Nazwa zadania: „Przebudowa ul. Narutowicza w Iławie wraz z budową parkingów”Pobieranie 23.66 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar23.66 Kb.

Nazwa zadania:

Przebudowa ul. Narutowicza w Iławie wraz z budową parkingów”


Całkowity koszt:

2.107.153,61 zł
Finansowanie:

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, Podziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny zgodnie z umową Nr UDA- RPWM.05.01.06-28-006/09-00


z dnia 30.12.2009 r.: 1.475.007,53 zł, co stanowi nie więcej niż 70,00% całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych

Powiat Iławski: 632.146,08zł – 30,00% całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych


Uzasadnienie realizacji inwestycji:
Niniejszy projekt obejmuje przebudowe ul. Narutowicza (2806N) w Iławie łącznie z budową parkingów i przebudową skrzyżowania z ulica Jagiellończyka. Zadanie zlokalizowane jest w centralnej części silnego ośrodka społeczno - gospodarczego, jakim jest Iława - siedziba powiatu. W niedużej odległości od przedmiotowej drogi 2806N znajdują się miejsca bardzo atrakcyjne, o dużej aktywności turystycznej i sportowo - rekreacyjnej cieszące się dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców Iławy
jak i przybywających tu turystów. Wśród nich można wymienić: przebudowany amfiteatr miejski, hale widowiskowo - sportową, przystanie żeglarskie (w tym przystań statku ILAVIA), kinoteatr, galerie sztuki, istniejące i w trakcie budowy hotele, plażę miejską, ogródki działkowe. Nie sposób zapomnieć
o instytucjach użyteczności publicznej: urzędzie miejskim, bankach, poczcie czy informacji turystycznej. W tej części miasta znajduje się również wiele punktów gastronomicznych i usługowych. W centrum Iławy realizowane są strategiczne dla miasta i regionu inwestycje o charakterze turystycznym. Teren okalający drogę krajowa nr 16, w granicach którego występuje analizowana ulica Narutowicza stanowi swoisty kręgosłup miasta, jak i regionu. Przedmiotowa ulica Narutowicza bezpośrednio łączy
się z najważniejszą arteria komunikacyjną Iławy - ul. Niepodległości - droga krajowa nr 16. Połączenie
to prowadzi od ronda, do którego dochodzi ul. Dąbrowskiego (jedna z najważniejszych ulic w mieście), dalej poprzez nowowybudowaną ul. Szeptyckiego, do ronda, gdzie droga krajowa łączy
się z ul. Grunwaldzką (droga wojewódzka nr 536). Opisany ciąg ulic Narutowicza i Szeptyckiego stanowi alternatywny przejazd przez część centralną miasta. Odcinek tych dwóch ulic mógłby odciążyć drogę krajowa nr 16, a także stanowić trasę, na którą można będzie skierować tranzyt z ul. Niepodległości
(dr. krajowa nr 16) podczas imprez masowych lub w sytuacjach awaryjnych. Obecnie ze względu
na bardzo zły stan ul. Narutowicza połączenie to nie może spełniać takiej funkcji.

Powiat Iławski posiada dobry układ komunikacyjny: • droga krajowa nr 16 Grudziądz - Augustów przebiegająca przez gminy Kisielice i Iława. Stanowi połączenie powiatu z częścią zachodnią kraju, a na wschód z siedzibą województwa oraz drogą krajową nr 7 łączącą Gdańsk z Warszawą;

 • droga krajowa nr 15 – Inowrocław - Ostróda, która jest łącznikiem dwóch ważnych dróg: nr 7
  (w przyszłości droga ekspresowa) i nr 1 (w przyszłości autostrada).

Jednym z korytarzy transportowych przecinających Województwo Warmińsko - Mazurskie jest Korytarz VI – Gdańsk - Katowice - Żylina, w którym przebiega linia kolejowa magistralna Gdynia – Iława – Warszawa - Zebrzydowice. Iława posiada połączenia kolejowe z wieloma miastami w Polsce:

 • Iława – Warszawa – Kraków - Przemyśl (najdłuższe połączenie bezpośrednie),

 • Iława – Gdańsk – Koszalin – Szczecin,

 • Iława – Toruń – Poznań – Wrocław,

 • Iława – Olsztyn – Ełk - Białystok.

Powiat Iławski posiada również infrastrukturę transportową wodną. Najważniejszy szlak wodny to Jezioro Jeziorak, które łączy się z Kanałem Ostródzko - Elbląskim, Jeziorem Szeląg Wielki. Szlakiem wodnym
z Iławy można dotrzeć aż na Zalew Wiślany, który posiada połączenie z Morzem Bałtyckim oraz portami nadmorskimi nad Zatoka Gdańska - Gdańskiem i Gdynią.

Miasto Iława jest największym ośrodkiem gospodarczym (32.349 mieszkańców na koniec czerwca 2009 roku), kulturalnym i komunikacyjnym powiatu iławskiego. Dogodne położenie Iławy oraz liczne atrakcje turystyczne i kulturalne wpłynęły na rozwój turystyki w mieście, jak i w całym powiecie: np. Jezioro Jeziorak (najdłuższe jezioro w Polsce) połączone z Kanałem Ostródzko - Elbląskim, z Zalewem Wiślanym i Jeziorem Drwęckim koło Ostródy; liczne zabytki architektoniczne - kościół gotycki w Iławie, warownia krzyżacka w Szymbarku, neogotycki pałac w Bałoszycach, późnobarokowy zespół pałacowy


w Kamieńcu, w którym przebywał Napoleon Bonaparte; Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
i Wzgórz Dylewskich oraz liczne rezerwaty przyrody.

W Powiecie Iławskim organizowane są różnorakie imprezy, festiwale o zasięgu ogólnopolskim


i ogólnoświatowym np.: Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego "Old Jazz Meting - Złota Tarka", Międzynarodowy Festiwal Muzyki Poważnej, Festiwal "Jeziorak Szanty", Letnie Impresje Teatralne, Iławskie Spotkania Kabaretowe, Mistrzostwa Polski Formacji Tanecznych, Ogólnopolski turniej koszykówki BROKEN BALL, Iławski Spotkania Chóralne, Mistrzostwa Polski Modeli Redukcyjnych, Regaty Jachtów Turystycznych, Długodystansowe Mistrzostwa Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych,
"Nad Jeziorakiem" Festiwal Siemiany, Ogólnopolskie Regaty Pomarańczowe czy Otwarty Puchar Polski
w Taekwondo. W Iławie swój początek mają liczne szlaki kajakowe, rowerowe, żeglarskie i piesze. Wszystkie te atuty: Jezioro Jeziorak, czyste powietrze, liczne rezerwaty przyrody, duża ilość jezior, rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej oraz dogodne komunikacyjne położenie miasta Iławy sprzyjają rozwojowi gospodarczemu zachodniej części Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Przebudowa drogi powiatowej nr 2806N w Iławie ul. Narutowicza, przyczyni się do poprawienia dostępności komunikacyjnej kompleksów turystycznych znajdujących się w Iławie i Powiecie Iławskim. Przebudowa ul. Narutowicza usprawni ruch turystyczny, gospodarczy i tranzytowy przez centrum miasta Iławy oraz zwiększy bezpieczeństwo podróżnych i pieszych użytkowników dróg. Przebudowana droga powiatowa wzmocni również regionalny układ komunikacyjny, obciążony bardzo dużym ruchem, przebiegającym przez centralną część Iławy. Przedmiotowy projekt ma na celu wzmocnienie połączenia komunikacyjnego, przebiegającego równolegle do ul. Niepodległości (dr. kr. nr 16), stanowiąc z jednej strony jego odciążenie, z drugiej trasę alternatywną, którą będzie można skierować ruch tranzytowy
z "szesnastki" np. w czasie imprez masowych lub w sytuacjach awaryjnych.

Ulica Narutowicza to droga powiatowa klasy "L", posiadająca nawierzchnie nierówną


i pofałdowaną. Chodniki zmiennej szerokości, sklawiszowane od 1,2 - 3,0 m. Aktualny stan techniczny stwarza niebezpieczeństwo dla poruszających się użytkowników drogi. Ruch pojazdów samochodowych jest nieuporządkowany, w związku z czym do podróży wybierana jest, mimo dużo większego natężenia pojazdów droga krajowa nr 16 ul. Niepodległości. Obecnie szerokość ulicy wynosi 6,0 m. Dodatkowym utrudnieniem i niebezpieczeństwem dla podróżnych są drzewa w skrajni jezdni. Nośność drogi: 80 kN/os. Średnio dobowy ruchu na ul. Narutowicza wynosi 3.558 pojazdów. Zbyt wąska jezdnia, niebezpieczne skrzyżowanie, niedostateczna ilość przejść dla pieszych, brak parkingów zagrażają bezpieczeństwu pieszych, rowerzystów i zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego. Zły stan techniczny ulicy niekorzystnie wpływa na rozwój gospodarczy i turystyczny regionu.
Inwestycja jest w pełni zgodna z dokumentami programowymi:

 • Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015, której głównym celem jest poprawa infrastruktury technicznej i społecznej,

 • Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Województwa Warmińsko - Mazurskiego do roku 2020, której głównym celem jest spójność ekonomiczna, społeczna i przestrzenna Warmii i Mazur
  z regionami Europy. Natomiast cele strategiczne to: konkurencyjna gospodarka, otwarte społeczeństwo, nowoczesne sieci. Projekt wpisuje się w następujące cele operacyjne priorytetu Nowoczesne sieci: zwiększenie zewnętrznej dostępności komunikacyjnej oraz wewnętrznej spójności; cele operacyjne priorytetu Otwarte społeczeństwo: wzrost atrakcyjności bazy sportowo - rekreacyjnej, poprawa jakości i ochrona środowiska; cele operacyjne priorytetu Konkurencyjna gospodarka: skuteczny system pozyskiwania inwestorów zewnętrznych, wzrost potencjału turystycznego.

W ramach projektu przewiduje się przebudowe 310,0 m ul. Narutowicza i 40,0 m ul. Jagiellończyka (łącznie 350 metrów drogi powiatowej) wraz z budową parkingów oraz przebudowe skrzyżowania
z ul. Jagiellończyka. W toku realizacji projektu "Przebudowa ul. Narutowicza w Iławie wraz z budowa parkingów" powstaną ponadto następujące produkty:

  • przebudowa skrzyżowania ul. Narutowicza z ul. Jagiellończyka - 1 szt.,

  • przebudowane chodniki - 0,80km,

  • wyremontowane przejścia dla pieszych - 3 szt.,

Szerokość ulicy po przebudowie wyniesie od 6,0m do 7,60m. Ponadto w ramach projektu wybudowane zostaną parkingi - 27 miejsc parkingowych, zjazdy indywidualne - 17 szt., schody (długości 12m) i przebudowane oświetlenie (11 punktów oświetleniowych).


Remont przedmiotowej ulicy jest konieczny ze względu na zły stan techniczny nawierzchni drogi. Ponadto ze względu na bezpieczeństwo użytkowników drogi - zarówno pieszych jak i kierowców - niezbędna jest przebudowa skrzyżowania.
Z uwagi m.in. na niedostatecznie rozwiniętą infrastrukturę komunikacyjną Powiat Iławski posiada stopę bezrobocia 10,8% (listopad 2009 r.), zauważalny jest odpływ ludności z obszarów niedoinwestowanych. Realizacja projektu jest ścisłą konsekwencją działań mających przyczynić
się do osiągnięcia celu jasno sprecyzowanego w następującym dokumencie programowym: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 - Os priorytetowa 5: Infrastruktura Transportowa regionalna i lokalna. Cel: poprawa zewnętrznej dostępności i wewnętrznej spójności transportowej regionu. Dostępność komunikacyjna postrzegana jest jako jedno z podstawowych warunków lokalizacji nowych podmiotów gospodarczych oraz konkurencyjności już istniejących, a także wykorzystanie potencjału turystycznego regionu i możliwości współpracy międzynarodowej. W ramach osi realizowane będzie Poddziałanie: 5.1. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny". Dotyczy przede wszystkim poprawy dostępności komunikacyjnej
w wymiarze regionalnym i ponadregionalnym, realizowanym przez drogi krajowe, wojewódzkie
i powiatowe. Poddziałanie 5.1.6. Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny.
Cel Poddziałania: "Wzrost dostępności komunikacyjnej regionu poprzez rozbudowę i unowocześnienie infrastruktury drogowej warunkującej rozwój regionalny".
Realizacja przedmiotowej inwestycji - przyczynia się do:

 • rozwoju przestrzennego obszaru powiatu,

 • zmniejszenia natężenia ruchu w centrum stolicy powiatu, Iławie,

 • obsługi terenów turystycznych, inwestycyjnych, mieszkalnych i usługowych na tym terenie,

 • funkcjonalnego powiązania systemów komunikacyjnych z centralnym układem drogowym
  tzn. z krajowa 16.

W trakcie realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty: • oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich - 103.957,00 zł,

 • oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach towarowych - 14.332,00 zł,

 • nośność przebudowanej drogi wzrośnie z 80 kN/os do 100 kN/os.Wykonawca:

W lutym 2010 roku ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie Wykonawcy inwestycji.


Lata realizacji:

Planowane rozpoczęcie realizacji – 31.03.2010 r., zakończenie realizacji 03.11.2010 r.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna