Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S. A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „nordea nawigator finansowy efs” Data owu – 24 czerwca 2005 rPobieranie 34.98 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar34.98 Kb.


Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „NORDEA NAWIGATOR FINANSOWY EFS”

Data OWU – 24 czerwca 2005 r.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1)

Przedmiot ubezpieczenia:

 • życie ubezpieczonego oraz dożycie przez ubezpieczonego do końca okresu, na jaki zawarto umowę ubezpieczenia (§ 3, ust.1).


Zakres ubezpieczenia:

 • zgon ubezpieczonego zaistniały w okresie odpowiedzialności,

 • dożycie przez ubezpieczonego do końca okresu, na jaki zawarto umowę ubezpieczenia (§ 3, ust.2),

 • w dowolną rocznicę polisy zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony na mocy zawartych pomiędzy ubezpieczającym a zakładem ubezpieczeń umów dodatkowych (§ 3, ust.3).
Wyłączenia odpowiedzialności (2)

Zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zgonu ubezpieczonego, jeśli nastąpił on w związku lub jest następstwem:

 • wojny, działań zbrojnych, stanu wojennego, działania energii jądrowej,

 • czynnego udziału ubezpieczonego w zamieszkach lub w aktach terroryzmu bądź innych aktach przemocy,

 • próby samobójczej ubezpieczonego w okresie pierwszych dwóch lat od zawarcia umowy (§ 5, ust.1).
Sposób zawierania umowy ubezpieczenia (3)
 • umowa może zostać zawarta na rzecz ubezpieczonego, którym może być osoba, która ukończyła 1 rok życia i której wiek wstępu nie przekracza:

 1. 55 lat, w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia zawierana jest na 20 lat,

 2. 51 lat, w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia zawierana jest na 24 lata,

 3. 45 lat, w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia zawierana jest na 30 lat (§ 7, ust. 2).

 • w celu zawarcia umowy, ubezpieczający składa wniosek o jej zawarcie na formularzu zakładu ubezpieczeń wraz z deklaracją stanu zdrowia ubezpieczonego albo deklaracją stanu zdrowia i ankietą o stanie zdrowia ubezpieczonego (§ 8, ust. 1),

 • składając wniosek o zawarcie umowy ubezpieczający wpłaca ustaloną przez zakład ubezpieczeń kwotę, stanowiącą zaliczkę na poczet składki ubezpieczeniowej; jeżeli ubezpieczający zadeklarował opłacanie składki ubezpieczeniowej z częstotliwością miesięczną, zaliczka na poczet składki ubezpieczeniowej nie może być niższa niż dwie miesięczne składki ubezpieczeniowe (§ 8, ust. 2),

 • ubezpieczający oraz ubezpieczony zobowiązani są do udzielenia, zgodnie z prawdą, odpowiedzi na pytania zamieszczone we wniosku oraz w załączonej do wniosku deklaracji stanu zdrowia lub ankiecie o stanie zdrowia ubezpieczonego oraz na pytania skierowane do nich w innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia (§ 8, ust. 4),

 • zakład ubezpieczeń ma prawo zażądać uzupełnienia wniosku poprzez przeprowadzenie przez lekarza zaufania badań medycznych ubezpieczonego, rozumianych jako badania lekarskie lub badania diagnostyczne z minimalnym ryzykiem, z wyłączeniem badań genetycznych, zażądać uzupełnienia dokumentacji wniosku, wnioskować o zawarcie umowy na warunkach innych niż zaproponowane we wniosku przez ubezpieczającego (§ 8, ust. 5),

 • złożenie wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy ubezpieczenia (§ 8, ust. 6),

 • umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z dniem określonym w polisie, jednak nie później niż z dniem doręczenia polisy ubezpieczającemu (§ 9, ust. 1),

 • potwierdzeniem warunków zawarcia umowy jest doręczenie polisy ubezpieczającemu (§ 9, ust. 2).
Zakres i czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń (4)
 • umowa ubezpieczenia może być zawarta na 20, 24 albo 30 lat (§ 7, ust. 1),

 • umowa ubezpieczeniowa zawierana jest na czas ustalony w umowie ubezpieczenia, liczony od dnia wskazanego w polisie jako dzień zawarcia umowy ubezpieczenia (§ 7, ust. 3),

 • okres odpowiedzialności rozpoczyna się w dniu wskazanym w polisie jako dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż w dniu następnym po dniu, w którym nastąpiło opłacenie składki ubezpieczeniowej (§ 4, ust. 1),

 • okres odpowiedzialności kończy się z chwilą:

 1. zgonu ubezpieczonego,

 2. upływu ostatniego dnia okresu, na który zawarto umowę ubezpieczenia,

 3. rozwiązania umowy (§ 4, ust. 2).
Tryb, warunki, sposób oraz przesłanki i terminy wypowiedzenia umowy przez ubezpieczającego/ubezpieczonego i zakład ubezpieczeń (5)
 • ubezpieczający ma prawo pisemnego odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia w którym doręczono polisę ubezpieczającemu. W przypadku takim uważa się, że umowa nie została zawarta, a zakład ubezpieczeń zwraca ubezpieczającemu opłacone składki w terminie 14 dni od otrzymania od ubezpieczającego pisma o odstąpieniu wraz z oryginałem polisy (§ 10, ust. 1-2),

 • umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu:

  1. gdy ubezpieczający wypowiedział umowę ubezpieczenia,

  2. gdy upłynął okres opóźnienia (§ 10, ust. 3),

  3. w dniu zakończenia okresu odpowiedzialności spowodowanego zgonem ubezpieczonego,

  4. upływem ostatniego dnia okresu, na który zawarto umowę ubezpieczenia (§ 10, ust. 8),

Warto zwrócić uwagę na:


W przypadku rozwiązania umowy poprzez jej wypowiedzenie przez ubezpieczającego, ubezpieczający po trzecim roku polisowym ma prawo żądania od zakładu ubezpieczeń wypłaty wartości wykupu (§ 10, ust. 4).


Wartość wykupu (5a)
 • w przypadku wypowiedzenia umowy przez ubezpieczającego, ubezpieczający po trzecim roku polisowym ma prawo żądania od zakładu ubezpieczeń wypłaty wartości wykupu oraz niezależnie od roku polisowego wypłaty wartości rachunku dodatkowego (§ 10, ust. 4),

 • po upływie 30 dni od zawarcia umowy ubezpieczający może złożyć wniosek o wykup częściowy, który dokonywany jest z rachunku dodatkowego (§ 20, ust. 1),

 • wysokość wykupu częściowego nie może być niższa niż ustalona przez zakład ubezpieczeń minimalna wysokość wykupu częściowego (§ 20, ust. 3),

 • wykup częściowy polega na umorzeniu jednostek funduszu, których łączna wartość jest równa wartości wykupu częściowego, jednego lub kilku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (§ 20, ust. 5),

 • wykup częściowy nie powoduje zmian wysokości sumy ubezpieczenia (§ 20, ust. 6),

 • środki pieniężne pochodzące z wykupu częściowego, zakład ubezpieczeń zobowiązuje się wypłacić w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku (§ 20, ust. 7).

Warto zwrócić uwagę na:


Wypłata wartości wykupu częściowego nie może powodować pomniejszenia wartości rachunku dodatkowego do kwoty niższej niż minimalna wartość rachunku ustalona przez zakład ubezpieczeń (§ 20, ust. 4).

Suma ubezpieczenia i warunki jej zmiany (6)
 • ubezpieczający proponuje we wniosku wysokość sumy ubezpieczenia (§ 8, ust. 3),

 • wysokość sumy ubezpieczenia ustalają strony w umowie ubezpieczenia (§ 15, ust. 1),

 • suma ubezpieczenia jest uzależniona od wysokości składki ubezpieczeniowej, częstotliwości jej opłacania, aktualnego wieku i płci ubezpieczonego, stanu zdrowia i zawodu wykonywanego przez ubezpieczonego w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz okresu, na jaki zawiera się umowę ubezpieczenia (§ 15, ust. 2),

 • w rocznicę polisy składka ubezpieczeniowa i suma ubezpieczenia podlegają indeksacji; w wyniku indeksacji składka ubezpieczeniowa od tej rocznicy polisy zostaje powiększona o kwotę równą iloczynowi składki ubezpieczeniowej i wskaźnika indeksacji, a na podstawie zmienionej składki zakład ubezpieczeń oblicza sumę ubezpieczenia obowiązującą od tej rocznicy polisy (§ 16, ust. 1),

 • zakład ubezpieczeń informuje ubezpieczającego o zmienionej w wyniku indeksacji wysokości składki oraz sumy ubezpieczenia najpóźniej 30 dni przed rocznicą polisy, a ubezpieczający ma prawo w terminie 14 dni od otrzymania informacji zgłosić sprzeciw, wówczas umowa ubezpieczenia kontynuowana jest na dotychczasowych warunkach (§ 16, ust. 5).
Sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej, sposób indeksacji składki ubezpieczeniowej (przy ubezpieczeniach na życie) (7)
 • wysokość składki ubezpieczeniowej ubezpieczający określa we wniosku (§ 8, ust. 3),

 • wysokość składki ubezpieczeniowej ustalają strony w umowie ubezpieczenia (§ 11, ust. 1),

 • składka ubezpieczeniowa ustalana jest jako składka ratalna opłacana z częstotliwością miesięczną, kwartalną, półroczną albo roczną (§ 11, ust. 2),

 • ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia składki z góry, w wysokości i w terminie określonych w umowie ubezpieczenia (§ 11, ust. 3),

 • w każdym momencie może być opłacana składka dodatkowa, w wysokości nie niższej niż minimalna składka dodatkowa ustalona przez zakład ubezpieczeń (§ 12, ust. 1),

 • opłacenie składki dodatkowej nie zmienia ustalonej w umowie wysokości sumy ubezpieczenia (§ 12, ust. 2).

 • w rocznicę polisy składka ubezpieczeniowa podlega indeksacji w wyniku czego składka ubezpieczeniowa od tej rocznicy zostaje powiększona o kwotę równą iloczynowi składki ubezpieczeniowej i wskaźnika indeksacji (§ 16, ust. 1),

 • zakład ubezpieczeń informuje ubezpieczającego o zmienionej w wyniku indeksacji wysokości składki oraz sumy ubezpieczenia najpóźniej 30 dni przed rocznicą polisy, a ubezpieczający ma prawo w terminie 14 dni od otrzymania informacji zgłosić sprzeciw, wówczas umowa ubezpieczenia kontynuowana jest na dotychczasowych warunkach (§ 16, ust. 5).

Sposób ustalania wysokości szkody oraz wypłaty odszkodowania lub świadczenia (8)
 • świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego zakład ubezpieczeń wypłaca osobie uprawnionej, a pozostałe świadczenia wypłacane są ubezpieczonemu (§27, ust. 1),

 • warunkiem rozpatrzenia roszczenia o wypłatę świadczenia jest złożenie do zakładu ubezpieczeń wniosku o wypłatę wraz z dokumentami uzasadniającymi ten wniosek (§ 27, ust. 2),

 • w przypadku zgonu ubezpieczonego, jeżeli nie ma uprawnionego, uposażonego i uposażonego zastępczego, zakład ubezpieczeń wypłaca świadczenie po otrzymaniu od osoby uprawnionej do świadczenia dokumentu potwierdzającego nabycie spadku po ubezpieczonym przez tę osobę, zgodnie z prawem spadkowym (§ 27, ust. 3),

 • świadczenie zakładu ubezpieczeń zależy od zakresu ubezpieczenia i jest równe:

 1. w przypadku zgonu ubezpieczonego sumie następujących kwot: 100% sumy ubezpieczenia aktualnej na dzień zgonu ubezpieczonego, indywidualny stan funduszu,

 2. w przypadku dożycia przez ubezpieczonego końca okresu, na który zawarto umowę ubezpieczenia sumie następujących kwot: 65% sumy ubezpieczenia aktualnej na dzień upływu okresu, na który zawarto umowę ubezpieczenia, indywidualny stan funduszu (§ 28, ust. 1),

 • do ustalenia wysokości świadczenia indywidualny stan funduszu oblicza się na dzień umorzenia jednostek funduszu (§ 28, ust. 2),

 • zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do wypłaty świadczenia w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów, a jeżeli w terminie tym ustalenie okoliczności koniecznych do określenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości świadczenia nie będzie możliwe, świadczenie zostanie wypłacone w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe (§ 29, ust. 2-3),

 • jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń informuje o tym osobę występującą z roszczeniem wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia (§ 29, ust. 5).
Sposób i tryb dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia (9)
 • osoba występująca z roszczeniem, w przypadku odmowy wypłaty świadczenia lub wypłaty części świadczenia przez zakład ubezpieczeń ma prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej (§ 29, ust. 6),

 • zażalenia wynikające z realizacji umowy ubezpieczenia będą rozpatrywane przez pełnomocnika zarządu zakładu ubezpieczeń do spraw rozpatrywania zażaleń w terminie 30 dni od otrzymania zażalenia, a jeżeli w terminie tym ustalenie okoliczności koniecznych do rozpatrzenia zażalenia okazałoby się niemożliwe, zażalenie zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe (§ 34, ust. 1-2),

 • powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub innego uprawnionego z umowy ubezpieczenia (§ 34, ust. 4).
Pytania do agenta ubezpieczeniowego (pytania które warto zadać agentowi na etapie akwizycji) (10)


 1. O jakie opcje dodatkowe może zostać rozszerzony zakres ubezpieczenia?

 2. Czy i w jakich okolicznościach zakład ubezpieczeń może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia?

 3. Jakiej wysokości opłaty manipulacyjne pobiera zakład ubezpieczeń wypłacając wartość rachunku dodatkowego w różnych latach polisowych?

 4. Kiedy może mieć miejsce i co oznacza wykup w celu opłacenia składki?

 5. Jak zakład ubezpieczeń oblicza wartość wskaźnika indeksacji?

 6. Na czym polega transfer, do którego ubezpieczający ma prawo w dowolnym momencie trwania umowy ubezpieczenia?

 7. Co należy określić we wniosku o tzw. wykup częściowy?

 8. W jaki sposób oblicza się wartość wykupu częściowego?

 9. Jakich wypłat kapitałowych w zależności od okresu, na który zawarto umowę oraz od rocznicy polisy dokonuje zakład ubezpieczeń i co one oznaczają?

 10. Jakie opłaty zakład ubezpieczeń pobiera w trakcie trwania umowy ubezpieczenia?

 11. Jaka jest minimalna wysokość składki ubezpieczeniowej?

 12. Kiedy i po spełnieniu jakich warunków ubezpieczenie może zostać przekształcone w bezskładkowe?

 13. Komu wypłaca się świadczenie ubezpieczeniowe w przypadku zgonu ubezpieczonego, jeżeli nie ma uprawnionego uposażonego?

 14. Jakie dokumenty należy dołączyć składając do zakładu ubezpieczeń wniosek o wypłatę świadczenia?Część ocenna

Sprzeczność z prawem:

Nie stwierdzono
Klauzule abuzywne:

Nie stwierdzono

Inne postanowienia nieprzychylne konsumentom:

Nie stwierdzono
Uwagi w zakresie praw i obowiązków stron umowy:


 • praw i obowiązków stron nie określono dość precyzyjnie,

 • obowiązków stron nie sformułowano w odrębnych częściach,

 • brak podkreślenia praw i obowiązków stron w odrębnych rozdziałach ale zawarcie ich w różnych rozdziałach czyni, że OWU w tym zakresie są dość nieprzejrzyste.


Przystępność przekazu, język, styl i czytelność:

 • styl przystępny,

 • wszystkie terminy użyte w OWU zostały zrozumiale wyjaśnione,

 • ze względu na wyraźne wyróżnienie poszczególnych rozdziałów, OWU są dość czytelne.


Wewnętrzna spójność tekstu ogólnych warunków ubezpieczeń (niesprzeczność):

 • tekst spójny,

 • terminy stosowane w poszczególnych częściach OWU jednolite,

 • poszczególne rozdziały (z wyjątkiem braku rozdziału dotyczącego praw i obowiązków stron) odpowiednio rozmieszczone w OWU.Ocena ostateczna analizowanego produktu:

W skali 1 – 6 produkt oceniam na 5. Na uwagę zasługują takie korzystne dla ubezpieczonego rozwiązania jak: połączenie ubezpieczenia na życie oraz na dożycie, deklaracja zwrotu wpłaconych składek bez potrąconych opłat w razie decyzji o odstąpieniu od umowy, możliwość wnioskowania o wznowienie umowy ubezpieczenia w terminie 6 miesięcy od jej rozwiązania w wyniku wypowiedzenia i nie wypłacenia wartości wykupu, możliwość dokonania wykupu z rachunku dodatkowego w celu opłacenia zaległej składki w okresie opóźnienia, możliwość objęcia ubezpieczeniem bezskładkowym, a przede wszystkim gwarantowany przez ubezpieczyciela plan wypłat kapitałowych, zróżnicowanych w różnych latach polisowych i uzależnionych od okresu, na jaki zawarto umowę ubezpieczenia.

Ponadto atutem OWU jest wypunktowanie opłat oraz ich wysokości pobieranych w trakcie trwania umowy z indywidualnego stanu funduszu oraz prezentacja zasad funkcjonowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Zastrzeżenie może budzić fakt braku dołączenia do OWU (chociaż jako załącznika) charakterystyki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz ich polityki inwestycyjnej, a także informacji o jakie umowy dodatkowe może zostać rozszerzony zakres umowy podstawowej.

Rzecznik Ubezpieczonych©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna