New Exam Challenges 3 Michael HarrisPobieranie 216.89 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar216.89 Kb.
Kryterium Oceniania
dla klasy 3

New Exam Challenges 3

Michael Harris

David Mower

Anna Sikorzyńska

Lindsay White

Rod Fricker

Poziom: A2-B1
Rozdział Starter: Get Ready

TEMAT

OCENA

DOPUSZCZAJĄCAOCENA

DOSTATECZNAOCENA

DOBRA


OCENA

BARDZO DOBRABack to School

• Zna podstawowe zaimki pytające: what, where, why, who, whose.

• Układa bardzo proste zdania, by opisać swoje wakacje.

• Krótko odpowiada na pytania o wakacjach.


• Zna i stosuje w pytaniach zaimki: what, where, why, who, whose.

• Układa proste zdania, by opisać swoje wakacje.

• Odpowiada na pytania o wakacjach.


• Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.

•Stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

pytania szczegółowe, o podmiot i dopełnienie,

• Opisuje swoje wakacje, podając dobre i złe rzeczy, które mu się przydarzyły.

• Pyta rozmówcę o minione wakacje. Odpowiada na pytania tego typu.


• Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.

•Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

pytania szczegółowe, o podmiot i dopełnienie,

• Samodzielnie pisuje swoje wakacje, podając dobre i złe rzeczy, które mu się przydarzyły.

• Samodzielnie pyta rozmówcę o minione wakacje. Odpowiada na pytania tego typu.


My World

•Zna zaimki nieokreślone: any, some

•Zna zaimki nieokreślone i potrafi je stosować w zdaniach: any, some


•Poprawnie stosuje poznane

zaimki nieokreślone: any(body/where/thing), some(body/whee/thing)•Poprawnie stosuje poznane

zaimki nieokreślone w zdaniach i w własnych wypowiedziach: any(body/where/thing), some(body/whee/thing)What’s New?

•Zna budowę zdań czasu Present Perfect.

• Pisze kilka bardzo prostych zdań o swojej okolicy.•Zna budowę i użycie czasu Present Perfect.

• Pisze kilka prostych zdań o swojej okolicy.•Poprawnie stosuje czas Present Perfect

• Pisze o swojej okolicy podając szczegółowe informacje.Poprawnie stosuje czas Present Perfect w zdaniach i własnych wypowiedziach

• Samodzielnie pisze o swojej okolicy podając informacje szczegółowe.Revision Get Ready

Lekcja powtórzeniowa

Test – Get Ready

Uczeń rozwiązuje test.Rozdział 1: Schools

TEMAT

OCENA

DOPUSZCZAJĄCAOCENA

DOSTATECZNAOCENA

DOBRA


OCENA

BARDZO DOBRASchools

• Zna podstawowe nazwy pomieszczeń szkolnych: art room, computer room, dance studio, libr ary, science laboratory

• Układa bardzo proste zdania o swojej szkole.

• Krótko odpowiada na pytania o swoich ulubionych rzeczach i obiektach szkolnych.


• Zna nazwy pomieszczeń szkolnych: art room, computer room, dance studio, libr ary, science laboratory, tennis court, gymnasium, theatre

• Układa proste zdania o swojej szkole.

• Odpowiada na pytania o swoich ulubionych rzeczach i obiektach szkolnych.


• Zna i stosuje nazwy pomieszczeń szkolnych: art room, computer room, dance studio, pitch, gymnasium, swimming pool, language laboratory, stage, tennis court, theatre,

• Opisuje swoją szkołą.


• Pyta rozmówcę i odpowiada na pytania o swoich ulubionych rzeczach i obiektach szkolnych.

• Zna i stosuje wszystkie poznane pomieszczenia szkolne

• Samodzielnie pyta rozmówcę i odpowiada na pytania o swoich ulubionych rzeczach i obiektach szkolnych.Home Schooling

•Zna budowę czasów Present Simple i Present Continuous,

•Zna budowę i użycie czasów Present Simple i Present Continuous,

•Poprawnie stosuje czasy:

Present Simple i Present Continuous,

•Poprawnie stosuje czasy w zdaniach i własnych wypowiedziach: Present Simple i Present Continuous,

Boarding Schools

• W bardzo prostych zdaniach porównuje dwie szkoły.

• Podaje różnicę pomiędzy szkołą domową, a tradycyjną.


• Wyraża swoją opinię o tym, co jest lepsze.

• Zna zasady stopniowania przymiotników• Opowiada o różnicach pomiędzy szkołą domową, a tradycyjną.

• W prostych zdaniach porównuje dwie szkoły.


• Wyraża swoje opinie o tym, co jest lepsze.

•Potrafi zastosować zasady stopniowania przymiotników w zdaniach.• Opowiada o różnicach pomiędzy szkołą domową, a tradycyjną podając uzasadnienie.

• Porównuje dwie szkoły.


• Wyraża swoje opinie o tym, co jest lepsze i częściowo uzasadnia je.

Potrafi zastosować przymiotniki w konstrukcjach: as…as• Samodzielnie opowiada o różnicach pomiędzy szkołą domową, a tradycyjną podając uzasadnienie.

• Szczegółowo opisuje swoją szkołę.

• Szczegółowo porównuje dwie szkoły.
• Wyraża swoje opinie o tym, co jest lepsze i częściowo uzasadnia je.

•Poprawnie stosuje stopniowanie przymiotników,


Arriving

•Zna budowę zdań z czasownikami wyrażającymi preferencje.
• Krótko mówi o swoich preferencjach.

•Potrafi zastosować czasowniki wyrażające preferencje w zdaniach

• Mówi o swoich preferencjach.•Potrafi zastosować czasowniki wyrażające preferencje we własnych wypowiedziach

• Zadaje pytania i mówi o swoich preferencjach.•Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:
konstrukcje gerund i (to) bezokolicznik z czasownikami wyrażającymi preferencje,

• Zadaje pytania i mówi o swoich preferencjach wraz z uzasadnieniem.


Across Cultures

• Zapisuje podstawowe informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

• Zapisuje i przekazuje ustnie część informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

• Zapisuje i przekazuje ustnie większość informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

• Zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

Study Corner 1

• Lekcja powtórzeniowa.

Test Unit 1

• Uczeń pisze test.Rozdział 2: Talent

TEMAT

OCENA

DOPUSZCZAJĄCAOCENA

DOSTATECZNAOCENA

DOBRA


OCENA

BARDZO DOBRATalent

• Zna podstawowe wyrazy i zwroty związane z umiejętnościami: artistic, creative, tatented, chess, communicating, gymnastisc

• Mówi, kto jest najbardziej utalentowaną gwiazdą filmową, popu i sportu.• Zna wyrazy i zwroty związane z umiejętnościami: artistic, creative, tatented, logi cal, musical, practical, chess, maths, music, languages,communicating, gymnastisc

• Mówi, kto jest najbardziej utalentowaną gwiazdą filmową, popu i sportu oraz z czego zasłynęła dana osoba.• Zna i stosuje wyrazy i zwroty związane z umiejętnościami: artistic, creative, tatented, logi cal, musical, practical, chess, maths, music, languages,communicating, gymnastisc

• Opisuje najbardziej utalentowaną gwiazdą filmową, popu i sportu wraz z uzasadnieniem.• Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty związanych z umiejętnościami

• Szczegółowo opisuje najbardziej utalentowaną gwiazdą filmową, popu i sportu wraz z uzasadnieniem.Magicians

•Zna budowę czasów Past Simple i Past Continuous,

W bardzo prostych zdaniach opowiada o magicznym show.•Zna budowę i użycie czasów Past Simple i Past Continuous,

• W prostych zdaniach opowiada o magicznym show.• Poprawnie stosuje czasy Past Simple i Past Continuous,

• Opowiada o magicznym show i sztuczkach, jakie wykonywał magik.• Poprawnie stosuje i używa we własnych zdaniach

Czasy Past Simple i Past Continuous,

Samodzielnie i szczegółowo powiada o magicznym show i sztuczkach, jakie wykonywał magik.


Hidden Talent

Zna znaczenie słów: when/while,

• Opowiada o czynnościach z przeszłości niekiedy używając czasów przeszłych i niektórych czasowników modalnych.• Potrafi właściwie dopasować when i while do czasów Past Simple i Past Continuous

• Opowiada o czynnościach z przeszłości używając czasów przeszłych i niektórych czasowników modalnych.• Poprawnie stosuje when i while z czasmi Past Simple i Past Continuous

• Opowiada o czynnościach z przeszłości używając czasów przeszłych i poznanych czasowników modalnych.• Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

czasy Past Simple i Past Continuous z when/while,

• Opowiada o czynnościach z przeszłości.


Auditions

•Zna budowę zdań z so/neither,

• Mówi o talentach innych osób.• Zna budowę i użycie zdań z so/ neither

• Opowiada o talentach innych osób.Poprawnie stosuje zdania z so/neither,

• Pyta i opowiada o talentach innych osób.• Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

wyrażenia so/neither,

• Samodzielnie pyta i opowiada o talentach innych osób.


Your challenge: Writing an email

• Wzorując się na tekście w podręczniku, prostymi zdaniami pisze wiadomość email.

•Zna budowę zdań typu question tags.• Wzorując się na tekście w podręczniku pisze wiadomość email.

• Zna budowę i użycie zdań typu question tags.
• Pisze wiadomość email.

• Poprawnie stosuje zdania typu question tags.
• Samodzielnie pisze wiadomość email.

• Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

question tags


Study Corner 2

• Lekcja powtórzeniowa

Test Unit 2

• Uczniowie piszą test
Rozdział 3: Health

TEMAT

OCENA

DOPUSZCZAJĄCAOCENA

DOSTATECZNAOCENA

DOBRA


OCENA

BARDZO DOBRAHealth

• Zna podstawowe wyrazy dotyczące zdrowia: allergy, cold, flu, headache,

Zna wyrazy i zwroty dotyczące zdrowia: allergy, cold, flu, headache, acupuncture, antibiotics, herbal rezedy, insomnia, being overweight, painkiller, stress, tiredness, vaccination

• Zna i stosuje wyrazy dotyczące zdrowia: allergy, cold, flu, headache, acupuncture, antibiotics, herbal rezedy, insomnia, being overweight, painkiller, stress, tiredness, vaccination

• Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty dotyczących zdrowia i stylu życia

Disease

•Zna budowę strony biernej

zadania na czytanie.

• Wymienia powszechne choroby.


•Zna budowę i użycie strony biernej

• Mówi, które choroby są powszechne.•Poprawnie stosuje stronę bierną w zdaniach.

• Mówi, które choroby są powszechne i niebezpieczne, podając krótkie uzasadnienie.•Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

strona bierna,

• Mówi, które choroby są powszechne i niebezpieczne, podając szczegółowe uzasadnienie.


Home Remedies

•Zna budowę konstrukcji gramatycznej przymiotnik + to + bezokolicznik

• Wzorując się na podręczniku układa bardzo proste zdania do raportu z ankiety.

• Wzorując się na podręczniku pisze bardzo proste rady dotyczące zdrowia.


•Zna budowę i użycie konstrukcji gramatycznej przymiotnik + to + bezokolicznik

• Wzorując się na podręczniku pisze prosty raport z ankiety.

• Wzorując się na podręczniku pisze proste rady dotyczące zdrowia.


•Poprawnie stosuje konstrukcje

przymiotnik + to + bezokolicznik,

• Pisze prosty raport z ankiety na podstawie własnych wyników.

• Pisze proste rady dotyczące zdrowia.•Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

wyrażenia: przymiotnik + to + bezokolicznik,

• Samodzielnie pisze prosty raport z ankiety na podstawie własnych wyników.

• Pisze rady dotyczące zdrowia.Under the Weather

•Zna znaczenie wyrazów too i enough

• Bardzo prostymi zdaniami odpowiada na pytania lekarza.

• W bardzo prostych zdaniach mówi jak rówieśnicy mogą być zdrowsi.


•Zna znaczenie i użycie wyrazów too oraz enough

• Prostymi zdaniami prowadzi rozmowę z lekarzem.

• W prostych zdaniach mówi jak rówieśnicy mogą być zdrowsi.


•Poprawnie stosuje

wyrazy z enough i too.

• Wciela się w rolę lekarza i pacjenta, prowadząc rozmowę.

• Opowiada jak rówieśnicy mogą być zdrowsi.•Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

wyrażenia z enough i too.

• Wciela się w rolę lekarza i pacjenta, prowadząc swobodny dialog.

• Szczegółowo opowiada jak rówieśnicy mogą być zdrowsi.Across Cultures• Zadaje pytania z podręcznika o używkach żywieniowych.

• Wykorzystując pytania z podręcznika, pyta o nawyki żywieniowe.

• Wykorzystując pytania z podręcznika i tworząc własne, pyta o nawyki żywieniowe.

• Samodzielnie pyta o nawyki żywieniowe.

Study Corner

•Lekcja powtórzeniowa.

Test Unit 3

• Uczniowie piszą test.
Rozdział 4: People

TEMAT

OCENA

DOPUSZCZAJĄCAOCENA

DOSTATECZNAOCENA

DOBRA


OCENA

BARDZO DOBRAPeople

• Zna podstawowe wyrazy dotyczące osobowości: easy-going, energetic, friendly, hard-working, kind, lazy, shy, tidy


• Zna wyrazy dotyczące osobowości: untidy, thoughtful, talkative, sociable, sensitive, reliable, quiet, practical, outgoing, organised, independent

• Zna i stosuje wyrazy dotyczące osobowości: untidy, thoughtful, talkative, sociable, sensitive, reliable, qui et, practical, outgoing, organised, independent

• Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty związanych z osobowością

Problem Page

• Zna budowę i znaczenie zdań z czasownikami modalnymi: must, could, can

• Określa osobowość ludzi i bardzo krótko ich opisuje.• Zna budowę i użycie zdań z czasownikami modalnymi: must, could, can

• Opisuje osobowość ludzi i krótko ich opisuje.• Poprawnie stosuje w zdaniach czasowniki modalne: must, could, can

• Opisuje osobowość ludzi, podając krótkie uzasadnienie oraz opisuje ludzi wykorzystując czasowniki must/can’t/ could.• Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

czasowniki modalne must, could, can’t wyrażające spekulacje,

• Opisuje osobowość ludzi, podając szczegółowe uzasadnienie oraz opisuje ludzi wykorzystując czasowniki must/can’t/ could


Generation Gap

• Zna znaczenie i przeszłe formy czasowników make i do oraz zna podstawowe wyrażenia z tymi czasownikami: do homework/ the shopping, make your bed/ a cup of tea.

• Wskazuje najczęstsze powody kłótni z rodzicami.

• Bardzo krótko opisuje zdjęcie.

• Wskazuje najpoważniejszy problem.•Zna zwroty z czasownikami make i do

• Mówi o najczęstszych powodach kłótni z rodzicami.

• Krótko opisuje zdjęcie.

• Określa, który problem jest najpoważniejszy.• Poprawnie stosuje zwroty z czasownikami make i do

• Opowiada o najczęstszych powodach kłótni z rodzicami.

• Opisuje zdjęcie.

• Określa najpoważniejszy problem i krótko uzasadnia swój wybór.• Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

wyrażenia z make i do,

• Szczegółowo opowiada o najczęstszych powodach kłótni z rodzicami.

• Szczegółowo opisuje zdjęcie.

• Określa najpoważniejszy problem i szczegółowo uzasadnia swój wybór.


In Town

• Wzorując się na podręczniku odgrywa rozmowę telefoniczną.

• Wzorując się na podręczniku prowadzi rozmowę telefoniczną.

• Odgrywa scenkę rozmowy telefonicznej.

• Samodzielnie odgrywa scenkę rozmowy telefonicznej.

Your Challenge: emails

•Zna zaimki osobowe

• Wzorując się na tekstach z podręcznika, pisze krótkie wiadomości, by zaplanować weekend.• zna zaimki osobowe i przymiotniki dzierżawcze

• Pisze krótkie wiadomości, by zaplanować weekend.
• Zna i stosuje zaimki osobowe w funkcji podmiotu, dopełnienia, przymiotniki dzierżawcze, zaimki dzierżawcze, zwrotne.

• Pisze wiadomości i odpowiada na nie, by zaplanować weekend.
• Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

zaimki osobowe w funkcji podmiotu, dopełnienia, przymiotniki dzierżawcze, zaimki dzierżawcze, zwrotne.

• Samodzielnie pisze wiadomości i odpowiada na nie, by zaplanować weekend.


Study Corner 4

• Lekcja powtórzeniowa.

Test Unit 4

• Uczniowie piszą test.Rozdział 5 : On the Move

TEMAT

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

OCENA DOSTATECZNA

OCENA DOBRA

OCENA BARDZO DOBRA

On the move-transport.

•Zna i stosuje wyrazy i zwroty dotyczące transportu: motorbike, plane, bike,underground, go on foot, go by coach.

•Na pytania o środek transportu odpowiada wskazując go.

•Zapisuje informacje z wysłuchanych tekstów.


•Zna i stosuje poznane wyrazy oraz zwroty.

•Odpowiada na pytania o środek transportu.

•Zapisuje i przekazuje ustnie informacje z wysłuchanych tekstów.


•Zna i stosuje poznane wyrazy oraz zwroty.

•Pyta o środki transportu i odpowiada na pytania:Which types of transport do you use?Which do you use every day?Which would you like to try?Which would you never use?

•Zapisuje i przekazuje ustnie informacje z wysłuchanych tekstów.


•Zna i stosuje poznane wyrazy oraz zwroty.

•Pyta o środki transportu i szczegółowo odpowiada.

•Zapisuje i przekazuje ustnie informacje z wysłuchanych tekstów.


TV Traveller

•Stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych.

•Zna zasadę tworzenia czasu Present Perfect z wyrażeniami already, yet, ever, never.

•Rozwiązuje zadania na czytanie.

•Układa przy pomocy nauczyciela kilka bardzo prostych zdań o swoich doświadczeniach.•Stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

•Zna zasady tworzenia czasu Present Perfect I potrafi użyc go w zdaniach z wyrażeniami already, yet, ever, never.

•Rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

•Układa kilka prostych zdań o swoich doświadczeniach.•Stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

•Poprawnie używa czasu Present Perfect z wyrażeniami already, yet, ever, never w zdaniach gramatycznych.

•Rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

•Krótko opisuje swoje doświadczenia z already/yet/never.•Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

•Swobodnie posługuje sie formami czasu Present Perfect z wyrażeniami already, yet, ever, never w zdaniach gramatycznych.

•Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

•Szczegółowo opisuje swoje doświadczenia z already/yet/never.On safari•Zna i stosuje nazw dzikich zwierząt: giraffe, hippo, panda, polar bear, tiger, zebra.

•Stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Zna zasadę tworzenia wyrazów złożonych oraz

Formy ‘gerund’ jako podmiotu

•Wspomina o swoich preferencjach.

•Na pytania czy zgadza się z opinią odpowiada yes/no.

•Wzorując się na podręczniku zadaje pytania o doświadczenie innych osób, z quizu i układa pytania o safari. Odpowiada yes/no.

•Zadaje pytania z podręcznika o plany pisarza.


•Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy.

•Stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

Wyrazy złożone

Forma gerund jako podmiot

•Krótko opisuje swoje preferencje.

•Krótko wyraża swoją opinię.

•Wzorując się na podręczniku zadaje pytania o doświadczenie innych osób, z quizu i układa pytania o safari i odpowiada na nie.

•Wzorując się na podręczniku zadaje pytania o plany pisarza•Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy.

•Stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

Wyrazy złożone

Forma gerund jako podmiot

•Opisuje swoje preferencje.

•Wyraża swoją opinię i krótko ją uzasadnia.

•Zadaje pytania o doświadczenie innych osób z quizu oraz układa pytania o safari. Udziela na nie odpowiedzi.

•Samodzielnie zadaje pytania o plany pisarza i odpowiada na nie.•Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy

•Swobodnie posługuje się strukturami gramatycznymi w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

Wyrazy złożone

Forma gerund jako podmiot

•Prezentuje swoje preferencje.

•Wyraża swoją opinię i szczegółowo ją uzasadnia.

•Samodzielnie zadaje pytania o doświadczenie innych osób i quizu oraz układa pytania o safari. Udziela na nie szczegółowych odpowiedzi.

•Samodzielnie zadaje pytania o plany pisarza i szczegółowo odpowiada na nie.The boat trip

•Bardzo krótko odpowiada na pytania o pływaniu kajakiem i łódką oraz swoich preferencjach dotyczących miejsca zamieszkania.

•Wzorując się podręczniku wyraża bardzo proste sugestie.

•Zapisuje informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.


•Krótko odpowiada na pytania o pływaniu kajakiem i łódką oraz swoich preferencjach dotyczących miejsca zamieszkania.

•Wzorując się podręczniku wyraża proste sugestie.

•Zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.


•Odpowiada na pytania o pływaniu kajakiem i łódką oraz swoich preferencjach dotyczących miejsca zamieszkania i opowiada o tym.

•Wyraża sugestie dostosowane do sytuacji i reaguje na sugestie innych.

•Zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.


•Odpowiada na pytania o pływaniu kajakiem, łódką i swoich preferencjach dotyczących miejsca zamieszkania i szczegółowo opowiada o tym.

•Samodzielnie wyraża sugestie i reaguje na sugestie innych.

•Zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.


Across cultures 3 Nomads

•Rozwiązuje zadania na czytanie.

•Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

•Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

•Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Study corner

•Lekcja powtórzeniowa

Test 5

• Uczniowie piszą test.Rozdział 6 : Films and Books

TEMAT

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

OCENA DOSTATECZNA

OCENA DOBRA

OCENA BARDZO DOBRA

Films and books.

•Zna i stosuje podstawowe wyrazy i zwroty z kategorii filmy i książki-adventure, fantasy, horror, historical, science fiction,war.

•Bardzo krótko odpowiada na pytania o książkach i filmach.

•Zapisuje informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.


•Zna i stosuje poznane wyrazy i zwroty

•Krótko odpowiada na pytania o książkach i filmach.

•Zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.


•Zna i stosuje poznane wyrazy i zwroty

•Odpowiada na pytania o książkach i filmach wraz z opisem i układa pytania typu-What books do you like?Which film is your favourite?

•Zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.


•Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy i zwroty

•Odpowiada na pytania o książkach i filmach wraz z szczegółowym opisem i układa szczegółowe pytania.

•Zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.


Bond, James Bond.


•Rozwiązuje zadania na czytanie.

•Zna zasady tworzenia

czasu Future Simple, formy be going to,

czasowniki modalne may, might

•Podaje przewidywania i zakończenie serialu używając wyrażeń z podręcznika.•Rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

•Zna zasady tworzenia

czasu Future Simple, formy be going to,

czasowniki modalne may, might i potrafi użyc je w zdaniach.

•Mówi o swoich przewidywaniach i zakończeniu serialu używając wyrażeń z podręcznika.


•Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

•Poprawnie używa

czasu Future Simple, formy be going to, oraz

czasowników modalnych may, might w zadaniach gramatycznych

•Mówi o swoich przewidywaniach i zakończeniu serialu używając wyrażeń z podręcznika i własnych.


•Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Swobodnie posługuje się formami czasu Future Simple, formą be going to i czasownikami modalnymi may, might w zadaniach gramatycznych

•Opowiada o przewidywaniach i zakończeniu serialu używając wyrażeń z podręcznika i własnych.


Classics

•Zna i stosuje wyrazy i zwroty dotyczące rodzajów książek-novel, short story, poetry, biography.

•Bardzo krótko opisuje zdjęcie.

•Stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. although, however.

•Krótko odpowiada na pytania dotyczące jego przeszłości.•Zna i stosuje poznane wyrazy oraz zwroty.

•Krótko opisuje zdjęcie.

•Stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych: although, however.

•Odpowiada na pytania dotyczące jego przeszłości.•Zna i stosuje poznane wyrazy oraz zwroty.

•Opisuje zdjęcie.

•Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych: although, however.

•Zadaje i odpowiada na pytania dotyczące jego przeszłości.•Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.

•Szczegółowo opisuje zdjęcie

•Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych: although, however.

•Zadaje i odpowiada na pytania dotyczące jego przeszłości.The long goodbye

•Rozwiązuje zadania na czytanie.

•Zna zasady tworzenia konstrukcji how, what, when, where, who + to + bezokolicznik

•Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

•Zna zasady tworzenia konstrukcji how, what, when, where, who + to + bezokolicznik i potrafi użyć jej w zadaniach gramatycznych•W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

•Poprawnie używa

konstrukcji how, what, when, where, who + to + bezokolicznik w zadaniach gramatycznych


•Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

•Swobodnie posługuje się

konstrukcjami how, what, when, where, who + to + bezokolicznik w zadaniach gramatycznych


Your challenge-film review.

•Wzorując się na podręczniku pisze recenzję filmu.

•Częściowo wzorując się na podręczniku pisze recenzję filmu.

•Pisze recenzję filmu.

•Samodzielnie pisze recenzję filmu

Present Perfect and Past Simple.•Stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Zna zasady tworzenia zasów Present Perfect i Past Simple i potrafi je porównać•Stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych.Zna zasady tworzenia czasów

Present Perfect i Past Simple i potrafi użyć ich w zdaniach porównawczych.


•Poprawnie używa czasów Present Perfect i Past Simple w zadaniach gramatycznych i potrafi zastosować je w zdaniach porównawczych.


•Swobodnie posługuje się formami czasów Present Perfect i Past Simple i potrafi zastosować je w zdaniach porównawczych.


Study corner 6

•Lekcja powtórzeniowa

Test 6

•Uczeń rozwiązuje testRozdział 7: Music

TEMAT

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

OCENA DOSTATECZNA

OCENA DOBRA

OCENA BARDZO DOBRA

Music

•Zna i stosuje wyrazy i zwroty dotyczące muzyki-classical, dance, heavy metal, rock, rap, fast, happy, loud, romantic, sad, slow.

•Udziela bardzo krótkich odpowiedzi na pytania o swoim ulubionym stylu muzycznym, piosenkarzu, muzyku oraz tych, których nie lubi.

•Zapisuje informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.


•Zna i stosuje poznane wyrazy oraz zwroty.

•Udziela krótkich odpowiedzi na pytania o swoim ulubionym stylu muzycznym, piosenkarzu, muzyku oraz tych, których nie lubi.

•Zapisuje i przekazuje ustnie informacji z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.


•Zna i stosuje poznane wyrazy oraz zwroty

•Zadaje pytania o swoim ulubionym stylu muzycznym, piosenkarzu, muzyku oraz tych, których nie lubi i udziela na nie odpowiedzi.

•Zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.


•Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.

•Zadaje pytania o swoim ulubionym stylu muzycznym, piosenkarzu, muzyku oraz tych, których nie lubi i udziela na nie szczegółowych odpowiedzi.

•Zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.


Sixty years of pop

•Rozwiązuje zadania na czytanie.

•Stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Zna zasady tworzenia

zdań względnych definiujące.

•Wygłasza bardzo krótką prezentację w oparciu o materiał z podręcznika o ulubionym stylu muzycznym.•Rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

•Zna zasady tworzenia

zdań względnych definiujących i potrafi użyć ich w zadaniach gramatycznych

•Wygłasza krótką prezentację w oparciu o materiał z podręcznika o ulubionym stylu muzycznym.•Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

•Poprawnie używa

zdań względnych definiujących w zadaniach gramatycznych

•Wygłasza krótką prezentację o ulubionym stylu muzycznym.•Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

•Swobodnie posługuje się formami

zdań względnych definiujących w zadaniach gramatycznych

•Samodzielnie wygłasza krótką prezentację o ulubionym stylu muzycznym.Music makers

•Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i zwrotów-instrumenty muzyczne:saxophone, drums, gitar, violin, piano, keyboard.

•Krótko odpowiada na pytania dotyczące instrumentów muzycznych, muzykalności, muzyki, ulubionej i nielubianej piosenki.•Zna i stosuje poznane wyrazy oraz zwroty.

•Odpowiada na pytania dotyczące instrumentów muzycznych, muzykalności, muzyki, ulubionej i nielubianej piosenki.

•Zna i stosuje poznane wyrazy oraz zwroty.

•Odpowiada na pytania dotyczące instrumentów muzycznych, muzykalności, muzyki, ulubionej i nielubianej piosenki i układa własne pytania.
•Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.

•Szczegółowo odpowiada na pytania dotyczące instrumentów muzycznych, muzykalności, muzyki, ulubionej i nielubianej piosenki i układa własne pytania.The song

•Rozwiązuje zadania na czytanie.

•Zapisuje informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

•W bardzo prostych zdaniach przedstawia wyniki swojej klasowej ankiety.


•Rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

•Zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

•W prostych zdaniach przedstawia wyniki swojej klasowej ankiety.


•Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

•Zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

•Prezentuje wyniki swojej klasowej ankiety.


•Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

•Zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.

•Szczegółowo prezentuje wyniki swojej klasowej ankiety.


Across Cultures 4


•Rozwiązuje zadania na czytanie.

•Zna zasady tworzenia nazw narodowości od krajów:United states, Africa, China, Europe, Jamaica.

•Wzorując się na tekstach w podręczniku pisze krótką biografię słynnego muzyka.


•Rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

•Stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Zna zasady tworzenia nazw narodowości od krajów i potrafi je użyć w zadaniach gramatycznych.

•Wzorując się na tekstach w podręczniku pisze biografię słynnego muzyka


•W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

•Poprawnie używa poznanych struktur gramatycznych w zadaniach językowych:

Kraje i narodowości

•Pisze biografię słynnego muzyka.•Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

•Swobodnie posługuje się poznanymi strukturami gramatycznymi w zadaniach językowych:

kraje i narodowości

•Samodzielnie pisze biografię słynnego muzyka.Study corner 7

•Lekcja powtórzeniowa

Test 7

•Uczniowie piszą test


Rozdział 8: Discoveries

TEMAT

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

OOCENA DOSTATECZNA

OCENA DOBRA

OCENA BARDZO DOBRA

Discoveries


•Zna i stosuje wyrazy i zwroty z kategorii nauka: astronomy, biology, chemistry, medicine, physics, zoology.

•Zapisuje informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.•Zna i stosuje poznane wyrazy i zwroty.

•Zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.•Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy i zwroty.

•Zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.•Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy i zwroty.

•Zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.Great inventions

•Rozwiązuje zadania na czytanie.

•Zna zasady tworzenia

Zdań warunkowych odnoszących się do sytuacji nierealnych

•Podaje dwa najważniejsze odkrycia w historii.

•Bardzo krótko opowiada o wynalazkach obecnych oraz tych, które widziałby w przyszłości.


•Rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

•Zna zasady tworzenia

zdań warunkowych odnoszących się do sytuacji nierealnych i potrafi użyć je w zadaniach gramatycznych

•Mówi o dwóch najważniejszych odkryciach w historii.

•Krótko opowiada o wynalazkach obecnych oraz tych, które widziałby w przyszłości.


•Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie

•Poprawnie używa

zdań warunkowych odnoszących się do sytuacji nierealnych w zadaniach gramatycznych

•Opowiada o dwóch najważniejszych odkryciach w historii podając krótkie uzasadnienie.

Opowiada o wynalazkach obecnych i ich wpływie oraz tych, które widziałby w przyszłości.


•Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

•Swobodnie stosuje

Zdania warunkowe odnoszące się do sytuacji nierealnych w zadaniach gramatycznych

•Opowiada o dwóch najważniejszych odkryciach w historii podając szczegółowe uzasadnienie.

Szczegółowo opowiada o wynalazkach obecnych i z przyszłości oraz ich wpływie na świat.


Land of giants

•Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i zwrotów z kategorii zwierzęta część 2:crocodile, elephant, hajster, horse, wolf, lizard.

•W bardzo prostych zdaniach porównuje zwierzęta.

•Zna zasady użycia wyrażeń z much, a lot, even, a bit


•Zna i stosuje poznane wyrazy i zwroty.

•W prostych zdaniach porównuje zwierzęta.

•Zna zasady tworzenia wyrażeń z much, a lot, even, a bit i potrafi użyć ich w zadaniach gramatycznych


•Zna i stosuje poznane wyrazy i zwroty.

•Porównuje zwierzęta.

•Poprawnie używa wyrażeń z much, a lot, even, a bit


•Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy i zwroty.

•Szczegółowo porównuje zwierzęta.

•Swobodnie posługuje się wyrażeniami z much, a lot, even, a bit


A surprise

•Rozwiązuje zadania na czytanie.

•Używając podpowiedzi w podręczniku wyraża propozycje.

•Zapisuje informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.


•Rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

•Używając podpowiedzi wyraża propozycje i prośby.

•Zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.


•Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

•Wyraża propozycje i prośby.

•Zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.


•Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

•Samodzielnie wyraża propozycje i prośby.

•Zapisuje i przekazuje ustnie informacje z przeczytanych i wysłuchanych tekstów.


Your challenge-emails

•Pisze bardzo krótką wiadomość email do przyjaciela wzorując się na tekstach w podręczniku.

•Pisze krótką wiadomość email do przyjaciela wzorując się na tekstach w podręczniku.

•Pisze wiadomość email do przyjaciela.

•Samodzielnie pisze wiadomość email do przyjaciela.

A lot/lots of,much/many,a little/little,a few/few.•Zna znaczenie i zasady użycia

określników ilości a lot /lots of, much/many, (a) little, (a) few.
•Zna znaczenie i zasady użycia określniki ilości a lot /lots of, much/many, (a) little, (a) few i potrafi użyć ich w zadaniach gramatycznych

•Poprawnie używa

Określników ilości a lot /lots of, much/many, (a) little, (a) few w zadaniach gramatycznych
•Swobodnie posługuje się

określnikami ilości a lot /lots of, much/many, (a) little, (a) few w zadaniach gramatycznych
Study corner 8

•Lekcja powtórzeniowa

Test 8

•Uczeń rozwiązuje test


Pobieranie 216.89 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna