa: tworzenie 5 haseł dla słownika polsko-greckiego i 5 haseł dla grecko-polskiego za pomocą programu LingvoContent.


 1. XML jako uniwersalny format znakowania tekstów. Wprowadzenie do języka XML. Pojęcie o TEI (Text Encoding Initiative). DTD i XML Schema.

Praca domowa. Schemat przepisu kulinarnego.

 1. Narzędzia do obsługi XML i języków towarzyszących. XML copyeditor. Oxygen.

Praca domowa. Generowanie schematów kodowania tekstów za pomocą ROMA.

 1. Języki towarzyszące XML: Xpath, Xlink, Xpointer, XSLT.

Konwertowanie plików XML do formatu HTML, PDF, itd. za pomocą stylów XSLT.

Praca domowa. Transformacje formatowania pliku.Metody dydaktyczne

Każdy temat jest przedstawiany najpierw od strony teoretycznej: tłumaczone są najważniejsze pojęcia, korzyści, które wiedza danego tematu może przynieść w pracy zawodowej danej specjalizacji. Pytania kontrolne są zadawane na bieżąco w celu wyjaśnienia przyswajania tematu. Teoretyczna część materiałów jest przedstawiana w formie prezentacji w programie PowerPoint, rzutowanej na ścianę. Szczególna uwaga jest przydzielana wizualizacji ważniejszych pojęć i postulatów oraz pytań kontrolnych, które są wyróżniane kolorystycznie.

Praktyczna część kursu polega na koordynacji pracy studentów z poszczególnycmi programami komputerowymi, pozwalającymi utrwalić wiedzę teoretyczną, krok po kroku: zaczynając od załadowaniu plików instalacyjnych i instalacji programów i kończąc zapisywaniem wyników działania programów.


Literatura

Materiały, dostępne na stronie:

http://domeczek.pl/~natko/teaching/compling2010/


Limit miejsc w grupie

35


Terminy odbywania zajęć

Wtorek g. 15.00-16.30Miejsce odbywania zajęć


216 BUW

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna