Nowoczesna logistykaPobieranie 208.98 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar208.98 Kb.

Pytania, na które stara się dać odpowiedź logistyka

Podstawowe zadania stawiane logistyce

Główne cele logistyki.

Obszary zainteresowań logistyki:

1.Magazynowanie a w tym

3.Zaopatrzenie w tym

NOWOCZESNA LOGISTYKA

Podstawowe zadania i potencjalne możliwości nowoczesnej logistyki

LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Podstawowe zasady organizacji logistyki w przedsiębiorstwie:

Zadania działu zaopatrzenia

Procesy fizyczne, zachodzące w sferze logistyki zaopatrzenia obejmują.

Ocena dostawców.

Algorytm postępowania

Algorytm podziału pozycji asortymentowych wg metody ABC

FAZY MARKETINGU SPRZEDAŻY I MARKETINGU ZAKUPÓW.

Marketing sprzedaży

Marketing zakupów

*** ZARZĄDZANIE TRASPORTEM

Na co powinien zwracać uwagę zarządzający transportem?

PODSTAWY GOSPODARKI ZAPASAMI:

Rodzaje zapasów w przedsiębiorstwie:

Czynniki bezpośrednio oddziałujące (na sterowanie zapasami)

Główne powody tworzenia zapasów.

Problemy decyzyjne związane z zarządzaniem zapasami:

Rodzaje magazynów:

Decyzje menedżerskie dot. magazynów:

Ad. 1


Czynniki mające wpływ na wielkość magazynu:

LOGISTYKA POWTÓRNEGO WYKORZYSTANIA.

ZARZĄDZANIE LOGITYKĄ MARKETINGOWĄ

Argumenty za centralizacją

Argumenty za decentralizacją

Cechy zarządzania strategicznego

Cechy zarządzania operacyjnego

KOSZTY LOGISTYKI

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WIELKOŚĆ KOSZTÓW LOGISTYKI

Obszary kosztów logistyki:

Algorytm postępowania przy wyodrębnianiu kosztów logistyki.

Komórki w których ujmuje się koszty logistyki:

Koszty procesów logistycznych:

Podstawowe przekroje strukturalne kosztów logistyki i ich powiązania.

Pozostałe koszty

Koszty fazy dystrybucji

Koszty logistyki według różnych kryteriów podziału.

Podstawowe przekroje kosztów i ich powiązania

Przekroje kosztów procesów informacyjnych:

KOSZTY ZAPASÓW

Podział kosztów zapasów:

Koszty magazynowania i obsługi zapasów

-liczby i rodzaju pozycji asortymentowych składowanych zapasów

Koszty zapasów:

KOSZTY MAGAZYNOWANIA:

KOSZTY TRANSPORTU

Podział kosztów transportu:

MARKETING W TRANSORCIE
_______________________________________

Logistyka jest procesem zarządzania całym łańcuchem dostaw. Logistyka ma za zadanie utrzymanie możliwie największego poziomu obsługi klienta. Logistyka jest głównym instrumentem wspomagającym działania marketingu.

Logistyka – proces zintegrowanego zarządzania (planowania, realizowania, organizacji i kontrolowania)
Łańcuch dostaw jest to działalność związana z przepływem materiału (towaru) od pierwotnego źródła poprzez wszystkie pośrednie formy aż do postaci w której jest konsumowany przez ostatecznego klienta.
Łańcuch logistyczny jest to technologiczne połączenie procesów przewozowych (przewozowych z magazynowymi) oraz organizacyjne skoordynowanie wszystkich ogniw zewnętrznych i wewnętrznych obrotu towarowego.

Pytania, na które stara się dać odpowiedź logistyka


 1. Czy wybrać dostawcę, który proponuje niskie ceny, czy raczej takiego, który zapewnia szybkie dostawy?

 2. Czy ważniejsze są częste dostawy, czy raczej ich punktualność

 3. Czy możemy sobie pozwolić na więcej transportów aby ograniczyć magazynowanie?

 4. Czy opłacalny jest fracht lotniczy w celu skrócenia czasu dostawy?

 5. Jaki wpływ na koszty obsługi zamówień ma więcej lub mniej dostaw?

 6. Czy należy postawić na atrakcyjniejsze opakowanie, a jeśli tak to w jakim stopniu wpłynie to na sposób i koszt transportu? Czy rozmawiać o opakowaniach z dostawcami, czy z producentami opakowań?

 7. Czy stać nas na bardziej zaawansowane systemy informacyjne, zważywszy na inwestycje jakich to wymaga.

 8. Czy powinniśmy się sami zająć magazynowaniem i transportem, czy zlecić to specjalistom z zewnątrz?

 9. Czy mamy współpracować z naszymi partnerami na rynku a jeśli tak to w jaki sposób ?

 10. Jeśli dział sprzedaży poszerzy swoją klientelę w pewnym sektorze to jaki to będzie miało wpływ na koszty całkowite dystrybucji?

 11. Czy można zmniejszyć rozmiary opakowania określonych towarów by zmniejszyć powierzchnię magazynu w handlu detalicznym?

 12. Jakie zakłócenia najczęściej występują w przepływie towaru? W jakim stopniu zależą one od błędów w systemie a w jakim stopniu są one od ...Podstawowe zadania stawiane logistyce


 1. Skrócenie i przyspieszenie wszystkich procesów na każdym etapie dystrybucji.

 2. Koordynacja przepływów surowców, materiałów od produkcji i wyrobów gotowych

 3. Minimalizacja kosztów tego przepływu

 4. ! Porządkowanie działu logistycznego wymaga usługi klienta – podaż żądanego poziomu usług.

 5. Optymalizowanie działań w celu osiągnięcia założonego poziomu efektywności funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

 6. Oferowanie klientom właściwych produktów i informacji

 7. Ukształtowanie odpowiedniego poziomu zysku przedsiębiorstwa.

 8. Sprawne i racjonalne przepływy dostosowane do wymogów klientów

 9. Koordynacja i realizacja celów przedsiębiorstwa z punktu widzenia wymogów rynku i znajdującego się otoczenia np. ochrony środowiskaGłówne cele logistyki.


 1. Osiągnięcie długofalowego zadowolenia klienta

 2. Minimalizacja czasu i kosztu fizycznej dystrybucji przy założonym poziomie usług

 3. Wzmacnianie pozycji i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

 4. Kształtowanie optymalnej struktury osiąganych wartości ponoszonych w związku z tym kosztów oraz dążenie do optymalnej relacji między poziomem realizowanych i pożądanych korzyści i usług a poziomem kosztów.

 5. Kreowanie podaży i odpowiednich rozwiązań problemowych związanych z potrzebami i preferencjami klientów w logistycznych segmentach rynku.

 6. Odkrywanie i kreowanie nowych potencjałów produktywności i efektywności oraz wspomaganie rynkowego sukcesu przedsiębiorstwa.

 7. Tworzenie systemów i modeli kooperacji (aliansów strategicznych i sojuszów przedsiębiorstwa)

 8. Określenie o ile będą większe dodatkowe dochody firmy uzyskane drogą zwiększania zysku w wyniku poprawy jakości usług.Obszary zainteresowań logistyki:


Obszar zainteresowania logistyki stanowi fizyczne transakcje dokonywane w łańcuchach dostaw. Nie zajmuje się ona transakcjami równoległymi składających się z zakupu i sprzedaży.

 1. Wybór dostawy produktów i materiałów, części, podzespołów i zespołów

 2. Prognozowanie popytu i polityka zakupów

 3. Przepływ informacji

 4. Stan zapasów i ich kontrola

 5. Dystrybucja – realizacja zamówień

 6. Zarządzanie zapasami

 7. Organizacja transportu

 8. Obsługa zwrotów

 9. Składowanie i lokalizacja składów

 10. Gospodarowanie odpadkami

 11. Wysyłka


KLUCZOWA DZIAŁALNOŚĆ LOGISTYCZNA dotyczy zatem takich zadań, jak:

1. Standaryzacji usług przeprowadzonej w kooperacji z marketingiem dla:

- określenia życzeń i potrzeb konsumenta w świetle doświadczenia usług logistycznych,

- określenie usługi jako odpowiedzi na żądanie klienta,

- podaży żądanego poziomu usług.


2. Działalności transportowej a w tym:

- selekcji i unowocześnienia usług transportowych,

- dróg kołowych,

- rozkładów jazdy środków transportu,

- dobór wyposażenia w środki transportu,

- proces zamówień,

- kontrola stawek przewozowych.
3. Zarządzania zapasami w zakresie:

- polityki zapasów surowców i wyrobów gotowych,

- prognozowania sprzedaży,

- zróżnicowania produktów w punktach magazynowania,

- liczby, wielkości i lokalizacji punktów magazynowania,

- strategii napełniania i opróżniania magazynów oraz organizacji dostaw „just in time”


4. Procesu zamówień, a w tym:

- sprzedaży zamówionych zapasów stosownie do zróżnicowanej procedury dostaw.

- metody transmisji informacji w procesie zamówień,

- przepisów dotyczących zamówień.


Należy podkreślić, iż kluczowa działalność logistyczna prowadzona jest w każdym kanale dystrybucji, niezależnie od jego rodzaju i długości.
DO POMOCNICZEJ DZIAŁALNOŚCI LOGISTYCZNEJ zaliczamy:
 1. Magazynowanie a w tym


 • Wyznaczenie powierzchni magazynowych

 • Rozmieszczenie zapasów w magazynie i oznakowanie miejsc ich składowania

 • Rozmieszczenie magazynów

 • Rozmieszczenie zapasów

 1. Obsługa zapasów w zakresie:

 • Zróżnicowania wyposażenia magazynów

 • Polityka rozmieszczenia wyposażenia

 • Procedura zamawiania zapasów

 • Magazynowanie zapasów oraz polityka rozliczania ubytków w magazynie
 1. Zaopatrzenie w tym


 • Zróżnicowanie źródło zakupów

 • Czas zakupów

 • Wielkość zakupów

 1. Opakowania ochronne używane w:

 • handlu

 • magazynowaniu

 • transporcie

 1. Współpraca z produkcją dla:

 • tworzenia partii dostaw

 • rodzaju i czasu dokonywania wysyłek towarów

 1. Gromadzenie informacji celem:

 • uzyskania zbioru informacji o magazynowaniu i obsłudze zapasów

 • przeprowadzenia analizy danych

 • przeprowadzenia kontroli procesówNOWOCZESNA LOGISTYKA

Podstawowe zadania i potencjalne możliwości nowoczesnej logistyki

 1. Logistyka wspomaga orientacje rynkową przedsiębiorstwa, jest zorientowana na oferowanie nabywcą optymalnego poziomu jakości obsługi.

 2. Logistyka jest orientowana na stymulowanie sprzedaży i obsługi przy równoczesnej racjonalizacji struktury całkowitych kosztów logistycznych; zwiększa świadomość znaczenia relacji: koszty-korzyści we wszystkich sferach przedsiębiorstwa

 3. Logistyka umożliwia rozwiązywanie problemów powstałych w miejscach styków (sprzężeń) przepływów towarów i informacji z innymi obszarami funkcjonalnymi w przedsiębiorstwie (marketingiem, produkcją, finansami, zatrudnieniem)

 4. Logistyka umożliwia oraz stymuluje tendencje do integracji i hierarchizacji celów w przedsiębiorstwie i w powiązaniu i w powiązaniu z jego partnerami; wspomaga przedsięwzięcia i komponenty zarządzania oraz strategii marketingowej w sposób długofalowy i skuteczny.

 5. logistyka jest zorientowana na racjonalizację systemu organizacyjnego przedsiębiorstw i całego układu przepływów towarowych.

 6. Logistyka stymuluje wzrost ogólnej efektywności gospodarowania.


Podstawowe zasady nowoczesnej koncepcji logistyki.

 1. Niezbędna jest integracja między operacjami, strategicznymi i normatywnymi decyzjami w sferze logistyki oraz z całym systemem zarządzania przedsiębiorstwem.

 2. Wszystkie aspekty procesów logistycznych powinny być związane w sposób bezpośredni z innymi sferami funkcjonalnymi w przedsiębiorstwie.

 3. Wszystkie funkcje i czynności logistyczne powinny być zorganizowane w jednostkach organizacyjnych zlokalizowane w odpowiednich (na wysokich lub najwyższych) szczeblach w hierarchii struktury organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwie.

 4. Logistyka powinna stanowić podstawowe kryterium zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem.

 5. Przedsiębiorstwa powinny się troszczyć o ścisłe partnerstwo z innymi uczestnikami łańcucha dostaw (łańcucha logistycznego)

 6. Koncepcja logistyki musi być osadzona na realizacjach rynku dostosowana do zmian w otoczeniu.

 7. Realizacja optymalnego poziomu usług i obsługi logistycznej warunkuje osiągnięcie odpowiedniej rentowności i przewagi konkurencyjnej na rynku.

 8. Przedsiębiorstwa powinny wprowadzić (stosować) kompleksowe i przejrzyste wskaźniki jako podstawy podejmowania decyzji oraz miary efektywności w systemie logistyki.


Właściwości i założenia nowoczesnej koncepcji logistyki.

 1. ! Logistyka jest koncepcją planowania i sterowania organizowania i kontrolowania fizycznego obiegu towarów i jego informacyjnych uwarunkowań wymagających systemowego ujęcia.

 2. ! Przepływy towarowe i informacyjne tworzą system który może się rozciągać na różne ogniwa i fazy podsystemy itp.

 3. Logistyka stanowi orientację efektywnościową w ujęciu systemowym opierającym się na kompleksowej analizie oraz kształtowaniu poziomu i struktury kosztów a w której centralną rolę odgrywa odpowiedni poziom i jakość świadczonych usług.

 4. ! Integracja realnych komponentów logistyki ( transport magazynowanie, kształtowanie zapasów, pakowanie, czynności obsługi klientów) znajduje odbicie w tworzeniu zintegrowanych systemów organizacyjnych i informacyjnych.

 5. ! Logistyka stanowi „potępiał” i instrument strategiczny marketingu wspomagający w sposób długofalowy przedsięwzięcia i komponenty strategii rynkowej przedsiębiorstwa determinując jej skuteczność.

 6. Koncepcja logistyczna jest osadzona w realiach rynku tzn że jest bazą (..)


Nowoczesna logistyka - traktowana jest i opisywana jako:

 1. zasada, koncepcja myślenia

 2. ! Zintegrowany system i proces podejmowania decyzji z zarządzeniem i fizycznym obiegiem towarów i informacji.

 3. ! Skoordynowania, zintegrowana funkcja przedsiębiorstwa

 4. ! Zespół zintegrowanych instrumentów, metoda zarządzania i działania

 5. Koncepcja kierowania i dostarczenia nowych wartości i użyteczności rynkowych dla klientów w procesie dostaw.

 6. Dział zorientowane na racjonalne wykorzystanie i kierowanie potencjału efektywności i wzrostu konkurencyjności

 7. ! Koncepcje stymulowania realizacji celów przedsiębiorstwa

 8. Koncepcja i funkcja organizacji przedsiębiorstwa.


PODEJŚCIE SYSTEMOWE W PODEJMOWANIU DECYZJI LOGISTYCZNYCH.
Pojęcie systemu logistycznego w ogólnym przypadku przez system logistyczny będzie się rozumiało celowo zorganizowane i zintegrowane – w obrębie danego układu gospodarczego – przepływ materiałów i produktów oraz odpowiadających im informacji, umożliwiających optymalizację w zarządzaniu łańcuchem dostaw (min. Przez automatyczną identyfikację towarów, symulację komputerową, kontrloling, elektroniczna wymiana danych)

System logistyczny składa się z podsystemów: System zarządzania, system wykonawczy.
 1. Zarządzanie

 1. podsystem planistyczny

 • planowanie

 • produkcji

 • potrzeb materiałowych

 • zaopatrzenia

 • zapasów

 • spedycji

 1. podsystem decyzyjny

 • opracowywanie zamówień

 • decyzje materiałowe

 • sterowanie zamówieniami

 • sterowanie zespołami

 • przepływy zapasów

 • sterowanie spedycją

 1. podsystem informacyjny

 • zbieranie danych

 • przetwarzanie informacji

 • emitowanie danych.
 1. Wykonawczy

 • Transport

 • magazynowanie

 • zapasy

 • opakowania

 • zamówienia i obsługa nabywców

 • spedycjaLOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIEGłównym zadaniem logistyki w przedsiębiorstwie - jest max zysków. Osiąga ten cel przez stosowanie odpowiedniej strategii zarządzania prod. Powinna ona pozwolić na skrócenie czasu realizacji zleceń, zmniejszenie zaangażowania kapitału, zwiększenie wielkości obrotu kapitału.
Do podstawowych zadań logistyki przedsiębiorstwa należy:

 1. Usprawnienie zarządzania procesami przepływu produktu i w konsekwencji pełne zaspokojenie potrzeb uczestników procesu logistycznego

 2. Podporządkowanie czynności logistycznych wymogą kierownictwa???.

 3. Zwiększenie efektywności przepływu co wpływa na obniżenie kosztów proc. logistycznego.Podstawowe zasady organizacji logistyki w przedsiębiorstwie:


 1. Organizacja logistyki musi być zorientowana na rynek

 2. Logistyka powinna być scentralizowana lecz nie jako całość ale w części.

 3. Proces logistyczny powinien być kształtowany przy szczególnym uwzględnieniu rynku, konkurencji, rozwoju technologicznego i zasad gospodarowania.

 4. Organizacja logistyki powinna stymulować rozszerzenie się logistycznego myślenia w przedsiębiorstwie.

 5. Logistyka musi być wkomponowana w postaci integralnej sieci w strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa.


LOGISTYKA PRODUKCJI jest pomiędzy log. zaopatrzenia a log dystrybucji i obejmuje wszystkie czynności które są związane z zaopatrzeniem prac produkcji w stosowne towary, surowce i przekazywanie pół wyrobów i wyrobów gotowych do magazynu zbytu. Procesy produkcyjne i logistyczne są ze sobą ściśle powiązane a nawet zintegrowane.

Logistyk musi brać udział w projektowaniu zakładu i wyboru jego lokalizacji.


LOGISTYKA ZAOPATRZENIA - wpływa na konieczność podejmowania wielu decyzji mających wpływ na ekonomię przedsiębiorstwa zwłaszcza zaś na poziom kosztów wysokość zysku itp.
Typowe decyzje podejmowane logistyce zaopatrzenia

 • wytwarzać czy kupić

 • gdzie kupić

 • ile kupić

 • kiedy kupićZadania działu zaopatrzenia


 1. Wyszukiwanie i aprobowanie dostawców

 2. Zapewnienie zaopatrzenia po najwyższym możliwym do zaakceptowania koszcie.

 3. ostrzeganie wszystkich zainteresowanych o spodziewanym opóźnieniu dostawy

 4. sprawdzanie faktur wystawionych przez dostawców

 5. organizowanie wszelkich spotkań z dostawcami obecnymi jak i potencjalni

 6. zakupy nadzwyczajne

 7. konsultacje w ustanawianiu cen dla materiałów lub usług wprowadzanych na nowe rynki bądź po zmianach konstrukcyjnych.

 8. Działanie jako "okno na świat"Procesy fizyczne, zachodzące w sferze logistyki zaopatrzenia obejmują.


 • dopływy surowców, materiałów, elementów kooperacyjnych itp. do przedsiębiorstwa

 • wszelkie czynności manipulacyjne związane z odbiorem, transport wewnętrznym i składowaniem dostaw

 • przepływ materiałów do pierwszego stanowiska w procesie produkcji, procesy informacyjne – obejmują: pozyskanie i gromadzenie informacji oraz jej transformację prowadzą do ustalenia potrzeb materiałowych przedsiębiorstwa oraz realizacji zakupów.Ocena dostawców.

Algorytm postępowania


1. Ustalić kryteria oceny, np.:

a/ jakość

b/ terminowość

c/ koszt


d/ poziom obsługi i niezawodności

2. Wymienionym kryteriom przypisać wagi, np.:
kryterium waga

jakość 8


terminowość 6

koszt 4


poziom obsługi

i niezawodności 2


3. Przypisać punkty każdemu z kryteriów, np.:

1-„ocena niedostateczna”

5-„ocena bardzo dobra”

4. Przemnożyć przez odpowiednią wagę (w wyniku czego otrzymujemy końcowe wartości oceny kryteriów).
W wyniku otrzymujemy:
Dostawca „A” kryterium waga oc. pkt. ważona ocena punktowa

JAKOŚĆ 8 4 32

TERMINOWOŚĆ 6 4 24

KOSZT 4 5 20

POZIOM OBSŁ. 2 3 6 .

RAZEM 82


Algorytm podziału pozycji asortymentowych wg metody ABC


 • Obliczyć roczną wartość rozchodu (zużycia, sprzedaży) każdej pozycji zapasów

 • Posortować wartości rozchodów od największej do najmniejszej.

 • Zsumować wartości rozchodów wszystkich pozycji

 • Obliczyć udział każdej pozycji w wartości ogółem

 • Obliczyć skumulowane udziały procentowe

 • Podjąć decyzję o podziale asortymentów na klasy ABC


LOGISTYKA DYSTRYBUCJI zapewnia możliwie najwyższy poziom obsługi klientów. Poziom obsługi klienta jest jednym z zasadniczych czynników decydujących o konkurencyjności przedsiębiorstwa

Kryteria oceny obsługi klientów

Skuteczność funkcjonowania systemu dystrybucji przedsiębiorstwa.

Długość cyklu realizacji zamówień i wywiązywanie się z zadań które intensyfikują sprzedaż.

Harmonizowanie tempa podaży z tempem zaopatrzenia nabywców.

Satysfakcja nabywców z zakupu produktów i sposób w jaki jest ona wzbogacana o walor przestrzenno-czasowy dzięki odpowiedniej dystrybucji.
Mierniki oceny poziomu obsługi klientów.

Upływ czasu od momentu dostawy zamówionych towarów do wskazanego miejsca.

Minimalne partie dostawy lub ograniczenia asortymentowe które odbiorcy będą aprobowali

Dostępność zapasów mierzona procentowym udziałem zapasów brakujących w magazynie dostawy w danym monecie.Dokładność w realizacji zamówień towarów i niezawodność dostawy
Wpływ poziomu obsługi klienta na wielkość sprzedaży i zysk przedsiębiorstwa.


 • warunkiem niezbędnym uzyskania konkurencyjnej pozycji na rynku, a w efekcie widocznego wzrostu sprzedaży i zysku, jest zaoferowanie poziomu obsługi wyższego niż konkurencja (na rys. – powyżej 83%);

 • uzyskanie wyższego poziomu obsługi klienta wymaga dużych nakładów, które jednak są do pewnego momentu rekompensowane przez ponadprzeciętny wzrost sprzedaży.

 • przedsiębiorstwa kierujące się w swojej działalności kryterium maksymalizacji zysku powinny podejmować działania na rzecz poprawy podejmować działania na rzecz poprawy obsługi i doprowadzenia jej do poziomu, który zagwarantuje największą różnicę między dodatkową sprzedażą a dodatkowymi kosztami jej osiągnięcia, a więc maksymalizację zysku przez przedsiębiorstwo (na rys. – 89%);

 • podwyższanie poziomu obsługi klienta przez przedsiębiorstwa maksymalizujące sprzedaż jest uzasadnione tylko do momentu uzyskania poziomu wyznaczonego przez punkt przecięcia się krzywych wzrostu sprzedaży i kosztu uzyskania określonego poziomu obsługi warunkującego tą sprzedaż (na rys. 95%).FAZY MARKETINGU SPRZEDAŻY I MARKETINGU ZAKUPÓW.
Marketing sprzedaży


 • analiza rynku z punktu widzenia popytu na określony wyrób

 • promocja

 • znalezienie (zdobycie) nabywców (nabywcy)

 • proces negocjacyjny

 • zawarcie umowy-sprzedaż

 • cel pośredni: najkorzystniej sprzedać

 • cel końcowy: maksymalizacja zyskuMarketing zakupów


 • analiza rynku z punktu widzenia podaży określonego wyrobu

 • zapytania ofertowe

 • znalezienie (zdobycie) najkorzystniejszego dostawcy

 • proces negocjacyjny: zawarcie umowy-zakup

 • cel pośredni: najkorzystniej kupić

 • cel końcowy: maksymalizacja zysku.Tematy na kolokwium:


 1. Decyzje transportowe:

  • wybór gałęzi transportu,

  • wybór określonego przewoźnika,

  • wybór drogi przewozu,

  • wybór sposobu przewozu,

  • wybór wielkości partii przewożonej – partii ładunku,

  • sprawne i efektywne zarządzanie własnym taborem,

  • wybór środka transportu,

  • redukowanie odległości przemieszczania towarów do minimum.

 2. Decyzje w sferze zapasów:

  • wielkość zamówionych partii materiałów,

  • częstotliwość składania zamówień,

  • system kontroli zapasów (obejmuje określenie poziomu zapasów niezbędnego do obsługi klienta)

 3. Decyzje w sferze dokonywania zmian w polityce składowej przedsiębiorstwa:

  • liczba składów,

  • typ składów,

  • ich lokalizacja (obniża koszty transportu).

 4. Decyzje zakupów zaopatrzeniowych:

  • Wybór miejsca zakupów (źródeł zaopatrzenia) punktowa /4kryteria/ i graficzna,

  • określenie form zakupu materiałów,

  • wielkość zamawianej partii materiałów,

  • harmonogram czasowy zakupów,

  • częstotliwość zakupów,

  • określenie cen, kontroli jakości itd.*** ZARZĄDZANIE TRASPORTEM
Na co powinien zwracać uwagę zarządzający transportem?


- Zarządzający transportem powinni zwrócić szczególną uwagę na poszczególne cechy procesu transportowego:

 1. Niezawodność – towar musi być dostarczony do klienta dokładnie w takim czasie jaki został określony w umowie (nie za wcześnie i nie za późno),

 2. Dostępność – możliwość umieszczenia ładunku na pojeździe,

 3. Prędkość przewozu – nagłe przypadki, realizowanie późnych zamówień,

 4. Możliwość kontroli i monitorowanie przewozów – możliwość wglądu do komputera usługodawcy,

 5. Elastyczność.PODSTAWY GOSPODARKI ZAPASAMI:
Rodzaje zapasów w przedsiębiorstwie:


 1. zapasy bieżące – zużywane na bieżąco do produkcji.

 2. Zapasy cykliczne – te, na które jest popyt sezonowy (zap. sezonowe).

 3. Zapasy bezpieczeństwa – gromadzone ze względu na możliwość wystąpienia jakichś nieprzewidzianych okoliczności dla utrzymania tempa prod.

 4. zapasy spekulacyjne – (zap. nadmierne) tworzone z wyprzedzeniem ze względów finansowych lub zaopatrzeniowych.Czynniki bezpośrednio oddziałujące (na sterowanie zapasami)


Surowce i materiały:

  • struktura asortymentowa,

  • częstotliwość dostaw,

  • charakterystyka strumieni zużycia,

  • możliwości magazynowania,

 1. Produkcja w toku:

  • struktura i długość cyklu produkcyjnego,

  • rodzaj wyrobu i jego struktura konstrukcyjno – techniczna,

  • organizacja procesu produkcyjnego,

 1. Wyrobów gotowych:

  • struktura asortymentowa wytworzonych wyrobów,

  • organizacja i struktura kanałów dystrybucji,

  • charakterystyka rynku.Główne powody tworzenia zapasów.


 1. Zapewnienie dostępności dóbr w momencie występowania popytu,

 2. Neutralizowanie zmian popytu i produkcji, a także ewentualnego spóźnienia dostaw.

 3. Tworzenie buforów w procesie produkcji zapewniając tym samym łagodny i efektywny ich przebieg.

 4. uzyskiwanie upustów cenowych dzięki nabywaniu większych partii,

 5. zapobieganie ujemnym skutkom wynikającym z określonych wahań zużycia lub popytu,

 6. Stosowana technologia produkcji wymagająca sezonowania surowców (np. drewno).

 7. Przeciwdziałanie stratom wynikającym z inflacji lub oczekiwanego deficytu na rynku.Problemy decyzyjne związane z zarządzaniem zapasami:


 1. Wybór pozycji, których zapasy powinny być utrzymywane,

 2. Określenie wielkości zamawianych partii (wzór),

 3. Określenie czasu składania zamówień,

 4. Okreslenie systemu kontroli zapasów.Rodzaje magazynów:


 1. Niskiego składowania – do 4,2 m

 2. Średniego składowania – od 4,2 do 7,2 m

 3. wysokiego składowania – od 7,2 do 25m

Magazynowanie i obsługa zapasówDecyzje menedżerskie dot. magazynów:


 1. Formą własności magazynów (magazyn własny lub obcy),

 2. Decyzje menedżerskie powinne być związane z wielkością,

 3. Lokalizacja magazynów,

 4. Wewnętrzną organizację magazynów.Ad. 1


Jeśli powierzchnia będzie w pełni wykorzystana to magazyn własny. Przy małych zapasach i niewykorzystaniu powierzchni – magazyn obcy. Punktem wyjścia jest szczegółowa analiza wielkości zapasów. Koszty stałe utrzymywania magazynu własnego są wysokie ale przy dużej ilości zapasów rozkładają się i w efekcie są niskie. W magazynie obcym nie ponosimy kosztów stałych związanych z utrzymywaniem magazynu, występują wyłącznie koszty zmienne.

Czynniki mające wpływ na wielkość magazynu:


  1. Poziom obsługi klienta (wymaga większej powierzcni magazynowej)

  2. Wielkość obsługiwanego rynku (duża powierzchnia magazynu),

  3. Liczba sprzedawanych na rynku produktów,

  4. Wielkość produktów,

  5. System transportu i przeładunku (wewnątrz magazynu),

  6. Współczynnik przepustowości,

  7. Czas cyklu produkcji,

  8. Rozplanowanie magazynu,

  9. Wymagana liczba przejść,

  10. Strefa biur w zespole magazynowym,

  11. Rodzaj stosowanych stojaków i regałów,

  12. Poziom i typ popytu


Przy doborze wyposażenia magazynowego należy odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

  1. Czy sprzęt odpowiada właściwościom przedsiębiorstwa, również w sytuacji przewidywanych zmian profilu działalności,

  2. Czy poszczególne elementy wyposażenia są kompatybilne a także spełniają wymagania stawiane przez transport zewnętrzny,

  3. Czy wyposażenie umożliwia przyszły rozwój techniczny,

  4. Czy wyposażenie zapewnia odpowiednie współdziałanie poszczególnych operacji tj. przeciwdziała powstawaniu tzw. wąskich gardeł w przepływie materiałów.


Kryteria wyboru magazynu:

Kryterium

magazyn własny

magazyn obcy

koszty stałe

b. wysokie

nie występują

koszty składowania

wysokie przy małym wykorzystaniu powierzchni

niskie

kontrola

pełna

ograniczona

zgodność asortymentu

pełna

ograniczona

Elastyczność w dostosowaniu do zmiennych potrzeb nabywców

mała

duże terminy i powierzchnia do ustalenia

Głównym kryterium wyboru ilości magazynów jest całkowity ich koszt. PA


LOGISTYKA POWTÓRNEGO WYKORZYSTANIA.Logistyka powtórnego zagospodarowywania można zdefiniować jako zastosowanie koncepcji logistyki w odniesieniu do pozostałości (surowców wtórnych i odpadów) aby w ten sposób spowodować ekonomiczne i ekologicznie skuteczny przepływ pozostałości przy jednoczesnej transformacji przestrzenno czasowej włącznie z zmianą ilości i gatunku.

Logistyka powtórnego zagospodarowywania różni się od logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji zasadniczo obiektem tego podsystemu jak też kierunkiem ich przepływu.

Z definicji wynika że logistyka powtórnego zagospodarowywania realizuje cele równo ekonomiczne jak i ekologiczne.


 1. Cele ekonomiczne – polegają na obniżeniu kosztów logistycznych i poprawienie poziomu obsługi logistyki powtórnego zagospodarowywania (zgodny z wymaganiami odbiorców, pozostałości w miejscu ich powstawania oraz dokładne pod względem rodzaju, ilości, przestrzeni i czasu doprowadzenie surowców wtórnych do ponownego wykorzystania)

 2. Cele ekologiczne – działania zmierzają do ochrony zasobów naturalnych i zredujowania zanieczyszczeń pochodzących z logistycznych procesów utylizacjiZARZĄDZANIE LOGITYKĄ MARKETINGOWĄ

W wyniku ewolucji logistyki wykształciły się 2 terminy 1. Logistyka – należy tutaj rozumieć całość ogólnej wiedzy o zasobach materiałów, metodach i technikach, kształtowania przepływu materiałów i wyrobów gotowych oraz zawiązanych z nimi informacji w systemie logistycznym.

 2. Zarządzanie logistyczne – jest to proces decyzyjny. Obejmuje ciąg czynności składające się na proces stworzenia skoncentrowanej na tworzeniu całościowych działań w przedsiębiorstwie oraz proces ich realizacji w odpowiednio ukształtowanych formach organizacyjnych i przystosowaniu właściwych systemów sterowania i kontroli.

Nie można przeciwstawić pojęciu zarządzania logistyką pojęciu logistyki.


Zarządzanie logistyczne można określić jako formułowanie strategii, planowanie, sterowanie i kontrolowanie procesów przepływów i magazynowania surowców, zapasów produkcji w toku wyrobów gotowych i odpowiednich informacji od punktu pozyskania do punktu konsumpcji w celu jak najlepszego dostosowania się do potrzeb klienta i ich zaspokajania. Zarządzanie logistyczne zwraca szczególną uwagę na usprawnianie organizacji zaopatrzenia, procesów magazynowania, transportu oraz dystrybucji, a także modernizację kontaktów z zewnętrznymi klientami tworzącymi łańcuch logistyczny

Argumenty za centralizacją


 1. Błyskotliwi, energiczni dysponujący wiedzą są rzadkością jeśli są to trzeba koncentrować w ich ręce władzę.

 2. Duże jak i małe organizacje potrzebują koordynacji i integracji ich różnych działań najlepiej przez scentralizowaną władzę, która dostrzega ich problemy.

 3. W każdej organizacji kierownicy myślą o własnych komórkach. Nadrzędny interes organizacji wymaga decyzji niepopularnych. Jedynie scentralizowane kierownictwo może podejmować takie decyzje

 4. Poufność planów i decyzje taktyczne i strategiczne są łatwiejsze do utrzymania jeśli zna je tylko mała grupa osób z kierownictwa.Argumenty za decentralizacją


 1. W miarę wzrostu i złożoności organizacji nie można utrzymać kontroli na szczeblu centralnym

 2. Decentralizacja lokuje uprawnienia w rękach kierowników najlepiej znających szczegóły ich wyrobów, klientów i ogólnych warunków funkcjonowania rynku.

 3. Decentralizacja prowadzi do utworzenia komórek organizacji dostatecznie małych aby kierownicy mogli je znać i identyfikować się z nimi

 4. Przesuwanie uprawnień do podejmowania decyzji w dół struktury organizacji umożliwia uczestnictwo większej ilości ludzi w procesie zarządzania. Zwiększy to zadowolenie i motywacjęCechy zarządzania strategicznego


 1. Ustala cele przedsiębiorstwa

 2. Strategie

 3. Tworzy potencjał efektu i wartości logistyczne

Długi horyzont planowania

 1. ElastycznośćCechy zarządzania operacyjnego


 1. Wyczerpywanie istniejącego potencjału sukcesu

 2. Krótkookresowe koncepcje sprawnościowe

 3. Nieelastyczność, skłonności do biurokratyzmu

 4. Duża znajomość szczegółów

 5. Egoizm resortowy

 6. Stopniowe zmianyKOSZTY LOGISTYKI

Koszty logistyki będziemy traktować jako wyrażone w pieniądzu zużycie pracy żywej, środków i przedmiotów pracy, wydatki finansowe oraz inne ujemne skutki zdarzeń nadzwyczajnych, wywołanych przepływem dóbr materialnych w przedsiębiorstwie i między przedsiębiorstwami oraz utrzymywaniem zapasów.CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WIELKOŚĆ KOSZTÓW LOGISTYKI


1. Czynniki wewnętrznie:

- rozmiar działalności przedsiębiorstwa

- stopień złożoności struktury asortymentowej i wynikającej stąd struktur złożoności zużywanych materiałów

- stopień złożoności struktury produkcyjnej

- stopień złożoności procesów fizycznego przepływu materiałów i produkcji nie zakończonej w przedsiębiorstwie

- wielkość utrzymywanych zapasów itd.2. Czynniki zewnętrzne:

zaliczamy do nich przede wszystkim te elementy systemu zarządzania i funkcjonowania gospodarki, które kształtują pewne przejawy działania przedsiębiorstwa i mają wpływ na koszty. Zaliczamy do nich zwłaszcza:

- stopę oprocentowania kredytów, jako obcych kapitałów wykorzystywanych w finansowaniu zapasów

- stopę podatku od nieruchomości

- stawki podatku od środków transportowych

- opłaty ekologiczne

- poziom cen płaconych za zewnętrzne usługi logistyczne

- stopa amortyzacji rzeczowych składników majątku trwałegoObszary kosztów logistyki:


1. koszty przepływu produktów

2. koszty utrzymania zapasów


ad.1 Koszty fizycznego przepływu dóbr materialnych w przedsiębiorstwie należą do podstawowej grupy kosztów logistyki.

Są one determinowane:

- rozmiarami technicznej infrastruktury przepływu fizycznego

- zaangażowaniem zasobów pracy w procesach przepływu

- zużyciem materiałów, zwłaszcza paliw i energii, w procesach transportowych i manipulacyjnych

- innymi czynnikami


Składniki kosztów fizycznego przepływu dóbr materialnych (Kfp)

- koszty amortyzacji majątku trwałego zaangażowanego w procesach logistycznych( Ka)

- koszty pracy (Kp)

- koszty zużycia materiałów, paliw i energii ( Km)

- inne koszty przepływu ( kin) - np. koszty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych

- koszty usług zewnętrznych, zwłaszcza zaś transportu (Kut)

Kfp= Ka+ Kp+Km+Kin+Kut

Koszty te odnoszą się do wszystkich trzech faz przepływu:

zaopatrzenia , produkcji, zbytu

miejscami ich powstawania są działy (wydziały) transportu wewnętrznego i zewnętrznego.


UKŁAD RODZAJOWY KOSZTÓW LOGISTYKI- wg zużycia podstawowych czynników produkcji.

1. koszty pracy oraz narzuty na wynagrodzenia

2. zużycie materiałów i energii w procesach logistycznych( w transporcie, magazynowaniu, manipulacji, przetwarzaniu informacji)

3. amortyzacja majątku trwałego zaangażowanego w procesach logistycznych

4. usługi obce, zwłaszcza transportowe, remontowe, łączności itp.

5. podatki obciążające koszty działalności przedsiębiorstwa np. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych

6. koszty zaangażowanych kapitałów obcych, np. oprocentowanie kredytów finansujących zapasy, opłaty leasingowe itp.
Oprócz tych kosztów można wyróżnić koszty nadzwyczajne (wynikają ze zdarzeń losowych i innych czynników trudnych do przewidzenia)

Są to:


1. kary i inne podobne opłaty finansowe wynikające z zakłóceń procesów logistycznych, np. kary z tytułu nieterminowej realizacji dostaw, uszkodzenia towaru w czasie transportu,

2. koszty starzenia się zapasów wyrażające częściową lub całkowitą utratę wartości użytkowe produktów, np. ubytki naturalne, przeceny zapasów, upusty cenowe.Źródła danych o kosztach logistyki (podstawowe składniki rachunku kosztów logistyki na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłowego. Koszty te kojarzy się z arkuszami kosztowymi rachunkowości tradycyjnej, z której można czerpać dane o kosztach logistyki).

Koszty logistyki

Arkusz kosztowy rachunku tradycyjnego, w którym zawarte są koszty logistyki

Koszty zakupu

Kartoteka kosztów zakupu

Koszty funkcjonowania zaopatrzenia

Arkusz kosztów zarządu, Koszty administracyjno – gospodarcze

Koszty funkcjonowania magazynów zaopatrzenia

Arkusz kosztów zarządu, Koszty ogólno produkcyjne

Koszty transportu wewnętrznego na działach produkcyjnych, Koszty magazynowania na działach produkcyjnych

Arkusze kosztów wydziałowych

Koszty funkcjonowania magazynów sprzedaży

Arkusz kosztów zarządu, Koszty ogólno produkcyjne

Koszty załadunku wyrobów gotowych

Arkusz kosztów zarządu, Koszty ogólno produkcyjne

Koszty funkcjonowania działu sprzedaży

Arkusz kosztów zarządu, Koszty administracyjno – gospodarcze

Koszty sprzedaży

Kartoteka kosztów sprzedaży

Koszt kapitału zamrożonego w zapasach

Brak danych księgowych – wymagane obliczenia

Koszty przepływu informacji

Arkusz kosztów zarządu, Koszty administracyjno - gospodarczeAlgorytm postępowania przy wyodrębnianiu kosztów logistyki.


1.Ustalenie zestawu analitycznego kosztów logistyki do wyodrębniania.

2. Ustalenie komórek funkcjonalnych przedsiębiorstwa, dla których przypisuje koszty logistyki.

3. Określenie, w których komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa można pozyskać informacje o kosztach logistyki i w jakim zakresie, dla komórek określonych w 2

4. Sporządzanie listy komórek organizacyjnych, dla których zostaną przygotowane tabele o kosztach.

5. Ustalenie obszaru badań, rozprowadzenie tabel z krótką instrukcją ich wypełniania do właściwych komórek organizacyjnych.

6. Po zakończonym okresie badań zebranie wypełnionych tabel i ich opracowanie w tabelę zbiorową

7. Opracowanie raportu z badań.

Komórki w których ujmuje się koszty logistyki:


 1. Dział sprzedaży i marketingu oraz magazyny sprzedaży.

  • koszty transportu zewnętrznego (samochodowy i kolejowy),

  • koszty załadunku,

  • koszty opakowań,

  • koszty podróży.
 1. Dział finansowo – księgowy.

  • amortyzacja budynków i pomieszczeń,

  • amortyzacja innych składników majątku trwałego,

  • opłata za użytkowanie gruntów,

  • podatków od nieruchomości,

  • ubezpieczenia majątkowe.

 2. Dział administracyjny.

  • zużycie materiałów biurowych

  • koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych.

 3. Dział kosztów i cen.

  • koszty usług remontowych

  • koszty wynagrodzeń z narzutami,

  • czynsze,

  • kapitał zamrożony w zapasach wyrobów,

 4. Dział kontroli jakości (k. badań jakości)

 5. Dział technologiczny

 6. Dział energetyczny (k. energii i wody)

 7. Specjalista ds. bhp (k. odzieży ochronnej)Koszty procesów logistycznych:


 • Koszty sensu stricto

  • Koszty pracy i zużycia czynników wytwórczych a także obcych.

  • Wydatki finansowe:

   • podatki od nieruchomości, transp.

   • opłaty za korzystanie ze środowiska

   • koszty zamrożonego kapitału

 • Koszty zdarzeń nadzwyczajnych, wynikające z niesprawności procesów logistycznych i zdarzeń losowych

  • kary nałożone przez dostawców i odbiorców np. kary z tytułu nieterminowych dostaw, wadliwych dostaw.

  • straty z tytułu złej jakości produkcji

  • straty z tytułu starzenia się zapasów.

 • Utracone przychody (korzyści) wynikające z niesprawności procesów logistycznych

  • np. braku zapasów wyrobów, na które jest popyt,

  • bonifikaty i upusty cenowe, mające swe źródło w procesach logistycznych (nieterminowa dostawa, nieodpowiednia jakość lub asortyment).Podstawowe przekroje strukturalne kosztów logistyki i ich powiązania.


Przekrój rodzajowy kosztów

Przekrój według faz przepływu i miejsc powstawania kosztów

Przekrój według podstawowych kompleksów logistyki

Koszty materialne:

amortyzacja

zużycie materiałów, paliw i energii

usługi obce materialneKoszty fazy zaopatrzenia:

działu zaopatrzenia

wydziału magazynów

wydziału transportuKoszty przepływu fizycznego

Koszty niematerialne

koszty pracy

usługi niematerialne

koszty zaangażowania kapitału obcego

wydatki pieniężne z tytułu podatków i opłat


Koszty fazy produkcji:

działu sterowania produkcją

wydziału transportu wewnętrznego


Koszty zapasów

Pozostałe koszty


- bezpośrednio kształtujące wyniki przedsiębiorstwa

Koszty fazy dystrybucji


działu zbytu

wydziału transportu i spedycji

wydziału magazynów


Koszty procesów informacyjnychKoszty logistyki według różnych kryteriów podziału.


 1. według podstawowych kompleksów logistyki:

  • koszty przepływu fizycznego

  • kosztów zapasów

  • koszty procesów informacyjnych

 2. według podstawowych faz przepływu

  • koszty fazy zaopatrzenia

  • koszty fazy produkcji

  • koszty fazy dystrybucji (zbytu)

 3. według treści ekonomicznej kosztów

  • koszty zużycia czynników produkcji

  • wydatki stanowiące składnik produkcji czystej

  • koszty bezpośrednie kształtujące wynik finansowy

  • - utracone potencjalne przychody pieniężne

 4. według przekroju rodzajowego

  • koszty materialne: amortyzacja, zużycie materiałów paliw i energii, koszty usług obcych materialne.

  • Koszty niematerialny: koszty pracy, koszty finansowe, podatki obciążające koszty, pozostałe

  • Koszty i straty obciążające bezpośrednio wynik finansowy.

 5. według miejsc powstawania

  • komórki zarządu funkcjonalne: dział zaopatrzenia, dział zbytu, dział transportu

  • wydziały ruchu: wydział magazynów, wydział transportu

Koszty logistyki procesów zaopatrzenia to całokształt kosztów związanych z organizacją i realizacją dostaw oraz utrzymaniem zapasów materiałowych.


Koszty logistyki w sferze produkcji są determinowane czynnikami wewnętrznymi przedsiębiorstwa.

Podstawowe przekroje kosztów i ich powiązania

Kryteria podziału

Przekrój rodzajowy kosztów

Przekrój wg faz przepływu i miejsc powstawania kosztów

Przekrój wg podstawowych kompleksów logistyki

koszty

I. Koszty materialne

1. Amortyzacja

2. Zużycie materiałów, paliw i energii

3. Usługi obce i materialneI. Koszty fazy zaopatrzenia

1. Działu zaopatrzenia

2. Wydziału magazynów

3. Wydziału transportuI. Koszty przepływu fizycznego

logistyka

II. Koszty niematerialne

1. Koszty pracy

2. Usługi niematerialne

3. Koszty kapitału obcego

4. Wydatki z tytułu opłat i podatków


II. Koszty fazy produkcji

1. Dział sterowania produkcją

2. Wydział transportu


II. Koszty zapasów

przedsiębiorstwa

III. Pozostałe koszty bezpośrednio kształtujące wynik przedsiębiorstwa

III. Koszty fazy dystrybucji

1. Działu zbytu

2. Wydziału transportu i spedycji

3. Wydziału magazynówIII. Koszty procesów informacyjnych


Przekroje kosztów procesów informacyjnych:

 1. Przekrój fazowy

 • Koszty procesów informacyjnych sfery zaopatrzenia

 • Koszty procesów informacyjnych sfery produkcji

 • Koszty procesów informacyjnych sfery dystrybucji

 1. Przekrój według miejsc powstawania:

 • Dział zaopatrzenia

 • Dział sterowania produkcją

 • Dział zbytu (sprzedaży)

 1. Przekrój według rodzajów kosztów:

 • Koszty amortyzacji sprzętu i oprogramowania

 • Koszty zużycia materiałów i energii

 • Koszty pracy

 • Koszty usług obcych

 • Inne kosztyKOSZTY ZAPASÓW
Podział kosztów zapasów:


1.Koszty tworzenia zapasów

a. koszty fizycznego tworzenia zapasów

-koszty dostawy

-koszty zamówienia

-koszty transportu

-koszty manipulacji

b. koszty procesów manipulacyjnych

2.Koszty utrzymania zapasów

a. koszty zaangażowania kapitału

b. koszty magazynowania

c. koszty starzenia się zapasów

-koszty fizycznego starzenia się zapasów

-koszty moralnego starzenia się zapasów3.Koszty wyczerpania się zapasów

a. dodatkowe koszty związane z wyczerpaniem się zapasów

b. utrata korzyści finansowych, wynikająca z wyczerpania zapasów

Koszty magazynowania i obsługi zapasów


1.zużycie materiałów i przedmiotów nietrwałych

2.zużycie energii i paliw

3.naprawy i remonty budynków i wyposażenia

4.płace (koszty zatrudnienia) wraz z odpowiednim narzutem

5.amortyzacja budynków i wyposażenia

6.ubezpieczenia

7.straty i ubytki

8.koszty obsługi komputerowej

9.usługi obce

10.inne koszty w postaci wydatków np. podatki od nieruchomości, transportu


Poziom kosztów magazynowania i obsługi zapasów jest zależny od:

-rodzaju i wielkości budowli magazynowych i ich infrastruktury

-lokalizacji budowli magazynowych

-liczby i rodzaju pozycji asortymentowych składowanych zapasów

Koszty zapasów:


1. Koszty tworzenia zapasów

a. związane z opracowaniem i złożeniem zamówienia

b. związane z realizacją dostawy

- zakupu


- transportu

c. procesów informacyjnych


2. Koszty utrzymania zapasów

a. zaangażowania kapitału (własnego bądź obcego) w finansowaniu zapasów

b. magazynowania

c. starzenia się zapasów

-k. fizycznego starzenia się zapasów

-k. ekonomicznego (moralnego) starzenia się zapasów3. Koszty wyczerpania (braku) zapasów

a. utrata korzyści ekonomicznych (dochodów finansowych) na skutek braku zapasów

b. dodatkowe koszty wynikające z braku zapasów (np. konieczność używania materiałów zastępczych, powodująca wzrost kosztów ich zużycia bądź większych nakładów pracy, energii itp.)
Uwaga: Koszty zakupu, zwłaszcza koszty transportu są w niektórych przypadkach ponoszone przez odbiorców (dotyczy to np. węgla)

KOSZTY MAGAZYNOWANIA:

W celu bliższego sprecyzowania przeciętnego kosztu magazynowania na 1 m2 lub 1 tonę obrotu, stosuje się podział całkowitych miesięcznych kosztów magazynowania na trzy grupy:


MIESIĘCZNE KOSZTY MAGAZYNOWANIA

I


1.Koszty obsługi zapasów

2.Koszty zużycia materiałów i przedmiotów nietrwałych

3.Koszty zatrudnienia

4.Koszty strat i ubytków

5.Koszty obsługi komputerowej

II


1.Koszty magazynowania

2.K. zużycia materiałów i przedmiotów nietrwałych

3.K. zużycia energii i paliw służących magazynowaniu

4.K. napraw i remontów budynków i wyposażenia

5.K. pracy (wraz z narzutami)

6.K. ubezpieczeń

7.K. usług obcych

8.K. inne (np. podatki od nieruchomości, środków transportu)


III


1.Koszty administracji

2.K. przygotowania dokumentacji

3.K. dokonania rozliczeń finansowych

KOSZTY TRANSPORTU
Podział kosztów transportu:


I. BEZPOŚREDNIE (Koszty związane z samym procesem przemieszczania, związane bezpośrednio z procesem przewozu)

II .Stałe(niezależne w pewnych granicach od wielkości produkcji; rozkładają się na coraz większą liczbę jednostek produkcji)

/podział kosztów stałych/

1A. Bezwzględnie stałe

1B Amortyzacja

1C Konserwacja

1D Pogotowie produkcyjne

1E Materiały

2A Względnie stałe

2B Obsługa terminalu

2C Wyposażenia

2D Administracji

2E Itd

I. POŚREDNIE (Pośrednio związane z procesem przemieszczania ładunków np. koszty utrzymania drogi)II. Zmienne (Zmieniają się wraz ze zmianą wielkości produkcji; wielkość kosztów jest zależna od rodzaju i wielkości usługi transportowej. Rosną wraz z wielkością produkcji).

1.Zależne od wielkości przewiezionej masy ładunków w tonach.

2.Zależne zarówno od masy ładunków, jak i odległości przewozu.

3.Zależne od odległości przewozu w kilometrach.


Podział kosztów na stałe i zmienne w p- stwie transportowym oraz ich analiza ma na celu ułatwienie podejmowania decyzji gospodarczych, przeprowadzeniu kalkulacji i ustalania cen usług transportowych.

UWAGA: nie można w sposób jednoznaczny dla transportu jako całości przeprowadzać podziału kosztów na stałe i zmienne, gdyż różne są kryteria zaliczania elementów kosztów do grupy kosztów stałych i zmiennych.
Główne cele logistyki we współczesnych p-stwach:

 • redukcja kosztów funkcjonowania,

 • utrzymanie pozycji rynkowej p-stwa,

 • zapewnienie możliwie najwyższego poziomu obsługi klienta.


Logistyka dystrybucji- sprzedaż produktów finalnych i dostarczenie ich na rynek zbytu producenta. Do tego potrzebny jest dobrze zorganizowany transport. Transport w p-stwie nazywany jest „układem krwionośnym”
Logistyka marketingowa-

a. logistyka w sferze dystrybucji (Wspiera marketingowców w sprzedaży produktów finalnych klientom, którzy złożyli zamówienie.)

b. logistyka w sferze zaopatrzenia (Zakup surowców, półfabrykatów niezbędnych do produkcji).

MARKETING W TRANSORCIE

Nabywcy usług transportowych poszukują wartości i zadowolenia oraz materialnego potwierdzenia ich jakości w znamionach zewnętrznych, takich jak:

- jakość i marka środków transportowych,
- kompetencje pracowników

- wygląd punktów obsługi


- dostępność do usług itp.
Przy porównywalnych cenach za usługi transportowe o wyborze przewoźnika decydują elementy pozacenowe:

- solidność( pewność, bezpieczeństwo, punktualność, częstotliwość, rytmiczność, zgodność ze specyfiką umowy.

- zdolność dostosowania oferty do oczekiwań nabywców

- kompetencje i wiarygodność firmy i jej pracowników

- łatwość kontaktu komunikacyjnego z ustawodawcą.
W działalności marketingowej w transporcie należy:

- silniej eksponować zasoby ludzkie niż rzeczowe,

- kłaść silny nacisk na szkolenie i właściwy wybór personelu kontaktującego się z klientem,

- podejmować działania dostosowawcze popytu i podaży w celu ich wzajemnego dopasowania.
Pobieranie 208.98 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna