Nienia metodyczne methodological notes



Pobieranie 163.94 Kb.
Strona1/2
Data09.05.2016
Rozmiar163.94 Kb.
  1   2

WYJAŚNIENIA METODYCZNE




METHODOLOGICAL NOTES

1. Dane o ludności od 2010 r. zbilansowano na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 oraz danych ze sprawozdawczości bieżącej z ruchu naturalnego i migracji ludności.

Dane o liczbie i strukturze ludności nie uwzględniają osób przybyłych z zagranicy na pobyt czasowy, natomiast ujmuje stałych mieszkańców Polski przebywających czasowo za granicą (bez względu na okres ich nieobecności).






1. Data concerning population since 2010 have been compiled on the basis of results of Population and Housing Census 2011 as well current reporting data on vital statistics and population migration.

Data on size and structure of population does not include people who have come from abroad for temporary stay, while include permanent Polish residents staying temporarily abroad (regardless of the duration of their absence).

Przyrost naturalny ludności stanowi różnicę między liczbą urodzeń żywych i zgonów w danym okresie.




Natural increase of the population accounts for the difference between the number of live births and deaths in a given period.

Przez niemowlęta rozumie się dzieci w wieku poniżej 1 roku.




Infant is a child under the age of 1.

Informacje o urodzeniach i zgonach (w tym zgonach niemowląt) prezentowane są według kryteriów definicji urodzenia i zgonu noworodka rekomendowanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).




Information on births and deaths (including infant deaths) is presented according to criteria of the definition of infant births and deaths recommended by the World Health Organization (WHO).

Dane o ruchu naturalnym ludności w podziale terytorialnym opracowano: małżeństwa – według miejsca zameldowania męża przed ślubem, urodzenia – według miejsca zameldowania na pobyt stały matki noworodka, zgony – według miejsca zameldowania na pobyt stały osoby zmarłej.




Data regarding the vital statistics according to territorial division were compiled as follows: marriages – according to the husband’s place of permanent residence before the marriage, births – according to the mother's place of permanent residence, deaths – according to the place of permanent residence of the deceased.

Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy. Dla mężczyzn przyjęto wiek 18-64 lata, dla kobiet – 18-59 lat. Przez ludność w wieku nieprodukcyjnym rozumie się ludność w wieku przedprodukcyjnym, tj. do 17 lat oraz ludność w wieku poprodukcyjnym, tj. mężczyźni – 65 lat i więcej, kobiety – 60 lat i więcej.




The working age population refers to males, aged 18-64, and females, aged 18-59. The non-working age population is defined as the pre-working age population, i.e., up to the age of 17 and the post-working age population, i.e., 65 and more for males and 60 and more for females.

2. Dane o pracujących obejmują osoby pełno-zatrudnione i niepełnozatrudnione w głównym miejscu pracy.




2. Data on employed persons include those employed on a full- and part-time basis in the main place of work.

Do pracujących zaliczono:




Employed persons include:

1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy;




1) persons employed on the basis of a labour contract;

2) właścicieli i współwłaścicieli jednostek prowadzących działalność gospodarczą łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin;




2) owners and co-owners of units engaged in economic activities including contributing family members;

3) osoby wykonujące pracę nakładczą;




3) outworkers;

4) agentów oraz osoby zatrudnione przez agentów;




4) agents and persons employed by agents;

5) członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych.




5) members of agricultural production cooperatives.

Prezentowane w Biuletynie dane nie obejmują pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie oraz w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.




Data presented in the Bulletin do not include private farms in agriculture or employees of budget entities conducting activity within the scope of national defence and public safety.

3. Dane o przeciętnym zatrudnieniu obejmują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w niepełnym, po przeliczeniu na pełnozatrudnionych.




3. Data on average paid employment include persons employed on the basis of a labour contract on a full and part-time basis, converted to full-time work period.

4. Dane o bezrobociu rejestrowanym dotyczące osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy prezentuje się zgodnie z ustawą z dnia 20 IV 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (jednolity tekst Dz. U. 2013 poz. 674, z późniejszymi zmianami).




4. The data on the unemployed persons registered in the powiat labour offices are presented in accordance with the Law of 20 IV 2004 on Promotion of Employment and Labour Market Institutions (uniform text Journal of Laws 2013 item 674, with later amendments).

Liczba bezrobotnych nie obejmuje osób odbywających m.in. szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych oraz pracę społecznie użyteczną.




Registered unemployment do not include persons who: undergoing traineeships, an internship, persons undergoing occupational preparation of adults and social utility work.

Za bezrobotnego absolwenta uważa się osobę bezrobotną zarejestrowaną w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia (potwierdzonego dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem) nauki w szkole, kursów zawodowych trwających co najmniej 24 miesiące lub nabycia uprawnień do wykonywania zawodu jako osoba niepełnosprawna.




For the unemployed graduate is an unemployed person registered within the period of 12 months since the completion (confirmed with a diploma, certificate, or other document) of school education, occupational courses of a duration for no less than 24 months, or who in the mentioned period acquired the right to perform a job as the disabled person.

Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy to osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w programach specjalnych i które zgodnie z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującą od 27 V 2014 r., spełniają co najmniej jedno z kryteriów:




Unemployed persons with a specific situation on the labour market are the persons who are entitled to priority in appointment for participation in special programmes and who, in accordance with amendment to Law on Employment Promotion and Labour Market Institutions, in force since 27 V 2014 , persons fulfilling at least one of the criteria:

 1. bezrobotni do 30 roku życia,




 1. unemployed persons below 30 years of age,

 1. długotrwale bezrobotni,




 1. long-term unemployed,

 1. bezrobotni powyżej 50 roku życia,




 1. unemployed persons over 50 years of age,

 1. bezrobotni korzystający ze świadczeń pomocy społecznej,




 1. unemployed persons benefiting from social assistance,

 1. bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,




 1. unemployed persons with at least one child under 6 years of age or at least one disabled child below 18 years of age,

 1. bezrobotni niepełnosprawni.




 1. disabled unemployed persons.

Długotrwale bezrobotni są to osoby pozostające
w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych w miejscu pracy.




The long term unemployed are persons remaining in the register rolls of the powiat labour office for the overall period of over 12 months during the last two years, excluding the periods of traineeship and occupational preparation of adult in the workplace.

Stopę bezrobocia rejestrowanego obliczono jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby cywilnej ludności aktywnej zawodowo, tj. bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.




Registered unemployment rate was compiled as a ratio of the number of registered unemployed persons to the economically active civilian population, i.e. excluding employees of budgetary entities conducting activity within the scope of national defence and public safety.

Oferta pracy (wolne miejsce pracy i miejsce aktywizacji zawodowej) oznacza zgłoszenie przez pracodawcę do powiatowego urzędu pracy:




Job offer (vacant place of employment and place of occupational activation) means declaring by the employer to the powiat labour office:

– co najmniej jednego wolnego miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (tj. wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilno--prawnych), w określonym zawodzie lub specjalności w celu uzyskania pomocy w znalezieniu odpowiedniego pracownika,




– at least one vacant place of employment or other paid work (i.e. performing work or providing services on the basis of the civil-legal contracts), in a particular occupation or speciality, in order to find an appropriate employee,

– miejsca aktywizacji zawodowej, przyjętego do realizacji, takiego jak staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, praca społecznie użyteczna.




– place of occupational activation, adopted to imple-mentation, such as traineeship, occupational preparation of adults, social utility work.

5. Dane o aktywności ekonomicznej ludności w wieku 15 lat i więcej opracowano na podstawie reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), prowadzonego w cyklu kwartalnym metodą obserwacji ciągłej (ruchomy tydzień badania). Badaniem objęte są osoby będące członkami gospodarstw domowych w wylosowanych mieszkaniach z wyjątkiem osób przebywających poza gospodarstwem domowym, tj. za granicą lub w gospodarstwach zbiorowego zakwaterowania, 12 miesięcy i więcej. Dane BAEL liczone są w oparciu o dokładną datę urodzenia.

Wyniki badania uogólniono w oparciu o bilanse ludności, opracowane na podstawie NSP 2011.



Ludność aktywna zawodowo obejmuje wszystkie osoby uznane za pracujące lub bezrobotne.




5. Data on the economic activity of the population, aged 15 and more, are compiled on the basis of Labour Force Survey (LFS), which is conducted quarterly using continuous observation method
(a sliding survey week). The survey includes the members of households in dwellings selected on a random basis excluding persons staying outside the households, i.e. abroad or living in institutional households, for 12 months or longer. The LFS data have been calculated on the basis of the exact date of birth.


The survey results have been generalized based on population balances compiled on the basis on Population and Housing Census 2011.

Economically active population includes all persons who are considered as employed or unemployed.

Do pracujących zaliczono wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badanego tygodnia:




The employed persons are all persons aged 15 and more who within the surveyed week:

1) wykonywały przez co najmniej 1 godzinę pracę przynoszącą zarobek lub dochód, tzn. były zatrudnione w charakterze pracownika najemnego, pracowały we własnym (lub dzierżawionym) gospodarstwie rolnym lub prowadziły własną działalność gospodarczą poza rolnictwem albo pomagały (bez wynagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego lub rodzinnej działalności gospodarczej poza rolnictwem;




1) performed for at least one hour any work generating pay or income, i.e. were employed as a paid employees, worked on their own (or leased) agricultural farm, or conducted their own economic activity outside of agriculture or assisted (without pay) in work on family agricultural farm or in conducting family economic activity outside agriculture;

2) miały pracę, ale jej nie wykonywały:




2) had work but did not perform it:

– z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub wypoczynkowego,




– due to illness, maternity leave, paternal leave or vacation,

– z innych powodów, przy czym długość przerwy
w pracy wynosiła powyżej 3 miesięcy i dotyczyła osób, które były pracownikami najemnymi i w tym czasie otrzymywały co najmniej 50% dotychczasowego wynagrodzenia.




– due to other reasons, but the break in employment exceeded 3 months and concerned persons who were paid employees and during that period received at least 50% of the hitherto wages and salaries.

Bezrobotni to osoby w wieku 15-74 lata, które
w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi, aktywnie poszukiwały pracy i były gotowe ją podjąć w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym.




The unemployed persons are persons aged
15-74, who within the period of the surveyed week did not work, actively sought work and were available for work within two weeks after the surveyed week.


Do bezrobotnych zaliczono także osoby, które znalazły pracę i oczekiwały na jej rozpoczęcie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz były gotowe tę pracę podjąć.




The unemployed persons also include persons who had found and were waiting to begin work within the period no longer that 3 months as well as persons who were available for that work.

Współczynnik aktywności zawodowej obliczono jako udział aktywnych zawodowo (ogółem lub danej grupy) w liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej (ogółem lub danej grupy).




The activity rate is calculated as the share of the economically active persons (total or a given group) in population aged 15 and more (total or a given group).

Wskaźnik zatrudnienia obliczono jako udział pracujących (ogółem lub danej grupy) w liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej (ogółem lub danej grupy).




The employment rate is calculated as the share of the employed persons (total or a given group) in population aged 15 and more (total or a given group).

Stopę bezrobocia obliczono jako udział bezrobotnych (ogółem lub danej grupy) w liczbie ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej (ogółem lub danej grupy).




The unemployment rate is calculated as the share of the unemployed persons (total or a given group) in the number of the economically active persons aged 15 and more (total or a given group).

Z uwagi na reprezentacyjną metodę badania BAEL zalecana jest ostrożność w posługiwaniu się danymi w tych przypadkach, gdy zastosowano bardziej szczegółowe podziały i występują liczby niskiego rzędu, mniejsze niż 15 tysięcy. W przypadku, gdy liczby wynoszą poniżej 5 tys., zostały one zastąpione znakiem kropki (””), co oznacza, że konkretna wartość nie może być pokazana ze względu na losowy błąd próby.




Since the LFS is a sample-based survey, it is important to be careful about using the data in cases where more detailed divisions were applied and where numbers are lower than 15 thousand. In cases when the numbers are estimated below 5 thousand, they are replaced by points (“”), which means that the value cannot be displayed because of high random error.

6. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie nominalne przypadające na 1 zatrudnionego obliczono, przyjmując:




6. Average monthly nominal wage and salary per paid employee is computed assuming the following:

1) wynagrodzenia osobowe bez wynagrodzeń osób wykonujących pracę nakładczą oraz uczniów,
a także osób zatrudnionych za granicą;




1) personal wages and salaries, excluding wages and salaries of outworkers and apprentices as well as persons employed abroad;

2) wypłaty z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach;




2) payments from a share in profit or in the balance surplus of cooperatives;

3) dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej;




3) additional annual wages and salaries for employees of budget sphere entities;

4) honoraria wypłacone niektórym grupom pracowników za prace wynikające z umowy o pracę.




4) fees paid to selected groups of employees for performing work in accordance with labour contract.

7. Dane o przeciętnych miesięcznych wynagrodzeniach prezentuje się w ujęciu brutto.




7. Data on average monthly wages and salaries are presented in gross terms.

8. Informacje o świadczeniach emerytalnych i rentowych (poza rolnikami indywidualnymi) dotyczą świadczeń wypłacanych w ramach pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, budżetu państwa (w ramach dotacji celowej oraz od 2007 r. także z odrębnego rozdziału wydatków budżetu państwa) i od 2009 r. ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych – OFE.




8. Information regarding retirement and other pension benefits (excluding farmers) concerns benefits which are paid in regard to non-agricultural social security system by the Social Insurance Institution from the source of the Social Insurance Fund, the state budget (within the scope of the targeted grant as well as since 2007 also from the separate division of the state budget expenditures) and since 2009 from the sources gathered in the open pension funds – OFE.

Informacje o świadczeniach emerytalnych i rentowych rolników indywidualnych dotyczą świadczeń wypłacanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ze środków Funduszu Emerytalno-Rentowego i budżetu państwa (w ramach dotacji celowej oraz od 2007 r. także z odrębnego rozdziału wydatków budżetu państwa), a także ze środków wypłaconych w ramach pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych, w przypadku gdy rolnicy posiadają uprawnienia do łącznego pobierania świadczeń z tych środków.




Information regarding retirement and other pension benefits for farmers concerns benefits which are paid by the Agricultural Social Insurance Fund from the source of the Pension Fund and by the state budget (within the scope of the targeted grant as well as since 2007 also from the separate division of the state budget expenditures) and also from the sources which are paid in regard to non-agricultural social security system, in case of farmers who are authorized to receive benefits from those sources simultaneously.

Świadczenia emerytalno-rentowe nie obejmują wypłat emerytur i rent realizowanych na mocy umów międzynarodowych.




Retirement and other pension benefits do not provide for the payments of retirement and other pensions arising out of international agreements.

Świadczenia emerytalno-rentowe obejmują kwotę świadczeń należnych (bieżących i wyrównawczych) uwzględniającą od 2007 r. zmniejszenia m.in. z tytułu osiągania przychodów z pracy.




Retirement and other pension benefits include the amount of benefits due (current and compensatory), taking into account since 2007 the deductions, among others, in respect of achieving revenue from work.

9. Dane dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw dostosowano do nowelizacji ustawy o rachunkowości z dnia 29 IX 1994 r. (jednolity tekst Dz. U. 2013 poz. 330, z późniejszymi zmianami).




9. Data on financial results of enterprises are presented as prescribed by the amended Accounting Act dated 29 IX 1994 (uniform text, Journal of Laws 2013 item 330 with later amendments).

10. Przychody z całokształtu działalności obejmują:




10. Revenues from total activity includes:

1) przychody netto ze sprzedaży w kraju i na eksport wytworzonych przez jednostkę produktów (wyrobów gotowych, półfabrykatów oraz usług), a także opakowań, wyposażenia i usług obcych, jeżeli są one fakturowane odbiorcom łącznie z produktami;




1) net revenues from sale of products within country and for export which have been manufactured by the entity (goods, semi-finished goods and services) as well as packaging, equipment and third party services if the customers are invoiced for the foregoing together with the purchased products;

2) przychody ze sprzedaży towarów i materiałów, tj. nabytych w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym rzeczowych aktywów obrotowych oraz produktów przez siebie wytworzonych, jeśli sprzedawane są one w sieci własnych sklepów obok towarów obcej produkcji.




2) revenues from sale of goods and materials, i.e. current assets purchased for resale in a non-
-processed condition and products manufactured by entity if they are sold by shops within the company’s network along with goods manufactured by other manufacturers.


Przychody ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów wpływające na wynik finansowy ustala się w wartości wyrażonej w rzeczywistych cenach sprzedaży z uwzględnieniem upustów, rabatów
i bonifikat, bez podatku od towarów i usług;




Revenues from sale of products, goods and materials affecting the financial result are established in a value expressed in the actual sale prices, taking into account all discounts, rebates and deductions, excluding value added tax;

3) pozostałe przychody operacyjne, tj. przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności: zysk ze zbycia nie-finansowych aktywów trwałych (środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości i prawa), otrzymane nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, aktywa (środki pieniężne), odszkodowania, rozwiązane rezerwy, korekty odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych, przychody z działalności socjalnej, przychody z najmu lub dzierżawy środków trwałych albo inwestycji w nieruchomości i prawa;




3) other operating revenues, i.e. revenues indirectly related with the operating activity of the entity, in particular: profits from the sale of non-financial fixed assets (fixed assets, assets under construction, intangible fixed assets, investments in real estate and rights), assets (cash) received free of charge, including donated assets, as well as damages, reversed provisions, adjustments of the depreciation value for non-financial assets, revenues from social activities, revenues from rent or lease of fixed assets and investments in real estate and rights;

4) przychody finansowe, tj. kwoty należne z tytułu dywidend i udziałów w zysku, odsetki od udzielanych pożyczek, odsetki od lokat terminowych, odsetki za zwłokę, zysk ze zbycia inwestycji (sprzedaży), zmniejszenia odpisów aktualizacyjnych wartości inwestycji wobec całkowitego lub częściowego ustania przyczyn powodujących trwałą utratę ich wartości, nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi.




4) financial revenues, i.e. amounts due in respect of dividends and share in profits, interest on loans granted, interest on time deposits, default interest, profits from the sale of investments, reduction of depreciation write-offs relating to investments due to the fact that the reasons resulting in the permanent loss of their value have ceased to exist (whether partially or totally), surplus of foreign exchange gains over losses.

11. Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności obejmują:




11. Costs of obtaining revenues from total activity includes:

1) koszt własny sprzedanych produktów, towarów
i materiałów związany z podstawową działalnością operacyjną, do którego zaliczono wartość sprzedanych towarów i materiałów oraz koszty ogółem, pomniejszone o koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki i skorygowane o zmianę stanu produktów;




1) cost of products sold, goods and materials related to the basic operating activity, which includes: the value of goods and materials sold as well as total costs decreased by the cost of generating benefits for the needs of the entity and corrected by charge in product stocks;

2) pozostałe koszty operacyjne, tj. koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki,
a w szczególności: stratę ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, amortyzację oddanych w dzierżawę lub najem środków trwałych i środków trwałych w budowie, nieplanowane odpisy amortyzacyjne (odpisy z tytułu trwałej utraty wartości), poniesione kary, grzywny, odszkodowania, odpisane w części lub całość wierzytelności w związku z postępowaniem upadłościowym, układowym i naprawczym, utworzone rezerwy na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązanie (straty z transakcji gospodarczych w toku), odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych, koszty utrzymania obiektów działalności socjalnej, darowizny lub nieodpłatnie przekazane aktywa trwałe;




2) other operating costs, i.e. costs indirectly related to operating activity of the entity, in particular: loss on the sale of non-financial fixed assets, depreciation of leased or rented fixed assets and assets under construction, depreciation write-downs (write-downs relating to permanent loss of value), fines, penalties and damages paid, wholly or partially written-off receivables relating to bankruptcy, composition or reorganization, provisions formed for future certain liabilities or liabilities which are likely to occur (losses on current business transactions), adjustments of the depreciation value for non-financial assets, costs of maintaining premises required for social activity, donations and fixed assets received free of charge;

3) koszty finansowe, tj. m.in. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od wyemitowanych przez jednostkę obligacji, odsetki za zwłokę, stratę ze zbycia inwestycji, odpisy z tytułu aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.




3) financial costs, i.e., among other things interest from contracted credits and loans, interest and discount on bonds issued by the entity, default interest, loss on the sale of investments, write-offs updating the value of investments, the surplus of foreign exchange losses over gains.

12. Wyniki finansowe:




12. Financial results:

1) wynik ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów stanowi różnicę między przychodami netto osiągniętymi ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów a kosztami poniesionymi na ich uzyskanie (koszt własny sprzedanych produktów, towarów i materiałów);




1) the financial result from the sale of products, goods and materials constitutes a difference between net revenues gained from the sale of products, goods and materials and costs bore for their obtaining (cost of products sold, goods and materials);

2) wynik na pozostałej działalności operacyjnej stanowi różnicę między pozostałymi przychodami operacyjnymi a pozostałymi kosztami operacyjnymi. Od 2002 r. zawiera część zdarzeń nadzwyczajnych związanych z działalnością operacyjną;




2) the result on other operating activity is a difference between other operating revenues and other operating costs. Since 2002 this item has comprised part of extraordinary events related to operating activity;

3) wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, upustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia albo cenach nabycia, albo zakupu, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu, sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych;




3) the result on operating activity constitutes
a difference between net revenues from the sale of products, goods and materials, including subsidies, discounts, rebates and other additions or disposals, excluding value added tax, and other operating revenues, and products, goods and materials sold valued at manufacturing cost, acquisition or purchasing prices, increased by the total general and administrative costs, costs of sales of products, goods and materials and other operating costs incurred since the beginning of the accounting year;


4) wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi;




4) the result on financial operations constitutes
a difference between financial revenues, in particular, in respect of dividends (share in profits), interest, profits from the sale of investments, updating the value of investments, surplus of foreign exchange gains over losses, and financial costs, in particular, those relating to interest, losses on the sale of investments, updating the value of investments, the surplus of foreign exchange losses over gains;


5) wynik finansowy na działalności gospodarczej jest sumą wyników finansowych: na sprzedaży produktów, towarów i materiałów, na pozostałej działalności operacyjnej oraz na operacjach finansowych;




5) the financial result on economic activity is the sum of the financial results: on the sale of products, goods and materials, on other operating activity and on financial operations;

6) wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zyskami nadzwyczajnymi a stratami nad-zwyczajnymi.




6) the result on extraordinary events constitutes
a difference between extraordinary profits and extraordinary losses.


Wynik zdarzeń nadzwyczajnych został zawężony do finansowych skutków zdarzeń trudnych do przewidzenia, występujących poza działalnością operacyjną jednostki. Do zdarzeń nadzwyczajnych nie są kwalifikowane zdarzenia takie, jak: zmiana metod produkcji, sprzedaż zorganizowanej części jednostki, zaniechania lub zawieszenia części działalności, postępowania układowe;




This item was narrowed down to the financial results of the events, which are difficult to foresee and are not part of operating activity of the entity. Extraordinary events do not include changes in production methods, the sale of an organized part of the entity, abandonment or suspension of a part of activity, and composition;

7) wynik finansowy brutto (zysk lub strata) jest to wynik na działalności gospodarczej, skorygowany
o wynik zdarzeń nadzwyczajnych;




7) gross financial result (profit or loss) is a result on economic activity corrected by result on extraordinary events;

8) wynik finansowy netto (zysk lub strata) otrzymuje się po pomniejszeniu wyniku finansowego brutto
o obowiązkowe obciążenia.




8) net financial result (profit or loss) is obtained after decreasing the gross financial result by obligatory encumbrances.

13. Aktywa obrotowe oraz zobowiązania:




13. Current assets and liabilities:

1) aktywa obrotowe są częścią kontrolowanych przez jednostkę zasobów majątkowych, wykorzystywanych w działalności operacyjnej o wiarygodnie określonej wartości, powstałych w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Obejmują: zapasy (rzeczowe aktywa obrotowe) oraz krótkoterminowe: należności, inwestycje oraz rozliczenia międzyokresowe;




1) current assets are part of the property controlled and used by the entity in its operating activity whose value has been determined in a reliable manner resulting from past events and bound to generate economic benefits to the entity in the future. They include: stock (circulating or current fixed assets), short-term: dues, investments and inter--period settlements;

2) należności krótkoterminowe obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego;




2) short-term dues include total debtors from deliveries and services and the whole or part of other debtors, which are not financial assets, with the maturity of twelve months as of the balance sheet date;

3) inwestycje krótkoterminowe są krótkoterminowymi aktywami nabytymi w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów;




3) short-term investments are short-term assets acquired for the purpose of generating economic benefits owing to the increase in the value of these assets;

4) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe są rozliczeniami, które trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego;




4) short-term inter-period settlements are the prepayments made for the period up to twelve months as of the balance sheet date;

5) zobowiązania są wynikającym z przeszłych zdarzeń obowiązkiem wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które powodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki;




5) liabilities are obligations resulting from past events entailing the provision of a consideration whose value has been determined in a reliable manner, which involve the use of an entity current or future assets;

6) zobowiązania krótkoterminowe (bez funduszy specjalnych) są ogółem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całością lub częścią pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego;




6) short-term liabilities (excluding special funds) are total trade creditors and the whole or part of other liabilities with the maturity of twelve months as of the balance sheet date;


7) zobowiązania długoterminowe są ogółem zobowiązań, których okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż rok, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług.




7) long-term liabilities are total liabilities with the maturity of more than twelve months as at the balance sheet date, apart from trade creditors.



  1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna