NiestacjonarnePobieranie 61.11 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar61.11 Kb.

EWANGELIKALNA WYŻSZA SZKOŁA TEOLOGICZNA

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości


Załącznik

nr 9

Nazwa kierunku:

TEOLOGIA

Forma studiów:

NIESTACJONARNE

Przedmiot:

Wstęp do Starego Testamentu II


Kod przedmiotu:

M_TP05

Rodzaj przedmiotu:

Przedmiot obowiązkowy z grupy przedmiotów obejmujących treści podstawowe

Punkty ECTS:6 (4 +2)

Liczba godzin ogółem:30 (20+10)

Formy realizacji przedmiotu:

Wykłady i ćwiczenia

Rok akademicki:

2012/13

Imię i nazwisko prowadzącego:

dr Sebastian Smolarz

Data opracowania/aktualizacji:

10.10.2012

Dane kontaktowe (e-mail, telefon):

s.smolarz@ewst.edu.pl 071 346 99 14

Podpis zatwierdzającego:Cel przedmiotu

C1- zapoznanie z podstawowymi charakterystykami starotestamentowej poezji hebrajskiej, psalmów, literatury mądrościowej oraz wybranych pism prorockich i apokaliptycznych

C2- zapoznanie z tłem historyczno-kulturowym rodzajów literackich wymienionych w C1

C3- zapoznanie z wybranymi zagadnieniami krytycznymi dotyczącymi rodzajów literackich wymienionych w C1

C4- interpretowanie poszczególnych fragmentów rodzajów literackich wymienionych w C1 zgodnie z ich cechami
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

1. Wpis na II rok studiów niestacjonarnych

2. Zaliczenie z przedmiotu Wstęp do Starego Testamentu I
Efekty kształcenia

EK 1- zna podstawowe charakterystyki starotestamentowej poezji hebrajskiej, gatunki psalmów, cechy literatury mądrościowej oraz wybranych pism prorockich i apokaliptycznych

EK 2- zna historyczny kontekst kształtowania się starotestamentowych psalmów, literatury mądrościowej oraz wybranych pism prorockich i apokaliptycznych
Treści programowe


Wykłady

Liczba godzin

Ćwiczenia

Liczba godzin

W1 Charakterystyka biblijnej poezji hebrajskiej

2


ĆW1 Porównanie sposobu wyrażania się prozą i poezją w literaturze Starego Testamentu. Studium Księgi Sędziów 4,18–22 i 5,24–31

1


W2 Wprowadzenie do Księgi Psalmów

2

ĆW2 Badanie poszczególnych rodzajów starotestamentowych psalmów

1

W3 Wprowadzenie do literatury mądrościowej

1


ĆW3 Analiza porównawcza tekstów mądrościowych SBW w zestawieniu z tekstami mądrościowymi Starego Testamentu

1


W4 Przegląd Księgi Przypowieści

1

ĆW4 Praca z wybranymi tekstami poetyckimi w Księdze Hioba

1

W5 Przegląd Księgi Hioba

2


ĆW5 Analiza wybranych fragmentów Pieśni nad Pieśniami ze wskazaniem na rodzaje paralelizmów, porównań i obrazowości utworu

1


W6 Przegląd Księgi Koheleta: krytyka tradycyjnej mądrości?

1


ĆW6 Analiza informacji na temat zjawiska profetyzmu zawartych w Starym Testamencie

1


W7 Przegląd Pieśni nad Pieśniami

1

ĆW7 Badanie metaforyki zawartej w Księdze Ozasza

1

W8 Wprowadzenie do profetyzmu starożytnego Izraela

2

ĆW8 Profetyczne wizje przyszłości – praca z tekstem Księgi Ezechiela

1

W9 Przegląd Księgi Amosa

1


ĆW9 Analiza porównawcza tekstów prorockich na przykładzie Księgi Aggeusza

1


W10 Przegląd Księgi Ozeasza

1


ĆW10 Analiza symboliki apokaliptycznej na przykładzie Księgi Daniela 7

1


W11 Przegląd Księgi Ezechiela

2W12 Prorocy powygnaniowi: Aggeusz, Zachariasz i Malachiasz

2W13 Księga Daniela jako przykład literatury apokaliptycznej


Łącznie:

20

Łącznie:

10


Narzędzia dydaktyczne

1. Teksty źródłowe - Stary Testament (wybrane Księgi dotyczące poszczególnych rodzajów literackich)

2. Wykłady i wprowadzenia prowadzącego przedmiot

3. Lektury (literatura podstawowa)

4. Diagramy struktur tekstów Starego Testamentu

5. Dyskusje studentów ukierunkowane przez prowadzącego

6. Praca pisemna (max. 2500 słów) – temat podany przez prowadzącego na początku kursu

7. Opracowanie zagadnień egzaminacyjnych, egzamin pisemny


Sposoby oceny (Formująca i Podsumowująca)

F1. Ćwiczenia – ocena z pracy pisemnej (80% P1)

F2. Ćwiczenia – ocena za aktywny udział studenta w ćwiczeniach (20% P1)

P1. Ocena z ćwiczeń określona na podstawie F1-F2


F3. Wykłady – przeczytanie lektur (15 %)

F4. Wykłady – ocena z egzaminu pisemnego (85%)

P2. Ocena z wykładów określona na podstawie F3-F4.
Obciążenie pracą studenta


Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny kontaktowe z nauczycielem

10 x 2h = 20h (wykłady)

10 x 1h = 10h (ćwiczenia)Przygotowanie się do wykładów (przeczytanie zadanych lektur)

10x 4h = 40h

Przygotowanie pracy pisemnej z ćwiczeń

40h

Przygotowanie się do egzaminu pisemnego z wykładów

40h

Suma


100h wykłady

50h ćwiczenia

150h łącznie

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu


1 ECTS = 25h

4 ECTS wykłady

2 ECTS ćwiczeniaLiteratura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa

(z podanych pozycji student powinien przeczytać fragmenty zadane przez prowadzącego)

1. Wybrane pisma Starego Testamentu

2. A. Berlin, Paralelizm, Anchor Bible Dictionary, skrypt BST.

3. J. Bright, Historia Izraela, Warszawa 1994, rozdział 6-10.

4. J. Crenshaw, Mądrość starotestamentowa: Księga Przysłów, Hioba i Koheleta, skrypt BST.

5. G. Fee, D. Stuart, Jak czytać Biblię. Wydawnictwo JR Szorc, s.144 – 157.

6. J. Frankowski (red.), Mądrość starotestamentowego Izraela, Warszawa 1979.

7. J. Frankowski (red.), Wielki świat starotestamentalnych proroków I i II, Warszawa 2001.

8. S. Gądecki, Wstęp do ksiąg prorockich Starego Testamentu, Gniezno 1993.

9. M.J. Mangano, Wstęp do Starego Testamentu 2, Warszawa 2009.

10. R. Murphy, Drzewo życia, skrypt BST.

11. L. Stachowiak (red.), Wstęp do Starego Testamentu, Poznań 1990.

12. J. Synowiec, Mędrcy Izraela ich pisma i nauka, Kraków 1997.

13. J. Synowiec, Prorocy Izraela, ich pisma i nauka, Kraków 1999.

14. J. Synowiec, Wprowadzenie do Księgi Psalmów, Kraków 1996.


Literatura uzupełniająca

1. R. Alter, The Art of Biblical Poetry, Basic Books, New York 1985.

2. S. Cook, Prophecy and Apocalypticism, Fortress Press, Minneapolis 1995.

3. J. Green, How to Read Prophecy, Downers Grove 1984.

4. J. Homerski, Księga Daniela, Lublin 1995.

5. J. Homerski, Księga Ezechiela, Lublin 1998.

6. O. Keel, Pieśń nad Pieśniami. Biblijna pieśń o miłości, Poznań 1997.

7. S. Łach, Pisma Proroków Mniejszych, Poznań 1968.

8. D. Petersen i K. Richards, Interpreting Hebrew poetry, Fortress Press, Minneapolis 1992.

9. W.H. Schmidt, Wprowadzenie do Starego Testamentu, Augustana, Bielsko Biała 1997.10. G. Witaszek, Amos - prorok sprawiedliwości społecznej, Lublin 1996.

Efekt kształcenia

Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK)

Cele przedmiotu

Treści programowe

Narzędzia dydaktyczne

Sposób oceny

EK 1

K_W07

C1, C3, C4

W1, W2, W3, W8, W13, ĆW1-ĆW2, ĆW4-ĆW5, ĆW7-ĆW10

1, 2, 3, 4, 5

F1, F3, F4

EK 2

K_W10

C2

W2-W13, ĆW3, ĆW6

2, 3, 5, 6, 7

F2, F3, F4
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna