Nowy Targ: Szkolenie dla bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Targu pn: abc przedsiębiorczości. Przedmiot zamówienia jest współfinansowanyPobieranie 28.13 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar28.13 Kb.
Nowy Targ: Szkolenie dla bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Targu pn: ABC przedsiębiorczości. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu Aktywność i praca- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.
Numer ogłoszenia: 123479 - 2011; data zamieszczenia: 26.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Nowotarskiego , Aleja Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie, tel. 018 2667034, faks 018 2667046.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowotarski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkolenie dla bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Targu pn: ABC przedsiębiorczości. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu Aktywność i praca- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest szkolenie dla 39 osób (z podziałem na II grupy po 20 i 19 osób) bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Targu pn: ABC przedsiębiorczości w zakresie stosowania przepisów prawa pracy, marketingu, prowadzenia uproszczonej rachunkowości, zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu Aktywność i praca- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Terminy realizacji i czas trwania w godzinach szkolenia: I grupa 20 osób od: 23-05-2011r. do: 27-05-2011r. II grupa 19 osób od: 06-06-2011r. do 10-06-2011r. Łączna liczba godzin szkolenia: 30 godzin (1 tydzień) obejmujących 45 minut zajęć i 15 minut przerwy w następujących po sobie dniach od poniedziałku do piątku między godziną 8.00 a 18.00 Miejsce zajęć: teren powiatu nowotarskiego. Miejsce, w którym będzie odbywać się szkolenie musi spełniać wymogi BHP oraz posiadać dostęp do pomieszczeń sanitarnych. Pomieszczenia oraz wyposażenie dydaktyczne winno być odpowiednio dostosowane do potrzeb szkolenia oraz uwzględniać bezpieczne i higieniczne warunki realizacji szkolenia. Do miejsca szkolenia powinien istnieć dogodny dojazd zarówno środkiem komunikacji publicznej jak i prywatnym środkiem transportu. Program szkolenia powinien uwzględniać standardy kwalifikacji zawodowych oraz modułowe programy szkoleń dostępne na stronie internetowej http://www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl oraz powinien zawierać wskazane poniżej minimum programowe: Zagadnienia prawne Ubezpieczenia społeczne Marketing Ewidencja księgowa Obowiązujące podatki Program szkolenia nie może być uzupełniany o tematykę niezwiązaną z zakresem szkolenia. Osoby prowadzące: Osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać odpowiednie doświadczenie i przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć powierzonych im przez Wykonawcę Materiały: Każdy uczestnik powinien zostać wyposażony w niezbędne materiały szkoleniowe (minimum zeszyt, długopis, materiał dydaktyczny związany z tematyką szkolenia wraz z wzorami dokumentów). Każdy z uczestników pokwituje odbiór materiałów a po zakończeniu szkolenia otrzyma je na własność. Na materiałach szkoleniowych, ankietach oraz zaświadczeniach dla uczestników szkolenia jak również na dokumentacji szkolenia oraz w pomieszczeniach szkoleniowych umieszczone zostaną logotypy Unii Europejskiej oraz Kapitału ludzkiego. Szkolenie powinno mieć opiekuna z ramienia Wykonawcy, czyli osobę odpowiedzialną za organizację szkolenia, wskazaną do kontaktu z uczestnikami szkolenia oraz Zamawiającym. Szkolenie powinno być przeprowadzone zgodnie z programem szkolenia oraz przedstawionym harmonogramem zawierającym: poszczególne dni szkolenia z planem godzinowym zajęć, tematyką i osobą prowadzącą. Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia potwierdza obecność uczestnika, w co najmniej 80% godzin lekcyjnych objętych szkoleniem. Dokonywanie wyboru instytucji szkoleniowej, której zostanie zlecone przeprowadzenie szkoleń odbywa się z zastrzeżeniem § 74 rozporządzenia MPiPS z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymagane w niniejszym postępowaniu

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że posiada: Aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.). Wykonawca w tym celu przedłoży stosowne oświadczenie (wzór nr 5)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, przeprowadził co najmniej dwa podobne pod względem zawartości merytorycznej szkolenia związane z przedmiotem zamówienia dla co najmniej 10 osobowych grup (wzór nr 4) Wykonawca winien potwierdzić, że wyżej wymienione usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

zgodnie z pkt III.4.1) - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, ponadto wypełniony i podpisany formularz oferty, ankieta dla uczestników szkolenia, harmonogram szkolenia, program szkolenia, wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 60

 • 2 - Doświadczenie Wykonawcy w realizacji szkoleń objętych zamówieniem - 30

 • 3 - Posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu jakości usług - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowotarski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Al. Tysiąclecia 35 34-400 Nowy Targ.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2011 godzina 10:00, miejsce: oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy Al. Tysiąclecia 35 w pokoju nr 103 - sekretariat ( I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu Aktywność i praca- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Zamawiający informuje o terminach wykonania zamówienia: I grupa 20 osób od: 23-05-2011r. do: 27-05-2011r. II grupa 19 osób od: 06-06-2011r. do 10-06-2011r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
: przetarg
przetarg -> Dag­­ / 104 / 2015 Zamawiającym jest: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
przetarg -> Szpital Dziecięcy im prof dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
przetarg -> Lokalizacja
przetarg -> Lubartów: Dostawy rekawic medycznych Numer ogłoszenia: 226089 2012; data zamieszczenia: 24. 10. 2012
przetarg -> Do 134 000 euro na ochronę fizyczną obiektów sądowych wspartą dodatkowo grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym samochodem. Adres
przetarg -> Przedmiot oferty
przetarg -> Część siwz III opis przedmiotu zamówienia
przetarg -> Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy Metrem Warszawskim Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającym siedzibę w Warszawie, 02-798, ul
przetarg -> Wskazówki dla oferentów
przetarg -> Formularz wyceny dla częŚĆi V dostawa materiałów hydraulicznych na Drogowe Przejście Graniczne w Bezledach

Pobieranie 28.13 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna