Nr 25 – Sierpień 2004Pobieranie 136.79 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar136.79 Kb.Nr 25 – Sierpień 2004


Spis treści:

Konsultacje społeczne dotyczące europejskiej strategii zrównoważonego rozwoju 2

Konsultacje społeczne o przyszłości europejskiej polityki badawczej 2

Konsultacje społeczne dotyczące ujednolicenia opodatkowania MŚP 3

Holenderskie przewodnictwo Unii Europejskiej 3

Europejski portal internetowy poświęcony polityce energetycznej 4

Rezultaty audytu przeprowadzonego w miastach europejskich 4

Międzynarodowa Nagroda Księcia Asturii za realizację programu Erasmus 5

Konsultacje społeczne poświęcone projektowi Konstytucji Europejskiej 5

Komisja Europejska proponuje reformę systemu budżetowego UE 6

Konsultacje dotyczące ochrony środowiska naturalnego na obszarach miejskich 6

Program roboczy nowego Przewodniczącego Komisji Europejskiej 7

AKTUALNOŚCI O PROGRAMACH UNIJNYCH 8

Program wspólnotowy: INTI poświęcony integracji obywateli z krajów trzecich 8

Perspektywy dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach


6 Programu Ramowego Badań i Rozwoju 9

Realizacja budżetu w ramach Funduszy Strukturalnych w roku 2003 10

KONFERENCJE 10

POSZUKIWANIA PARTNERÓW DO WSPÓŁPRACY 12

ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA PROJEKTÓW 16

Dobrze wiedzieć... 19Nowa strona internetowa Małopolskiego Informatora Europejskiego 21

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Promocji i Współpracy Międzynarodowej

tel. 12-63 03 419; fax. 12-63 03 438

e-mail: europa@malopolska.mw.gov.pl

Konsultacje społeczne dotyczące europejskiej strategii zrównoważonego rozwoju


Komisja Europejska ogłosiła konsultacje społeczne, których rezultaty będą wykorzystane w pracach nad nową strategią zrównoważonego rozwoju w Europie. Celem dotychczasowej strategii było tworzenie w Europie maksymalnie przyjaznych warunków życia dla obywateli, w połączeniu z wykorzystywaniem osiągnięć technologicznych i innowacyjnych oraz dbałością o stan środowiska naturalnego. Strategia ta została przyjęta w 2001 roku w Goeteborgu. Przy pracach nad nową strategią wykorzystane zostaną doświadczenia z realizacji pierwszej strategii oraz nowe cele i metody ich realizacji. W nowej strategii Komisja pragnie zawrzeć syntezę dotychczasowych doświadczeń oraz opracować długoterminowy program zrównoważonego rozwoju w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Konsultacje zawierają dwa elementy składowe: kwestionariusz on-line adresowany do wszelkiego typu instytucji i aktorów społecznych, zaangażowanych w prace nad realizacją strategii zrównoważonego rozwoju w państwach i regionach unijnych, oraz dodatkowy dokument konsultacyjny. Konsultacje trwają przez dwanaście tygodni, a data końcowa dla składania propozycji i opinii zainteresowanych podmiotów została wyznaczona na 31 października bieżącego roku.

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie:

http://europa.eu.int/yourvoice/index_en.htm

Konsultacje społeczne o przyszłości europejskiej polityki badawczej


Komisja Europejska ogłosiła konsultacje społeczne poświęcone przyszłej polityce Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych. Konsultacje te zostały ogłoszone w konsekwencji opracowania Komunikatu poświęconego nauce i postępowi technologicznemu w Europie. W Komunikacie tym Komisja zawiera szereg postulatów związanych z tworzeniem współpracy partnerskiej w sektorze badań naukowych. Komunikat postuluje również o utworzenie nowej agencji badawczej, której celem będzie wspieranie badań prowadzonych w zakresie badań podstawowych oraz nowej struktury zarządzania środkami europejskimi przeznaczanymi na badania w Europie. Komisja proponuje również znaczne zwiększenie nakładów finansowych przeznaczanych na badania prowadzone w państwach członkowskich UE. Rezultaty niniejszych konsultacji społecznych posłużą Komisji Europejskiej w pracach nad kolejną, siódmą, edycją Programu Ramowego.

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie:

http://europa.eu.int/yourvoice/index_en.htm

Pełny tekst Komunikatu z zakresu badań naukowych na stronie: http://ftp.cordis.lu/pub/era/docs/com2004_353_en.pdf

Konsultacje społeczne dotyczące ujednolicenia opodatkowania MŚP


Opinie w sprawie ujednolicenia opodatkowania działalności małych i średnich przedsiębiorców w różnych krajach Unii Europejskiej można przesyłać do Komisji Europejskiej do 15 września br.

Propozycja Komisji ma umożliwić małym i średnim przedsiębiorcom opodatkowanie ich dochodów z biznesu, prowadzonego w różnych krajach Wspólnoty według reguł kraju macierzystego. Innymi słowy, zyski grupy spółek prowadzących działalność gospodarczą w więcej niż jednym państwie członkowskim byłyby obliczane zgodnie z przepisami podatkowymi tylko jednego państwa - tego, w którym ma siedzibę spółka dominująca lub zarząd grupy. Komisja zastrzega, że nie jest to próba harmonizacji przepisów. W uzasadnieniu wstępnej propozycji podano, że "każde państwo biorące udział w projekcie nadal opodatkowywałoby według własnej stawki podatku dochodowego swoją część udziału w zyskach osiąganych przez grupę z tytułu działalności prowadzonej na jego terytorium".

Komisja zachęca przedsiębiorców do wypełniania ankiety zamieszczonej na stronie:

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs

Holenderskie przewodnictwo Unii Europejskiej


W czerwcu bieżącego roku zakończył się okres irlandzkiej prezydencji Unii Europejskiej. Od lipca przewodnictwo UE, na kolejne 6 miesięcy, objęła Holandia. Dalsze rozszerzenie UE, wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarczego Europy, wypracowanie ostatecznej propozycji budżetowej oraz rola UE w polityce światowej to najważniejsze priorytety prezydencji holenderskiej. Holandia pragnie doprowadzić do tego, by w czasie grudniowej sesji Rady Europejskiej podjęto ostateczne decyzje w sprawie przyjęcia do UE Rumunii i Bułgarii oraz do rozpoczęcia negocjacji z Turcją. Jeśli chodzi o budżet wspólnotowy, Holandia pragnie doprowadzić do przyjęcia nowych dyrektyw w tym zakresie oraz do sfinalizowania negocjacji nad budżetem unijnym na lata 2007- 2013. Wśród priorytetów prezydencji holenderskiej znajduje się również zapis o wzmacnianiu współpracy sądowniczej i bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii Europejskiej oraz o walce z terroryzmem. Holandia zamierza przyczynić się również do wzmacniana polityki spójności UE oraz do wypracowania europejskiej agendy społecznej na okres 2006- 2010. Priorytety prezydencji holenderskiej są elementem programu operacyjnego prezydencji UE na lata 2004- 2006.

Wszelkie dodatkowe informacje oraz aktualności związane z holenderskim przewodnictwem UE znajdują się na stronie:http://www.eu2004.nl


Europejski portal internetowy poświęcony polityce energetycznej


Komisja Europejska zainaugurowała otwarcie pierwszego portalu internetowego UE, poświęconego wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej w państwach członkowskich UE. W ramach jednego z ostatnich Komunikatów dotyczącego odnawialnych źródeł energii, Komisja Europejska zawarła swe propozycje w zakresie kształtowania polityki energetycznej UE do 2010 roku. Jednocześnie Komisja zaznacza, iż wytyczone wcześniej priorytety nie zostaną osiągnięte do końca 2010 roku, jeżeli państwa członkowskie nie podejmą bardziej zdecydowanych kroków w tym zakresie. Dzięki nowemu portalowi instytucje administracji rządowej, regionalnej, lokalnej, agencje energetyczne oraz wszelkie zainteresowane podmioty uzyskują dostęp do szeregu użytecznych informacji. Informacje te dotyczą technologii innowacyjnych, wykorzystywanych do tworzenia modeli w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz ich wykorzystania na poziomie regionalnym i lokalnym.
Adres portalu:

http://www.managenergy.tv

Jednocześnie europejskie stowarzyszenie Eurosolar ogłosiło konkurs w zakresie wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii w Europie. Nagrody zostaną przyznane instytucjom i organizacjom zaangażowanym w tworzenie projektów innowacyjnych w dziedzinach takich jak: miasta i usługi miejskie, stowarzyszenia regionalne i lokalne przyczyniające się do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, przedsiębiorstwa przemysłowe, edukacja oraz polityka transportowa w kontekście wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.Szczegółowe informacje o warunkach uczestnictwa w konkursie znajdują się na stronie: http://www.eurosolar.org/new/en/esp_2004.html

Rezultaty audytu przeprowadzonego w miastach europejskich


Europejskie biuro badań statystycznych Eurostat opublikowało pod koniec czerwca bieżącego roku rezultaty audytu Komisji Europejskiej przeprowadzonego w 258 miastach europejskich. Badaniami zostały objęte mniejsze miasta, liczące od 50 do 250 tys. mieszkańców oraz większe miasta zamieszkiwane przez co najmniej 250 tys. mieszkańców. Miasta objęte audytem są zlokalizowane we wszystkich państwach członkowskich UE, w tym Polsce, oraz na terenie krajów kandydackich (Rumunia i Bułgaria). Celem tych badań było przeprowadzenie studiów porównawczych dotyczących warunków życia obywateli miast. Badaniom zostały poddane uwarunkowania demograficzne, długość życia i zdrowie obywateli, rynek pracy, poziom rozwoju gospodarczego, edukacja, ochrona środowiska, polityka transportowa oraz kultura. Ostatnie badania przeprowadzone w tym zakresie obejmują lata 1999- 2001 i nie dotyczą nowych państw członkowskich UE.

Więcej informacji na stronie:

http://europa.eu.int/comm/eurostat

Międzynarodowa Nagroda Księcia Asturii za realizację programu Erasmus


W lipcu bieżącego roku, w hiszpańskim mieście Oviedo, Prezydent Komisji Europejskiej Romano Prodi oraz Viviane Reding, członkini KE ds. Edukacji i Kultury, wzięli udział w rozdaniu Nagrody Księcia Asturii, przyznanej w ramach programu europejskiego Erasmus. Program Erasmus jest najbardziej znanym programem edukacyjnym Unii Europejskiej. Dzięki temu programowi, zainicjowanemu w 1987 roku, ponad 120 tys. studentów, z ponad 30 krajów, corocznie uczestniczy w programach wymian studenckich. Według przedstawicieli Komisji Europejskiej dzięki Erasmusowi ponad 2 mln. młodych ludzi miało szansę na podjęcie studiów zagranicznych. Hiszpania jest na pierwszym miejscu wśród krajów najchętniej odwiedzanych przez studentów międzynarodowych. Program ten jest dostępny dla studentów od drugiego roku studiów, pragnących podjąć studia czasowe w innym kraju europejskim. Na realizację programu Komisja corocznie przeznacza 190 mln. €.

Więcej informacji na temat programu Erasmus znajduje się na stronie:www.europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/erasmus/erasmus_fr.html

Konsultacje społeczne poświęcone projektowi Konstytucji Europejskiej


Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Pat Cox, Komisji Europejskiej Romano Prodi oraz Komitetu Regionów Peter Straub, wystosowali propozycję zorganizowania publicznej debaty poświęconej projektowi Konstytucji Europejskiej. Do udziału w dyskusji są zaproszeni przedstawiciele instytucji administracji europejskich, narodowych, regionalnych i lokalnych z 25 krajów członkowskich UE. Celem tej debaty jest włączenie jak największej liczby aktorów społecznych, dla których istotna jest przyszłość Unii Europejskiej i kontynentu europejskiego. W ramach tej inicjatywy, objętej wspólnym tytułem: „1000 discussions for Europe”, instytucje europejskie zachęcają wszelkie zainteresowane instytucje administracji publicznej do organizowania debat społecznych oraz dyskusji z obywatelami nad projektem przyszłej Konstytucji Europejskiej. Zainteresowane instytucje mogą wziąć udział w debacie za pośrednictwem poczty elektronicznej i specjalnie utworzonego portalu internetowego. Wszelkie komentarze i opinie zgromadzone dzięki specjalnym kwestionariuszom i formularzom, dostępnych drogą elektroniczną, zostaną następnie zgromadzone w bazie danych instytucji europejskich.

Więcej informacji o konsultacjach znajduje się na stronie:

http://europa.eu.int/futurum/1000debates/

Komisja Europejska proponuje reformę systemu budżetowego UE


Według Komisji Europejskiej obecny system finansowania UE gwarantuje stabilny poziom środków finansowych, jednakże nie jest wystarczająco przejrzysty i zrozumiały. Wpływy do kasy unijnej są również w zbyt dużym stopniu uzależnione od transferów dokonywanych z budżetów narodowych państw członkowskich. Zgodnie z traktatami, Unia Europejska powinna posiadać własne źródła finansowania. Komisja Europejska zamierza zaproponować Radzie przyjęcie nowego modelu finansowania, który miałby wejść w życie z początkiem 2014 roku. Nowy system finansowania UE miałby opierać się w głównej mierze na dochodach z podatków od energii, VAT-u oraz z podatku dochodowego od firm (corporate income tax). Według Komisji takie rozwiązanie byłoby bardziej zrozumiałe dla europejskiego podatnika. Obecnie ponad 73% dochodów unijnych wpływa ze składek państw członkowskich obliczanych na podstawie wskaźnika PKB. Pozostałe środki pochodzą z opłat celnych pobieranych na zewnętrznych granicach UE oraz w pewnym stopniu z podatku VAT. Pomimo iż na obecnym etapie integracji europejskiej oparcie systemu dochodów UE na dochodach bezpośrednich z podatków nie jest możliwe, Komisja zamierza stopniowo zrealizować ten cel.

Więcej na temat budżetu unijnego na stronie:http://www.europa.eu.int/pol/financ/index_en.htm

Konsultacje dotyczące ochrony środowiska naturalnego na obszarach miejskich


W lutym bieżącego roku Dyrekcja Generalna Środowisko Komisji Europejskiej opublikowała Komunikat poświęcony strategii ochrony środowiska w obszarach miejskich. Komunikat ten jest wstępem do propozycji legislacyjnych, jakie Komisja zamierza zaproponować w odniesieniu do polityki środowiskowej w miastach europejskich.

Według Komisji na poziomie wspólnotowym istnieje potrzeba wytyczenia ram prawnych dla działań zmierzających do poniesienia jakości i poziomu życia mieszkańców miast i obszarów zabudowanych. Największymi wyzwaniami w tym zakresie są: nadmierny hałas, zanieczyszczone powietrze, nieefektywne zarządzanie ochroną środowiska, oraz nie wystarczająco skoordynowane działania podejmowane przez instytucje administracji publicznej w tym zakresie. Podstawowym zadaniem nowej strategii będzie opracowanie wytycznych wspierających podejmowanie skoordynowanych działań obejmujących takie aspekty jak: polityka transportowa, zagospodarowanie przestrzeni miejskiej, infrastruktura środowiskowa oraz rozwój społeczno- gospodarczy w obszarach miejskich.

Według Komisji istnieje potrzeba podejmowania wspólnych działań, bardziej zintegrowanego podejścia, przez różnych aktorów społecznych i gospodarczych w kontekście ochrony środowiska naturalnego.
W pracach nad strategią wykorzystywane są również doświadczenia wypływające z szerszej strategii zatytułowanej: Środowisko 2010: Nasza przyszłość, nasz wybór (Environment 2010: Our future, our choice) oraz Agendy 21.

Obecnie Komisja Europejska zaprasza wszelkie zainteresowane instytucje, zwłaszcza z miast zlokalizowanych na terenie nowych państw członkowskich UE, do przekazywania swych opinii, pomysłów i oczekiwań, które zostaną wykorzystane przez Komisję przy pracach nad strategią ochrony środowiska w obszarach miejskich. Do udziału w konsultacjach zapraszane są instytucje z miast zamieszkiwanych przez co najmniej 100.000 mieszkańców.

Pełny tekst Komunikatu znajduje się na stronie:

http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2004/com2004_0060en01.pdf

Program roboczy nowego Przewodniczącego Komisji Europejskiej


W dniu 21 lipca bieżącego roku, w trakcie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, eurodeputowani zatwierdzili kandydaturę Jose Manuela Barroso na stanowisko Przewodniczącego Komisji Europejskiej. W trakcie swojego przemówienia nowy Przewodniczący przedstawił wstępny program roboczy dla Komisji Europejskiej następnej kadencji. Według nowego Przewodniczącego, w nadchodzących latach Komisja będzie inicjować następujące działania podejmowane na poziomie europejskim:

Europa zmian: Nowa Komisja Europejska będzie podejmować działania zmierzające do wspierania polityki zatrudnienia, walki z bezrobociem oraz do wspierania przedsiębiorczości zgodnie z postulatami solidarności i zrównoważonego rozwoju.

Globalizacja: Komisja będzie przyczyniać się do podnoszenia konkurencyjności gospodarki europejskiej.

Środki finansowe korespondujące z ambicjami integracyjnymi: Nowy przewodniczący podkreślił, iż będzie zmierzał do tego by zagwarantować odpowiednią ilość wydatków na poszczególne polityki wspólnotowe oraz do stworzenia zdrowego systemu finansów publicznych.

System opieki zdrowotnej i społecznej: Komisja będzie podejmować działania mające na celu przygotowanie Europy na wyzwania, jakie niesie ze sobą proces starzenia się .

Postęp technologiczny: Zgodnie z postulatami z Lizbony i Goeteborga, Komisja będzie wspierać działania uniwersytetów, ośrodków badawczych i przedsiębiorstw europejskich mające przyczyniać się do lepszego wykorzystania technologii innowacyjnych w Europie.

Poprawa poziomu życia obywateli: Komisja pod przewodnictwem Jose Barroso będzie wspierać wprowadzanie w życie rozwiązań nowatorskich z zakresu polityki energetycznej i transportowej oraz będzie realizować postulaty przyjęte w Kyoto w odniesieniu do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Powyższe postulaty będą stanowić element szczegółowego programu roboczego nowej Komisji Europejskiej, który zostanie zaproponowany na początku 2005 roku.


AKTUALNOŚCI O PROGRAMACH UNIJNYCHProgram wspólnotowy: INTI poświęcony integracji obywateli z krajów trzecichProgram i jego cele

W dniu 3 czerwca 2003 roku Komisja Europejska przyjęła tekst Komunikatu z zakresu integracji społecznej obywateli z krajów trzecich, przebywających na terenie jednego z państw członkowskich UE. Na mocy tego Komunikatu utworzono specjalny program Integration of third country nationals, którego celem jest pomoc dla imigrantów. Pomoc ta obejmuje integrację imigrantów w nowym społeczeństwie oraz możliwości edukacji i zatrudnienia na terenie państw członkowskich UE. Państwa członkowskie Unii Europejskiej realizują różne strategie w zakresie polityki integracyjnej dla obywateli z krajów trzecich. Niektóre państwa, takie jak Francja, Niemcy czy Wielka Brytania, mają już długoletnie doświadczenia ww. tematyce. Program Integracja obywateli z krajów trzecich (INTI) ma umożliwiać nawiązywanie współpracy oraz wymianę najlepszych doświadczeń w odniesieniu do polityki integracyjnej. Podstawowym celem programu Integracja obywateli z krajów trzecich jest wspieranie dialogu międzykulturowego, uczestnictwo w życiu społecznym danego kraju, tworzenie różnych modeli integracyjnych, wymiana najlepszych doświadczeń w zakresie pomocy dla imigrantów, z różnych stron świata, przebywających na terenie UE, oraz tworzenie sieci współpracy na poziomie europejskim. W ramach programu przewiduje się dofinansowanie dla czterech typów tzw. działań przygotowawczych (preparatory actions):

Działanie A: Wsparcie dla sieci współpracy (network) wymiana informacji i najlepszych praktyk - w ramach tego działania przewiduje się wsparcie dla współpracy pomiędzy instytucjami administracji publicznej na poziomie narodowym, regionalnym i lokalnym.

Działanie B: Informacja i dialog - celem projektów realizowanych w tym dziale jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie praw podstawowych oraz tworzenie dialogu międzykulturowego.

Działanie C: Podnoszenie wiedzy w zakresie integracji społecznej - w ramach tego działania szanse na dofinansowanie uzyskają projekty, które będą wpływać na tworzenie świadomości, odpowiedzialności obywatelskiej i rozwijać integrację obywateli krajów trzecich w obrębie społeczności zamieszkujących dany kraj i terytorium, w zakresie projektów przewiduje się również opracowywanie programów działań, analiz itp.

Działanie D: Wsparcie dla projektów innowacyjnych - w ramach tego działania przewiduje się wsparcie dla organizowania szkoleń dla pracowników instytucji publicznych zajmujących się polityką imigracyjną oraz pomocą dla obywateli krajów trzecich. Wspierane będą projekty pilotażowe w zakresie nauczania języków, komunikacji, informacji oraz współpracy międzykulturowej.

Warunki uczestnictwa oraz budżet

W realizowanych projektach, w ramach programu Integracja obywateli z krajów trzecich, mogą uczestniczyć instytucje administracji publicznej na poziomie narodowym, regionalnym i lokalnym pochodzące z co najmniej czterech państw członkowskich Unii Europejskiej. Program jest adresowany do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, ośrodków pomocy społecznej oraz wszelkich instytucji zajmujących się polityką integracyjną oraz pomocą dla obywateli z krajów trzecich. W projektach mogą również uczestniczyć partnerzy z krajów trzecich, bez możliwości uzyskania dofinansowania wspólnotowego.

Budżet programu Integracja obywateli z krajów trzecich na rok 2004 wynosi 6 mln €.

Dodatkowe informacje o programie znajdują się na stronie:http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/funding/inti/funding_inti_en.htm#
Przewodnik dla wnioskujących można znaleźć na stronie:

http://www.europa.eu.int/comm/justice_home/funding/inti/docs/guide_candidat_2004_en.pdf

Perspektywy dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach
6 Programu Ramowego Badań i Rozwoju


W trakcie konferencji poświęconej małej i średniej przedsiębiorczości, która odbyła się w Estonii, Komisja Europejska zachęcała małe i średnie przedsiębiorstwa z nowych państw członkowskich do udziału w projektach realizowanych w ramach 6 Programu Ramowego Badań i Rozwoju. Według Komisji Europejskiej w budżecie 6 Programu Ramowego w latach 2000- 2006 ponad 2,3 mld € (15%) przeznacza się na projekty dostępne w ramach poszczególnych działów tematycznych Programu, realizowane z udziałem małych i średnich przedsiębiorstw. Komisja Europejska wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa w uzyskiwaniu dostępu i wykorzystywaniu osiągnięć technologii społeczeństwa informacyjnego. Według Komisji Europejskiej rozszerzenie UE gwarantuje małym i średnim przedsiębiorstwom, z nowych państw członkowskich, dostęp i wykorzystywanie technologii innowacyjnych stosowanych we wszystkich dziedzinach produkcji rynkowej. Komisja dodaje, iż spośród projektów dotychczas zrealizowanych w ramach 6 Programu Ramowego, tylko 12% obejmuje małe i średnie przedsiębiorstwa z nowych państw członkowskich UE. Jak dotychczas Komisja przeznaczyła ponad 12 mln € na wspieranie przedsiębiorstw z Europy Wschodniej. Podkreślono również, iż całkowity budżet 6 Programu Ramowego w rezultacie rozszerzenia UE wzrósł z 17 do 20 mld €.

Małe i średnie przedsiębiorstwa z Województwa Małopolskiego również mogą uczestniczyć w projektach realizowanych w ramach specjalnych programów CRAFT oraz Badań Grupowych, o których informowaliśmy na łamach naszego informatora.Więcej informacji o możliwościach dla małych i średnich przedsiębiorstw oferowanych w ramach 6 Programu Ramowego znajduje się na stronie:

http://sme.cordis.lu/home/index.cfm

Realizacja budżetu w ramach Funduszy Strukturalnych w roku 2003


W sierpniu bieżącego roku Komisja Europejska opublikowała raport poświęcony realizacji budżetu Funduszy Strukturalnych w roku 2003. Według oszacowań Komisji wydatki na ten cel w roku 2003 wyniosły 26,6 mld € w porównaniu do 20,3 mld € w roku ubiegłym. Wzrost alokacji przyznanych przez Komisję Europejską jest z jednej strony rezultatem lepszego programowania, z drugiej zaś, stanowi potwierdzenie działań podejmowanych przez Komisję, a zmierzających do poprawy zarządzania finansami w ramach Funduszy Strukturalnych. W raporcie znajdziemy również szereg informacji o realizacji zasady n+2 na okres programowania 2000-2006, gdzie planuje się uwolnienie 31,1 mln €. Wysokość środków uwalnianych w ramach tej zasady jest jednak uzależniona od opóźnień, jakie mogą nastąpić przy realizacji poszczególnych programów.

Pełny tekst raportu znajduje się na stronie:http://europa.eu.int/comm/budget/furtherinfo/index_pg2_fr.htm

KONFERENCJE


Seminarium: Zarządzanie Rozwojem Regionalnym (Managing Regional Development) organizowane w dniach 28-29 września 2004 w Brukseli

Seminarium jest organizowane przez Dyrekcję Generalną Polityka Regionalna Komisji Europejskiej i jest jednym z przedsięwzięć towarzyszących Dni Otwartych brukselskich biur regionalnych. Seminarium jest adresowane do pracowników administracji regionalnej i ekspertów zajmujących się funduszami strukturalnymi oraz polityką regionalną. W czasie seminarium eksperci z Komisji Europejskiej, ministerstw narodowych oraz władz regionalnych będą mieli możliwość spotkania się, nawiązania dialogu oraz wymiany doświadczeń związanych z realizacją projektów strukturalnych oraz opracowywaniem programów operacyjnych.

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/opendays

Konferencja: European eSkills 2004, odbędzie się w greckich Tesalonikach w dniach 20-21 września 2004

Czy Europa w pełni wykorzystuje szanse dostępne w ramach technologii społeczeństwa informacyjnego, tak by stać się najbardziej nowatorską, dynamiczną i konkurencyjną gospodarką światową? Jak dużo osiągnięto w tym zakresie od czasu europejskiego szczytu eSummit w Kopenhadze w roku 2002? Jak wzmacniać europejski potencjał gospodarczy? Na te, i szereg innych pytań odpowiadać będą przedstawiciel rządów narodowych, instytucji administracji regionalnych i lokalnych, przedstawiciele instytucji europejskich i świata nauki zgromadzeni na Konferencji European eSkills 2004 we wrześniu bieżącego roku.Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

http://www.eskills2004.org

Konferencja: Moving territories: culture in a Europe of regions, odbędzie się w dniach 28-31 października we francuskim mieście Lille

Konferencja jest organizowana przez władze regionu Nord Pas de Calais i francuskie stowarzyszenie EFAH. Celem konferencji jest podjęcie debaty dotyczącej roli władz regionalnych i instytucji zajmujących się szeroko rozumianą kulturą oraz ich roli w kształtowaniu kultury na poziomie regionalnym i lokalnym. W trakcie konferencji odbędzie się dyskusja nad procesem decentralizacji w Europie i rolą, jaką w dziedzinie kultury odgrywają i mogą odgrywać władze regionalne. Specjalna uwaga zostanie poświęcona europejskiemu programowi wspólnotowemu Kultura 2000 oraz założeniom dla przyszłej generacji projektów realizowanych w ramach tego programu.

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie: www.eah.org

Konferencja poświęcona doświadczeniom w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych, odbędzie się w dniach 13-15 października w mieście Rovaniemi (Findlandia)

Konferencja jest organizowana przez rząd fiński we współpracy z władzami regionalnymi. Celem konferencji jest debata oraz wymiana doświadczeń generowanych na poziomie regionalnym i lokalnym z zakresu wykorzystywania funduszy strukturalnych UE. Partnerzy z Finlandii, Danii, Niemiec, Irlandii, Wielkiej Brytanii oraz innych państw członkowskich UE zaprezentują projekty realizowane w ramach Celów I i II funduszy strukturalnych. Przewiduje się również dyskusje nad priorytetami z Lizbony i Goeteborga. Do udziału w konferencji są zapraszani przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych ze państw członkowskich UE.

Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie:

http://www.lapinliitto.fi/bestpractice/

Konferencja 3rd Quality Conference poświęcona jakości zarządzania w administracji publicznej, odbędzie się w dniach 15-17 września 2004 w Rotterdamie (Holandia)

Celem, już trzeciej edycji niniejszej konferencji, jest dyskusja nad poprawą jakości zarządzania w sektorze publicznym oraz jakości usług świadczonych przez instytucje administracji publicznej na poziomie narodowym, regionalnym i lokalnym. W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną doświadczenia i najlepsze praktyki zgromadzone w większości państw członkowskich UE, w tym Polski. Konferencja stanie się również okazją do nawiązania kontaktów partnerskich oraz wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami administracji publicznej z różnych krajów europejskich.Wszelkie dodatkowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie:

http://www.3qconference.org

POSZUKIWANIA PARTNERÓW DO WSPÓŁPRACY


Poszukiwanie partnerów do projektu: Sport jako uzupełnienie edukacji dla uczniów z problemami z dostosowaniem się do społecznych standardów, realizowanego w ramach programu wspólnotowego Comenius

Instytucja poszukująca: Szkoła podstawowa w gminie Vorrevang, Aarhus (Dania)

Opis projektu: Celem autorów projektu jest zachęcenie dzieci, szczególnie tych z problemami z przystosowaniem się do społecznych standardów, do rozwijania ich indywidualnych zdolności oraz do integracji społecznej. W ramach projektu, realizowanego w międzynarodowym partnerstwie, przewiduje się wykorzystanie rόżnych form zajęć sportowych, mających na celu pomoc dzieciom w ich integracji z innymi uczniami oraz w szerszym kontekście kulturowo- społecznym. Projekt ma przyczynić się do opracowania metod i sposobόw indywidualnego zachęcania dzieci do uczestnictwa w zajęciach sporotwych. Program zajęć sportowych powinien być przygotowany w taki sposόb, aby poprzez sport wzbudzać wśrόd dzieci poczucie przynależności kulturowej, pracy w grupie, zasady tolerancji oraz dalszego rozwijania się w trakcie szkolnych zajęć dydaktycznych. W ramach projektu przewiduje się wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami zajmującymi się edukacją dla dzieci niezdolnych do przystosowania się do normalnego trybu nauczania.

Potencjalni partnerzy: szkoły podstawowe, gimnazja, instytucje administracji regionalnej i lokalnej, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia

Kontakt:

Mr Henrik Soerud, Mail:

E-mail: soerud@webspeed.dk

Tel.: 00 45 8739 2900 (School number)Poszukiwanie partnerów do projektu z zakresu promocji tradycyjnej muzyki etnograficznej, realizowanego w ramach programu wspólnotowego Kultura 2000

Instytucja poszukująca: Władze gminy Ourense (Hiszpania)

Opis projektu: Celem projektu, realizowanego wspόlnie z partnerami międzynarodowymi, jest promocja tradycyjnej muzyki ludowej. Celem projektu jest promocja muzyki ludowej ludowej oraz instrumentόw muzycznych, strojόw charakterystycznych dla danego rodzaju muzyki i regionu. Projekt będzie rόwnież dotyczyć wszelkich aspektόw związanych z tworzeniem tradycyjnych utworόw ludowych, organizowaniem wspόlnych koncertόw i wystaw oraz opracowaniem wspόlnych materiałόw promocyjnych. W realizację projektu zaangażowane są władze lokalne, szkoły muzyczne, muzea, zespoły taneczne, ośrodki kultury itp.

Potencjalni partnerzy: stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, instytucje administracji regionalnej i lokalnej, zespoły taneczne, szkoły, ośrodki kultury itp.
Kontakt:

Depuación de Ourense

Javier Feijoo

E-mail: xavier_fm@hotmail.comPoszukiwanie partnerów do projektu: Innowacyjne Cyfrowe Radio, realizowanego w ramach programu wspólnotowego Kultura 2000

Instytucja poszukująca: Stacja radiowa on-line „Totally Radio” (Wielka Brytania)

Opis projektu: Totally Radio jest internetową stacją radiową specjalizującą się w produkcji programόw promujących rόżne rodzaje muzyki wspόłczesnej. Celem projektu, realizowanego przez rozgłośnię Totally Radio, jest stworzenie nowego, międzynarodowego rynku dla niezależnych muzycznych studiów nagraniowych (tzw. independent record labels) oraz producentów muzycznych. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez stworzenie międzynarodowej sieci wspόłpracy ww. instytucji, na terenie przynajmniej 5 państw członkowskich UE. W ramach projektu przewiduje się:

 • Opracowanie wspόlnych metod tworzenia programόw na zamόwnienie;

 • Stworzenie cotygodniowego spektaklu muzycznego (European Music Show) organizowanego wspόlnie przez partnerόw biorących udział w projekcie;

 • Wspόlną promocję nagrań MP3;

 • Organizowanie wizyt studyjnych i seminariόw w krajach biorących udział w projekcie.

Potencjalni partnerzy: rozgłośnie radiowe, niezależne studia nagraniowe, stacje muzyczne.

Kontakt: Steve Stark

Tel.: +44 1273 669590, Fax: +44 1273 669596,

E-mail: steve@totallyradio.com,

www.totallyradio.com

Poszukiwanie partnerów do projektu: Artobahn, realizowanego w ramach programu wspólnotowego Kultura 2000Instytucja poszukująca: Władze gminy Lewisham (Wielka Brytania)

Opis projektu: Władze gminy Lewisham, we wspόłpracy z organizacjami i instytucjami działającymi w dziedzinie kultury, realizują projekt pt. Artobahn. Celem tego projektu jest organizowanie występόw objazdowych dla ulicznych grup teatralnych, biorących udział w festiwalu, ktόry odbędzie się w lipcu i sierpniu 2005 roku na terenie gminy Lewisham. Obecnie władze gminy poszukują międzynarodowych parterόw zainteresowanych zoorganizowaniem wspόlnego przedsięwzięcia w tym zakresie. W ramach imprezy będą miały rόwnież miejsce obchody „Globalnego Dnia Ludów” (Global People’s Day), ktόra to impreza ma na celu wspieranie rόżnorodności kultur europejskich oraz promowanie idei zrόwnoważonego rozwoju globalnego w tym zakresie.

Potencjalni partnerzy: stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, instytucje administracji regionalnej i lokalnej, zespoły taneczne, szkoły i uczelnie wyższe, ośrodki kultury itp.
Kontakt:

Rachael.m@gle.co.uk

Poszukiwanie partnerów do projektu: Przemoc w rodzinie oraz ochrona dzieci (Domestic Violence and Child protection), realizowanego w ramach programu wspólnotowego DAPHNE

Instytucja poszukująca: Urząd Miasta Cardiff (Walia)

Opis projektu: Centrum Pomocy Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie (Domestic Violence Prevention Service) jest organizacją zajmującą się opieką nad dziećmi, kobietami i mężczyznami pochodzących z rodzin z marginesu społecznego, nadużywających alkoholu lub innych używek. Celem projektu, realizowanego z partnerami międzynarodowymi, będzie opracowanie wspόlnych metod szkoleniowych oraz wymiana najlepszych doświadczeń. W ramach projektu przewiduje się również :

 • Promowanie, na poziomie europejskim, najlepszych rozwiązań i praktyk;

 • Opracowanie najbardziej skutecznych modeli zapobiegania przemocy w rodzinie;

 • Opracowanie specjalnych modeli wykorzystywanych na potrzeby ochrony i pomocy dzieciom z rodzin patologicznych.

Potencjalni partnerzy : instytucje administracji regionalnej, lokalnej, miejskiej, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, ośrodki opieki społecznej, szkoły itp.

Kontakt:

Shaun Kelly or Mark Rivett

Domestic Violence Prevention Service, NSPCC

Tel.: +44 02920 445201

E-mail: skelly@nspcc.org.uk lub MRivett@nspcc.org.uk

Poszukiwanie partnerów do projektu, który ma na celu utworzenie Sadowniczego Centrum Naukowego

Instytucja poszukująca: Urząd Miasta Svalov (Szwecja)

Opis projektu: Władze miasta Svalov opracowują projekt, ktόrego celem będzie utworzenie Sadowniczego Centrum Naukowego (Pomological Science Centre), ktόre będzie prowadzić badania z zakresu uprawy ziemi oraz hodowli drzew i krzewów owocowych. Projekt zostanie przedłożony do dofinansowania w ramach jednego z programόw wspόlnotowych. W ramach projektu przewiduje się prowadzenie badań oraz organizowanie programόw edukacyjnych i szkoleniowych:

 • Prezentowanie i promocja rezultatόw badawczych;

 • Wybόr odmian hodowlanych zawierających zrόżnicowane komponenty bioaktywne;

 • Wprowadzanie do hodowli nowych odmian owocόw;

 • Organizowanie wyjazdόw studyjnych, wystaw oraz zajęć dydaktycznych;

 • Wymiana najlepszych doświadczeń ;

Potencjalni partnerzy: instytucje administracji regionalnej i lokalnej, ośrodki badawcze, laboratoria, uniwersytety, stowarzyszenia, fundacje itp.

Kontakt:

Jörgen Dehlin,Coordinator for strategic development

Department of the City Board

Svalöv Municipality

Tel. : +46 418 47 50 27

E-mail: jorgen.dehlin@svalov.sePoszukiwanie partnerów do projektu CLEOPATRA - Długoterminowe zatrudnienie jako forma wsparcia ludzi starszych poprzez działanie, kształcenie, badania i dostosowywanie (Caring through Long-term Employment for Older People by Action, Training, Research and Adaptability), w ramach programu grantowego Europejskiego Funduszu Społecznego

Instytucja poszukująca: Władze hrabstwa Dorset (Wielka Brytania)

Opis projektu: Jednym z poważnych wyzwań dla europejskiej polityki społecznej jest, występujące w większości krajόw europejskich, zjawisko starzenia się społeczeństwa. Jednocześnie poważnym problemem staje się niedobόr wykwalifikowanego personelu zajmującego się pomocą osobom starszym. Celem projektu, realizowanego we wspόłpracy z partnerami międzynarodowymi, będzie opracowanie wspόlnych strategii w zakresie integracji zawodowej osόb starszych (powyżej 50 roku życia). Przewiduje się wymianę doświadczeń zarόwno w odniesieniu do integracji zawodowej jak i pomocy przy zmianie pracy lub powrotu na rynek pracy. Projektem zostaną rόwnież objęte strategie tworzone z myślą o kobietach i ich integracji zawodowej.

Potencjalni partnerzy: ośrodki kształcenia ustawicznego i centra edukacyjne, instytuty badawcze, szpitale, organizacje pozarządowe

Kontakt:

Ann Minto, Policy Division,

Environmental Services, Dorset County Council,

E-mail: a.minto@dorsetcc.gov.uk

Poszukiwanie partnerów w zakresie działań mających na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego na obszarach rolniczych

 

Zakres programu: eEurope jest inicjatywą polityczną, która została sformułowana po zakończeniu szczytu Rady Unii Europejskiej w Lizbonie. Projekt eEurope stanowi fragment większego programu, Strategii Lizbońskiej, której celem jest wzrost konkurencyjności gospodarki europejskiej opartej na wiedzy i innowacyjności. Promocja Internetu i technologii informatycznych staje się jednym z podstawowych narzędzi polityki Unii Europejskiej zmierzającej do pełniejszego wykorzystania szans, jakie daje rozwój technologii cyfrowych i komunikacyjnych.

Trzeci Raport o Spójności wykazał, iż regiony rolnicze pozostają w tyle za innymi obszarami, jeśli chodzi o technologie informacji i komunikacji (information & communication technologies – ICT). Obszary rolnicze wymagają specyficznych przedsięwzięć, dostosowanych do ich indywidualnych warunków i potrzeb, włączając w to nowe technologie informacyjne, bazujące w szczególności na „rozwoju policentrycznym”. W ramach projektu zakłada się utworzenie nowych technik w celu stworzenia związków pomiędzy społeczeństwem informacyjnym i rozwojem przestrzennym. Projekt jest realizowany przez grupę regionów, włączając również te mające doświadczenie w regionalnej inicjatywie społeczeństwa informacyjnego (regional information society initiative - RISI). Szczegółowo projekt zakłada: analizę strategii osiedlania (settlement), zdefiniowanie jego założeń w kontekście społeczeństwa informacyjnego, animacja i szkolenia w zakresie technologii informacji i komunikacji dla osób indywidualnych i przedsiębiorstw, rozwój publiczno – prywatnych propozycji dla przyszłych przedsięwzięć, partnerstwo lokalne.Potencjalni wnioskujący: przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych obszarów rolniczych

Więcej informacji: http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2005/index_en.htm
Kontakt w Polsce:

Prof. Jan Kusiak


Dyrektor Ośrodka Edukacji Niestacjonarnej AGH w Krakowie
Al. Mickiewicza 30; 30 – 059 Kraków
Tel.: (12) 6173771, (12) 617 37 69, fax (12) 63444 64
E-mail: econtent@agh.edu.pl

ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA PROJEKTÓW


Zaproszenie do składania projektów: Wspieranie europejskich produkcji audiowizualnych w czasie festiwali filmowych, organizowanych w krajach nienależących do UE, realizowanych w ramach programu wspólnotowego Media Plus - Rozwój, Dystrybucja i Promocja 2001-2005 JOCE C 209/09 19/08/2004

Zakres programu: W ramach obecnego zaproszenia szanse na dofinansowanie wspólnotowe otrzymają projekty przyczyniające się do realizacji założeń programu promocji, rozwoju i dystrybucji europejskich produktów audiowizualnych. Wspierane będą projekty z zakresu:

 • Promocji europejskich produkcji audiowizualnych w czasie imprez organizowanych poza granicami Unii Europejskiej;

 • Wspieranie producentόw i operatorόw kina europejskiego w tworzeniu europejskich sieci wspόłpracy oraz we wspόlnych działaniach podejmowanych na arenie europejskiej i światowej;

 • Projekty przyczyniające się do rozpowszechniania europejskich produkcji filmowych na świecie.

Termin składania wniosków:

13 września 2004 dla projektów, których czas trwania jest pomiędzy 1 stycznia i 30 kwietnia 2004 roku;

3 grudnia dla projektów, których czas trwania jest pomiędzy 1 maja i 31 grudnia 2004 roku.

Potencjalni wnioskujący: stacje telewizyjne, firmy dystrybutorskie, producenci, organizacje i stowarzyszenia

Szczegόłowe informacje na stronie : http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/promo_en.html

Kontakt:

Wszelkie dodatkowe informacje na temat programu MEDIA:

MEDIA Desk Polska, Pani Agata Pietkiewicz

Ul. Chełmska 21, budynek 4A, pokój 218

00 724 Warszawa

tel.: +48 22 85 11 112

fax.: +48 22 85 11 112

email: mediadesk@mediadesk.org.pl
Zaproszenie do składania projektów w zakresie rozpowszechniania i dystrybucji filmόw europejskich. Wsparcie dla dystrybutorów filmόw europejskich, w ramach programu wspólnotowego Media Plus 2001-2005 (C 196/9 03/08/2004)

Zakres programu: W ramach obecnego zaproszenia szanse na dofinansowanie wspólnotowe mają projekty przyczyniające się do realizacji założeń programu promocji, rozwoju i dystrybucji europejskich produktów audiowizualnych. Wspierane będą projekty realizowane wspólnie z partnerami międzynarodowymi. W tekście zaproszenia zainteresowane podmioty i instytucje znajdą informacje o tym jak przygotować formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie materiały towarzyszące.

Termin składania wniosków: 17 września 2004

Potencjalni wnioskujący: stacje telewizyjne, firmy dystrybutorskie, producenci, organizacje i stowarzyszenia

Więcej informacji: http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/distr_en.html.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat programu MEDIA:

MEDIA Desk Polska, Pani Agata Pietkiewicz

Ul. Chełmska 21, budynek 4A, pokój 218

00 724 Warszawa

tel.: +48 22 85 11 112

fax.: +48 22 85 11 112

email: mediadesk@mediadesk.org.pl

Zaproszenie do składania projektόw w zakresie działań mających na celu ochronę i upamiętnienie głównych miejsc oraz archiwów związanych z deportacją (2004/C 193/07)

Opis programu : program wspierania działań mających na celu ochronę i upamiętnianie najważniejszych miejsc i archiwów związanych z deportacją, której symbolem są pomniki wzniesione w miejscach byłych obozów i innych miejscach masowego męczeństwa i zagłady ludności cywilnej oraz w celu zachowania pamięci po ofiarach tych miejsc.

Szczególna uwaga zostanie poświęcona projektom upamiętniającym cierpienia ofiar miejsc zagłady oraz projektom przyczyniającym się do zachowywania i przekazywania następnym pokoleniom wiedzy historycznej z tego zakresu.Budżet: dofinansowanie unijne dla poszczególnych projektόw nie może przekroczyć 40 tys. €. Maksymalne dofinansowanie wspólnotowe do 75% wartości projektu.

Termin składania wnioskόw: 10 września 2004

Potencjalni wnioskujący : organizacje nienastawione na przynoszenie dochodu i organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, prowadzące działalność w dziedzinie kultury, szczególnie w zakresie objętym programem.

Więcej informacji: http://europa.eu.int/comm/culture/eac/other_actions/support_eur_org/part_en.html

Kontakt: Punkt kontaktowy programu Kultura 2000 w Polsce:

Instytut Dziedzictwa Narodowego

Ul. Nowogrodzka 44; 00- 695 Warszawa

Tel/fax: +48 022 626 94 01 ; 626 94 02 ; 626 94 03

E-mail: ccp@idn.pl lub idn@idn.plhttp://www.idn.pl
Zaproszenie do składania projektόw w ramach programu wspierającego działalność organizacji pozarządowych w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego (C 193/6 29.07.04)

Opis programu : W ramach obecnego zaproszenia do składania projektόw szanse na dofinansowanie wspόlnotowe otrzymają projekty realizowane przez organizacje pozarządowe aktywne w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. Wspierane będą projekty przyczyniające się do wprowadzania w życie celów polityki unijnej, realizowanej w odniesieniu do ochrony środowiska naturalnego w państwach członkowskich UE. Wspierane będą projekty realizowane przez stowarzyszenia i organizacje działające na poziomie regionalnym i lokalnym, przyczyniające się do tworzenia zrόwnoważonej polityki środowiskowej:

 • Ograniczanie zmian klimatycznych;

 • Środowisko naturalne i zrόżnicowanie biologiczne- ochrona unikatowych zasobόw naturalnych;

 • Zrόwnoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i gospodarką wodną.

Termin składania wnioskόw: 1 października 2004

Potencjalni wnioskujący niezależne organizacje non-profit, stowarzyszenia aktywne w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego

Więcej informacji: http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm

http://europa.eu.int/comm/environment/funding/ngo/2004/infopack/en.pdf

Dobrze wiedzieć...BIURA REGIONALNE W BRUKSELI

Obecnie w Brukseli funkcjonuje ponad dwieście biur reprezentujących regiony europejskie; liczba ich stale się zmienia. Niemal wszystkie regiony państw członkowskich dysponują przedstawicielstwami, biurami łącznikowymi lub informacyjnymi.

W zależności od struktury administracyjnej kraju regiony mają reprezentację indywidualną bądź grupową. W przypadku regionów państw o strukturze federalnej lub zbliżonej, w której występują regiony o dużej autonomii, mają one własne, samodzielne przedstawicielstwa w Brukseli.

Biura regionalne nie posiadają statusu dyplomatycznego: partnerami umowy o utworzeniu Unii Europejskiej są, bowiem państwa członkowskie, a nie same regiony.

Zadania i cele biur regionalnych


 • Informowanie administracji regionalnej o inicjatywach, zamierzeniach legislacyjnych i decyzjach UE oraz aktualnych projektach;

 • Reprezentowanie interesów, problemów oraz opinii politycznych wobec Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego;

 • Przygotowywanie wizyt przedstawicieli politycznych i ekspertów administracji regionu;

 • Uzyskiwanie informacji o unijnych źródłach finansowania dla projektów w regionie, wspieranie jednostek składających projekty;

 • Zbieranie informacji i nawiązywanie kontaktów;

 • Wspieranie przedstawicieli regionu w Komitecie Regionów;

 • Punkt kontaktowy dla zainteresowanych partnerów z innych regionów, wspieranie i rozbudowa oraz działalność w sieci współpracy międzyregionalnej;

 • Działalność promocyjna w dziedzinie gospodarki i turystyki;

 • Organizacja imprez informacyjnych i kulturalnych.


BRUKSELA

Stolica Belgii z prawie milionem mieszkańców, jest także swoistą „stolicą Europy“. Wiele instytucji i osób ma tutaj swoje siedziby: Rada Ministrów, Komisja Europejska, Komitet Ekonomiczny i Społeczny oraz Komitet Regionów. Parlament Europejski ma w Brukseli wielu swoich pracowników i dobywa się tu większość posiedzeń komisji, a od 1993 roku również niewielka liczba posiedzeń plenarnych.

W Brukseli znajdują się też siedziby przedstawicielstw narodowych państw członkowskich wraz z placówkami akredytowanymi przy Unii (Województwo Małopolskie również posiada swoje regionalne przedstawicielstwo w Brukseli- Biuro Województwa Małopolskiego). Większość dużych europejskich organizacji lobbyingowych ma tu swoich pełnomocników. W Brukseli ma również swoją siedzibę Pakt Północnoatlantycki (NATO), Zgromadzenie Północnoatlantyckie oraz, od 1990 roku, Unia Zachodnioeuropejska.


Nowa strona internetowa Małopolskiego Informatora Europejskiego


Pragnąc ułatwić i przyspieszyć dostęp do informacji zawartych w Małopolskim Informatorze Europejskim, opracowaliśmy nową stronę internetową. Znajdują się na niej aktualne wiadomości, informacje o programach i inicjatywach wspólnotowych, aktualne konkursy na projekty ogłaszane przez Komisję Europejską, oferty poszukiwania partnerów do realizacji projektów europejskich, podręczny słowniczek pojęć związanych z Unią Europejską. Znajduje się tam również dział poświęcony poradom dotyczącym pracy z projektem, który w założeniu ma stanowić forum wymiany doświadczeń z realizacji projektów europejskich. Zachęcamy w nim Państwa do dzielenia się swoją wiedzą.

Zapraszamy do odwiedzania nowej strony internetowej MIE, pod adresem:http://mie.wrotamalopolski.pl/

Małopolski Informator Europejski jest dostępny pocztą elektroniczną.


Zgłoszenia: europa@malopolska.mw.gov.pl

Wykorzystanie materiałów możliwe za podaniem źródła

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Promocji i Współpracy Międzynarodowej

tel. 12-63 03 419; fax. 12-63 03 438

e-mail: europa@malopolska.mw.gov.plPobieranie 136.79 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna