Nazwa Wydziału Wydział Nauk o Zdrowiu Nazwa kierunku/specjalnościPobieranie 43.1 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar43.1 Kb.

Nazwa Wydziału

Wydział Nauk o Zdrowiu

Nazwa kierunku/specjalności

Fizjoterapia

Studia (odpowiednie podkreślić)

I SUM - stacjonarne

I stopnia - niestacjonarne

I stopnia - pomostowe: poziom A / B / C/ D/ E

I stopnia - stacjonarne

I stopnia - niestacjonarne


NAZWA PRZEDMIOTU (zgodnie z obowiązującym standardem kształcenia i/lub programem nauczania zatwierdzonym przez Radę WNoZ)

Genetyka zaburzeń ruchu

Przedmioty wprowadzające Wymagania wstępne

Biochemia, genetyka,neurologia.

PediatriaStudent powinien posiadać umiejętność oceny narządu ruchu przy pomocy fachowych przyrządów i testów funkcjonalnych. Powinien znać mechanizm działania poszczególnych zabiegów fizykalnych oraz zasady stosowania metod kinezyterapeutycznych.

Forma zajęć

Liczba godzin dydaktycznych

Warunki zaliczenia przedmiotu

 1. Egzamin (test)

Forma zaliczenia przedmiotu (odpowiednie podkreślić)

 1. Ogółem

10
Egzamin

Zaliczenie z oceną

Zaliczenie


 1. Wykłady

5

 1. Seminaria

5

 1. Ćwiczenia
 1. Zajęcia praktyczne
 1. Praktyki zawodowe
 1. Samokształcenie

Zależne od studenta

Punkty ETC

3
Jednostka organizacyjna prowadząca zajęcia

Katedra i Klinika Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji

Stopień/tytuł/nazwisko i imię osób realizujących przedmiot

Osoba odpowiedzialna za przedmiot

Prof. dr hab. n med. Włodzimierz SamborskiWykaz osób prowadzących zajęcia

Lek med. Agata Bednarek

Mgr Roksana Malak


Cele przedmiotu (wynikowe -dotyczące wiedzy, umiejętności i postaw)

Umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia rehabilitacji pacjentów z genetycznymi zaburzeniami ruchu.

Podstawowa wiedza za zakresu postępowania lekarskiego z tą grupą chorychMetody dydaktyczne (sposób pracy nauczyciela, umożliwiający osiągnięcie celów kształcenia)

Seminaria jako forma wprowadzenia teoretycznego do prowadzenia terapii u pacjentów z genetycznymi zaburzeniami ruchu

Środki dydaktyczne usprawniające proces nauczania

Pokaz multimedialny, kozetki, maty

Główne treści programowe z przedmiotu – forma zajęć uwzględniająca kolejność, liczbę godzin, temat i treści nauczania

Wykłady


Numer kolejny

Liczba godzin

Temat i treści nauczania


1

2
3


4

1

1
2


1

Temat i treści nauczania Podział chorób genetycznych    1. Choroby wynikające z dziedziczenia pojedynczych zmutowanych alleli – genopatie:

 1. Choroby związane z przemianą cukrów, aminokwasów (fenyloketonuria, tyrozynemia, albinizm)

 2. choroby związane z krwią

 3. Inne:

DYSTROF IA DUCHENNE’a

Mukowiscydoza

Zespół Klippla – Feila

Zespół Klippla – Trenaunaya

Zespół Williamsa

Zespół Ehlersa Danlosa
    1. Aberracje chromosomowe liczbowe

    2. Aberracje chromosomowe liczbowe

Zespół Downa
Wykrywanie zaburzeń genetycznych
Zespół Downa:

 • Etiologia

 • Diagnoza

 • Medyczne podstawy zaburzeń struktury, rozwoju i funkcji u dzieci z Zespołem Downa

 • Cechy dymorficzne

 • Rozwój umysłowy

 • Rozwój psychomotoryczny (motoryka duża i mała)

 • Ocena dzieci z zespołem Downa

 • Terapia dzieci z zespołem Downa

Wrocławski Model Usprawniania

Omówienie etiologii, fenotypu, postępowania terapeutycznego

Zespół Klippla – Feila

Zespół Klippla – Trenaunaya

Zespół Williamsa

Zespół Ehlersa Danlosa

Dystrofia Duchenne’a


Seminarium

Numer kolejny

1

23

Liczba godzin

2

21


Temat i treści nauczania

 1. Zespół Downa

Zapoznanie z problemami w rozwoju

Leczenie usprawniające dzieci z zaburzeniami genetycznymi

Metoda Bobath

Metoda Integracji sensorycznej

Współpraca w teamie terapeutycznym 1. Zespół Klippla – Feila, zespół Klippla – Trenaunaya

Zespół Williamsa, zespół Ehlersa Danlosa

Omówienie etiologii, fenotypu, postępowania diagnostycznego, leczniczego, terapeutycznegoOmówienie obrazu choroby na podstawie studium przypadku

 1. Dystrofia Duchenne’a:

Etiologia, fenotyp, leczenie

Ćwiczenia


Zajęcia praktyczne

Numer kolejny

Liczba godzin

Temat i treści nauczania: Badanie pacjentów. Omawianie przypadków.

Praktyki zawodowe

Liczba godzin

Temat i treści nauczania

Samokształcenie

Liczba godzin
Zależna od studenta

Temat i treści nauczania
Opracowanie artykułów poglądowych z zakresu fizjoterapii w genetycznie uwarunkowanych zaburzeniach rozwoju

Wykaz literatury podstawowej dostępnej dla studenta (do 4 pozycji).

 • Kaczmarek B. Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem downa – teoria i praktyka. Impuls Kraków 2008

 • G.I. Hickey, H.L. Fletcher, P.C. Winter, 2004, Wydawnictwo Naukowe PWN Krótkie wykłady - Genetyka
Wykaz literatury uzupełniającej (do 4 pozycji).

 • Skallerup S. J. Babies with Down Syndrome. Woodbine House 2008.

 • Bruni M. Fine Motor Skills for Children with Down Syndrome. Woodbine House 2008

 • Winders P.C.Gross Motor Skills in Children with Down Syndrome. Woodbine House 2008
 • Należy stosować czcionkę Time New Roman, nr 9, pojedynczy odstęp między wierszami.

 • Adres strony internetowej dla standardów kształcenia: http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=117&neyndromews_id=982&layout=1&page=text


Pobieranie 43.1 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna