Nr 300000-iopr. 7305 2015. Ih dyrektor izby celnej w białej podlaskiejPobieranie 24.35 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar24.35 Kb.


Nr 300000-IOPR.7305.9.2015.IH


DYREKTOR IZBY CELNEJ

W BIAŁEJ PODLASKIEJStosownie do treści § 2 ust.1, § 9a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r poz. 138 z późn.zm) , w związku z art. 18 ust. 1, art.70 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 19 marca 2004r. – Prawo celne (tekst jednolity : Dz. U. z 2015 r., poz. 858), § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004r w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz.1541 z późn.zm.):
 1. Wyznaczam - na okres od 6 sierpnia 2015r do 9 sierpnia 2015r: teren w rejonie znaku granicznego Nr 1055 – działka Nr 55/1 obręb 0016 Zbereże, zlokalizowanego w Gminie Wola Uhruska - jako miejsce wyznaczone w rozumieniu przepisów prawa celnego, w związku z przekraczaniem granicy państwowej przez osoby uczestniczące w obchodach XII edycji Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa organizowanych w Zbereże - Adamczuki.
 1. Wyznaczam jako urząd celny sprawujący bezpośredni nadzór nad miejscem wyznaczonym: Oddział Celny w Sławatyczach.
 1. Określam następujące rodzaje przeznaczeń celnych, które mogą być nadawane towarom w miejscu wyznaczonym : dopuszczenie do obrotu, odprawa czasowa, wywóz.
 1. Określam następujący zakres czynności przewidzianych przepisami prawa celnego, które mogą być wykonywane w miejscu wyznaczonym:

  1. przedstawianie towarów organowi celnemu;

  2. przeprowadzanie kontroli celnej,

  3. pobieranie próbek towarów ;

  4. nadawanie towarom przeznaczeń celnych, wymienionych w punkcie 3;

  5. nakładanie i zdejmowanie zamknięć celnych.
 1. Określam, iż procedury celne oraz zakres czynności dotyczy towarów przywożonych i wywożonych wyłącznie przez podróżnych w ruchu osobowym.
 1. Wyznaczam następujące warunki wykonywania w/wym czynności w miejscu wyznaczonym:

  1. wszelkie zmiany dotyczące sytuacji towarów, w tym podjęcie ich z miejsca wyznaczonego, mogą nastąpić tylko za zgodą i wiedzą organu celnego;

  2. zagwarantowane będą warunki umożliwiające zapewnienie nienaruszalności i tożsamości towaru;

  3. zapewnione jest wyposażenie techniczne i sprzęt niezbędny do wykonywania czynności wymienionych w niniejszej informacji;

  4. zapewnione jest należyte oświetlenie miejsca wyznaczonego;

  5. zachowane są warunki zapewniające bezpieczeństwo przy wykonywaniu czynności określonych w niniejszej informacji;

  6. osoba dokonująca w miejscu wyznaczonym czynności przewidzianych przepisami prawa celnego zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania organu celnego o każdym zdarzeniu mającym wpływ na funkcjonowanie miejsca wyznaczonego;

  7. miejsce wyznaczone musi być odpowiednio oznaczone tablicą informacyjną oraz oddzielone od pozostałej części terenu lub pomieszczenia w szczególności przy pomocy ogrodzenia, ciągłej linii lub innego trwałego oznaczenia .
 1. Nadaję miejscu wyznaczonemu numer identyfikacyjny PL300000MW0172

Zgodnie z przepisem § 2 ust.1 cyt/wyżej rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie miejsca wyznaczonego […] – organ celny może z urzędu wyznaczyć miejsce, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego, zwane dalej „miejscem wyznaczonym”.

Przepis § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie miejsc wyznaczonych i uznanych, stanowi :  Miejsce wyznaczone […] powinno spełniać warunki gwarantujące, w szczególności, zapewnienie nienaruszalności i tożsamości znajdujących się w nim towarów.  Ponadto §3 ust 2. mówi, iż miejsce wyznaczone […] powinno spełniać warunki techniczne, zapewniające możliwość wykonywania kontroli celnej oraz innych czynności, przewidzianych przepisami prawa celnego. Dodatkowo zgodnie z przepisem §3 ust 3. miejsce wyznaczone […] powinno być odpowiednio oznaczone tablicą informacyjną oraz oddzielone od pozostałej części terenu lub pomieszczenia, w szczególności, za pomocą ogrodzenia, ciągłej linii lub innego trwałego oznaczenia.

Jednocześnie przepis §5 ust.1 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie miejsc wyznaczonych i uznanych, stanowi, iż wyznaczenie […] miejsca powinno być uzasadnione w szczególności :

- umową międzynarodową,

- ważnym interesem państwowym, ważnymi względami służbowymi,

- brakiem technicznych możliwości dostarczenia towaru do urzędu celnego,

- właściwościami towaru,

- sprawowanym dozorem i kontrolą celną, w szczególności, gdy czynności z tym związane, ze względów technicznych, nie mogą odbywać się w urzędzie celnym lub są znacznie utrudnione.

Przepis § 9a ust.2 ww rozporządzenia Ministra Finansów stanowi, iż wyznaczenie miejsca powinno zostać poprzedzone pisemnymi uzgodnieniami z podmiotem posiadającym tytuł prawny do tego miejsca, w kwestii możliwości jego wyznaczenia do wykonywania czynności przewidzianych przepisami prawa celnego.

Naczelnik Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej w dniu 2015-07-22 złożył wniosek o wyznaczenie - od dnia 6 sierpnia 2015r do dnia 9 sierpnia 2015r - terenu w rejonie znaku granicznego Nr 1055 – działka Nr 55/1 obręb 0016 Zbereże, zlokalizowanego w Gminie Wola Uhruska, jako miejsca w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego, w związku z przekraczaniem granicy państwowej przez osoby uczestniczące w obchodach XII edycji Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa organizowanych w Zbereże-Adamczuki.

W opinii Naczelnika Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej za wyznaczeniem miejsca, przemawia potrzeba zapewnienia właściwego dozoru i kontroli celnej oraz prawidłowej obsługi podróżnych przekraczających granicę państwową w rejonie znaku Nr 1055, tj. poza czynnymi przejściami granicznymi. Przedstawienie towarów przez podróżnych w najbliższym oddziale celnym z przyczyn technicznych jest znacznie utrudnione.

Wskazane przez Naczelnika Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej powody dla ustanowienia miejsca wyznaczonego wyczerpują dyspozycję cyt. wyżej przepisu § 5 ust. 1 ww rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie miejsc wyznaczonych i uznanych.

Naczelnik Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej potwierdził, że miejsce wyznaczone, spełnia warunki gwarantujące zapewnienie nienaruszalności i tożsamości znajdujących się tam towarów , zapewniając organom celnym możliwość skutecznego sprawowania kontroli celnej i dozoru celnego.

Dodatkowo Naczelnik Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej, poinformował, iż na wykorzystanie działki na potrzeby organizacji Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa Zbereże-Adamczuki, Gmina Wola Uhruska otrzymała zgodę z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (zarządcy terenu) oraz Zarządu Zlewni w Puławach. Powyższe czynności stanowią wykonanie uzgodnień, o których mowa w cyt/wyżej przepisie § 9a ust.2 rozporządzenia Ministra Finansów.
Zgodnie z przepisem § 9a ust.1 cyt/wyżej rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie miejsca wyznaczonego […] – wyznaczenie miejsca przez organ celny następuje poprzez podanie pisemnej informacji o wyznaczeniu miejsca do publicznej wiadomości. Wyznaczenie miejsca nie wymaga wydania decyzji administracyjnej .


Podpis na oryginale :

z upoważnienia

Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej

Zastępca Dyrektora

-//-


mł. insp. Jerzy Siedlanowski

Biała Podlaska , dnia 2015-07-30Otrzymują :


 1. Wójt Gminy Wola Uhruska

Urząd Gminy

ul. Parkowa 5

22-230 Wola Uhruska


 1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarząd Zlewni w Puławach

ul. 6 Sierpnia 5A

24-100 Puławy


 1. Naczelnik Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej
 1. Oddział Celny w Sławatyczach
 1. a/a
ul. Celników Polskich 21, 21-500 Biała Podlaska | tel.: +48 (83) 344-98-33, +48 (83) 344-97-11

fax: +48 (83) 342-76-73 | e-mail: ic.bialapodlaska@bpd.mofnet.gov.pl

www.bialapodlaska.uc.gov.pl


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna