Np-iii. 5534 2012. Ap kraków, 6 lutego 2012 r. (…) Widziałem ich:- za każdym z bagnetem szły wartyPobieranie 81.37 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar81.37 Kb.


NP-III.5534.8.2012.AP Kraków, 6 lutego 2012 r.(…) Widziałem ich:- za każdym z bagnetem szły warty,

Małe chłopcy, znędzniałe, wszyscy jak rekruci

Z golonymi głowami; - na nogach okuci.

Biedne chłopcy! – najmłodszy, dziesięć lat, nieboże,

Skarżył się, że łańcucha podźwignąć nie może;

I pokazywał nogę skrwawioną i nagą.

Policmajster przejeżdża, pyta, czego żądał?

Policmajster człek ludzki, sam łańcuch oglądał”

Dziesięć funtów, zgadza się z przepisaną wagą” (…).


Adam Mickiewicz, Dziady cz. III
REGULAMIN KONKURSU
Losy Polaków na Syberii 1. Zasady ogólne.

 1. Organizatorem konkursu Losy Polaków na Syberii zwanego dalej Konkursem jest Związek Sybiraków – oddział w Krakowie, Centrum Dokumentacji Zsyłek Wypędzeń i Przesiedleń w Krakowie, VI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie.

 2. Konkurs został włączony do Małopolskiego Programu Edukacji Patriotycznej
  i Obywatelskiej. 1. Cele Konkursu.

 1. Zapoznanie uczniów z tragicznym w dziejach ludzkości problemem przymusowych przesiedleń różnych narodów, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów polskich zesłańców na Syberię w czasie i po II wojnie światowej.

 2. Uwrażliwienie młodzieży na zło i krzywdę wyrządzoną deportowanym.

 3. Upowszechnienie problemów dotyczących złożonych dziejów polskiej diaspory na Syberii i jej współczesnych związków z Macierzą.

 4. Rozwijanie pasji badawczej uczniów. 1. Uczestnictwo w Konkursie.

 1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego.

 2. Przystąpienie uczniów do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

 3. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty i Związek Sybiraków. 1. Przebieg Konkursu.

 1. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:

 1. szkolnym;

 2. wojewódzkim.

 1. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:

 1. gimnazja;

 2. szkoły ponadgimnazjalne..

 1. Szkoła zgłasza udział w konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) i odesłanie go w terminie
  do 16 marca 2012 r. na adres e-mail: anna.pawlikowska@kuratorium.krakow.pl

 2. W etapie szkolnym uczeń przygotowuje pracę przedstawiającą losy Polaków
  na Syberii.

 3. Dopuszczalne są różne formy pracy: np. esej, biografia, wywiad, opowiadanie, reportaż filmowy lub radiowy, prezentacja multimedialna, komiks historyczny i inne.

 4. Praca powinna zawierać metryczkę (stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).

 5. Praca powinna być zapisana na płycie CD lub DVD. Praca pisemna i komiks historyczny powinny być również w formie wydruku.

 6. Szkolna komisja konkursowa, powołana przez Dyrektora szkoły, wyłania nie więcej niż 10 prac ze szkoły i przesyła je wraz z protokołem (stanowiącym załącznik nr 3
  do niniejszego Regulaminu) w terminie do 21 maja 2012 r. do komisji wojewódzkiej na adres: VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie,
  ul. Wąska 7, 31-057 Kraków z dopiskiem Konkurs Losy Polaków na Syberii.

 7. Komisja wojewódzka ogłasza w każdej z kategorii listę finalistów, tj. listę uczniów, których prace zostały wyłonione w etapie szkolnym konkursu w terminie do 31 maja 2012 r. na stronach: www.kuratorium.krakow.pl oraz www.vilo.krakow.pl

 8. Komisja wojewódzka powołana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty wyłania
  w każdej z kategorii spośród finalistów do 10 laureatów, tj. uczniów, których prace uzyskały największą liczbę punktów.

 9. Lista laureatów zostanie ogłoszona w terminie do 11 czerwca 2012 r. na stronach: www.kuratorium.krakow.pl oraz www.vilo.krakow.pl

 10. Komisja wojewódzka wyłoni dwóch laureatów, którzy zaprezentują swoje prace podczas sesji naukowo-edukacyjnej.

 11. Rozstrzygnięcie komisji wojewódzkiej jest ostateczne. 1. Zasady oraz procedury oceniania prac.

 1. W etapie szkolnym prace uczniów są oceniane przez nauczycieli szkoły.

 2. W etapie wojewódzkim prace uczniów są oceniane przez dwóch członków komisji.
 1. Prace uczniów oceniane są w skali pięciostopniowej (0-5) według następujących kryteriów:

 1. wartość merytoryczna i zgodność z tematem (0-5);

 2. posługiwanie się materiałem źródłowym i rzeczowym (0-5);

 3. umiejętność dokonania analizy, syntezy, oceny (0-5);

 4. twórcze podejście do tematu (0-5) 1. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator konkursu.

 2. Szczegółowych informacji udziela:

Anna Pawlikowska-Wójcicka st. wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie

tel.: 12/ 630 36 11 e-mail: anna.pawlikowska@kuratorium.krakow.pl
 1. Propozycja literatury do wykorzystania - Wydawnictwa Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków


 1. Tak było ... : Sybiracy / [zespół red. Aleksandra Szemioth et. al.] – Kraków: Związek Sybiraków, Oddział, 1995.

Książka jest rodzajem antologii wspomnień, zawiera 11 fragmentów wspomnień różnych autorów (ze zbiorów Komisji Historycznej Związku Sybiraków).


 1. Tak było ... : Sybiracy, T.2, Dzieciństwo na Syberii / [zespół red. Aleksandra Szemioth et. al.] – Kraków: Związek Sybiraków, Oddział, 1996.

Wspomnienia trzech autorów (Romuald Bartoszewicz, Marian Gurdak i Eugeniusz Wojnar), którzy wraz z rodzinami byli deportowani w 1940 roku z Kresów Wschodnich.


 1. Tak było ... : Sybiracy, T.3, Polki na Syberii / [zespół red. Aleksandra Szemioth et. al.] – Kraków: Związek Sybiraków, Oddział, 1997.

Wspomnienia trzech autorek (Maria Aulich, Michalina Habaj i Wanda "Nowakowska" Drozdowa) obrazują odmienne doświadczenia każdej z nich.


 1. Tak było ... : Sybiracy, T.4, Eugeniusz Wojtysiak. Opowieści skazańca z Kołomy. / [zespół red. Aleksandra Szemioth et. al.] – Kraków: Związek Sybiraków, Oddział, 1997.

Relacja obejmuje udział w akcjach zbrojnych i konspiracji AK na Kresach (1939-1949) oraz osiem lat pobytu w więzieniach i łagrach sowieckich do 1956 roku.


 1. Tak było ... : Sybiracy, T.5, Różne losy zesłańców / [zespół red. Aleksandra Szemioth et. al.] – Kraków: Związek Sybiraków, Oddział : Towarzystwo Sympatyków Historii, 1999.

Wspomnienia trzech autorów: Jerzy Koziński - deportowany jako młody chłopiec (1940-1946). Bohdan Thugutt - żołnierz AK, aresztowany przez NKWD w 1945 r. w Krakowie i wywieziony do ZSRR, gdzie przebywał jako internowany do 1948 r. Konrad Zajączkowski - więzień łagrów, po amnestii w Armii W. Andersa.


 1. Tak było ... : Sybiracy, T.6, Ludwika Kuczewska. Biali niewolnicy. / [zespół red. Aleksandra Szemioth et. al.] – Kraków: Związek Sybiraków, Oddział, 2000.

Aresztowana w 1939 r. w Wilejce, więziona w łagrach k. Karagandy, uwolniona w 1941 r., była w obw. Aktiubińskim i w Aszchabadzie, od 1943 r. ponownie dwa lata w łagrach, wróciła
w końcu 1945 roku. 1. Tak było ... : Sybiracy, T.7, Wywiezione do Kazachstanu (1940-1946) / [zespół red. Aleksandra Szemioth et. al.] – Kraków: Związek Sybiraków, Oddział : Wydaw. Zakonu Pijarów, 2001.

Wspomnienia Wieńczysławy Bystrzyckiej-Kozera, Anny Strzępka i Jadwigi Tuczyńskiej, deportowanych do Kazachstanu 13 kwietnia 1940 roku.


 1. Tak było ... : Sybiracy, T.8, Wyszli z Andersem / [zespół red. Aleksandra Szemioth
  et. al.] – Kraków: Związek Sybiraków, Oddział, 2002.

Wspomnienia dwojga autorów: Bronisława Dowgiałły, oficera WP, więźnia lagrów oraz Janiny Sołeckiej, która z rodziną była wywieziona do Kazachstanu. Oboje zdołali wydostać się z Armią Polską do Iranu w 1942 roku.


 1. Tak było ... : Sybiracy, T.9, W tundrze, w tajdze i na stepach / [zespół red. Aleksandra Szemioth et. al.] – Kraków: Związek Sybiraków, Oddział, 2003.

Wspomnienia czterech autorek: Stefanii Borst, Mirosławy Chomów, Wandy Ciuman i Zofii Siuzdak. Były one deportowane do różnych części ZSRR i przebywały tam w latach 1940-1947.


 1. Tak było ... : Sybiracy, T.10, Powrócili / [zespół red. Aleksandra Szemioth et. al.] – Kraków: Związek Sybiraków, Oddział, 2003.

Wspomnienia trzech autorów: Tadeusza Kaźmierczaka, Jana Kwiatkowskiego i Romana Matejka. Każdy z nich był przetrzymywany na terenie ZSRR, w różnych miejscach i w różnym czasie. Zdołali powrócić i dali świadectwo swoich trudnych losów.


 1. Tak było ... : Sybiracy, T.11, Na dalekiej północy / [zespół red. Aleksandra Szemioth et. al.] – Kraków: Związek Sybiraków, Oddział, 2004.

Wspomnienia czworga autorów: Zofii Gonet-Grabowskiej, Tadeusza Jankusa, Mariana Lamparta i Wandy Mleczko. Wszyscy byli deportowani 10 lutego 1940 roku do tajgi
na północy ZSRR. Ich relacje są przejmującym świadectwem bardzo trudnych losów polskich rodzin na zesłaniu. 1. Tak było ... : Sybiracy, T.12, Ratunkiem była nadzieja / aut. wspomnień Eugenia Ileczko-Łudzik [et. al.; zespół red. Aleksandra Szemioth et. al.] – Kraków: Związek Sybiraków, Oddział, 2005.

Relacja ośmiu autorów: Eugenii Ileczko-Łudzik, Janiny Jagielskiej, Ryszarda i Jadwigi Jasiukiewiczów, Jolanty Motus-Koczurowej, Barbary Medvey, Heleny Roszkowskiej, Włodzimierza Towpasza i Leokadi Woźniak-Orlickiej. Ich losy były różne - pobyt
na deportacji na terenie ZSRR (1940-1946 r,), w wojskowym obozie jenieckim (1939 r.) oraz - już po wojnie - uwięzienie i osadzenie w łagrach, w tym na Kołymie (do 1955 r.). 1. Tak było ... : Sybiracy, T.13, Oblicza Syberii / aut. wspomnień Henryk Gilu [et. al.; zespół red. Aleksandra Szemioth et. al.] – Kraków: Związek Sybiraków, Oddział, 2007.

Wspomnienia: Henryk Giluk, Wojenne przeżycia kresowiaka z województwa wołyńskiego; Stanisława Kaczmarczyk, Wspomnienia syberyjskie; Halina Kopeć, Skazani za polskość;
Antonina Korpetta, Zachować od zapomnienia; Antoni Ratyński, W kleszczach bezkresnej tajgi; Zbigniew Roman Szczepański, Jak to na Syberii ładnie; Bronisław Tomczyk, Wspomnienia 1. Tak było ... : Sybiracy, T.14, Deportowani na Wschód / aut. wspomnień Aleksander Brzozoń [et. al.; zespół red. Aleksandra Szemioth et. al.] – Kraków: Związek Sybiraków, Oddział, 2008.

Wspomnienia z deportacji w głąb ZSRR i pobytu w sowieckich łagrach napisane przez pięć osób, które były ofiarami represji na Wschodzie podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Autorami tych dramatycznych relacji są: Aleksander Brzozoń, Maria Jankowska, Zofia Peschel, Edward Wnukowski, Janina Złotnicka.


 1. Materiały źródłowe do dziejów sybirackich - Kraków: Związek Sybiraków, Oddział, 1995.

Kopie dokumentów i fotografii. Książka jest wyborem oryginalnych dokumentów, dotyczących losów polskich zesłańców w latach 1917-1956, ze zbiorów Komisji Historycznej. 1. "Materiały źródłowe do dziejów sybirackich" Listy z Sybiru - Kraków: Związek Sybiraków, Oddział, 1996.

Kopie dokumentów. Książka jest wyborem oryginalnej korespondencji urzędowej i osobistej dotyczącej losów polskich zesłańców w latach 1939-1962 (ze zbiorów Komisji).


 1. Józef Emil Dumański Opowieści Dziadka Jo-Jo - Kraków 1996.

Książka stanowi zbeletryzowane wspomnienia (przeznaczone w zamyśle Autora dla własnych wnuków), które obejmują jego losy od aresztowania na granicy polsko-węgierskiej, poprzez więzienie i łagier sowiecki, z którego dotarł do Armii gen. Andersa, do udziału w walkach
w polskim batalionie myśliwskim RAF-u. 1. Antoni Ratyński Sybiracy, zesłańcy carscy... - Kraków 1999.

Książka stanowi zbiór biogramów i fotografii Sybiraków (i ich grobów), zesłanych przez rosyjskich carów w głąb Imperium, którzy swoimi losami związali się z Krakowem.

Załącznik nr 1 do RegulaminuFORMULARZ ZGŁOSZENIA

Konkurs Losy Polaków na Syberii


Nazwa kategorii konkursu:
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna


(proszę podkreślić właściwe)
Nazwa i numer szkoły


Adres szkoły


Telefon szkoły (z kierunkowym)

E-mail szkoły

Imię i nazwisko dyrektora szkoły

Imię i nazwisko koordynatora konkursu / opiekuna naukowego

Kontakt do koordynatora konkursu/ opiekuna naukowego (tel.; e-mail)
Akceptuję Regulamin Konkursu Losy Polaków na Syberii TAKOświadczenie
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów konkursu
w celach promocyjnych i informacyjnych Konkursu Losy Polaków na Syberii, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz
i w przyszłości. Wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.
………………. ………………
(podpis koordynatora) (podpis dyrektora szkoły)

Załącznik nr 2 do Regulaminu


M E T R Y C Z K A P R A C Y
Konkurs Losy Polaków na SyberiiKategoria pracy: gimnazjum,
szkoła ponadgimnazjalna


proszę podkreślić właściwe

Tytuł pracy:


Imię i nazwisko autora pracy:


Nazwa, adres, telefon szkoły, klasa:

Imię i nazwisko opiekuna naukowego:Telefon kontaktowy (e-mail) do opiekuna naukowego:


Forma pracy: (np. biografia, esej, opowiadanie, wywiad, reportaż filmowy lub radiowy itp.)
Oświadczam, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca jest wynikiem własnej twórczości ....................................................................................................................... (imię i nazwisko uczestnika konkursu)
i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz, że nie została zgłoszona do innych konkursów o podobnej tematyce.
Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych ............................................................................................ (imię i nazwisko uczestnika konkursu) w bazie danych organizatorów konkursu oraz przetwarzanie ich, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatorów mojej pracy do celów naukowych i edukacyjnych oraz jej publikacji (nieodpłatnie) we fragmentach lub w całości z zachowaniem praw autorskich.

...........................................................................................................................................................

(miejscowość, data, podpis autora pracy – jeżeli autor jest niepełnoletni również podpis jego rodziców/opiekunów)


Załącznik nr 3 do Regulaminu

........................................ .............................................pieczątka szkoły miejscowość, data

Protokół z etapu szkolnego


Konkursu
Losy Polaków na Syberii


dla uczniów gimnazjów/ szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2011/2012
Pełna nazwa szkoły:........................................................................................................

Telefon.............................................................................................................................

Adres................................................................................................................................

Powiat...............................................................................................................................  

Liczba wszystkich uczniów biorących udział w eliminacjach szkolnych: ......................
Uczniowie, których prace zostały przesłane do Komisji Wojewódzkiej:
Lp.

 
Nazwisko ucznia

 Imię ucznia

 


Klasa

Liczba

uzyskanych punktów wg kryteriów (pkt V.3. Regulaminu)


Suma punktów


Imię i nazwisko opiekuna naukowego

 


 1)

2)

3)

4)

1

 

 
 

 

2

 

 
 

 

3

 

 
 

 

4
5
6
7
8
9
10Dodatkowe informacje o przebiegu konkursu:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Podpisy członków Komisji Konkursowej:

Przewodniczący............................................................

Członkowie:

.............................................

.............................................Dyrektor szkoły ..............................................


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna