Nr dokumentu tożsamości adres upoważnieniePobieranie 6.48 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar6.48 Kb.
………………………..

Miejscowość, data
…………………………

Imię i nazwisko

…………………………PESEL

………………………..Nr dokumentu tożsamości

……………………….Adres

…………………….


UPOWAŻNIENIE

Ja niżej podpisany / podpisana upoważniam Pana / Panią ……………………………………………., legitymującego(ą) się dowodem osobistym o numerze ……………………………, nr PESEL …………………….., do złożenia w moim imieniu wniosku oraz odbioru Zaświadczenia o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej – A1.


……………………………………………..

czytelny podpis

* Niepotrzebne

Pobieranie 6.48 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna