Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Pr. 271 2011Pobieranie 1.26 Mb.
Strona1/22
Data28.04.2016
Rozmiar1.26 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Pr.271.1.2011


CZĘŚĆ III SIWZ

P

ROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY


NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonanie projektów i przeprowadzenie rekultywacji składowisk odpadów na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Biebrza.
ZAMAWIAJĄCY: Związek Komunalny Biebrza z siedzibą w Dolistowie Starym
Adres do korespondencji : 16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. Gen. Sulika 4,

ADRES OBIEKTU: Składowiska odpadów w miejscowościach: Korycin (gm. Korycin);
Kol. Lipsk (gm. Lipsk); Nowy Dwór (gm. Nowy Dwór); Nowa Wieś (gm. Trzcianne); Łazy (gm. Goniądz); Jaświły (gm. Jaswiły); Kroszówka (gm. Bargłów Kościelny); Suchowola (gm. Suchowola); Poświętne (gm. Suchowola), Janów (gm. Janów).

Kod zamówienia według CPV:


45222110-3

Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów

45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112330-7

Rekultywacja terenu

77310000-6

Usługi sadzenia roślin i utrzymania terenów zielonych

71320000-7

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowaniaAUTORZY OPRACOWANIA:

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Andrzej Lićwinko

2.

Mirosław BałakierZawartość

1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ZAMÓWIENIA 4

1.1 Cele rekultywacji składowisk odpadów 4

1.2 Zakres przedmiotu zamówienia 5

1.2.1 Projektowanie 52 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 7

2.1 Lokalizacja i warunki gruntowo-wodne 8

Składowisko odpadów w miejscowości Korycin, Gmina Korycin 8

Składowisko odpadów w miejscowości Kolonia Lipsk, Gmina Lipsk 8

Składowisko odpadów w miejscowości Nowy Dwór, Gmina Nowy Dwór 9

Składowisko odpadów w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Trzcianne 9

Składowisko odpadów w miejscowości Łazy, Gmina Goniądz 9

Składowisko odpadów w miejscowości Jaświły, Gmina Jaświły 10

Składowisko odpadów w miejscowości Kroszówka, Gmina Bargłów Kościelny 10

Składowisko odpadów w miejscowości Suchowola, Gmina Suchowola 11

Składowisko odpadów w miejscowości Poświętne, Gmina Suchowola 11

Składowisko odpadów w miejscowości Janów, Gmina Janów 12

2.2 Obecny stan zagospodarowania terenu 13

2.2.1 Obiekty technologiczne 13

2.2.2 Obiekty zaplecza technicznego składowisk 17

2.2.3 Infrastruktura techniczna składowisk 182.3 Dokumenty warunkujące wykonanie zadania 21

2.3.1. Składowisko odpadów w miejscowości Korycin, Gmina Korycin 21

2.3.2. Składowisko odpadów w miejscowości Kolonia Lipsk, Gmina Lipsk 21

2.3.3. Składowisko odpadów w miejscowości Nowy Dwór, Gmina Nowy Dwór 22

2.3.4. Składowisko odpadów w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Trzcianne 22

2.3.5. Składowisko odpadów w miejscowości Łazy, Gmina Goniądz 22

2.3.6. Składowisko odpadów w miejscowości Jaświły, Gmina Jaświły 23

2.3.7. Składowisko odpadów w miejscowości Kroszówka, Gmina Bargłów Kościelny 23

2.3.8. Składowisko odpadów w miejscowości Suchowola, Gmina Suchowola 23

2.3.9. Składowisko odpadów w miejscowości Poświętne, Gmina Suchowola 24

2.3.10. Składowisko odpadów w miejscowości Janów, Gmina Janów 24

3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe rekultytowanych składowisk w miejscowościach: Korycin, Kol. Lipsk, Nowy Dwór, Nowa Wieś, Łazy, Jaświły, Kroszówka, Suchowola, Poświetne, Janów. 24

4 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów 25

4.1 Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Korycin, gmina Korycin 27

4.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 274.2 Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Kolonia Lipsk, gmina Lipsk 28

4.2.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 284.3 Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Nowy Dwór, gmina Nowy Dwór 29

4.3.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 294.4 Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Nowa Wieś, gmina Trzcianne 30

4.4.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 304.5 Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Łazy, gmina Goniądz 32

4.5.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 324.6 Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Jaświły, gmina Jaświły 33

4.6.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 334.7 Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Kroszówka, gmina Bargłów Kościelny 34

4.7.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 344.8 Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Suchowola, gmina Suchowola 35

4.8.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 354.9 Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Poświętne, gmina Suchowola 36

4.9.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 364.10 Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Janów, gmina Janów 37

4.10.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 374.11 Zakres pozostałych robót dotyczący wszystkich składowisk 38

5 POZOSTAŁE, ISTOTNE WARUNKI WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 39

5.1.1 Przedmiot niniejszych wymagań 40

5.1.2 Przedmiot Kontraktu 40

5.1.3 Zakres Kontraktu 40

5.1.4 Wymagania. 40

5.1.5 Dokumenty 41

5.1.6 Harmonogram prac 44

5.1.7 Polityka informacyjna 44

5.1.8 Przygotowanie placu budowy 45

5.1.9 Materiały 50

5.1.10 Sprzęt 52

5.1.11 Transport 52

5.1.12 Wykonanie robót 54

5.1.13 Kontrola jakości robót 55

5.1.14 Odbiór robót 57

5.1.15 Zasady płatności 57

5.1.16 Normy i przepisy związane 58

5.2 WW-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 59

5.2.1 WSTĘP 59

5.2.2 MATERIAŁY 60

5.2.3 SPRZĘT 60

5.2.4 TRANSPORT 61

5.2.5 WYKONANIE ROBÓT 61

5.2.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 62

5.2.7 ODBIÓR ROBÓT 62

5.2.8 PRZEPISY ZWIĄZANE 62
Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ZAMÓWIENIAPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów i przeprowadzenie rekultywacji składowisk odpadów na terenie gmin członkowskich Związku Komunalnego Biebrza.

Niniejsze zamówienie jest kolejnym etapem przedsięwzięcia pod nazwą „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II.


1.1Cele rekultywacji składowisk odpadów

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest powstrzymanie procesów degradacji środowiska naturalnego na omawianym obszarze poprzez zaprzestanie przyjmowania odpadów do składowania oraz wykonanie zabiegów w przeważającej mierze technicznych i biologicznych, które zapewnią docelowe użytkowanie obszaru składowiska oraz jego otoczenia w sposób bezpieczny dla środowiska i zgodnie z zakładanym planem zagospodarowania terenu.

1.2Zakres przedmiotu zamówienia

Zakres Zamówienia obejmuje: Wykonanie projektów, uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz przeprowadzenie rekultywacji i monitoring 10 składowisk odpadów zlokalizowanych na terenie gmin członków Zwiazku Komunalnego Biebrza, a także wszelkie inne działania niezbędne do przejęcia Zadania przez Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje następujące składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowościach:


 1. Korycin, Gmina Korycin;

 2. Kolonia Lipsk, Gmina Lipsk;

 3. Nowy Dwór, Gmina Nowy Dwór;

 4. Nowa Wieś, Gmina Trzcianne;

 5. Łazy, Gmina Goniądz;

 6. Jaświły, Gmina Jaświły;

 7. Kroszówka, Gmina Bargłów Kościelny;

 8. Suchowola, Gmina Suchowola,

 9. Poświętne, Gmina Suchowola;

 10. Janów, Gmina Janów;

1.2.1 Projektowanie

Wykonawca sporządzi Projekty rekultywacji dla 10 składowisk odpadów zlokalizowanych na terenie gmin członków Związku Komunalnego Biebrza zgodnie z Dokumentami Umowy i obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentacje projektowe winny być opracowane przez wykwalifikowanych projektantów zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że projektanci będą do dyspozycji Zamawiającego aż do daty upływu Okresu Zgłaszania Wad.

1.2.1.1Dokumentacja techniczna

Przedmiot zamówienia obejmuje opracownie kompletu dokumentacji – projektów rekultywacji składowisk dla poszczególnych składowisk przewidzianych do zamknięcia – tj. określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów komunalnych w poszczegoółnych miejscowościach, gmin członkowskich Związku Komunalnego Biebrza, wykonanej zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i Unii Europejskiej, w szczególności : Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) z rozporządzeniami wykonawczymi, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.), Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 228, poz. 1947 ze zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) z rozporządzeniami wykonawczymi, wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami polskiego prawa w tym m.in.: 1. sporządzenie analizy lokalizacji terenu poszczególnych składowisk i dotychczasowej ich eksploatacji,

 2. identyfikacji podstawowych zagrożeń dla środowiska,

 3. identyfikację podstawowych zadań rekultywacji składowisk,

 4. projekt zabiegów rekultywacji technicznej poszczególnych składowisk,

 5. projekt zabiegów rekultywacji biologicznej poszczególnych składowisk,

 6. kosztorys prac rekultywacyjnych,

 7. harmonogram działań rekultywacyjnych,

 8. określenie sposobu sprawowania nadzoru nad zrekultywowanymi składowiskami odpadów, w tym monitoringu, oraz warunki wykonania tego obowiązku.

 9. uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zezwoleń i pozwoleń, których obowiązek uzyskania wynika z prawa polskiego, w tym opracowanie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych warunkach zgody na realizację poszczególnych przedsiewzięć, wraz ze sporządzeniem raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - drogi, linie kolejowe, napowietrzne linie elektroenergetyczne, instalacje do przesyłu ropy naftowej, substancji chemicznych lub gazu, sztucznych zbiorników wodnych (3 egzemplarze + wersja elektroniczna), wraz z uzyskaniem stosownych decyzji; sporządzenie Kart informacyjnych przedsięwzięcia w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - tereny zamknięte (3 egzemplarze + wersja elektroniczna) wraz z uzyskaniem stosownych decyzji; sporządzenie projektu wniosków o wyrażenie zgody na zamknięcie poszczególnych gminnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne.

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych


z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.

Zamawiający wymagał będzie również przedłożenia do akceptacji Projektów Wykonawczych


i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno - Użytkowego i Projektu.

1.2.1.2Forma dokumentacji technicznej

Forma drukowana

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe Dokumenty Wykonawcy wchodzące w zakres dokumentacji projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4). Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia po 4 egzemplarze dla każdego ze składowisk kompletnej dokumentacji wraz ze spisem opracowań i oświadczeniami, że Dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia jej przydatności do zrealizowania celu, któremu ma służyć.Forma elektroniczna

Dokumentacja w wersji elektronicznej (1 egzemplarz) wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych: • Rysunki - format dwg.

 • Tekst - format doc,

 • Arkusze kalkulacyjne - format xls - arkusze kalkulacyjne muszą posiadać aktywne formuły.

Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy musi zostać wyedytowana w formie zapisu na nośniku elektronicznym (CD i/lub DVD).

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności Projektu Budowlanego. Podane w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym wymiary i parametry obiektów i urządzeń są orientacyjne. Wykonawca ma obowiązek dostosować wymiary i parametry obiektów i urządzeń do oferowanej przez siebie technologii. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektów technologicznych do Prób Eksploatacyjnych. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera Kontraktu nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.
2AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiającym jest :Związek Komunalny Biebrza

Dolistowo Stare

Adres do korespondencji: ul. Gen. N. Sulika 4

16-200 Dąbrowa Białostocka
Jednostką Odpowiedzialną za realizację projektu jest Związek Komunalny Biebrza z siedzibą w Dolistowie Starym. Związek Komunalny Biebrza utworzony został w 2001 roku; wpisany został do Rejestru związków międzygminnych i powiatowych w dniu 22 listopada 2001 r. pod nr 231. Statut Związku Komunalnego Biebrza opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego 2001r. nr 59, poz. 1113 oraz 2011r. nr 49, poz.624. Związek Komunalny Biebrza tworzą następujące gminy: miasto Augustów, Gm. Augustów, Bargłów Kościelny, Lipsk, Nowinka, Płaska, Sztabin, Goniądz, Jaświły, Mońki, Trzcianne, Dąbrowa Białostocka, Janów, Korycin, Nowy Dwór, Suchowola, m. Grajewo, Gm. Grajewo oraz Rajgród.
Na analizowanym obszarze odpady są unieszkodliwiane głównie poprzez składowanie. Na obszarze funkcjonuje również Zakład Recyklingu w Dolistowie Starym, do którego dostarczane są odpady opakowaniowe zebrane selektywnie od mieszkańców gmin członkowskich Związku. Zakład Recyklingu powstał w wyniku realizacji projektu pn. „Biebrzański System Gospodarki Odpadami. Etap I” i obecnie eksploatowany jest przez BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym, spółkę utworzoną przez Związek Komunalny Biebrza w celu realizacji selektywnej zbiórki odpadów. W grudniu 2009 roku spółka BIOM Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie ze srodków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności Projektu pn. „Biebrzański System Gospodarki Odpadami. Etap II” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przedmiotem projektu jest utworzenie regionalnego systemu gospodarowania odpadami na terenie 19 gmin członkowskich Związku. W wyniku realizacji projektu zostanie wybudowany Zakład Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce gm. Grajewo, 3 stacje przeładunkowe w: Dąbrowie Białostockiej, Augustowie i m. Świerzbienie (Gm. Mońki). Projekt przewiduje również doposażenie składowiska odpadów w Dąbrowie Białostockiej, Rozbudowę Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym oraz rekultywację 3 największych w tym regionie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne w: Augustowie, Dąbrowie Białostockiej i m.Świerzbienie (Gm. Mońki). Rekultywacji pozostałych 10 gminnych składowisk odpadów nie ujęto w projekcie z przyczyn formalnych i w związku z tym obecnie zadanie to stanowi odrębny, uzupełniający projekt- domykający w całość Biebrzański System Gospodarki Odpadami.
2.1Lokalizacja i warunki gruntowo-wodne

Składowisko odpadów w miejscowości Korycin, Gmina Korycin

Składowisko zlokalizowane jest na działce oznaczonej nr geod. 104. Odległość 0,8 km od zabudowy wsi Korycin, otoczenie składowiska stanowią grunty wykorzystywane rolniczo, w kierunku zachodnim w odległości 1 km przepływa rzeka Brzozówka.

Składowisko odpadów w miejscowości Kolonia Lipsk, Gmina Lipsk


Składowisko zlokalizowane jest na działce oznaczonej nr geod. 112/1, w odległość od miasta Lipsk – 4,0 km, od najbliższej zabudowy – 400 mb (najbliższa posesja sołtys Kol. Lipsk, p. Makarewicz), otoczenie składowiska – żwirownia prywatna, niewielkie pow. lasów prywatnych, pola uprawne itp. Składowisko znajduje się w odległości ok. 1,5 km od miejscowości Kurianka, w sąsiedztwie prywatnej żwirowni w otoczeniu pól uprawnych.

Badania geofizyczne przeprowadzone w 1985 r. wykazały, że w całym obszarze przewidzianym pod składowisko odpadów od powierzchni do głębokości 30 – 35 m (i prawdopodobnie głębiej) zalegają bardzo przepuszczalne utwory żwirowo – piaszczyste. W obrębie tych utworów nie zarejestrowano gruntów słaboprzepuszczalnych lub nieprzepuszczalnych, które mogłyby stanowić izolację wód podziemnych od zanieczyszczeń pochodzących z powierzchni terenu. Zwierciadło wód podziemnych zalega głęboko, na głębokościach poniżej 30 m. Wody te zasilane są głównie od powierzchni terenu, wskutek infiltracji wód opadowych. Generalnym odbiornikiem wód podziemnych z rejonu wysypiska jest dolina Biebrzy, leżąca w kierunku na południe od terenu wysypiska. Rozpoznanie dokonane poza terenem wytypowanej działki (w kierunkach, gdzie leżą gospodarstwa, których ujęcia wody mogą być zagrożone przez wysypisko) wykazuje inną budowę geologiczną tych obszarów. W rejonach tych występują od powierzchni kompleksy utworów slaboprzepuszczalnych lub nieprzepuszczalnych. Płytkie studnie kopane, ujmujące wodę z tych utworów nie posiadają więc bezpośrednich połączeń hydraulicznych z zasadniczym kompleksem wodonośnym występującym w obrębie utworów żwirowo – piaszczystych zalegających w rejonie wysypiska.


Składowisko odpadów w miejscowości Nowy Dwór, Gmina Nowy Dwór

Składowisko zlokalizowane jest na działce oznaczonej nr geod. 401/1 w odległości 1,5 km od miejscowości Nowy Dwór, otoczenie – enklawa leśna.

Składowisko odpadów w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Trzcianne

Składowisko zlokalizowane jest na części działki nr geod. 31/6, obręb nr 30 Nowa Wieś. Składowisko posiada wyznaczoną i zachowaną 400 metrową strefę ochrony sanitarnej. W otoczeniu składowiska, w promieniu co najmniej 0,5 km nie ma zabudowy ani rozproszonej ani zwartej - brak kolizji z terenami poddanymi ochronie na mocy przepisów szczególnych.

Składowisko odpadów w miejscowości Łazy, Gmina Goniądz
Składowisko zlokalizowane jest na działkach oznaczonych nr geod.: 706/9, 706/10, 706/11 i 708/9
położonych w obrębie ewidencyjnym Łazy, przy drodze Downary-Goniądz, w odległości ok. 3 km na południowy zachód od Goniądza, przez który przepływa rzeka Biebrza i ok. 800 m od zabudowy mieszkalnej wsi Łazy, w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Bezpośrednie otoczenie wysypiska stanowią użytki rolne i lasy, a w odległości ok. 2-4 km


w kierunku północnym i wschodnim rozciąga się teren Biebrzańskiego Parku Narodowego.
W odległości ok. 2,5 km na północ od Składowiska przepływa Czarna Struga – lewobrzeżny dopływ Biebrzy.

Dojazd do wysypiska stanowi droga asfaltowa relacji Downary – Goniądz.

Wysypisko zlokalizowano na miejscu eksploatowanego w sposób niekontrolowany od 1986 r.,
na płaskim, szczycie lokalnego pagórka morenowego. Wody powierzchniowe i opadowe odpływają na zewnątrz. Spadek terenu nie przekracza 1%, a odległość od rowów melioracyjnych połączonych
z rzeka Biebrzą wynosi 1,5 km.

Podłoże wysypiska stanowią do głębokości 13 m piaski gliniaste przewarstwione piaskami zaglinionymi i pylastymi oraz wkładkami gruntów sypkich od piasków drobnych do żwiru: poniżej grunty spoiste, morenowe, głównie w postaci glin piaszczystych, obecność gliny podściełającej utwory przepuszczalne i półprzepuszczalne stwierdzono na głębokości ok. 17 m p.p.t. i do 20 m p.p.t. jej nie przewiercono.

Stały poziom wody gruntowej nad glinami, drenowanymi korytem Biebrzy, w rejonie wysypiska występuje na głębokości13-15 m od powierzchni terenu. Zasobność tej warstwy jest niewielka i jej wody nie mają znaczenia gospodarczego w okolicach wysypiska. Są one natomiast eksploatowane w dolinie Biebrzy, ok. 4,5 km od wysypiska (pomimo prawie 10 letniego wylewania ścieków na stare wysypisko/wylewisko, badania wody nie wykazują negatywnego wpływu wylewiska, co świadczy, ze strefa aeracji jest wystarczające dla samooczyszczenia ewentualnych przecieków). Poziom użytkowych wód gruntowych występuje na głębokości ok. 20 m, pod warstwą glin i nie jest zagrożony bezpośrednim wpływem wysypiska.

Wody podziemne spływają od wysypiska w kierunku północno-zachodnim, czyli w stronę rzeki Biebrzy.

Rzędna zwierciadła wody pod wysypiskiem wynosi 125,57-125,80 m n.p.m., a średni poziom zwierciadła wody w Biebrzy układa się na rzędnej 107 m n.p.m.

Składowisko odpadów w miejscowości Jaświły, Gmina Jaświły


Składowisko zlokalizowane jest na działce oznaczonej nr geod. 16 w odległości ok. 0,5 km od wsi Jaswiły. Otoczone jest z 3 stron ścianą lasu sosnowego, od str. pd-zach. przylega do pola uprawnego oddzielonego od składowiska droga polną nieutwardzoną.

Z przeglądu ekologicznego składowiska wynika, że występują dwie warstwy wodonośne wód podziemnych. Przypowierzchniowa warstwa wodonośna o swobodnym zwierciadle wody. Z przekroju geologicznego wynika, iż warstwa ta związana jest wkładami piaszczystymi w glinach zwałowych oraz ujmowana jest okolicznymi studniami kopanymi. Charakterystyczne jest głębokie i zróżnicowane zaleganie zwierciadła wody tej warstwy w rejonie przebiegającego tu wododziału zlewni rzeki Biebrzy i Narwi, od 2,0 m do 30,0 mponizej powierzchni terenu. W obniżeniach terenowych woda podziemna zalega płytko pod powierzchnia terenu, w otworze badawczym w odległości ok. 400 m od składowiska lustro wody stwierdzono na głębokości 1,2 m. okresowo wody podziemne mogą tu przybierać charakter wód zaskórnych. Okresowe wahania poziomu zwierciadła wody podziemnej przypowierzchniowej warstwy wodonośnej wynoszą ok. 1,5 m. hydrodynamikę wód przypowierzchniowej warstwy wodonośnej w decydującym stopniu kształtuje bardzo zróznicowana morfologia terenu charakteryzująca się licznymi i głębokimi rynnami erozyjnymi oraz b. urozmaicona budowa geologiczna, której charakter nadają geomorfologiczne formy kemowe w strefie moren czołowych. W efekcie tego w rejonie składowiska warstwa przypowierzchniowa może stanowić lokalnie pierwszy poziom uzytkowy wód podziemnych. Pierwszy poziom uzytkowy wód podziemnych ujety jest w najbliższej okolicy studniami wierconymi:

- ujecie zaopatrzenia zbiorowego w Jaświłach składające się z 2 studni wierconych czynnych nr 2 i 3 w odległości ok. 500 od składowiska,

- ujecie zaopatrzenia zbiorowego w Mikicinie składające się z 2 studni nr 1 i 2 w odległości ok. 5 km,

- na terenie dawnego POM-u w Jaświłach – studnia nieczynna,

- studnia w gospodarstwie rolnym Wiesława Olechno kolonia Bagno.

Składowisko odpadów w miejscowości Kroszówka, Gmina Bargłów Kościelny

Składowisko zlokalizowane jest na działce oznaczonej nr 100. Otoczenie składowiska – lasy, pola uprawne itp. Od zabudowy 500 m.

Składowisko odpadów w miejscowości Suchowola, Gmina Suchowola

Składowisko zlokalizowane jest na działkach oznaczonych nr geod.: 1839, 1840 w granicach administracyjnych miasta Suchowola w odległości ok. 1,5 km od centrum miasta przy drodze do Dubasiewszczyzny. Zabudowa miasta Suchowola znajduje się w odległości ok. 0,8 km w kierunku zachodnim. Ze wszystkich stron teren składowiska sasiaduje z gruntami wykorzystywanymi rolniczo. Przez środkową cześć składowiska przebiega droga łącząca dwa wjazdy na składowisko. W podłożu składowiska występują piaski o różnej granulacji, głównie drobne i pylate oraz wkładki utworów mułkowatych poziom wód gruntowych wynosi 13-14 m n.p.pm. Teren ten częściowo jest porośniety drzewami.

Składowisko odpadów w miejscowości Poświętne, Gmina Suchowola

Składowisko zlokalizowane jest na działce o nr geod. 54/5 w obrębie geodezyjnym Poświętne. Składowisko oddalone jest w odległości 3,5 km na południe od miasta Suchowola, siedziby władz miejskich i gminnych. Obszar wysypiska został zlokalizowany w odległości 900 m na wschód od wsi Poświętne i 900 m na południowy - wschód od wsi Krzywa. Otoczenie składowiska stanowią grunty rolne i leśne. Rzeźba omawianego terenu jest mało urozmaicona, równinna, lub lekko sfalowana, typowa dla krajobrazów równinnych stref niżowych.Pobieranie 1.26 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna