Nowości II 2014Pobieranie 68.09 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar68.09 Kb.
NOWOŚCI II 2014
Bajer W. AP 25601

Młodsza epoka brązu na ziemiach polskich w świetle badań nad skarbami / Wojciech Blajer ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Archeologii.- Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2013.


Savill A. AP 25632

Flint and stone in the Neolithic period / edited by Alan Saville.- Oxford ; Oakville : Oxbow Books, cop. 2014.


Bradley R. AP 25623

The significance of monuments : on the shaping of human experience in Neolithic and Bronze Age Europe / Richard Bradley.- London ; New York : Routledge, 2010.


Liverani M. BW/L.35

Uruk : the first city / Mario Liverani ; edited and translated by Zainab Bahrani and Marc Van De Mieroop.- Sheffield ; Bristol : Equinox, 2006.


Połtowicz-Bobak M. AP 25685

Wschodnia prowincja magdalenienu / Marta Połtowicz-Bobak.- Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013.


Banaszkiewicz J. AP 25691

Instytucja "wczesnego państwa" w perspektywie wielości i różnorodności kultur / red. nauk. Jacek Banaszkiewicz, Michał Kara, Henryk Mamzer ; Ośrodek Badań Pradziejowych i Wczesnośredniowiecznych Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.- Poznań : Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2013.


Noryśkiewicz A.M. AP 25683

Historia roślinności i osadnictwa ziemi chełmińskiej w późnym holocenie : studium palinologiczne / Agnieszka M. Noryśkiewicz.- Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013.


Poliński D. AP 25684

Pień : siedziba krzyżackich prokuratorów w ziemi chełmińskiej / Dariusz Poliński. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013.


Osypiska M, AP 25690

Zwierzęta w gospodarce wczesnośredniowiecznego Szczecina / Marta Osypińska ; Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.- Poznań : [Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk], 2013.


Grupa M. AP 25681

Wełniane tekstylia pospólstwa i plebsu gdańskiego (XIV-XVII w.) i ich konserwacja / Małgorzata Grupa.- Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012.Kołyszko M. AP 25678

Dewocjonalia z końca XVI-XVIII wieku pochodzące z badań archeologicznych na terenie Polski : (stan zachowania, identyfikacja, zagadnienia konserwatorskie) / Marek Kołyszko.- Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013.


Bojarski J. AP 25680

Wczesnośredniowieczny mikroregion osadniczy w Napolu na ziemi chełmińskiej : wytwórczość garncarska jako źródło poznania lokalnych procesów osadniczych / Jacek Bojarski.- Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012.


Gackowski J. AP 25679 + KOM.142

Przestrzeń osadnicza Pojezierza Chełmińskiego i przyległych dolin Wisły, Drwęcy i Osy w młodszej epoce brązu i na początku epoki żelaza / Jacek Gackowski.- Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012.


Szymańska D. AP 25661

Geografia osadnictwa / Daniela Szymańska.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.


Jensen J. AP 25665

Danmarks oldtid : fra stenalder til vikingetid / Jørgen Jensen.- København : Gyldendal, 2013.


Tyszkiewicz J. AP 25660

Geografia historyczna : zarys problematyki / Jan Tyszkiewicz ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.- Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014.


Karwowska H. AP 25618-25619

Założenie rezydencjonalne Sapiehów w Dubnie : praca zbiorowa / pod red. Haliny Karwowskiej i Aleksandra Andrzejewskiego ; Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.- Białystok : Muzeum Podlaskie, 2013.


Dragoo Don W. An.495

Mounds for the dead : an analysis of the Adena culture / by Don W. Dragoo.- Pittsburgh : Carnegie Museum of Natural History, 1989.


Matla M. AP 25657

Czechy / Marzena Matla.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2014.


Spinei V. AP 25670

Moldova în secolele XI -XIV / Victor Spinei.- Chişinău : Editura Universitas, 1992.


McCarter Susan Foster AP 25624

Neolithic / Susan Foster McCarter ; illustrations by Catherine E. Weaver.- New York ; London : Routledge, 2008.


Brzostowicz M. AP 25615

Wioski i parafie w średniowieczu : wykłady popularno-naukowe zorganizowane w ramach IX Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą w dniach 8-9 czerwca 2013 roku / pod red. Michała Brzostowicza, Macieja Przybyła i Jacka Wrzesińskiego ; Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska".-Poznań : Muzeum Archeologiczne ; Ląd : [s.n.], 2013.


Kijas A. AP 25659

Ruś / Artur Kijas.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2014.


Pawlak P. AP 25613

Średniowieczny system obronny miasta Poznania, odcinek północno-zachodni : wyniki badań archeologicznych / pod red. Piotra Pawlaka.- Poznań : Muzeum Archeologiczne, 2013.


Mikołajczyk G. AP 25672

Początki Gniezna : studia nad źródłami archeologicznymi / Gabriela Mikołajczyk ; Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.- Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1972.


Gackowski J. AP 1.137/2

Archeologia epok brązu i żelaza : studia i materiały /red. Jacek Gackowski.-Torun, 2011.


Bajka M. AP 25636

Ziemia Sandomierska w pradziejach i wczesnym średniowieczu : katalog wystawy = Sandomierz region in prehistory and in early medieval times : catalogue of the exhibition / Monika Bajka ; pod red. Marka Florka ; [wprow. Andrzej Buko ; fot. Patryk Goszczyński ; tł. Arch-Angielsk Piotr Moskała].- Sandomierz : Muzeum Okręgowe, 2013.


Dziurdzik T. X.254/2

Roma, Romae, Romae... : materiały z IIII Międzywydziałowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych skupionych wokół starożytnego Rzymu, Warszawa, 12 maja 2012 roku oraz IV Międzyuniwersyteckiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych skupionych wokół starożytnego Rzymu, Warszawa, 22-23 maja 2013 roku. [T. 3 i 4] / red. nacz. Tomasz Dziurdzik.- Warszawa : SKN Numizmatyków UW ; Kraków : AT Wydawnictwo, 2014.


Boroneanţ A. AP 25214

Aspecte ale tranziţiei de la mezolitic la neoliticul timpuriu în zona Porţile de Fier = Aspects of the Mesolithic-Early Neolithic transition in the Iron Gates region / Adina Boroneanţ ; cu o contribuţie de Adrian Bălăşescu şi Valentin Radu.- Cluj-Napoca : Editura Mega, 2012.


Jakubiak K. BW/II.H.14 a-b

Sacral Landscape in Hatra / Krzysztof Jakubiak.- Warszawa : Instytut Archeologii UW, 2014.


Poklewski-Koziełł T. AP 1.115/14

Centrum włości szlacheckiej w Pomorzanach i Pomorzankach pod Kutnem od 1375 do 1810 roku : autostrada A1 : zbiór studiów / pod red. Tadeusza Poklewskiego-Koziełł.- Łódź : Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 2013.


Borkowski J. AP 1.151/2

Poza szlakiem : źródła archeologiczne do dziejów małych miast Pomorza Środkowego. Cz. 1, B. woj. Koszalińskie / Jacek Borkowski, Andrzej Kuczkowski ; Muzeum w Koszalinie.- Koszalin : Muzeum, 2012.
Kuczkowski A. AP 1.151/3

Cholin = Gollenberg = Góra Chełmska : źródła archeologiczne do dziejów Góry Chełmskiej koło Koszalina / Andrzej Kuczkowski ; Muzeum w Koszalinie.- Koszalin : Muzeum, 2013.


Libelt K. AP 1.108/30

Rozprawa geologiczno-antropologiczna / Karol Libelt ; wstęp, wybór i oprac. tekstu Jakub Linetty ; Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.- Lednica ; Lednogóra : Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2013.


French E.B. XIII.373/16-17+KOM.126

The post-palatial levels / E. B. French ; with contributions by Gordon Hillman and Susan Sherratt.- Oxford ; Oakville : Oxbow Books, cop. 2011.


Bogucki M. AP 1.158/1-1+KOM.141

Janów Pomorski, stan. 1 : wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007-2008. T. 1, Od paleolitu do wczesnego okresu wędrówek ludów = Janów Pomorski, site 1 : archaeological rescue excavations in 2007-2008. Vol. 1, From the Paleolithic to the early migration period / red. Mateusz Bogucki, Beata Jurkiewicz ; [tł. Iwona Zych, Mateusz Bogucki].- Elbląg : Muzeum Archeologiczno-Historyczne, 2012.


Bogucki M. AP 1.158/1-2

Janów Pomorski, stan. 1 : wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007-2008. T. 2, Od późnego okresu wędrówek ludów do nowożytności = Janów Pomorski, site 1 : archaeological rescue excavations in 2007-2008. Vol. 2, From the late migration period to the modern era / red. Mateusz Bogucki, Beata Jurkiewicz ; [tł. Iwona Zych, Mateusz Bogucki].- Elbląg : Muzeum Archeologiczno-Historyczne, 2012.


Bogucki M. AP 1.158/1-3

Janów Pomorski, stan. 1 : wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007-2008. T. 3, Analizy = Janów Pomorski, site 1 : archaeological rescue excavations in 2007-2008. Vol. 3, Analysis / red. Mateusz Bogucki, Beata Jurkiewicz ; [tł. Iwona Zych, Mateusz Bogucki].- Elbląg : Muzeum Archeologiczno-Historyczne, 2012.


Makarewicz P. AP 1.144/7

Osadnictwo społeczności trzcinieckiego kręgu kulturowego w dorzeczu środkowej Warty : archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A2 / Przemysław Makarowicz ; z udziałem Jacka Kabacińskiego [et al.].- Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013.


Steiner M.L. BW/S.92

The Oxford handbook of the archaeology of the Levant : c. 8000-332 BCE / ed. by Margreet L. Steiner and Ann E. Killebrew.- Oxford : Oxford University Press, 2014.


Egg M. AP 25384

Kleidung und Ausrüstung der kupferzeitlichen Gletschermumie aus den Ötztaler Alpen / Markus Egg, Konrad Spindler ; mit Beiträgen von Roswitha Goedecker-Ciolek und Joachim Lange ; Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte und Institut für Archäologien der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck.- Mainz : Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, cop. 2009.Ashmore W. II.347

Discovering our past : a brief introduction to archaeology / Wendy Ashmore, Robert J. Sharer.- Mountain View [etc.] : Mayfield Publishing Company, cop. 2000.


Horsnæs. H.W. XII.142

Crossing boundaries : an analysis of Roman coins in Danish context. Vol. 2, Finds from Bornholm / Helle W. Horsnæs.- Copenhagen : The National Museum of Denmark, 2013.


Pensabene P. V-k.201

I marmi nella Roma antica / Patrizio Pensabene.- Roma : Carocci editore, 2013.


Knez T. AP 25649

Sto let arheoloških raziskovanj v Novem Mestu 1890-1990 = Hundert Jahre archäologische Forschungen in Novo Mesto / Tone Knez.- Novo Mesto : Dolenjski Muzej, 1990.


Gallo G. X.263

Radamante al computer : archeologia e informatica nel mondo minoico : l'esperienza catanese : atti delle giornate di studio Catania, 11 e 28 novembre 2008 / (a cura di) Giovanni Gallo [et al.].- Catania : Università di Catania Centro di Archeologia Cretese, 2011.


Bolger D. BW/B.87

The development of pre-state communities in the ancient Near East : studies in honour of Edgar Peltenburg / edited by Diane Bolger and Louise C. Maguire. -Oxford ; Oakville : Oxbow Books, cop. 2010.


Ailincăi S.-C. VI.154/9

Din preistoria Dunării de Jos : 50 de ani de la începutul cercetărilor arheologice la Babadag (1962 - 2012) : actele conferint̹ei "Lower Danube Prehistory. 50 Years of Excavations at Babadag", Tulcea, 20-22 septembrie 2012 : Lower Danube Prehistory. 50 Years of Excavations at Babadag (1962-2012) : Proceedings of "Lower Danube Prehistory..." Conference, Tulcea, September 20th-22th / volum editat de Sorin-Cristian Ailincăi, Alexandra Ţârlea, Cristian Micu.- Brăila : Muzeul Brăilei : Editura Istros, 2013.


Ailincăi.S.-C. VI.154/8

Începuturile epocii fierului în Dobrogea : cercetările arheologice de la Revărsarea, Isaccea, judeţul Tulcea = The beginning of Iron Age in Dobrudja : the archaeological reseach at Revărsarea, Isaccea, Tulcea country / Sorin-Cristian Ailincăi.- Brăila : Muzeul Brăilei. Editura Istros, 2013.


Lohner-Urban U. XIII.411

Untersuchungen im römerzeitlichen Vicus von Kalsdorf bei Graz : die Ergebnisse der Ausgrabungen auf der Parzelle 421/1 : Baubefund und ausgewählte Kleinfunde / Ute Lohner-Urban ; mit Beiträgen von Angelika Adam [et al.] ; unter Mitwirkung von Thuri Lorenz.- Wien : Phoibos Verlag, 2009.


Flügel Ch. V-a.104

Römische Wehrbauten : Befund und Rekonstruktion : Kolloqiumsband : Arbeitsgespräch excelsae turres quater divisae am 5. Juli 2010 in der Landesstelle für nichtstaatliche Museen im Alten Hof München / zsgest. und bearb. von Christof Flügel und Jürgen Obmann.- München : Volk Verlag, cop. 2013.Barker P. II.348

Techniques of Archaeological Excavation / Philip Barker.- London : B.T. Batsford Ltd, 1993.


Szmoniewski B.Sz. II.349

Archéologie / sous la direction de Bartłomiej Sz. Szmoniewski ; trad. du polonais Marlena Lis [et al].- Varsovie ; Paris : Centre Scientifique de l'Académie Polonaise des Sciences à Paris, 2013.


Kosmas XV-e.15

Kosmasa Kronika Czechów / przekł., wstęp i komentarze Maria Wojciechowska.- Wodzisław Śląski : Templum, 2012.


Wagner M. BW/II.H.15

Hawarte : ostatnie arcydzieła mistrzów antyku = Last masterpieces of ancient painters / [red. Marcin Wagner, Dobrochna Zielińska ; przekł. ang. Dorota Dzierzbicka].- Warszawa : Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.


Van De Mieroop M. BW/M.78

A history of the ancient Near East : ca 3000-323 BC / Marc Van De Mieroop.- Malden [etc.] : Blackwell Publishing, dr. 2012.


Spinei V. AP 1.159/3

Mongolii şi Românii în sinteza de istorie ecleziastică a lui Tholomeus din Lucca = Les Mongols et les Roumains dans la synthèse d'histoire ecclésiastique de Tholomeus de Lucca / Victor Spinei ; [traducere Michaela Spinei].- Iaşi : Editura Universitătii "Alexandru Ioan Cuza", 2012.


Cirica V. AP 1.159/5

Gisements epipaleolithiques et mesolithiques entre le Dniestr et la Tissa / Vasile Cirica, George Bodi, Valentin-Codrin Chirica ; Facultatea de Istorie a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi ; Institutul de Arheologie al Academiei Române, Filiala Iaşi.- Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", 2013.


Rubinson K.S. BW/R.29

Ceramics in transitions : Chalcolithic through Iron Age in the highlands of the Southern Caucasus and Anatolia / ed. by Karen S. Rubinson and Antonio Sagona.- Leuven [etc.] : Peeters, 2008.


Jamieson. A. BW/II.A.23

Tell Ahmar III : Neo-Assyrian pottery from Area C / by Andrew Jamieson.- Leuven ; Paris ; Walpole : Peeters, 2012.


Chirica V. AP 1.24/25

La vallée du Prut Moyen-Entee Miorcani et Ripiceni : stratigraphie géologique et habitats paléolithiques / Vasile Chirica, Valentin-Codrin Chirica, George Bodi ; Académie Roumaine-Filiale de Iaşi, Institut d'Archéologie-Iaşi.- Iaşi : Editura PIM, 2014.


Michelbertas M. AP 25650

Pajuosčio pilkapynas : monografija / Mykolas Michelbertas ; Vilniaus universitetas. Archeologijos katedra.- Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2004.Gavrilûk N.O AP 25644

Arheologìčnì doslidžennâ v Ukraïni 2004-2005 rr = Archaeological researches in Ukraine 2004-2005 : [zbìrka naukovih prac'. Vip. 8] / [za red. N. O. Gavrilûka] ; Nacional'na akademiâ nauk Ukraïni, Institut arheologii NAN Ukraïni.- Kiiv ; Zaporižžâ : Institut arheologii NAN Ukraïni : Dike Pole, 2006.


Gaede P.M. V-b.9

Das grosse Buch der Archäologie : Expeditionen in mythische Welten / [Hrsg.: Peter-Matthias Gaede].- Hamburg : Gruner und Jahr, 2003.


Mączyńska A. E/II.M/43

Lower Egyptian communities and their interactions with Southern Levant in the 4th Millennium BC / Agnieszka Mączyńska ; [tł. Michał Cieślak].- Poznań : Muzeum Archeologiczne (Poznań), 2013.


Charbit Nataf K. BW/II.C.9

Céramique et occupation égyptienne en Canaan au 13e siècle av. J.C. : études de cas de Hazor, Megiddo et Lachish / Katia Charbit Nataf.- Oxford : Archaeopress, cop. 2013.


Peltenburg E. BW/II/C.10

Euphrates River valley settlement : the Carchemish sector in the third millennium BC / edited by Edgar Peltenburg.- Oxford : Oxbow Books, cop. 2007.


Meyer J.-W. BW/II.C.11

Ausgrabungen auf dem Tell Chuēra in Nordost-Syrien. Teil II, Vorberichte zu den Grabungskampagnen 1998 bis 2005 / Herausgegeben von Jan-Waalke Meyer ; mit Beiträgen von Jan-Waalke Meyer [et al.].- Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2010.


Boucharlat R. BW/II.S.8

Tombes d'époque parthe : chantiers de la ville des artisans / par Remy Boucharlat et Ernie Haerinck.- Leiden ; Boston : Brill, 2011.


Vdovičenko I.I. XIV.1125

Antičnye raspisnye vazy iz Krymskih muzeev = Ancient painted vases from the collections of the Crimean museums / I. I. Vdovičenko.- Simferopol' : Sonat, 2003.


Popović P. XIV.1213

Central Balkans between Greek and Celtic world : Kale - Krševica 2001-2011 / [Exhibition organization National museum in Belgrade] ; [Petar Popović, editor in chief Tatjana Cvjetićanin ; translation Mirjana Vukmanović́ ; photographs Nebojša Borić [et al.] ; drawings Aleksandar Kapuran ; maps Aleksandra Nikolić [et al.].- Belgrade : National museum Belgrade, 2012.


Bottini. P. XIV.676

Il Museo Archeologico Nazionale dell' Alta val d'Agri / a cura di Paola Bottini.- Lavello : Ministero Per i Beni Culturali e Ambientali Soprintendenza Archeologica della Basilicata regione Basilicata, 1997.
Spatafora F. XIV.675

Des Grecs en Sicile ... : Grecs et indigènes en Sicile occidentale d'après les fouilles archéologiques : [exposition de Marseille, Musée d'archéologie méditerranéenne, Centre de la Vieille Charité, 12 mai - 20 août 2006] / sous la dir. de Francesca Spatafora et Stefano Vassalo ; avec une annexe de la Scuola normale superiore di Pisa ; D'une antique cité de Sicile, les décrets d'Entella et Nakoné.- Palermo: Assessorato dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, 2006.


Bintliff. J. XVIII-.a.157

The complete archaeology of Greece : from hunter-gatherers to the 20th century AD / John Bintliff.- Chichester [etc.] : Wiley-Blackwell, 2013.


Michel C. V-k.202

Textile terminologies in the ancient Near East and Mediterranean from the third to the first Millennia BC / ed. by C. Michel and M. L. Nosch.- Oxford ; Oakville : Oxbow Books, 2013.


Simniškytė A. AP 25724

Geležies amžius Sėloje / Andra Simniškytė.- Vilnius : Diemedžio Leidykla, 2013.


Szczurek G. AP 25663-25664

Grodzisko z wczesnej epoki żelaza i wczesnego średniowiecza w Grodzisku gm. Pleszew, woj. wielkopolskie : studia i materiały / red. Grzegorz Szczurek, Artur Różański.- Poznań : Fundacja Ochrony Zabytków ; Pękowice : Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna Profil-Archeo, 2013.


Mazurowski R.F. AP 25700

Prahistoryczne bursztyniarstwo na Żuławach Wiślanych : późnoneolityczne centrum pozyskiwania i obróbki bursztynu na niedźwiedzióweckim mikroregionie osadniczym (3300-2400 l. p.n.e.) / Ryszard F. Mazurowski ; Muzeum Zamkowe w Malborku.- Malbork : Muzeum Zamkowe, 2014.


Cyrek K. AP 25717

Jaskinia Biśnik : wczesny środkowy paleolit / Krzysztof Cyrek.- Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013.


Isaenko V.F. AP 25702

Neolit Pripâtskogo Poles'â / V. F. Isaenko.- Minsk : Izdatel'stvo "Nauka i tehnika", 1976.


Neprina V.I. AP 25705

Neolit âmočno-grebenčatoj keramiki na Ukraine / V. I. Neprina.- Kiev : Izdatel'stvo "Naukova dumka", 1976.


Stokolos V.S. AP 25707

Kul'tura naseleniâ bronzovogo veka Ûžnogo Zaural'â : (hronologiâ i periodizaciâ) / V. S. Stokolos.- Moskva : Izdatel'stvo "Nauka", 1972.


Okladnikov A.P. AP 25709

Drevnie poseleniâ Baranova Mysa / A. P. Okladnikov, N. A. Beregovaâ ; otvetstvennyj red. R.S. Vasil'evskij.- Novosibirsk : Izdatel'stvo "Nauka" Sibirskoe Otdelenie, 1971.


Vasil'evskij R.S. AP 25708

Proishoždenie i drevnââ kul'tura Korâkov / R. S. Vasil'evskij ; otv. red. A. P. Okladnikov ; Akademiâ nauk SSSR. Sibirskoe Otdelenie. Institut istorii, filologii i filosofii.- Novosibirsk : Izdatel'stvo "Nauka". Sibirskoe otdelenie, 1971.Danilenko V.N. AP 25710

Neolit Ukrainy : glavy drevnej istorii ûgo-vostočnoj Evropy / V. N. Danilenko.- Kiev : Izdatel'stvo "Naukova dumka", 1969.


Chudzik D. AP 1.118/27

Chrześcijańska architektura sakralna Rusi Halickiej i Wołyńskiej : (do końca panowania Daniela Romanowicza) / Dominik Chudzik ; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.- Rzeszów : MITEL, 2014.


Frey. K. AP 1.17/14

Das mittelalterliche Dorf Kausche und der ostsiedlungszeitliche Landesausbau in der südlichen Niederlausitz : Ergebnisse der Ausgrabungen im Vorfeld des Braunkohlentagebaus / Katrin Frey.- Zossen : Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege, 2013.


Münch U. AP 1.17/13

Quellenkritik als eingrenzender Faktor der Archäoprognose : die Entwicklung und Bewertung von Prognosemodellen für Testgebiete im Land Brandenburg und ihre Anwendbarkeit in der Bodendenkmalpflege / Ulla Münch.- Wünsdorf : Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, 2012.


Kolendo J. IX.166

Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Bogusławowi Gedidze, w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów / pod red. J. Kolendy [et al.] ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza.- Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza, 2013.


Imperatoris Iuliani VI.145/27

Imperatoris Iuliani Caesares = Julian Apostata Cesarze / przekł., wstęp i koment. Anna Pająkowska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.- Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013.


Diodorus VI.145/26

Philippus Macedonius : (Bibliotheca Historica XVI) = Dzieje Filipa Macedońskiego : (Biblioteka Historyczna XVI) / Diodorus Siculus ; red. nauk. Sylwester Dworacki ; przekł. Tomasz Polański ; wprow. Maria Musielak ; koment. Leszek Mrozewicz ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.- Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013.


Venturini F. V-g.259

I mosaici di Cirene di età ellenistica e romana : un secolo di scoperte / Filippo Venturini.- Roma : "L'Erma" di Bretschneider, cop. 2013.Sielicki F. XV-e.16

Powieść minionych lat : najstarsza kronika kijowska / przeł. i oprac. Franciszek Sielicki.- Wodzisław Śląski : Wydawnictwo Templum, 2014.


Lipiński E. BW/L.36

Studia z dziejów i kultury starożytnego Bliskiego Wschodu / Edward Lipiński.- Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2013.


Piso I. XIII.412

Le Forum vetus de Sarmizegetusa. 1 / publié sous la direction de Ioan Piso ; l'archéologie par Robert Étienne, Ioan Piso et Alexandru Diaconescu ; L'épigraphie par Ioan Piso ; Académie roumaine [et al.].- Bucureşti : Editura Academiei române, 2006.Keyssner H.K. E/III.K.7

Baustelle Giza : kritische Untersuchung zum Bau der Cheopspyramide = Giza as a building site : : critical view on the building process of Khufu's Pyramid / Heinrich Karl Keyssner ; [Übers. ins Engl.: Dagmar Schweinfurth].- Karlsruhe : Institut für Baugeschichte der Univsität Karlsruhe, 2007.


Kapłonia K. XIX-a.179

Urzędy kuratorskie administracji miejskiej Rzymu od Augusta do Dioklecjana : ich miejsce i znaczenie w senatorskim cursus honorum / Katarzyna Kapłoniak.- Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2013.


Rusch S.M. XVIII-a.158

Wojny Sparty : strategia, taktyka i kampanie 550-362 p.n.e. / Scott M. Rusch ; przeł. Norbert Radomski.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2014.


Segal A. BW/II.H.16/1

Hippos - Sussita of the decapolis : the first twelve seasons of excavations 2000-2011. Vol. 1 / Prof. Arthur Segal [et al.] ; with contriburions by Dr. Nurit Shtober-Zisu [et al.].- Haifa : The Zinman Institute of Archaeology, 2013.


Bocheńska A. XIV.1564

Złoto Kolumbii : sztuka dawnej Ameryki : wystawa zorganizowana przez Zamek Królewski w Warszawie we współpracy z Museo del Oro del Banco de la República w Kolumbii, Zamek Królewski w Warszawie, 3 kwietnia-3 czerwca 2014 / [red. naukowa i tł. katalogu Agnieszka Bocheńska ; aut. esejów Efraín Sánchez, Roberto Lleras Pérez].- Warszawa : Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego, 2014.


Šeparović T. AP 1.80/17

Antička zbirka Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika (izbor) = Ancient Roman collection of the Museum of Croatian Archaeological Monuments (a selection) / Tomislav Šeparović, Nikolina Uroda.- Split : Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2009.


Sarnovski T. XXI-f.197

Nove (Novae) : arheologičeski p"tevoditel po rimskiâ legionen lager i rannovizantijski grad na Dolniâ Dunav (B"lgariâ) / Tadeuš Sarnovski s prinosi na Andžej Boleslav Biernacki [et al.].- Varšava : Institut po Arheologiâ, 2014.


Janssen Jac. J. E/VII.J.4

Furniture at Deir el-Medîna, including wooden containers of the New Kingdom and Ostracon varille 19 / Jac. J. Janssen.- London : Golden House Publications, 2009.


Prokopiusz z Cezarei XV-a.Prok.3

Historia wojen. T. 1, Wojny z Persami i Wandalami / z j. grec. przeł., wstępem poprz., koment. opatrz. Dariusz Brodka.- Kraków : Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, 2013.


Papuci-Władyka E. XIV.530/11

Cracow. Fasc. 1, Jagiellonian University Institute of Archaeology. 1, Jagiellonian University Museum / Ewdoksia Papuci-Władyka ; [trans. Agnieszka Fulińska] ; Union Académique Internationale.- Cracow : Polish Academy of Arts and Sciences, 2012.


Ossewaarde A. XIX-k.112

Beelden van hoop en verwachting : een onderzoek naar de afbeeldingen en hun betekenis op Romeinse Christelijke kindersarcofagen uit de 3e en 4e eeuw : imges of Hope and Expectation : a study of the Imagery and its Meaning on Christian Children's Sarcophagi from the 3rd and 4th Century Rome / Adrianus Ossewaarde.- [Tilburg] : Tilburg university, 2012.


Bayliss A. AP 25734

Anglo-Saxon graves and grave goods of the 6th and 7th centuries AD : a chronological framework / by Alex Bayliss [et al.] ; with contrib. by Marion Archibald [et al.] ; il. by Ian Dennis ; ed. by John Hines and Alex Bayliss.- London : Society for Medieval Archaeology, 2013.


Bis M. AP 25793

Rzeczy i ludzie : kultura materialna w późnym średniowieczu i w okresie na nowożytnym : studia dedykowane Marii Dąbrowskiej / red. Magdalena Bis, Wojciech Bis ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.- Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2014.


Czebreszuk J. AP 25751

Społeczności Kujaw w początkach epoki brązu / Janusz Czebreszuk ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne.- Poznań : PSO, 1996.


Dobrzański. B. AP 25756

Zarys geografii gleb / Bohdan Dobrzański.- Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1966.


Fudzińska E. AP 25788

Wielokulturowe cmentarzysko w Nowym Targu : stan. 6, gm. Stary Targ / pod red. Ewy Fudzińskiej i Piotra Fudzińskiego ; [tł. Grzegorz Żabiński].- Malbork : Muzeum Zamkowe, 2013.


Pasiciel S. AP 25818

Gotycka przebudowa kościoła klasztornego cysterek w Trzebnicy : kaplica św. Jadwigi i nieukończony chór / Stanisław Pasiciel.- Gniezno : Muzeum Początków Państwa Polskiego, 2014.Russow E. AP 25769

Importkeraamika Lääne-Eesti linnades 13.-17. sajandil = Imported pottery in West Estonian towns between the 13th and 17th centuries / Erki Russow.- Tallinn : [Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut], 2006.


Karmanov V.N. AP 25648

Neolit evropejskogo Severo-Vostoka / V. N. Karmanov ; Rossijskaâ Akademiâ Nauk Ural'skoe Otdelenie Komi Naučnyj Centr, Institut Âzyka, literatury i istorii.- Syktyvkar : Komi Naučnyj Centr UrO PAN, 2008.


Gediga B. AP 25809

Rytm przemian kulturowych w pradziejach i średniowieczu / pod red. Bogusława Gedigi, Anny Grossman i Wojciecha Piotrowskiego ; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.- Biskupin : Muzeum Archeologiczne ; Wrocław : Polska Akademia Nauk. Oddział, 2012.


Karczewska M. AP 25782-25783

Cmentarz ewangelicki przy ulicy Młynowej w Białymstoku. T. 1-2 / red. Małgorzata Karczewska, Maciej Karczewski.- Białystok ; Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013.


Wiercińska J. Brosz. 1181

Architektura na monetach starożytnych i jej reminiscencje w grafice europejskiej / [tekst Janina Wiercińska]. Lublin : Muzeum Lubelskie, 2005.


Szczepanek A. AP 1.118/25

Archeotanatologia pochówków zbiorowych od pradziejów po czasy współczesne / Anita Szczepanek ; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.


Bitner-Wróblewska A. Brosz. 1204

Ocalona historia Prus Wschodnich : archeologiczne księgi inwentarzowe dawnego Prussia-Museum = Ostpreußens gerettete Geschichte : die archäologischen Inventarbücher aus dem ehemalingen Prussia-Museum = Spasennaâ istoriâ Vostočnoj Prussii : arheologičeskie inventarnye knigi byvšego muzeâ "Prussiâ" / [oprac. Anna Bitner-Wróblewska et. al ; tł. na jęz. niem. Martin Lemke, tł. na jęz. ros. Eugenia Dąbkowska, Aleksiej Davtian] ; Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.- Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2008.


Grzybkowski A. AP 25833

Gotycka architektura murowana w Polsce / Andrzej Grzybkowski.- Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.


Strzelczyk J. AP 25839-25840

Longobardowie : ostatni z wielkiej wędrówki ludów : V-VIII wiek / Jerzy Strzelczyk.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2014.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna