Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: fizyka 1 Kod przedmiotuPobieranie 47.96 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar47.96 Kb.
Druk DNiSS nr PK_IIIF

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIANazwa przedmiotu/modułu kształcenia: FIZYKA 1

Kod przedmiotu:……………………………………………………………………………….

Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy

Wydział: Nauk o Materiałach i ŚrodowiskuKierunek: Ochrona Środowiska

Specjalność (specjalizacja): wszystkie specjalności

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rok: 1 Semestr: 1

Formy zajęć i liczba godzin: wykłady – 20 h; ćwiczenia audytoryjne – 10 h

Język/i, w którym/ch realizowane są zajęcia: polski

Liczba punktów ECTS: 6

Osoby prowadzące:

wykład:

inne formy zajęć:


1. Założenia i cele przedmiotu: Uporządkowanie i ugruntowanie wiedzy studentów z zakresu podstaw eksperymentalnych i teoretycznych fizyki z zakresu mechaniki i hydromechaniki. Omówienie ruchu drgającego i falowego oraz zapoznanie studentów z elementami akustyki.
2. Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi:

Matematyka na poziomie egzaminu maturalnego.


3. Opis form zajęć

a) Wykłady

Tematyka zajęć

Liczba godzin

1. Kinematyka ruchów prostoliniowych i krzywoliniowych punktu materialnego.

2. Dynamika ruchu punktu materialnego w układach inercjalnych i nieinercjalnych.

3. Praca, energia, moc. Zasada zachowania energii mechanicznej.

4. Przykłady pól fizycznych (podstawowe wielkości opisujące pola grawitacyjne i elektryczne, prawo Gaussa dla pól grawitacyjnego i elektrycznego).

5. Kinematyka i dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej.

6. Ruch harmoniczny prosty i tłumiony (równanie różniczkowe oscylatora harmonicznego prostego i tłumionego, energia w ruchu harmonicznym, wahadła matematyczne i fizyczne).

7. Ruch falowy (klasyfikacja fal, prędkość fali, różniczkowe równanie falowe, natężenie fali, prawo odbicia i załamania fal, zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia, polaryzacja, dyfrakcja i interferencja fal).

8. Elementy akustyki (cechy dźwięku, skala decybelowa, poziomy odniesienia – poziom ciśnienia dźwięku, poziom natężenia dźwięku).

9. Podstawy hydrostatyki (ciśnienie hydrostatyczne, prawo Pascala, prawo Archimedesa, pływanie ciał).

10. Elementy hydrodynamiki (prawo ciągłości, równanie Bernoulliego, współczynnik lepkości, prawo Stokesa).Razem

2

2

12
2

3

22
2
2
20

 Metody dydaktyczne: wykład z prezentacją multimedialną, w trakcie wykładu przerwy na przykłady, ilustrujące zastosowanie omawianych zagadnień fizycznych.

 Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny.

 Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej (maksymalnie 5 pozycji w każdej grupie):

Literatura podstawowa:

1. D. Halliday, R. Resnick: Podstawy fizyki, tom 1 - 5, PWN, Warszawa 2003

2. Z. Kleszczewski: Fizyka klasyczna, Wyd. Politechniki Śl., Gliwice 1997

3. Jay Orear: Fizyka, tom 1 i 2, WNT, Warszawa 1998

Literatura uzupełniająca:

1. V. Acosta, C.L. Cowan, B.J. Graham: Podstawy fizyki współczesnej, PWN, Warszawa 1981

2. C.Suplee Fizyka XX wieku PWN Warszawa 2001b) Ćwiczenia audytoryjne


Tematyka zajęć

Liczba godzin

1. Analiza ruchów prostoliniowych i krzywoliniowych (rzuty, ruch po okręgu).

2. Rozwiązywanie zadań z dynamiki ruchu punktu materialnego w układach inercjalnych i nieinercjalnych.

3. Zastosowanie zasad zachowania do rozwiązywania problemów fizycznych.

4. Rozwiązywanie zadań z kinematyki i dynamiki bryły sztywnej.

5. Wyznaczanie częstości i energii drgań różnych układów drgających.

6. Kolokwium zaliczeniowe.Razem

2

2
2


2

1

110

 Metody dydaktyczne: interaktywne rozwiązywanie zadań na tablicy przez nauczyciela i wybranych studentów.

 Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na podstawie pozytywnych wyniku kolokwium zaliczeniowego oraz odpowiedzi ustnych na zajęciach.

 Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej (maksymalnie 5 pozycji w każdej grupie):Literatura podstawowa:

1. J. Gmyrek: „Zbiór zadań z fizyki z rozwiązaniami”, Wyd. Politechniki Śl., Gliwice 1998

2. J..Araminowicz. Zbiór zadań z fizyki, PWN Warszawa 1998

Literatura uzupełniająca:

1. A.Bujko : Zadania z fizyki z komentarzami i rozwiązaniami WN-T, Warszawa 2006
Druk DNiSS nr PK_IIIF
OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: FIZYKA 2

Kod przedmiotu:……………………………………………………………………………….

Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy

Wydział: Nauk o Materiałach i ŚrodowiskuKierunek: Ochrona Środowiska

Specjalność (specjalizacja): wszystkie specjalności

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rok: 1 Semestr: 2

Formy zajęć i liczba godzin: wykłady – 10 h; ćwiczenia laboratoryjne – 20 h

Język/i, w którym/ch realizowane są zajęcia: polski

Liczba punktów ECTS: 5

Osoby prowadzące:

wykład:

inne formy zajęć:

1. Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawami termodynamiki fenomenologicznej, elektryczności i magnetyzmu. Omówienie zachowania się ciał materialnych w polach elektrycznym i magnetycznym. Zapoznanie studentów ze współczesnym poglądem na budowę materii.

2. Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi:

Matematyka: podstawy rachunku wektorowego, rachunku różniczkowego i całkowego.3. Opis form zajęć

a) Wykłady


Tematyka zajęć

Liczba godzin

  1. Założenia teorii kinetyczno-molekularnej ciał. Zasada ekwipartycji energii. Całkowita energia ruchu cieplnego molekuł.

  2. Równanie stanu gazu doskonałego. Przemiany termodynamiczne gazu doskonałego. Energia wewnętrzna układu. Pierwsza zasada termodynamiki. Pierwsza zasada termodynamiki w przemianach gazowych.

  3. Cykl Carnota. Sprawność silnika Carnota. Druga zasada termodynamiki.

  4. Prawo Coulomba. Pole elektryczne od pojedynczego ładunku i dipola elektrycznego.

  5. Zachowanie się przewodników i dielektryków w polu elektrycznym (mechanizmy polaryzacji dielektryka).

  6. Prawo Biota-Savarta. Pole magnetyczne od przewodnika prostoliniowego, kołowego i solenoidu. Oddziaływanie pola magnetycznego na ładunek elektryczny i przewodnik z prądem.

  7. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Prawo Faradaya. Widmo fal elektromagnetycznych.

  8. Zachowanie się ciał materialnych w polu magnetycznym.

  9. Elementy fizyki jądrowej. Promieniotwórczość naturalna i sztuczna.

Razem

1
2

1

1


1
1

1
1


1

10

 Metody dydaktyczne: wykład z prezentacją multimedialną, w trakcie wykładu przerwy na przykłady, ilustrujące zastosowanie omawianych zagadnień fizycznych.

 Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny.

 Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej (maksymalnie 5 pozycji w każdej grupie):Literatura podstawowa:

1. D. Halliday, R. Resnick: Podstawy fizyki, tom 1 - 5, PWN, Warszawa 2003

2. Z. Kleszczewski: Fizyka klasyczna, Wyd. Politechniki Śl., Gliwice 1997

3. Z. Kleszczewski: Fizyka kwantowa, atomowa i ciała stałego, Wyd. Politechniki Śl., Gliwice 1997

4. Jay Orear: Fizyka, tom 1 i 2, WNT, Warszawa 1998
Literatura uzupełniająca:

1. V. Acosta, C.L. Cowan, B.J. Graham: Podstawy fizyki współczesnej, PWN, Warszawa 1981

2. C.Suplee Fizyka XX wieku PWN Warszawa 2001


c) Ćwiczenia laboratoryjne

Tematyka zajęć

Liczba godzin

1.Zajęcia organizacyjne, przeszkolenie bhp, zasady wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych oraz opracowania sprawozdań.

2.Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego.

3.Wyznacznie rozkładu potencjału elektrycznego metodą sondy płomykowej.

4.Wyznacznie wilgotności powietrza.

5.Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu I ciałach stałych.

6.Wyznaczanie pojemności kondensatorów metodą drgań relaksacyjnych.

7.Badanie wpływu temperatury na przewodnictwo metali i półprzewodników.

8.Wyznaczanie stałej Plancka w oparciu o efekt fotoelektryczny.

9.Wyznaczanie górnej granicy energii promieniowania ß.

10. Wyznaczanie ładunku właściwego elektronu.

11.Wyznaczanie długości fali świetlnej metodą pierścieni Newtona.

12.Wyznaczanie ogniskowych soczewki rozpraszających I skupiających metodą Bessela

13.Wyznaczanie długości fal świetlnych za pomocą spektrometru siatkowego

14.Wyznaczanie pojemności kondensatorów metodą drgań relaksacyjnych.

15.Wyznaczanie współczynnika załamania światła

16.Badanie wpływu temperatury na lepkość cieczy metodą Stokes’a2
2

2

22

2

22

2

22

2
2


2

2

2


 Metody dydaktyczne: przeprowadzenie eksperymentu fizycznego (pod nadzorem nauczyciela). Studenci wykonują ćwiczenia w grupach dwuosobowych.

 Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na podstawie wykonania 6 ćwiczeń (z podanej wyżej listy), sporządzonych sprawozdań, odpowiedzi ustnych sprawdzających przygotowanie do zajęć oraz pozytywnego wyniku kolokwium zaliczeniowego.

 Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej (maksymalnie 5 pozycji w każdej grupie):Literatura podstawowa:

1. H. Szydłowski: Pracownia fizyczna wspomagana komputerowo, PWN, Warszawa 2003

2. J. Karniewicz, T. Sokołowski: Podstawy fizyki laboratoryjnej, Wyd. Politechniki Łódzkiej 1993

3. Instrukcje do ćwiczeń dostępne w wersji elektronicznej (format PDF).


Literatura uzupełniająca:

1. T. Dryński: Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, PWN, Warszawa 1976


Pobieranie 47.96 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna